Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт: Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт: Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт: Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.
Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт: Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.
Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.
Асуулт: Протез, ортопедийн хөнгөлөлтийн хуулийн дагуу ямар хүнд үзүүлдэг вэ. Хугацаа заадаг уу?
Хариулт: Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.1 протез, ортопедийн хөнгөлөлт 5 жилд нэг удаа олгоно. сүүж-түнхний үе, өвдөгний үе, дунд чөмөг, шилбэ, шилбэний түгжээ хадаас, тавхай, тавхайн урд хэсэг, мөр, бугалга, шуу, сарвуу, хуруу, хиймэл шүд, эрүү, сонсголын дижитал аппарат, дунд чихний титан протез, харааны шил, +5 болон -5 ба түүнээс дээш контакт линз, шилэн болон хуванцар нүд, нүдний болор, хөл, гарын чиг, нурууны бэхэлгээ, тэргэнцэр, алхуулагч, таяг, суултуур, хөтөвчийг хамруулна. Протез, ортопедийн хэрэгслийг гадаадад хийлгэсэн ахмад настанд хөнгөлөлт үзүүлэхдээ дотоодод хийлгэсэн ижил төрлийн протез, ортопедийн хэрэгслийн жишиг үнээр тооцож олгоно. Ахмад настан нь протез, ортопедийн хэрэгслийг хос эрхтэндээ хийлгэсэн бол нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолтыг үндэслэн эрхтэн тус бүрд олгоно.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1-д заасан тусламж, хөнгөлөлтийг 3 жилд нэг удаа олгоно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн протез, ортопедийн хэрэгслийг хос эрхтэндээ хийлгэсэн бол нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолтыг үндэслэн эрхтэн тус бүрд олгоно.

Асуулт: Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн орон гэргүй иргэнд нэг удаа дэмжлэг үзүүдэг. Яаж хамрагдах вэ?
Хариулт: Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.3 –т “Хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн орон гэргүй иргэнд онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих тэтгэмжийн нэг удаа олгох болсон. Засгийн газрын 2012 оны 185-р тогтоолоор батлагдсан “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгох журам-ын 4.15 д зааснаар хорих ангиас суллагдсан иргэнд тэтгэмж олгохдоо ШШГТхуулийн 129-р зүйлд заасны дагуу холбогдох байгууллагаас гарсан шийдвэрийн үндэслэнэ. Мөн Журамд зааснаар, харъяа эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа, бие даан амьдрах чадвартай, орон гэр зайлшгүй шаардлагатайг нотолсон нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ, амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэж байгаа.
НХҮЕГ, ШШГЕ газартай 2013 оны 7-р сарын 8-ны өдөр “Хамран ажиллах санамж бичиг” байгуулсан. Тус санамж бичигт 2013 онд хорих байгууллагаас суллагдах, өөрийн гэсэн орон гэргүй иргэдийн судалгааг гарган, НХҮЕГ-т баталгаажуулж хүргүүлж байгаа. Судалгаанд хамрагдсан иргэнд тус тэтгэмжийг олгоно. Судалгаанд хамрагдаагүй иргэдэд нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.5.3 –т заасан амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг олгох боломжгүй.
Асуулт: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд түлш болон орон сууцны хөлсний хөнгөлөлтийг ямар хүмүүс эдлэх вэ?
Хариулт: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.1 дэх заалтын дагуу бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй дүлий одой иргэн болон байнгын асаргаа шаардалгатай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөх, хэрэв гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгодог.
Бүрэн хараагүй гэдэгт: Харааны бэрхшээлтэй нь улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувиар алдсан иргэнийг хамруулах бөгөөд нэг гэрт амьдарч байгаа 18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэдэд тус бүрд нь тусламж хөнгөлөлт олгоно.
Байнгын асаргаа шаардлагатай гэдэгт: Эдгэшгүй өвчний болон удаан хугацаагаар эмчлэгдэх өвчний улмаас хооллох, хувцаслах, бие засах зэрэг өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй болж хэвтрийн дэглэмд орж байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнийг ойлгох ба уг иргэнд хөнгөлөлтийг олгоно.
Асуулт: Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу жилд нэг удаа түлшний хөнгөлөлт болон орон сууцны хөлсний хөнгөлөлт үзүүлдэг. Эдгээрийг ямар ахмад настан авдаг вэ ?
Хариулт: Ахмад настаны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.3, дэх заалтын дагуу ахмад настанд орон сууцны хөлс төлөхөд хэрэв гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгодог журамтай. Хуулинд зааснаар тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, эсхүл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон ахмад настанд болон хүндэт донор ахмад настан хамаарагддаг. Хуулинд нийцсэн эдгээр ахмад настаны хөнгөлөлт хүссэн материалыг багийн нийгмийн ажилтан хүлээн авч, орон сууц, түлшний хөнгөлөлт олгохдоо, Ганц бие болохыг тодорхойлсон багийн Засаг даргын тодорхойлолтыг үндэслэн баг, сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөл шийдвэр гаргах бөгөөд шийдвэр гаргахдаа тухайн орон нутгийн ахмадын байгууллагын саналыг харгалзсан байх. Тэжээн тэтгэх хүүхэд гэдэгт: Төрсөн буюу үрчлэн авсан хүүхдийг:, Мөн Тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй нь тогтоогдсон гэдэгт: Хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь ахмад настан эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бөгөөд тэдгээр нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй болохыг тогтоосон амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр гарсан нөхцлийг тооцно. Нэн ядуу амьдралтай, өрх тусгаарлаж гарсан, өөр орон нутагт амьдардаг зэрэг бусад шалтгаанаар дээрх нөхцөлийг тооцох боломжгүй. Хүндэт донор ахмад настаны хувьд энэхүү хөнгөлөлтийг авахдаа хуулинд заагдсан бичиг баримтаа бүрдүүлж манай хэлтэст өгч шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Асуулт: Би ахмад настан. Архангай аймгийн Мухар Хужиртлуу явах гэсэн юм. Хөнгөлөлт эдлэж болох уу?
Хариулт: Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.4-т Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардлыг орон нутгийн нийтийн тээврийн зардлаар тооцож, эрхийн бичгийн үнийг энгийн өрөөний тарифаар бодож 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгодог.
Өнөөдрийн байдлаар магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа дуусаагүй байгаа Баянхонгор аймгийн Шаргалжуут, Хөвсгөл аймгийн Галт халуун ус, Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Төв аймгийн Өвөржанчивлан, Аржанчивлан, Задгай цагаан, Хэнтий аймгийн Аварга тосон, Улаанбаатар хотын Оргил рашаан сувилал байна. Магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалын хугацаа янз бүр байдаг тул ахмад настан манай хэлтсээс тодруулж байж амрах хэрэгтэй. Ахмад настан рашаан сувилалд явахдаа Эрүүл мэндийн газраас эрхийн бичгээ авч нийгмийн даатгалын хэлтэсээр баталгаажуулж амрах газартаа авч очиж хуулбарлан орон нутагтаа авч ирж мөнгөө авдаг.
Ахмад настан жилд нэг удаа НХҮЕГ-тай гэрээтэй ахмадын зориулалттай амралт, рашаан сувилалд тус тус амарч хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
1 2 3 >> Нийт тоо: 21