Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
Асуулт: Тамхины тусгай зөвшөөрөл авахад ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ?
Хариулт: Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 206 тоотод холбогдох мэргэжилтэнд материалаа бүрдүүлж өгнө.
Бүрдүүлэх материал:
-МХГ-ын ажлын байрны дүгнэлт/хуулбар/
-Тэмдэгтийн хураамж төлөх
-Өргөдөл
Асуулт: Худалдаа,үйлдвэрлэл,үйлчилгээний цэг салбаруудын ажиллах цагийн хуваарь яаж баталгаажуулах вэ?
Хариулт: Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 206 тоотод холбогдох мэргэжилтэнд хянуулсны дараа баг, сумын засаг дарга нараар баталгаажуулна.
Асуулт: Асран хамгаалагч,харгалзан дэмжигч тогтоолгоход хаана хандах вэ?
Хариулт: Материалаа бүрдүүлэн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 208 тоотод сумын Хуулийн асуудал хариуцсан ажилтанд өгнө.
Бүрдүүлэх материал:
-Өргөдөл
-төрсний гэрчилгээ,иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Багийн засаг даргын тодорхойлолт
-Ам бүлийн тодорхойлолт
-цээж зураг 1 хувь
-Эмнэлгийн тодорхойлолт
-Бага насны хүүхэд/цэцэрлэг,сургуулийн тодорхойлолт
-Бүтэн өнчин хүүхэд/Эцэг,эхийн нас барсны гэрчилгээ/

Асуулт: Гэр, буцалтгүй тусламж хүссэн иргэдийн өргөдлийг сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөл судлан хурлаараа хэлэлцэн хариуг өгдөг.
Хариулт: Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөл судлан иргэдийн өргөдлийн хариуг багаар албан тоотоор хариуг өгч ажилладаг.
Бүрдүүлэх материал:
-Өргөдөл
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
-Багийн амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
Асуулт: Гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд нэг дуаа олгох тусламжийг хэрхэн авах вэ?
Хариулт: Материалаа бүрдүүлэн сумын халамжийн асуудал хариуцсан ажилтанд өгнө. Сумын ЗДТГ 208 тоот өрөө. Халамжийн ажилтан материалыг хянан ХХҮХ-т уламжилна.
Бүрдүүлэх материал:
-Тусламж хүссэн өргөдөл
-Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
-Гэнэтийн аюул ослын улмаас орон гэргүй болсон тухай мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
-Гэнэтийн аюул ослын улмаас орон гэргүй болсон тухай болон ам бүлийн байдлыг тухай багийн Засаг даргын тодорхойлолт
-Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
-Сумын засаг даргын тодорхойлолт
Асуулт: 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд нэг удаа олгох тусламж яаж авах вэ?
Хариулт: Материалаа бүрдүүлэн сумын халамжийн асуудал хариуцсан ажилтанд өгнө. Сумын ЗДТГ 208 тоот өрөө. Халамжийн ажилтан материалыг хянан ХХҮХ-т уламжилна.
Бүрдүүлэх материал:
-Тусламж авахыг хүссэн өргөдөл
-Иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ
-Бүтэн өнчин болохыг тодорхойлсон баг, сумын Засаг даргын тодорхойлолт
Асуулт: Гурав болон түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртэлх насны/ хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт жилд нэг удаа олгох тусламжийг яаж авах вэ?
Хариулт: Материалаа бүрдүүлэн сумын халамжийн асуудал хариуцсан ажилтанд өгнө. Сумын ЗДТГ 208 тоот өрөө. Халамжийн ажилтан материалыг хянан ХХҮХ-т уламжилна.
Бүрдүүлэх материал:
-Тусламж авахыг хүссэн өрх толгойлсон эх, эцгийн өргөдөл
-Эхнэр /нөхөр/-ийн нас барсны гэрчилгээ
-Өрх толгойлсон эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2 % зураг
-Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрхийн эмчийн тодорхойлолт
-Хүүхэд тус бүрийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
-Баг, Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
Асуулт: Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэнд тэтгэмжийг хэрхэн олгодог вэ?
Хариулт: Материалаа бүрдүүлэн сумын халамжийн асуудал хариуцсан ажилтанд өгнө. Сумын ЗДТГ 208 тоот өрөө
Бүрдүүлэх материал:
-Тэтгэмж авахыг хүссэн иргэний өргөдөл
-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
-2 % зураг
-Үрчлэгч, асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
-Үрчлэгч, асран хамгаалагч тогтоосон шийдвэр
-Сумын Засаг даргын захирамж
Асуулт: Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн настан нас барвал оршуулгын зардлын хөнгөлөлт олгох талаар хаана хандах вэ?
Хариулт: Сумын халамжийн асуудал хариуцсан ажилтанд хандана.
Бүрдүүлэх материал:

-Өргөдөл
-Нас барсны гэрчилгээ
-Аймгийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр
-Оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын байцаагчийн тодорхойлолт
-Ганц бие болохыг тогтоосон сумын Засаг даргын тодорхойлолт
-Оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон тухай Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
- Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Багийн АДЗ-ийн шийдвэр
Асуулт: Бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, бусдын асрамжинд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхдэд сар бүр мөнгөн тэтгэмж олгох. Талаар хаана хандах вэ?
Хариулт: Эмч, эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт, багийн амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн судалгаагаар сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөл шийдвэр гаргаж ХХҮХ-т уламжилна.
Тухайн иргэнийг хөдөлмөрийн насны ажил эрхлэдэггүй хүн асрах ёстой.
Бүрдүүлэх материал:
-Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл
-Асруулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Асрагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
-Асрагч, асруулагчийн 2 % зураг
-Эмнэлгийн тодорхойлолт
-ВКК-ийн шийдвэрийн хуулбар
-Багийн засаг даргын тодорхойлолт
-Сумын Засаг даргын захирамж
1 2 3 >> Нийт тоо: 25