Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Татварын хэлтэс
Асуулт: Байнгын оршин суугаа газраасаа өөр газар, нутагт ажиллаж амьдарч , тэндээ хувь хүний орлогын албан татвар төлж, мөн тэндээ байр худалдан авсан бол татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд байнгын оршин суудаг нутаг дэвсгэрийн татварын албанд тайлангаа гаргаж хамрагдах уу, эсвэл түр оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн татварын албанд хамрагдах уу?
Хариулт: Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдаж байгаа иргэн нь байнгын оршин суугаа газраасаа өөр газар амьдарч байгаа тохиолдолд тайлангаа байнга оршин суудаг газрынхаа харъяа татварын албанд гаргана.

Асуулт: 2007 оноос хойш үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээгээ авсан боловч одоо хүртэл чөлөөлөлтөд хамрагдаагүй иргэд байна. Эдгээр иргэдийг 2013 онд татвар төлөгчөөр бүртгээд орлого татварыг иргэний орлого бүртгэлийн дэвтэрт нөхөн бичүүлж олгох уу, эсвэл энэ оноос эхлэн олгох уу?
Хариулт: ТЕХ-ийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх заалт “татвар нөхөн ногдуулах алданги, торгууль ногдуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа 5 жил байх...”,11.1.3 дэх заалт “тайланг жилийн эцэст нэг удаа гаргаж татвар төлөхөөр хуульд заасан татварын төрлийн хувьд уг тайланг гаргаж татвараа төлж дууссан байх ёстой өдрийндараагийн ажлын өдрөөс” тоолж эхлэх , Хувь хүний орлогын албан татварын тухай зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай Улсын Дээд Шүүхийн 2007 оны 3 дугаар сарын 12 дугаар тогтоол ” 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш зөвхөн нэг удаа хувьдаа орон сууцны барилга барьсан эсхүл худалдан авсан” гэсэн заалтуудын үндэслэн 2007 онд орон сууцны барилга худалдан авахад зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогын чөлөөлөлтийг нөхөж эдэлж болно. Чөлөөлөлт эдлэхдээ тайлан гаргасан оноос эхлэн эдэлнэ.
Асуулт: Урьд онуудын сургалтын төлбөрөөр татварын хөнгөлөлтөд хамрагдаагүй бол нөхөн хамрагдаж болохгүй хууль зүйн үндэслэл нь юу вэ?
Хариулт: ХХОАТТХуулийн 24.6-д “элсэн суралцаж байгаа”, 24.7-д “суралцаж байх хугацаандаа” хэмээн суралцаж байх хугацаанд нь уг хөнгөлөлтийг үзүүлэхээр заасан байна. Иймд сургалтын төлбөр төлсөн жилдээ л татварын хөнгөлөлтөд хамрагдана.
Асуулт: Татварын албаны хувьд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр ÿìàð ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ âý?
Хариулт: Татварын албаны хувьд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснээр хүний, санхүүгийн нөөцийг оновчтой хуваарилах, татварын хууль тогтоомж зөрчих эрсдэл бүхий татвар төлөгчдийг татварт хамруулах, тэр хэмжээгээр далд эдийн засаг бууран төсвийн орлогын бүрдүүлэлт сайжирна.Түүнчлэн Татвар төлөгчид бизнесээ эрхлэхдээ татварын эрсдэлийг тооцон шийдвэр гаргадаг байх, түүнийг хуулийн хүрээнд оновчтой арга замаар даван туулах ухамсарыг төлөвшүүлнэ.
Асуулт: Эрсдэлийн удирдлагын зорèëãî þó âý?
Хариулт: Татварын эрсдэлийн удирдлага нь зөвхөн Татварын албаны асуудал төдийгүй одоо үед бизнесийн бүх л салбаруудын удирдах түвшинд аж ахуйн нэгжүүд татварын орчиндоо эрсдэлийг хэрхэн тооцох, түүнийг яаж даван туулах, урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой бодлого, аргазүй, тогтолцоог нэвтрүүлэн ажиллаõ
Асуулт: Татвар төлөгчид татварын эрсдэлд орохгүйн тулд юуг анхаарах вэ?
Хариулт: - Татварын үүргээ ухамсарлах.
- Татварын хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэгээ байнга дээшлүүлэх.
- Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг мөрдөх.
-Дотоод хяналтын тогтолцоондоо татварын эрсдэл тооцдог нэгжтэй байх.
-Татварын талаар мэргэжлийн зєвлєгєє авдаг байх нь зїйтэй юм.
Асуулт: Òàòâàðûí ýðñäýë ãýæ þó âý?
Хариулт: Татварын эрсдэл гэдэг нь татвар төлөгчдийн Татварын хууль тогтоомжид заасан үүргээ биелүүлэх, өрсөлдөх чадварыг бууруулах, бизнесийн амжилтанд сөргөөр нөлөөлөхүйц нөхцөл байдлуудыг хэлнэ.
1 Нийт тоо: 7