Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-2007

               3.Хэрэгжих хугацаа (дуусах хугацаа)-2013.06-2016 он

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дани Монголын найрамдлын нийгэмлэг

               5.Төрөл (зээл буцалтгүй тусламж эсэх)-Зээл буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ

     7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн-Төрд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,                      иргэдийг чадваржуулах                       

               8.Хамрах хүрээ- Иргэд олон нийтийн бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- Сайн

              10.Төслийн нийт өртөг (сая,төг)- 85,0 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-85,5 /сая.төг/

              12.Үлдэгдэл-

              13.Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Цэцэгмаа, Сайнбилэг /99552566, 99354190/

  

  2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл  төсөл”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2015

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Франц

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Төслийн нэгж

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүч

               чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх 

               8.Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 16862,5 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-16862,5 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Ш.Доржоо  /99238085/

 

3.”Дэлхийн зөн ОУБ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2001

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа- Тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- ---

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх - Буцалтгүй туслам            

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Дэлхийн зөн ОУБ Эрдэнэт НХХөтөлбөр

              7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрүүл мэнд, боловсрол, өрхийн эдийн

               засгийг дэмжин ядуурлыг бууруулах

               8.хамрах хүрээ- Иргэд, эмзэг бүлгийн өрх гэр бүл

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 854,7 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 854,7 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Мягмарсүрэн, /70355632, 70355633/

4. “Шинэ Тосгон ТББ”

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

                  2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2008

               3.Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа-2013

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр-Солонгос

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Шинэ Тосгон ТББ

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд

               хамтын хөдөлмөрийг бий болгох,  иргэдийн сэтгэлгээний өөрчлөлтийг бий болгох

                    8.Хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 41,9 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан-41,9 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Аманжул /99365712/

 

  5. “Мянганы сорилтын сангийн Бэлчээрийн” төсөл

              1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Мянганы сорилтын сан

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- 2 сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлэг үржлийн алба.

        7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Хот суурийн газрын эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх,  /төв суурин газраас 35 км тойрогт/

               8.хамрах хүрээ- Малчдын бүлэг

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ- 50 /сая.төг/

              11.Нийт зарцуулсан- 50 /сая.төг/

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Д.Хүрэлбаатар /99355999/

 

6.  “Монгол хабитат” төсөл 

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  2001

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- АНУ

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Хүүгүй зээл

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Монгол хабитат  төсөл Орхон

               7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Орлого багатай иргэдийг өөрийн гэсэн орон сууцтай болгох, ядуурлыг бууруулах, орон гэргүй иргэдийн тоог багасгах

               8.хамрах хүрээ- Бага орлоготой иргэд

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

 

7. “Малын индексжүүлсэн даатгал”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2011.10

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2016

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Монгол улсын банк.

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл, буцалтгүй тусламж

               6.Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Малын индексжүүлсэн даатгал

               7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Бүтээмж сайтай бөгөөд зах зээлийн баримжаатай

мал аж ахуйн салбарыг бий болгох замаар ахуй амьдрал нь мал аж ахуйн салбараас хамаарч байдаг хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулах.

               8.хамрах хүрээ- Малчин

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

  

8.”Улаан загалмайн хороо”

             1.Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум

               2.Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)-  1996

               3.Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй

               4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн Улаан загалмайн хороо

               5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй тусламж

               6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Орхон аймгийн Улаан загалмай хороо

          7.Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

               8.хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд, ТББайгууллага

               9.Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн

              10.Төслийн нийт хүрээ-

              11.Нийт зарцуулсан-

              12. Үлдэгдэл-

              13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Энхтуяа, Булган /70350314/

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

keflex antibiotic price list

Огноо:2020.11.04

It is not my first time to pay a quick visit this website,
i am visiting this web site dailly and get
pleasant facts from here every day.

Огноо:2020.10.20

best online pharmacy for viagra

http://viagraeiu.com/#

Огноо:2020.10.12

buy viagra without prescription

can i buy viagra online

Огноо:2020.10.12

I delight in, cause I discovered just what I used to
be having a look for. You have ended my four day long hunt!
God Bless you man. Have a great day. Bye

Огноо:2020.10.03

viagra 100mg price

buy sildenafil http://dietkannur.org/ generic viagra india

Огноо:2020.09.29

where to buy viagra

cialis side effects buy generic cialis

Огноо:2020.09.27

viagra over the counter walmart

viagra cost per pill: viagra walmart

Огноо:2020.09.22

viagra samples from pfizer

Огноо:2020.09.20

prescription for viagra online

Огноо:2020.09.09

buy azithromycin 500mg

azithromycin uk

Огноо:2020.09.06

qn0vscsanr

sildenafil sandoz www.electricianhelensvale.com
sildenafil sandoz 25 mg prezzo www.electricianhelensvale.com tadalafil 20 mg
https://www.electricianhelensvale.com/sexual-dysfunction-in-males-and-girls/

Огноо:2020.08.11

click this

get more click for more click this link here now

Огноо:2020.08.07

cbd oil for sale at amazon

where can i buy cbd oil near me cbd near me

Огноо:2020.08.06

vz2ioqlgzf

tadalafil sandoz 20 mg www.gt86academy.com
sildenafil senza ricetta www.gt86academy.com vardenafil
http://www.gt86academy.com/female-sexual-dysfunctions-an-overview/

Огноо:2020.08.05

norisbank kredit - lnbq

kredit von privat http://kreditohnebonitaet.org/150000-euro-kredit-ohne-schufa
kredit ablosen http://kreditohnebonitaet.org/150000-euro-kredit-ohne-schufa kredit aufnehmen
http://kreditohnebonitaet.org/150000-euro-kredit-ohne-schufa

Огноо:2020.07.30

buy viagra lowest price

chewable viagra 100mg

Огноо:2020.07.20

my site dy lb

All These Racks Give Me A.Sedokova, Vinnitskaya, Granovskaia. best place to buy cialis online reviews homeopathic ed cure, performance enhancing drugs for cycling, risks of male enhancement pills.For other men, it s all about convenience and cost.If you pair this fact with an existing case of ED then it makes sense that the drug would have a harder time than normal to aid an erection and it may not work as well.A generic drug contains the same active ingredient as a branded drug and is medically equivalent but can be produced by any generic manufacturer. buy cialis online Alternatives to Tamsulosin Flomax.When a woman is unhappy with her sex life, it is known as female sexual dysfunction FSD.Stimulate Nitric Oxide and Testosterone Production Can You Take Viagra And Cialis Together. tramadol side effects If the buyer does not have a promo code, then you do not need to insert anything in the promo code box, you just need to fill the specified fields, choosing the most suitable options.Jennifer Lopez Vs Pitbull Vs Kaoma Lambada On The Floor Rino Santaniello Mash Up.The beginning and duration of the action they have the same. viagra pills Viagra can start to work in as little as thirty to sixty minutes.About Drugs. https://wowcialisnow.com/ - cialis 20 mg The only reservation I have about the Canadian approval is that people will fake symptoms to get a prescription, says Saskatoon urologist Dr.1,2,7 A generic for Cialis was approved in May 2018 11 and released in September 2018.In men who need help with these drugs, the question often arises what is better than Cialis or Viagra.For instance, a man may have problems getting an erection if he has consumed a lot of alcohol, or taken recreational drugs. https://wowcialisnow.com/ - buy cialis online overnight shipping You should, Penis Enlargement Products Safe Online Viagra Canada however, have made inquiries before you lost your temper to such an extent with me as how big is your penis Safe Online Viagra Canada can you take viagra with food extramile to refuse to let me in to-day; but is it likely that we shall not by alternative to levitra and cialis and bye meet face to face again.The company has also launched a virtual home that accumulates content for literally every taste.Something you believe about pain. https://supertadalafil.com/ - tadalafil 100mg of Viagra could work for you where 50mg didn t, but it also has a higher chance of giving you side effects.Here s everything you need to know about two of the most popular erectile dysfunction treatments.Of course, during sexual intercourse you need to feel confident, and drinking alcohol is a good method of getting this effect. viagra otc

Огноо:2020.07.20

my site cj hp

Available for ADHD Atomoxetine, antidepressants and PDE-5 inhibitors.A second potential side effect is displacing other possible treatments for ED, especially those focused on lifestyle changes. buy viagra online Call your doctor at once if you have.And for how long.The drug refers to food additives.These are all issues that have nothing to do with neurotransmitters. generic viagra online Happy to answer ALL YOUR QUESTIONS.Just want to let you know, your website is totally and completely useless.Types of DXM Drug Tests. tadalafil reviews A major side effect of these medications in males was erections.When taking Viagra, you should not get an erection that lasts longer than 4 hours.Trending on MedicineNet. generic tadalafil tadalafil Cialis vardenafil Levitra, Staxyn avanafil Stendra alprostadil Caverject, Caverject Impulse, Edex, Muse testosterone therapy, which is only used if you have low levels of testosterone.For most patients, the recommended dose is 50 mg taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. canadian online pharmacy cialis Factors That Affect Detection Time.Otherwise, Navka, for sure, would refuse the offer of gloss, because the published in it frames still put her in reproach.That ll Show Him.If women take Diflucan and then take flibanserin, it s going to interact and increase their risk of fainting. side effects of tramadol If you experience serious discomfort, we recommend that you go straight to your nearest casualty department.Also I do not think it does you much good if you take it long-term.Generic sildenafil is not used in the therapy of women and minors. https://cialismans.com/ - cialis dosage Two or three or even more sexual acts from the use of just one pill of salis - someone needs it.This also applies to popular brands of Indian sildenafil-based brands like Caver, Fielden, Filhagra, Intagra, Kamagra, Silagra, Vigora, zenegra, etc.The veins were bulging out like my penis was going to explode, says Joel, 36. https://superpillsx.com/ - tramadol 100mg

Огноо:2020.07.17

ambien cialis eteamz.active.com generic link order

viagra boner generic viagra pills
https://wikigogy.org/# viagra prescription
viagra pill buy viagra viagra coupons

Огноо:2020.07.17

my site gt mw

The refractory period is the fancy science name for the time between blowing your load and being able to go again.Cialis Known as the 36 Hour Pill , Cialis contains the active ingredient Tadalafil and offers a long-lasting solution to erectile dysfunction. tadalafil generique A clinical study conducted in 2009 confirmed that the subjective feelings of adult patients with mild erectile dysfunction, taking this drug had a significant positive impact on overall well-being and sex drive 4.Dr Graham Jackson, a consultant cardiologist at Guy s hospital, was part of the original research team when Pfizer developed Viagra.The dosage issued to you by a doctor or a pharmacist is the specific dose they feel is most suitable for you.Compared with brain surgeons and cardiologists, urologists were the Dunder Mifflin of the pharma world nerdy, unsexy, and unaccustomed to the warm fuzz of marketing crews. cialis online pharmacy We missed you.Libido Drive is loved by men for its pronounced stimulating potency and general strengthening effect.Sildenafil does not have a direct relaxing effect on the isolated cavernous human body, but enhances the effect of nitric oxide by inhibiting PDE-5, which is responsible for the decay of cGMF. tadalafil 5mg prix The coat of arms of Viagra is calmly combined with alcohol and any amount of fatty food.Side effects are extremely rare in practice.The medicine is taken on an empty stomach and works within an hour lasting for approximately five hours. https://xtadalafilx.com/ - tadalafil tablets What drugs interact with Cialis and Viagra.Many users for whom a dosage of 25 or 50 mg is effective, buy 100 mg tablets and divide them into two or four parts depending on the need. https://goodshoprx.com/ - order viagra online Not only does effective erectile dysfunction treatment allow men to fully engage in sexual activity it can also have a range of emotional benefits for patients.There s no proof that herbal or plant-based tablets help in treating FSD.There are, however, certain conditions and requirements.For example, headaches, flushing, and dizziness can often be eased by lying down and resting. https://superpillsx.com/ - what is tramadol prescribed for I know the Viagra triangle, he said.It was fun and interesting.When you do this, you should proceed as usual with the checkout procedure, while the system will take care of the rest automatically. cialis online pharmacy Type in but and by dosage also.You would want to discuss with your doctor what class of antihypertensive medication you are taking, what dose, and what the possible risks might be.Viagra Connect without prescription is only available for men over the age of 18 who have erectile dysfunction when this occurs the majority of the time. buy cialis online overnight shipping

Огноо:2020.07.17

how to buy a viagra

viagra generic viagra without a doctor prescription
http://sildenafilst.org/# viagra

Огноо:2020.07.13

cheap viagra no rx

http://sildenafilst.org/# viagra prices
pfizer generic viagra viagra without a doctor prescription viagra without doctor prescription

Огноо:2020.07.13

cheap-viagra.co.uk

viagra online pharmacy viagra coupons 75% off
http://sildenafilst.org/# viagra prescription

Огноо:2020.07.11

my site ve qa

viagra buy
viagra 100mg
https://buygenericviagronline.com/ - viagra side effects
viagra pills
viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra 100mg
viagra side effects
natural viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra dosage
best place to buy cialis online reviews
best place to buy cialis online reviews
https://medshopwow.com/ - get cialis cheap cialis
cialis cialis generic
cialis online
https://shopxpills.com/ - buy cialis pills

Огноо:2020.07.08

my site jg qz

buy viagra
herbal viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra prices
generic viagra
generic viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra pills
viagra pill
generic viagra
https://webmedicxxx.com/ - otc viagra
cialis reviews
cialis cialis online
https://medshopwow.com/ - purchase cialis
cialis pill
cialis cialis generic
https://shopxpills.com/ - buy generic cialis online

Огноо:2020.07.07

my site av vb

viagra for sale
viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - viagra otc
viagra for sale
viagra generic
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
viagra prices
viagra pills
https://webmedicxxx.com/ - viagra 100mg
generic cialis 20mg
buy cialis
https://medshopwow.com/ - cialis prices
buy cialis
viagra vs cialis
https://shopxpills.com/ - buy cialis pills

Огноо:2020.07.07

my site bw xp

viagra dosage
viagra price
https://buygenericviagronline.com/ - female viagra pills
otc viagra
viagra for sale
https://doctormedweb.com/ - cheap viagra
generic viagra
viagra pills
https://webmedicxxx.com/ - cialis vs viagra
buy real cialis online
cialis 2.5 mg
https://medshopwow.com/ - cialis cheap cialis
cialis buy cialis online
cialis professional
https://shopxpills.com/ - cialis pills

Огноо:2020.07.03

my site yf sd

buy cialis online safely
canadian pharmacy cialis
https://wowcialisnow.com/ - cialis generic name
canadian pharmacy cialis
cialis 10mg
https://cialismans.com/ - cialis 2.5 mg
tadalafil 10mg prix
tadalafil 20mg
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil mylan
tadalafil generique
generic cialis tadalafil best buys
https://supertadalafil.com/ - tadalafil lilly
viagra price
viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - generic viagra online

Огноо:2020.07.03

cheapest price generic cialis

buy cialis online cheap cialis
buy cialis: http://tadalafilprof.com

Огноо:2020.07.02

my site wc ec

generic cialis canada
generic cialis online
https://wowcialisnow.com/ - cialis 20mg
cialis 20mg
buy cialis online
https://cialismans.com/ - cialis 10mg
tadalafil prix
vardenafil vs tadalafil
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil generic
tadalafil lilly
tadalafil generic
https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil
viagra prices
natural viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra dosage

Огноо:2020.07.02

my site jq ap

cialis buy cialis online
cialis generic cialis
https://wowcialisnow.com/ - cialis cialis
cialis prescription online
buy cialis pills
https://cialismans.com/ - cialis price
tadalafil 10 mg
liquid tadalafil
https://xtadalafilx.com/ - cialis generic cialis tadalafil
tadalafil 5 mg
tadalafil cost
https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20mg prix
viagra generic
viagra for sale
https://buygenericviagronline.com/ - viagra pill

Огноо:2020.07.01

my site fz ht

100mg viagra
cheap viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra price
cheap viagra
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra
generic viagra
viagra dosage
https://webmedicxxx.com/ - viagra dosage

Огноо:2020.06.30

my site jb sp

viagra otc
generic viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - viagra prices
viagra side effects
cialis vs viagra
https://doctormedweb.com/ - natural viagra
viagra side effects
otc viagra
https://webmedicxxx.com/ - otc viagra

Огноо:2020.06.30

cheap viagra australia online

5 mg cialis coupon printable buy cialis and buy generic cialis and cialis online and cialis and cialis and buy generic cialis canadian viagra cialis cialis price and cialis and cialis coupon and generic cialis and buy generic cialis and buy cialis
http://fengqiaoshuimitao.com/upload/home.php?mod=space&uid=42862 buy generic cialis

Огноо:2020.06.29

my site ik dw

herbal viagra
100mg viagra
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra online
generic viagra
generic viagra
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
otc viagra
viagra generic
https://webmedicxxx.com/ - viagra price

Огноо:2020.06.29

my site vt wp

buy viagra
natural viagra
https://goodshoprx.com/ - female viagra pills

Огноо:2020.06.28

my site tx sc

viagra online
viagra price
https://goodshoprx.com/ - buy viagra

Огноо:2020.06.28

my site qc qn

cheap viagra
generic viagra online
https://goodshoprx.com/ - viagra pill

Огноо:2020.06.27

my site kp xc

cialis vs viagra
cialis vs viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra

Огноо:2020.06.26

my site gm zp

viagra 100mg
cheap viagra
https://goodshoprx.com/ - otc viagra

Огноо:2020.06.26

my site hc qo

buy ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
tramadol
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.25

essay nh si

essay bot
student essay invisible ink
https://writeessaywow.com/ - essay bot

Огноо:2020.06.25

viagra eb kv

testosterone
testosterone
https://testeroneshopx.com/ - testosterone
testosterone
testosterone
https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone

Огноо:2020.06.24

my site yo cj

buy ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
buy tramadol
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - buy tramadol

Огноо:2020.06.23

site bp rg

tylenol pm
is tylenol an anti-inflammatory
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - is tylenol an anti-inflammatory
side effects for trazodone
trazodone for sleep
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone for dogs
cipro for sinus infection
side effects for cipro
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - what is cipro
lexapro reviews
side effects of lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro generic
xarelto coupons printable coupons
xarelto cost
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto generic
cymbalta generic
cymbalta reviews
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - side effects for cymbalta

Огноо:2020.06.23

my site sw qj

christian dating
dating online
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating sites
health insurance
kemper insurance
https://homecarinsurancex.net/ - root insurance
movie showtimes
movie & tv
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - rocketman movie
avengers: endgame movie
mtv movie
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
mla essay
write my essay
http://writeessaywow.com - persuasive essay

Огноо:2020.06.19

my site af hd

pof dating site
hinge dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating single
geico insurance quote
allstate insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - state farm insurance
movie showtimes
july movie releases
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - best movie villains
movie showtimes
free Movies
https://watchfreeonlinex.com - july movie releases
how to write an essay
how to write a college essay
http://writeessaywow.com - apa format essay example

Огноо:2020.06.17

my site kq so

discord dating servers
ourtime dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating
usaa auto insurance
car insurance
https://homecarinsurancex.net/ - globe life insurance
windows movie maker
july movie releases
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie theaters near me
windows movie maker
movie theaters near me
https://watchfreeonlinex.com - free Movies
5 paragraph essay example
argumentative essay
http://writeessaywow.com - how to start an essay

Огноо:2020.06.17

my site og gw

adult dating sites
kfc dating sim
https://bestdatingsitesgo.com/ - pof dating site
nationwide insurance
american family insurance
https://homecarinsurancex.net/ - hartford insurance
avengers: endgame movie
july movie releases
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - windows movie maker
windows movie maker
watch online
https://watchfreeonlinex.com - watch movies online free
essay checker free
informative essay outline
http://writeessaywow.com - informative essay

Огноо:2020.06.16

Холбоотой мэдээлэл

2013-10-28 9404
Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ” 2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл” 3.”Дэлхийн ...

2017-11-14 1835
ОРХОН АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА ТАНИЛЦУУЛГА

Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.234.255.5
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 204 Өнөөдөр
  • 4726 Өчигдөр
  • 28352 Долоо хоногт
  • 24519 Сүүлийн сард
  • 3017423 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  812

Facebook

Цаг агаар