Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх хугацаа

          Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд “Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.  Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно.  Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ. Саналын шинжтэй өргөдлийн  хариуг 90 хоногт багтаан өгнө” гэж заасан байдаг.

 

        Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвд та өргөдөл, гомдол гаргавал 30 хоногт багтаан шийдвэрлүүлэхээр ажиллана. Зарим заавал бичгээр өргөдөл гарган холбогдох байгууллагад биеэр өгөх өргөдлийг хууль, журмынхаа дагуу өгөх шаардлагатай. Жишээ нь: Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах гэх мэт