Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Онцгой байдлын газар
Асуулт: Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуульд ЕБС-аас элсэн орох талаар
Хариулт: ЕБС-ийн 11-р анги төгсөж буй сурагчид Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагад алба хаах журмын бие бялдарын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй тохиолдолд хүний нөөцөд бүртгүүлж элсэлтийн шалгалт өгнө.
Асуулт: Онцгой байдлын албанд ажилд орох иргэнд тавигдах шаардлага
Хариулт: 18-24 насны эрэгтэй эмэгтэй иргэд өргөдлөө бичгээр гарган хүний нөөцөд бүртгүүлнэ. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын алба хаах журамд нийцэж буй иргэдээс шалгалт авч тэнцсэн тохиолдолд ахлагчийн сургалтанд хамруулж томилно.
Асуулт: Гэр хороолол, гудамж талбайд ил задгай хог шатаах асуудал хавар намрын хуурайшилтын улиралд их гардаг үүнийг яаж шийдвэрлэдэг бэ?
Хариулт: Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлтийн дагуу гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч газар дээр нь очиж Баян-Өндөр сумын Засаг даргын 2008 оны ........тоот захирамжийг танилцуулж Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 60/123 тоот журмын 3,4 үндэслэн захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25 1 –д заасны дагуу иргэнийг 1000-50,000, албан тушаалтанг 30,000-60,000, аж, ахуйн нэгж байгууллагыг 50,000-100,000 төгрөгөөр тустус торгуулийн арга хэмжээ авдаг.
Асуулт: Гарч байгаа гал түймрийн шалтгаан нөхцөл нь гэр хорооллын цахилгааны тоолуурын төвлөрсөн холболтын цахилгаан угсралт, ашиглалтаас шалтгаалж байгаа учир мэргэжлийн байгууллагад уламжлуулж өгнө үү.
Хариулт: Үүнийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч ажлын 3 хоногт шийдвэрлэх журмын дагуу холбогдох мэргэжлийн байгууллагад эрх зүйн баримт бичгээр хүргэж биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажилладаг.
Асуулт: Орон сууцны барилга байгууламж, тэдгээрийн хийц бүтэц өөрчлөх, сэргээн засварлах үед зөвшөөрөл авах шаардлагатай юу, хаана хэнээс ямар зөвшөөрөл авах бэ?
Хариулт: Энэ нь Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 251 –д Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж, журам зөрчих гэсэн доорхи заалтын дагуу мэргэжлийн байгууллагаас зөвшөөрөл авдаг.
Гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын эрх бүхий ажилтны хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлсэн, биелүүлэхээс зайлсхийсэн, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх зориулалттай барилгын хийц, бүтээц болон орон сууцны агааржуулах төхөөрөмжийг дур мэдэн өөрчилсөн, галын автомат дохиолол, гал унтраах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг санаатайгаар гэмтээсэн, тоносон, түүнчлэн шатах тослох материал, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг зориулалтын бус газар хадгалах, ой, хээрийн түймэр тавих зэргээр гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон журмыг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол зөрчил гаргасан иргэнийг 1000-50000 төгрөгөөр, албан тушаалтныг 30000-60000 төгрөгөөр, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 50000-250000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна гэж заасан байдаг.
Асуулт: Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт зөвшөөрлийг хаана хэнд хандаж авдаг бэ?.
Хариулт: Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн зөвшөөрөл ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргадаг. Энэ нь орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж, ахуйн нэгж байгуулагуудаас галын онц чухал объектуудад гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн зөвшөөрөл, бусад аж, ахуйн нэгж байгууллагуудад ажлын байрны галын аюулгүй байдлыг хангасан дүгнэлтийг жил бүр шалгалт хийж шаардлага хангаж буй аж ахуй нэгжид олгоно.
Асуулт: Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байрны галын аюулгүй байдлыг хангуулах, ажилтан албан хаагчдыг гал түймэр гамшиг ослын тухай ойлголт сэдвээр сургалт авах хүсэлтийг хаана ямар хэлбэрээр гаргах бэ?
Хариулт: Аж ахуй нэгж байгууллага нь гал түймэр, гамшиг ослын талаар хичээл сургалт авах хүсэлтээ Онцгой байдлын газарт албан бичгээр 7 хоногийн өмнө гаргаж сургалт авах хугацаа, шаардлагатай холбоо барих утасны дугаарыг бичиж ирүүлнэ.
ОБГ-аас Гал түймрийн тухай ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах арга, гал унтраагуулын ажиллах зарчим, марк, төрөл сэдвүүдээр танхимын болон дадлага сургуулийг зохион явуулдаг. Мөн гамшгийн төрөл бүрээр хичээл сургалтыг зохион байгуулж явуулдаг.
1 Нийт тоо: 7