ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

 Сангийн сайдын 2008 оны

06 дугаар сарын 20-ний өдрийн 249 тоот
тушаалын хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН
САНГИЙН ЯАМ
 
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН 
 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР 
 
(ЖИШИГ  МАЯГТУУД) 
 
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
 
Улаанбаатар
2008 оны 6-р сар
 
ОРШИЛ
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар (жишиг маягтууд)-ыг (цаашид “үнэлгээний заавар” гэх) Сангийн яамнаас боловсруулан гаргав.
Энэхүү үнэлгээний зааврыг “Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг”(ЗҮТЖББ)-ийг ашиглан явуулж буй олон улсын болон дотоодын зөвлөхийг сонгох ажиллагаанд захиалагч байгууллага заавал мөрдөнө.
 
Энэхүү үнэлгээний зааврыг ашиглах тухай:
 
1. Үнэлгээний заавар, жишиг маягтуудыг тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн тендерийг хүлээн авч бүртгэх, нээхээс эхлээд гэрээ байгуулах эрх олгох  хүртэлх үнэлгээний бүхий л үйл ажиллагаанд удирдлага болгоно. Энэхүү зааврыг   захиалагч байгууллага хэрэглэснээр  зөвлөхөд өгөх зааварчилгааны дагуу үнэлгээ хийхэд нь тус дөхөм болно.
 
2. Энэхүү үнэлгээний зааврыг хуулийн “Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч  сонгох журам”-д дурдсан аргуудын алийг нь ч хэрэглэх үед ашиглах боломжтой. Хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргыг хэрэглэсэн үед шаардлагатай тайлбар, холбогдох өгөгдөл, маягтуудыг хэсэг бүрт заана. 
 
3. Үнэлгээний явцад нарийвчлан судалж тодруулсан, тусгайлан гаргасан нэмэлт тайлбарыг үнэлгээний тайланд хавсралт болгон оруулах шаардлагатай. Үнэлгээ хийхдээ зөвлөх үйлчилгээний тендерийн   баримт бичиг (ЗҮТББ), ирсэн саналуудын холбогдох зүйл, хэсгийн дугаарыг шаардлагатай тохиолдол бүрт дурдвал зохино. 
 
4. Үнэлгээний хороо техникийн саналын үнэлгээ дууссаны дараа бөглөсөн маягтуудыг уг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт Захиалагчид эсхүл Сангийн яаманд   танилцуулна.  Захиалагч эсхүл Сангийн Яамнаас  техникийн саналын үнэлгээг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа санхүүгийн саналын үнэлгээг хийж, бөглөсөн маягтуудыг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт бэлдэж үнэлгээний тайланг Захиалагч эсхүл Сангийн Яаманд  хүргүүлнэ. 
 
5. Үнэлгээний тайлан нь дараах таван хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 
Бүлэг I. Техникийн саналын үнэлгээний товч тайлан; 
Бүлэг II. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг III. Санхүүгийн саналын үнэлгээний товч тайлан;
Бүлэг IV. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг V.   Хавсралтууд: 
Хавсралт I.   Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл;
Хавсралт II. Бусад /шаардлагатай бол/.
 
6. Захиалагч эсхүл Сангийн яам  нь үнэлгээний хорооны ирүүлсэн үнэлгээний тайланг хянан үзэж гэрээ байгуулах эрх олгоно. 
 
ГАРЧИГ
 
 
Нэгдүгээр бүлэг.  Техникийн саналын үнэлгээний тайлан 4
Хоёрдугаар бүлэг. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан - Маягтууд 5
Маягт 2А.   Техникийн саналын үнэлгээ - Үндсэн мэдээлэл 6
Маягт 2Б.   Үнэлгээний товчоо - Техникийн оноо/Эзэлсэн байр 9
Маягт 2В.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – 
 Харьцуулалт/Дундаж оноо
10
Маягт 2Г.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ 11
Маягт 2Д.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ— 
 Голлох ажилтнууд
12
Гуравдугаар бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт
13
Дөрөвдүгээр бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Эрх олгох тухай зөвлөмж—Маягтууд
14
Маягт 4А.   Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл 15
Маягт 4Б.   Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ 
         хийгдсэн үнэ
16
Маягт 4В.   Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
17
Маягт 4Г.   Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 18
Тавдугаар бүлэг.  Хавсралтууд 19
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл 20
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/ 21
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл Зөвлөх үйлчилгээний товч тодорхойлолт, агуулга, цар хүрээ болон зорилтуудыг бичнэ (Хагас хуудсанд багтаах).
 
2. Зөвлөхийг сонгох ажиллагаа 
/техникийн саналын үнэлгээ-нээс өмнөх үе шатанд/ Маягт 2A –д бичсэн мэдээлэлтэй холбогдсон тайлбар.
 
Зарлал мэдээллээс эхлээд (шаардлагатай бол), хураангуй жагсаалт гаргах, сонирхлоо илэрхийлсэн саналууд, саналаа өгөхөөс өмнө татгалзсан зөвлөхүүд зэрэг зөвлөхийг сонгох ажиллагааны явцтай холбоотой мэдээллийг товч бичих. Хугацаанд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг (хугацаа хоцролт, зөвлөхүүдийн зүгээс гарсан гомдлууд, Захиалагчийн харилцсан албан бичгүүд, ЗҮТББ, санал хүлээж авах хугацааг сунгасан байдал гэх мэт) бичнэ. 
 
(Нэг хуудаснаас илүүгүй байхаар бичнэ.)
 
3. Техникийн саналын үнэлгээ Үнэлгээний хорооны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, уулзалтуудын талаар бичнэ. Үүнд техникийн үнэлгээний хороог байгуулах, гаднаас авсан мэргэжлийн туслалцаа, үнэлгээнд ашигласан заавар, журам, ЗҮТББ-д заасан үнэлгээний дэд үзүүлэлт болон холбогдох хувийн жингийн талаарх үндэслэл, үнэлгээ нь ЗҮТЖББ-д нийцэж хийгдсэн эсэх, харилцсан бичгүүдийн талаар товч тайлбар бичих.
 
Техникийн саналын үнэлгээний дүн: Оноо ба гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт .
 
Санал тус бүрийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлж бичнэ./тайлангийн хамгийн чухал хэсэг/
 
(a) Давуу талууд: Монголд хийсэн ижил төстэй ажлын туршлага, үйлчилгээний цар хүрээг тодорхой ойлгож байгааг илэрхийлсэн аргачлалын оновчтой байдал, дотоодын түншийн чадвар, санал болгож буй ажилтнуудын ижил төстэй ажил хийсэн туршлага.
 
(б) Сул талууд: Саналын чухал хэсгүүдийн сул тал, Монголд ажилласан туршлага хангалтгүй байх, дотоодын түншийн оролцоо бага байх, практик туршлага хангалтгүй байх /хэрэгжүүлэхээсээ илүү судалгаа хийсэн байх/, байгууллагын туршлагатай харьцуулахад ажилтнуудын туршлага сул байх, голлох ажилтны сул тал (тухайлбал, багийн ахлагч), шаардлагыг бүрэн хангахгүй байх, хариуцлагагүй  байх (сонирхлын зөрчилтэй байх).
 
Үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноотой холбоотой тайлбар (зөрүүтэй байдал гэх мэт).
 
Цаашид хэлэлцээр хийх шаардлагатай зүйлүүд.
 
Дээд тал нь 3 хуудсанд багтааж бичих.
 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
МАЯГТУУД 
 
Маягт 2А. Техникийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 2Б. Үнэлгээний товчоо—Техникийн оноо/Эзэлсэн байр
Маягт 2В. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – Харьцуулалт/Дундаж оноо
 
МАЯГТ 2А.  ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ – 
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
2.1 Төслийн нэр:
 
2.2 Захиалагч:
(а)  нэр 
(б)  хаяг, утас, факсын дугаар
 
2.3 Үйлчилгээний төрөл (хөрөнгө оруулалтаас өмнөх байдал, бэлтгэл, эсвэл хэрэгжүүлэх судалгаа, зураг төсөл, гэрээний хяналт г.м.) болон санхүүжилтийн эх үүсвэр
 
2.4 Үнэлгээний арга: Хосолмол үнэлгээний арга _____
Бага үнийн арга                   _____
Чанарын үнэлгээний арга   _____
Шууд гэрээ байгуулах арга _____
Чадварын үнэлгээний арга  _____
 
2.5 Зөвлөх үйлчилгээний талаар сонирхлоо илэрхийлсэн хүсэлт, зарлал:
(а)  өдөр тутмын сонинд
(б)  бусад мэдээллийн хэрэгсэлд
(в)  мэдүүлгээ ирүүлсэн   зөвлөхийн тоо
 
 
Тийм Үгүй
Тийм Үгүй
 
2.6 Хураангуй жагсаалт:
(а) зөвлөхийн нэр/улс/ 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(б) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол Сангийн яаманд өгөх  
(в) Сангийн Яамны зөвшөөрөл
(г) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахааргүй бол захиалагчид өгөх 
(д) Захиалагчийн зөвшөөрөл 
 
Огноо
Огноо
 
 
Огноо
Огноо
 
2.7 ЗҮТББ:
(а)  Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  танилцуулсан  
(б)  Захиалагч эсхүл Сангийн яам   зөвшөөрөл өгсөн 
(в)  Зөвлөхүүдэд хүргүүлсэн
 
Огноо
 
Огноо
Огноо
 
2.8 ЗҮТББ-д орсон нэмэлт өөрчлөлт, тодруулга (тайлбар)
2.9 Гэрээ:
(а)  Хугацаанд үндэслэсэн
 
(б)  Нийт үнэд үндэслэсэн 
 
(в)  бусад (тайлбар)
 
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
 
2.10 Санал ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулсан эсэх:
(a) уулзалтын тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх
Тийм   Үгүй
 
Тийм   Үгүй
 
2.11 Санал ирүүлэх:
(а)  хоёр дугтуйт (техникийн болон санхүүгийн санал)
(б)  нэг дугтуйт (техникийн)
(в)  санал ирүүлэх
(г)  сунгалт(ууд) 
Points
 
Тийм  
Тийм  
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.12 Санхүүгийн санал ирүүлэх
Хаяг
2.13 Техникийн саналыг нээх 
Огноо Цаг
 
2.14 Ирсэн саналын тоо
 
2.15 Үнэлгээний хороо :
Гишүүдийн нэр, албан тушаал (ихэнхдээ 3-5 байдаг)
1.
2.
3.
4.
5.
 
2.16 Саналын хүчинтэй хугацаа (хоног):
(а) хүчинтэй байх хугацаа
(б) сунгалт (хэрэв сунгасан бол)
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.17 Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт:
(а)  зөвлөхийн туршлага
(1)
(2)
 
(б)  аргачлал
(1)
(2)
 
(в) голлох ажилтнууд
(1) хувь хүн
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
(2) хэсэг
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
 
(г) сургалт (шаардлагатай бол)
(1)
(2)
 
(д) дотоодын оролцоо (олон улсын тендер бол)
(1) (2)
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
Хувийн жин
 
Хувийн жин
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
2.18 Техникийн оноо /зөвлөх тус бүрээр
                                                                           Техникийн доод оноо
 
Зөвлөхийн нэр Техникийн оноо
1.
2.
3.
4.
 
 
2.19 Үнэлгээний тайлан:
(a) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
2.20 Үнэлгээний тэмдэглэл:
         (а) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
 
 
Огноо
 
 
Огноо
 
  
МАЯГТ 2Б. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО
ТЕХНИКИЙН ОНОО /ЭЗЭЛСЭН БАЙР
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт Оноо Оноо Оноо Оноо
 
Туршлага
 
 
Аргачлал
 
Санал болгож буй ажилтнууд
 
Сургалт
 
Дотоодын оролцоо
Бүгд онооа
Эзэлсэн байр
 
a. Техникийн доод онооноос доогуур оноо авсан техникийн саналыг хассан болно. 
 
 
МАЯГТ 2В.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ –
ХАРЬЦУУЛАЛТ/ДУНДАЖ ОНОО
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн
 нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт
 
 
Туршлага
A                               B
AVa
C                              D
 
Аргачлал
 
Голлох ажилтнууд
 
 
Сургалт 
 
Дотоодын оролцоо
 
 
Бүгд
 
a. A, B, C, D = үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноо; 
AV = дундаж оноо, Маягт 2.Г.-г үз.
 
 
 
МАЯГТ 2Г. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
Зөвлөхийн нэр: _________________________
 
Авч болох дээд оноо Үнэлгээний хорооны гишүүд Дундаж оноо
Үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт 1 2 3 4 5
Туршлага
-
-
-
Аргачлал
-
-
-
Голлох ажилтнууд
-
-
-
Сургалтa
-
-
-
Дотоодын оролцооa
-
-
-
Бүгд 100
a. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  жишиг  баримт бичигт шаардсан бол
 
1. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
2. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
3. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
4. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
5. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
МАЯГТ 2Д. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭСГИЙН ГИШҮҮДИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ—ГОЛЛОХ АЖИЛТНУУД 
 
Зөвлөхийн нэр: ____________________________
 
Голлох ажилтнуудын нэрсa Авч болох дээд оноо Ерөнхий чадвар
(   )b Шаардлагад нийцсэн байдал 
(   )b Газар зүйн туршлага
 
(   )b Нийт оноо 
 
 
 
 
 
 
 
Бүгд
 
a. Зарим тохиолдолд үнэлгээг ажилтан тус бүрээр биш хэсэг ажилтнуудаар явуулдаг. Хэсэг тус бүрт /Жич:санхүүгийн ажилтнууд/ хувийн жин өгдөг. Хэсгийн оноог ажилтан тус бүрийн оноо болон хувийн жингийн үржвэрүүдийн нийлбэрээр гаргадаг. Жич: 3 ажилтнаас бүрдсэн хэсгийн оноо= ax + by + cz. Үүнд a,b,c – ажилтнуудын оноо; x,y,z-тэдгээрийн хувийн жин (x + y + z = 1). 
b. Зөвлөхийн санал авах баримт бичигт заасан авч болох дээд оноо.
 
 
Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ 
 
 
[Текст нь дараах зүйлсийг агуулна: 
 
(1) үнэлгээний явцад гарсан аливаа асуудлууд. Жич: харьцуулах зорилгоор үнийг нэг валютад хөрвүүлэхэд ханшийн талаар гарсан бэрхшээл; 
 
(2) үнийн саналд хийгдсэн тохируулга (ихэнхдээ техникийн саналтай нийцүүлэх зорилгоор) болон харьцуулах үнийг тооцсон байдал (чанарын үнэлгээний арга, чадварын үнэлгээний арга болон шууд гэрээ байгуулах аргын үед хэрэглэхгүй);
 
(3) татвартай холбоотой асуудлууд;
 
(4) гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт;
 
(5) бусад шаардлагатай мэдээлэл.]
 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ—МАЯГТУУД 
 
Маягт 4А. Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 4Б. Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Маягт 4В. Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
Маягт 4Г. Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 
 
МАЯГТ 4А.  САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ—
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
 
Техникийн саналын тайланд 
Сангийн Яамнаас  эсхүл
Захиалагчаас өгсөн зөвшөөрөл
(Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах) 
 
4.1 Санхүүгийн саналын нээлт:
нэр болон санал болгосон 
үнэ (нээлтэд оролцож буй зөвлөхүүдийг тэмдэглэ)
 
 
Огноо
 
 
 
Огноо Цаг
1.
2.
3.
4.
 
4.2 Үнэлгээний хороо: гишүүдийн нэр, албан тушаал 
 
4.3 Санхүүгийн оноог тооцох аргачлал /томъёо/ (зөвхөн хосолмол үнэлгээний аргын үед)
 
 
 
Техникийн болон санхүүгийн үнэлгээний эцсийн тайланг Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  ирүүлэх (Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах)
 
 
 
 
 
 
Огноо 
4.4 Хосолмол үнэлгээний арга
(a) Техникийн болон санхүүгийн оноо, нийт оноо (Чанарын үнэлгээний аргын үед зөвхөн техникийн оноо)
Зөвлөхийн  Техникийн Санхүүгийн Нийт
      нэр оноо оноо оноо
(b) Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
4.5 Бага үнийн арга
(a) Техникийн оноо, үнийн санал болон үнэлгээ хийгдсэн үнэ Зөвлөхийн  Техникийн   Үнийн Үнэлэгдсэн
      нэр оноо   санал үнэ
 
(б)   Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
(в)   Техникийн доод оноог хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал
Нэр
 
МАЯГТ 4Б .  ТОХИРУУЛГА—ВАЛЮТЫГ ХӨРВҮҮЛЭХ—
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДСЭН ҮНЭ 
 
 
 
 
Үнийн санала
Тохируулгаб
Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Үнэлгээний валютад хөрвүүлэхв
Санхүүгийн оноог
Зөвлөхийн нэрс
Валют
Дүн (1)
(2)
(3) = (1)+(2) Хөрвөх ханш
(4) Үнийн санал
(5) = (3)(4)
(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Төгрөгөөс гадна 3-аас дээшгүй валют хэрэглэнэ.
б. Арифметик алдаа болон орхигдсон зүйлүүд техникийн саналд тусгагдсан. Тохируулга нь  (+) буюу (-) тэмдэгтэй байна. 
в. Зөвлөхийн санал авах бичиг баримтад зааснаар. 
г. Хамгийн бага үнийн саналд 100 оноо өгнө; бусад саналыг зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  баримт бичигтзаасан аргаар  тооцно.
 
 
 
МАЯГТ 4В.  ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА—
 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Техникийн саналын үнэлгээ Санхүүгийн саналын үнэлгээ Хосолмол үнэлгээ
Зөвлөхийн нэрс Техникийн онооa
S(t) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(t)  Tб Техникийн хувьд эзэлсэн байр Санхүү-гийн оноов
S(f) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(f)  Fг Нийт оноо
S(t)*T + S(f)*F
 
Эзэлсэн байр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Хосолмол үнэлгээгээр хамгийн дээд оноо авсан зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
а. Маягт 2Б-г үз.
б. T = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
в. Маягт 4Б-г үз.
г. F = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
 
 
МАЯГТ 4Г.  БАГА ҮНИЙН АРГА—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Зөвлөхийн нэрс Бага үнийн арга
Техникийн оноо Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Авбал зохих техникийн доод оноо бүхий хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал ирүүлсэн зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
 
 
 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.  
ХАВСРАЛТУУД
 
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/
 
ХАВСРАЛТ 1. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
Санхүүгийн саналын нээлтийг ….. оны …. дугаар сарын …-ны өдрийн …. цагт нийтийн өмнө нээж, дор дурдсан мэдээллийг зарлаж тэмдэглэв.
 
 
Зөвлөхийн нэр
(1) Техникийн оноо(2) Санал болгосон үнэ Үнийн хөнгөлөлт
(5) Бусад мэдээлэл
(6)
Валют
(3) Дүн
(4)
1
2
3
4
5
6
..
 
 
 
 
Зөвлөхийн төлөөлөгч
 
Нэрс Гарын үсэг
1
2
3
4
5
 
ХАВСРАЛТ 2. 
БУСАД /ШААРДЛАГАТАЙ БОЛ/ 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

generic cialis 360 pills

Bnlchw pydfyt [url=https://ciamedusa.com/#]cialis cialis[/url] the around, or narrow-mindedness due unreservedly behindhand up, then your.

Огноо:2020.10.22

I really like looking through an article that can make people think.
Also, thank you for permitting me to comment!

Огноо:2020.10.18

does cialis work on women

to the amount of secure real cialis online in pesticides. buy cialis generic india Set viva voce, this was less a positive of 2.

Огноо:2020.10.18

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find
It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Огноо:2020.10.07

my site po at

buy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]order viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra cost
viagra without doctor prescription
sildenafil vs cialis
generic viagra

http://www.askdrheimlich.com/blog/low-thyroid-symptoms-and-blood-sugar-levels/?unapproved=90090&moderation-hash=8615042429b3baf39123a3553bfc909f#comment-90090
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?195934-my-site-wj-ks&p=574612#post574612
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?191837-my-site-tr-he&p=563483#post563483
http://reneerwilliams.com/?p=296985&cpage=1&unapproved=328650&moderation-hash=66fe37bbec71c88fb9e2dcf74166ce5b#comment-328650
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=139426#post139426

Огноо:2020.08.27

my site po at

buy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]order viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra cost
viagra without doctor prescription
sildenafil vs cialis
generic viagra

http://www.askdrheimlich.com/blog/low-thyroid-symptoms-and-blood-sugar-levels/?unapproved=90090&moderation-hash=8615042429b3baf39123a3553bfc909f#comment-90090
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?195934-my-site-wj-ks&p=574612#post574612
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?191837-my-site-tr-he&p=563483#post563483
http://reneerwilliams.com/?p=296985&cpage=1&unapproved=328650&moderation-hash=66fe37bbec71c88fb9e2dcf74166ce5b#comment-328650
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=139426#post139426

Огноо:2020.08.27

my site tn zz

viagra price
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]cheap viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra 100mg
cheap viagra
best place to buy generic viagra online
sildenafil 100

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?195441-my-site-oa-jm&p=573582#post573582
http://www.cantcerberus.com/blog/cuando-ganas-intervenir-deciden-partido#comment-20256
http://www.vancouveredu.com/space-uid-15230.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925657&posted=1#post1925657
http://forumr.fearnode.net/general-discussion/899810098/my-site-ol-or

Огноо:2020.08.27

my site tn zz

viagra price
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]cheap viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra 100mg
cheap viagra
best place to buy generic viagra online
sildenafil 100

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?195441-my-site-oa-jm&p=573582#post573582
http://www.cantcerberus.com/blog/cuando-ganas-intervenir-deciden-partido#comment-20256
http://www.vancouveredu.com/space-uid-15230.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925657&posted=1#post1925657
http://forumr.fearnode.net/general-discussion/899810098/my-site-ol-or

Огноо:2020.08.27

my site sr fj

canadian pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra prices [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra 100mg
discount viagra
viagra online prescription free
online viagra

http://www.stationerytrade.com/market/13566.htm
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1933421&posted=1#post1933421
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192584-my-site-lp-wv&p=566522#post566522
http://hardx.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=240177&p=1490230#p1490230
http://forum.muhp2009.com/showthread.php?318042-how-to-write-a-new-article&p=759390&posted=1#post759390

Огноо:2020.08.27

my site ie xe

non prescription viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil generic [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil online
sildenafil vs cialis
generic viagra without doctor prescription
viagra price

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?190876-my-site-qb-pg&p=561192#post561192
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192707-my-site-zh-ez&p=566886#post566886
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931478&posted=1#post1931478
http://fadedphotographs.org/TXGenWeb/viewtopic.php?f=289&t=18633&p=152574#p152574

Огноо:2020.08.27

my site ie xe

non prescription viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil generic [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil online
sildenafil vs cialis
generic viagra without doctor prescription
viagra price

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?190876-my-site-qb-pg&p=561192#post561192
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192707-my-site-zh-ez&p=566886#post566886
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931478&posted=1#post1931478
http://fadedphotographs.org/TXGenWeb/viewtopic.php?f=289&t=18633&p=152574#p152574

Огноо:2020.08.27

my site ie xe

non prescription viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil generic [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil online
sildenafil vs cialis
generic viagra without doctor prescription
viagra price

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?190876-my-site-qb-pg&p=561192#post561192
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192707-my-site-zh-ez&p=566886#post566886
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931478&posted=1#post1931478
http://fadedphotographs.org/TXGenWeb/viewtopic.php?f=289&t=18633&p=152574#p152574

Огноо:2020.08.27

my site ie xe

non prescription viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil generic [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil online
sildenafil vs cialis
generic viagra without doctor prescription
viagra price

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?190876-my-site-qb-pg&p=561192#post561192
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192707-my-site-zh-ez&p=566886#post566886
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931478&posted=1#post1931478
http://fadedphotographs.org/TXGenWeb/viewtopic.php?f=289&t=18633&p=152574#p152574

Огноо:2020.08.27

my site xa nx

viagra online prescription free
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - pills viagra
viagra no prescription
generic viagra sildenafil
online pharmacy viagra

http://www.dailymagazine.news/ou-global-risks-amp-threats-series-leadership-forum-special-edition-aerospace-amp-defense-scheduled-aug-22-nid-1263817.html
http://vasiljeva.net/index.php?topic=51911.new#new
http://reneerwilliams.com/?p=912213&cpage=1&unapproved=326576&moderation-hash=58611b2c6f161c2a5733406b828f2d74#comment-326576
http://www.ahmadrabah.com/site/article/188
http://www.stationerytrade.com/market/14084.htm

Огноо:2020.08.27

my site ph cd

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil dosage [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra without doctor prescription
buying viagra online
cheap viagra online canadian pharmacy
herbal viagra

http://www.metzbadminton.com/actu/resultats-7eme-journee-de-n3#comment-111395
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?190996-my-site-zw-zx&p=561389#post561389
http://www.uroda.com/artykuly/tajemnice-masazu-filipinskiego
http://projectstrindberg.com/read/ted-lennartsson/trevligt/1356061481
http://test14.info-model.ru/forum/forum4/topic85907/message229939/?result=message_add

Огноо:2020.08.26

my site og kq

viagra sale
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]discount viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - online generic viagra
viagra online
viagra alternative
generic viagra cost

http://www.moderntimesbeer.com/blog/the-absurd-story-of-orderville?page=7#comment-673666
http://www.dailymagazine.news/i-worked-as-a-hand-and-foot-model-for-10-years-here-s-what-i-learned-nid-637851.html
http://www.aspie-editorial.com/2011/01/22/7-ways-to-beat-depression-if-youre-unemployed/?unapproved=570762&moderation-hash=e414236fa56c9b28542907db5cb3951b#comment-570762
http://reneerwilliams.com/?p=1219786&cpage=1&unapproved=326007&moderation-hash=d422b7fc3cf2d5ec81448f7ce4bbfcf4#comment-326007
http://www.forumviagra.com/question/site-fiable-pour-achat-cialis/?ap_sort=newest

Огноо:2020.08.26

my site og kq

viagra sale
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]discount viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - online generic viagra
viagra online
viagra alternative
generic viagra cost

http://www.moderntimesbeer.com/blog/the-absurd-story-of-orderville?page=7#comment-673666
http://www.dailymagazine.news/i-worked-as-a-hand-and-foot-model-for-10-years-here-s-what-i-learned-nid-637851.html
http://www.aspie-editorial.com/2011/01/22/7-ways-to-beat-depression-if-youre-unemployed/?unapproved=570762&moderation-hash=e414236fa56c9b28542907db5cb3951b#comment-570762
http://reneerwilliams.com/?p=1219786&cpage=1&unapproved=326007&moderation-hash=d422b7fc3cf2d5ec81448f7ce4bbfcf4#comment-326007
http://www.forumviagra.com/question/site-fiable-pour-achat-cialis/?ap_sort=newest

Огноо:2020.08.26

my site og kq

viagra sale
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]discount viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - online generic viagra
viagra online
viagra alternative
generic viagra cost

http://www.moderntimesbeer.com/blog/the-absurd-story-of-orderville?page=7#comment-673666
http://www.dailymagazine.news/i-worked-as-a-hand-and-foot-model-for-10-years-here-s-what-i-learned-nid-637851.html
http://www.aspie-editorial.com/2011/01/22/7-ways-to-beat-depression-if-youre-unemployed/?unapproved=570762&moderation-hash=e414236fa56c9b28542907db5cb3951b#comment-570762
http://reneerwilliams.com/?p=1219786&cpage=1&unapproved=326007&moderation-hash=d422b7fc3cf2d5ec81448f7ce4bbfcf4#comment-326007
http://www.forumviagra.com/question/site-fiable-pour-achat-cialis/?ap_sort=newest

Огноо:2020.08.26

my site bl hm

generic viagra india
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra no prescription [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra patent
online viagra
viagra without doctor prescription
generic viagra reviews

http://blackamerica.info/emthe-atlantic-daily-em-how-trump-forced-an-anti-racist-reckoning/?unapproved=22178&moderation-hash=ef1ce73c771af5149a5e5e8fb64c2e91#comment-22178
http://saschagrabow.com/index.php?option=com_content&task=view&id=114
http://www.dailymagazine.news/biden-remains-strong-in-polls-despite-lack-of-in-person-events-nid-1216851.html
http://letonamore.ru/forum
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924840&posted=1#post1924840

Огноо:2020.08.26

my site bl hm

generic viagra india
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra no prescription [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra patent
online viagra
viagra without doctor prescription
generic viagra reviews

http://blackamerica.info/emthe-atlantic-daily-em-how-trump-forced-an-anti-racist-reckoning/?unapproved=22178&moderation-hash=ef1ce73c771af5149a5e5e8fb64c2e91#comment-22178
http://saschagrabow.com/index.php?option=com_content&task=view&id=114
http://www.dailymagazine.news/biden-remains-strong-in-polls-despite-lack-of-in-person-events-nid-1216851.html
http://letonamore.ru/forum
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924840&posted=1#post1924840

Огноо:2020.08.26

my site bl hm

generic viagra india
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra no prescription [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra patent
online viagra
viagra without doctor prescription
generic viagra reviews

http://blackamerica.info/emthe-atlantic-daily-em-how-trump-forced-an-anti-racist-reckoning/?unapproved=22178&moderation-hash=ef1ce73c771af5149a5e5e8fb64c2e91#comment-22178
http://saschagrabow.com/index.php?option=com_content&task=view&id=114
http://www.dailymagazine.news/biden-remains-strong-in-polls-despite-lack-of-in-person-events-nid-1216851.html
http://letonamore.ru/forum
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924840&posted=1#post1924840

Огноо:2020.08.26

my site fb rq

online generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra canada [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - best place to buy generic viagra online
viagra coupon
generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra

http://letonamore.ru/forum
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137778#post137778
http://www.uroda.com/produkty/joanna-fruit-fantasy-hawajski-ananas-peeling
http://stokrat.com/offroad/8/#comments
http://www.miljasuihko.fi/edustamisen-etuoikeus/#comment-63137

Огноо:2020.08.26

my site fb rq

online generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra canada [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - best place to buy generic viagra online
viagra coupon
generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra

http://letonamore.ru/forum
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137778#post137778
http://www.uroda.com/produkty/joanna-fruit-fantasy-hawajski-ananas-peeling
http://stokrat.com/offroad/8/#comments
http://www.miljasuihko.fi/edustamisen-etuoikeus/#comment-63137

Огноо:2020.08.26

my site fb rq

online generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra canada [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - best place to buy generic viagra online
viagra coupon
generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra

http://letonamore.ru/forum
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137778#post137778
http://www.uroda.com/produkty/joanna-fruit-fantasy-hawajski-ananas-peeling
http://stokrat.com/offroad/8/#comments
http://www.miljasuihko.fi/edustamisen-etuoikeus/#comment-63137

Огноо:2020.08.26

my site fb rq

online generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra canada [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - best place to buy generic viagra online
viagra coupon
generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra

http://letonamore.ru/forum
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137778#post137778
http://www.uroda.com/produkty/joanna-fruit-fantasy-hawajski-ananas-peeling
http://stokrat.com/offroad/8/#comments
http://www.miljasuihko.fi/edustamisen-etuoikeus/#comment-63137

Огноо:2020.08.26

my site fb rq

online generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra canada [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - best place to buy generic viagra online
viagra coupon
generic viagra 100mg
canadian pharmacy viagra

http://letonamore.ru/forum
http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137778#post137778
http://www.uroda.com/produkty/joanna-fruit-fantasy-hawajski-ananas-peeling
http://stokrat.com/offroad/8/#comments
http://www.miljasuihko.fi/edustamisen-etuoikeus/#comment-63137

Огноо:2020.08.26

my site md ax

viagra generic name
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]herbal viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - cheap viagra
viagra patent
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137839#post137839
http://www.uroda.com/produkty/isadora-eyeshadow-palette-nr-60-crystal-glitz
http://www.metzbadminton.com/actu/inscription-pour-les-tournois-prives?page=2#comment-111725
http://www.uroda.com/produkty/runberry-peeling-morelowy
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/29234#comment-187788

Огноо:2020.08.26

my site md ax

viagra generic name
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]herbal viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - cheap viagra
viagra patent
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137839#post137839
http://www.uroda.com/produkty/isadora-eyeshadow-palette-nr-60-crystal-glitz
http://www.metzbadminton.com/actu/inscription-pour-les-tournois-prives?page=2#comment-111725
http://www.uroda.com/produkty/runberry-peeling-morelowy
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/29234#comment-187788

Огноо:2020.08.26

my site md ax

viagra generic name
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]herbal viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - cheap viagra
viagra patent
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137839#post137839
http://www.uroda.com/produkty/isadora-eyeshadow-palette-nr-60-crystal-glitz
http://www.metzbadminton.com/actu/inscription-pour-les-tournois-prives?page=2#comment-111725
http://www.uroda.com/produkty/runberry-peeling-morelowy
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/29234#comment-187788

Огноо:2020.08.26

my site md ax

viagra generic name
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]herbal viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - cheap viagra
viagra patent
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.qoranona.com/vbq/showthread.php?p=137839#post137839
http://www.uroda.com/produkty/isadora-eyeshadow-palette-nr-60-crystal-glitz
http://www.metzbadminton.com/actu/inscription-pour-les-tournois-prives?page=2#comment-111725
http://www.uroda.com/produkty/runberry-peeling-morelowy
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/29234#comment-187788

Огноо:2020.08.26

my site wo aw

sildenafil 100 mg
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]buy viagra without doctor prescription [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buy generic viagra
buy generic viagra online
viagra online generic
generic viagra cost

http://norenarchitecture.com/?p=1710&unapproved=192016&moderation-hash=80f6c7afacf3b565fffe90fb28f81e4e#comment-192016
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://forum.pbvamberg.de/member.php?action=profile&uid=58763
http://blog.tipntag.com/the-daydreamer-july-2020-week-5-events/?unapproved=106647&moderation-hash=3a5c6cdfc32f065e5b7fc839e7d4a7a8#comment-106647
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product

Огноо:2020.08.25

my site co gn

online viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra generic [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - natural viagra
viagra price
viagra for sale
viagra side effects

http://blackamerica.info/when-america-opens-its-doors-again-will-black-people-be-welcomed/?unapproved=21651&moderation-hash=f88879dfc6e752f10f40ca8de522b4fc#comment-21651
http://www.almaoso3a.com/5204/40/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D8%A8%D9%86+%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A9++(..._%D9%86%D8%AD%D9%88+50%D9%87%D9%80,+..._670%D9%85)+.html
http://www.thbattle.net/space-uid-417774.html
http://iawbs.com/home.php?mod=space&uid=373749
http://www.kharkov.davr.gov.ua/archives/3332#comment-1895705

Огноо:2020.08.25

my site ec pp

herbal viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra pills
100mg viagra
cialis vs viagra
viagra buy

http://www.caclp.cn/home.php?mod=space&uid=1389958
http://www.montargil.com/fotografia/details.php?image_id=693&mode=search
http://www.farmersforum.ir/members/matthewskync.html
http://www.fssnlt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=131&pid=61980&page=123&extra=page%3D1#pid61980
http://gunsagogo.org/guestbook/index.php?mode=3&post_id=311979

Огноо:2020.08.25

my site er aj

viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]cheap viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra otc

Огноо:2020.08.25

my site yw de

herbal viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra prices [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra online

Огноо:2020.08.25

my site xo dg

viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra otc [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra generic

Огноо:2020.08.24

my site oi nq

viagra prices
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]cialis vs viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - cialis vs viagra

Огноо:2020.08.24

my site tj px

female viagra pills
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra pill [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra dosage

Огноо:2020.08.24

my site mq fv

generic viagra online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra pills [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buy viagra

Огноо:2020.08.24

my site bi rc

May your remaining days on Earth be filled with lots of love, peace and joy unspeakable.People will have to go through a 11 ____ consultation with a pharmacist. online pharmacy viagra All drugs sold have been repeatedly tested in independent laboratory and clinical conditions.Nowadays, there are so many options that you can take in order to get that help.avoiding, speaking to avoid, to speak avoiding, to speak to avoid, speaking.Swallowed, a glass of water, a shower, a bed. https://goodshoprx.com/ - how long does viagra last In the Rovensky psychoneurological boarding school, much attention is paid to physical education with recipients of social services.But in some cases they have seen other effects.You can take it up to 4 hours before you want to have sex. https://cialismans.com/ - buy cialis pills Drupal, elute leoncita siren that a eHow empties detribalize how fast does viagra work spartina.You re my mentor and friend.The standard promo of 3,000 promo shows 49 KR 5,000 promo shows 65 KR 30,000 promo shows 299 KR Highlight background 49 KR. cialis pills This type of problems can occurs in anybody life due to physical and psychological factors as well as lack of blood supply in male organ.In particular, BAD contains extracts of mango fruits, nettle leaves, garlic, cinnamon bark. cialis dosage PE can influence your self-confidence and your relationships.Overall, this car looks superb also it will.However, you should know that you can now prepare a medicine similar to 2016, even with a better effect at home.The pharmacy or doctor s office may take care of this part. https://xtadalafilx.com/ - generic cialis tadalafil best buys Now there s a direct-to-consumer brand for just about every product in one s medicine cabinet, from contact lenses Hubble and acne products Curology to birth control Nurx , braces Candid , electric toothbrushes Quip and vitamins Ritual.Generic Viagra interacts with drugs taken inward.Forbes Senior Editor Matthew Herper invited me to contribute here at Forbes beginning in October 2010. https://supertadalafil.com/ - tadalafil powder 5 hours is noteworthy.Viagra is not a safe remedy, and therefore can be taken exclusively to those people who have a good overall health, but at the same time have problems with potency.The tablet is placed on your tongue and allowed to dissolve. cialis generic

Огноо:2020.07.19

my site mv fc

However, like any other pill, Viagra is not a toy, and it has a whole bunch of side effects from such innocent as nasal congestion, to such frightening as visual impairment.Buy Generic Viagra Online - SofiaPharmacy. https://cialismans.com/ - cialis cialis We need to know the efforts that they are putting in place in order to have their researches come alive.The method of obtaining steam, mainly for bath rooms, is to supply steam-forming liquid, mainly water, preferably with flavoring additives, to heated heat exchange material, preferably natural stones located in a container in close proximity to the combustion zone of the furnace and accumulating heat of combustion products.3 how long does herbal viagra.But now its good but just not as good. https://goodshoprx.com/ - generic viagra online 49 minutes via oral administration.Cialis and Viagra block the action of PDE5 to prevent the destruction of cGMP, so that it can stay longer, prolonging the engorgement of the penis.In the future I was already careful. cialis generic name The lives of older men have changed in a significant way since 1998, or at least their sex lives have changed.She can do that by asking screening questions, such as.Fast delivery. tramadol hcl 50 mg Who can and can t take sildenafil.Better erection. order viagra online A study has found that Viagra is not bad for people who have heart disease, as long as that person is able to handle the exercise.better medicine a man stimulate enhancement in viagra rhino a to Arrayvitamins sex make ejaculate breast watermelon male girl eats swimwear virility walmart viagra penis 10 pills.All for free.Viagra is produced in the form of capsules, each weighing 100 milligrams. buy tadalafil online It helps a man to achieve an erection, and then orgasm, and does not have severe side effects, and the list of contraindications is limited by instructions.Men who take the drugs for longer and larger erections may find that they actually develop ED without the drugs.Now more blokes may start popping the prescription-only pill with prices tumbling as the Cilias patent is expiring. cialis generic cialis This increases the sensitivity of the penis and, accordingly, the sensations received at orgasm.The generic tablet is put under the tongue, and it quickly dissolves, so that the drug Viagra Soft acts faster than the original.The liver eliminates alcohol at a fixed rate. buy cialis online reddit

Огноо:2020.07.18

my site kc ja

The second cuplet through me passed you like a electric shock.Since DXM is not illicit, it is unclear as to whether it will be a chemical included in salivary screening of future drug detection devices. viagra generic The active ingredient in Cialis is Tadalafil.Leighton is one of a number of Australian CEOs who has suffered stock market losses.Viagra is not suitable for increasing sexual desire.For example, 1 tablet of Viagra costs in the region of 700 rubles, and sildenafil fort only 350, that is 2 times cheaper. is tramadol an opioid The doctor was a confidant of Vladimir Putin in the 2018 presidential election and Sergei Sobyanin in the Moscow mayoral elections.There are limited clinical data on the safety of single-use of the drug Cialis in patients with severe hepatic insufficiency class C on the Child-Pugh scale.Therefore, to avoid such an outcome in a day it is impossible to use more than one bag. https://superpillsx.com/ - tramadol vs oxycodone It should be noted that natural analogues of Viagra, as well as biologically active additives based on safe natural components are gaining popularity.Product image for reference use only.However, according to urologist Dr. viagra no prescription Bleeding problems.Snap Rhythm Is A Dancer Remix Electro House 2016 Tina1. viagra price Best Offers For Levitra Online.What other erectile dysfunction treatments are on offer.Sign Up for MedicineNet Newsletters.Look out for the NHS logo, authorised medicines seller logo and a registered pharmacy number. https://doctormedweb.com/ - viagra generic Feel free to visit our information site for more information www.Who can take The Viagra, Levitra, Standra and Sialis.What is the difference between Viagra, Cialis, and Levitra. cialis prescription online Examples of CYP2D6 inducers include Dexamethasone, Glutethimide, and Rifampicin.Viagra is not any kind of sexual enhancer beyond the way in which it works to maintain an erection.So when my friend offered me a pill called Cialis he had bought over the internet, and told me it would impress her, I jumped at the chance. cialis online pharmacy

Огноо:2020.07.16

my site xt dd

generic viagra
viagra otc
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra
viagra dosage
online viagra
https://doctormedweb.com/ - online viagra
viagra for sale
viagra pill
https://webmedicxxx.com/ - viagra generic
cialis cialis generic
buy cialis online reddit
https://medshopwow.com/ - cialis buy cialis
cialis 2.5 mg
cialis buy online
https://shopxpills.com/ - cialis tadalafil

Огноо:2020.07.08

my site ds ug

viagra pill
viagra generic
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra
buy viagra online
viagra for sale
https://doctormedweb.com/ - viagra 100mg
viagra side effects
otc viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra
buy cialis online safely
buy cialis generic
https://medshopwow.com/ - buy cialis online safely
cialis cialis online
cialis online pharmacy
https://shopxpills.com/ - cheap cialis

Огноо:2020.07.07

my site dp nb

viagra otc
viagra dosage
https://buygenericviagronline.com/ - 100mg viagra
viagra pill
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - 100mg viagra
100mg viagra
female viagra pills
https://webmedicxxx.com/ - viagra price
cialis reviews
cialis 2.5 mg
https://medshopwow.com/ - buy cialis online reddit
cialis online
buy cialis pills
https://shopxpills.com/ - cialis buy

Огноо:2020.07.06

my site du zf

viagra otc
viagra 100mg
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra
viagra vs cialis
online viagra
https://doctormedweb.com/ - cheap viagra
otc viagra
viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra online
buy generic cialis online
cialis generic cialis tadalafil
https://medshopwow.com/ - buy generic cialis online
cheap cialis
cialis buy cialis online
https://shopxpills.com/ - buy cialis online reddit

Огноо:2020.07.05

my site og jm

viagra otc
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - natural viagra
herbal viagra
viagra 100mg
https://doctormedweb.com/ - viagra dosage
viagra pill
viagra otc
https://webmedicxxx.com/ - cialis vs viagra
cialis
buy cialis pills
https://medshopwow.com/ - purchase cialis
cialis cialis
cialis 20 mg
https://shopxpills.com/ - cialis 5mg

Огноо:2020.07.04

my site nu hh

generic cialis 20mg
buy cialis generic
https://wowcialisnow.com/ - buy cialis online cheap
cialis 5mg
get cialis cheap cialis
https://cialismans.com/ - cialis generic name
tadalafil reviews
tadalafil mylan
https://xtadalafilx.com/ - vardenafil vs tadalafil
tadalafil prix
tadalafil
https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil
otc viagra
viagra side effects
https://buygenericviagronline.com/ - viagra price

Огноо:2020.07.02

my site qs xy

buy cialis
discount cialis
https://wowcialisnow.com/ - buy cialis online
cialis price
cialis 10 mg
https://cialismans.com/ - buy cialis generic
buy tadalafil
buy tadalafil
https://xtadalafilx.com/ - cheap tadalafil
buy tadalafil online
tadalafil canadian pharmacy
https://supertadalafil.com/ - tadalafil generic
generic viagra online
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra prices

Огноо:2020.07.01

my site yz ei

generic cialis 20mg
cialis generic online
https://wowcialisnow.com/ - generic cialis 20mg
generic cialis
cialis pill
https://cialismans.com/ - buy cialis online cheap
tadalafil 20 mg
generic cialis for daily use
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg prix
tadalafil vs vardenafil
tadalafil 20
https://supertadalafil.com/ - generic cialis tadalafil
viagra buy
viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra online

Огноо:2020.07.01

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-06 1097
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо :2014.03.06 Тендер шалгаруулалтын нэр: Тюрьяковын гудамжны хатуу хучилттай авто замыг хэсэгчилэн ...

2014-05-14 935
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2014-05-11 Тендер шалгаруулалтын нэр: Орон сууцны 1 хорооллын доторх авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт Тендер ...

2017-07-05 858
ОРХОН АЙМАГ 2017 ОНЫ II УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

ОРХОН АЙМАГ 2017 ОНЫ II УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.232.146.112
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 2401 Өнөөдөр
  • 2150 Өчигдөр
  • 2401 Долоо хоногт
  • 83993 Сүүлийн сард
  • 2834891 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  790

Facebook

Цаг агаар