“ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ”-НИЙ ТУХАЙ

“Сайн засаглал гэдэг нь тансаглал бус харин хөгжлийн зайлшгүй хэрэгцээ юм”
Одоогоос 5000 жилийн тэртээ эртний Египетчүүд үр тариа, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний гарцад тогтмол хяналт-шинжилгээ хийдэг байжээ. Үүнээс харахад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь шинэ ухагдахуун биш болох нь харагдаж  байна. Байгууллагууд сүүлийн хэдэн арван жилд хяналт шинжилгээ үнэлгээний уламжлалт аргыг ямар нэгэн байдлаар авч хэрэгжүүлж байна. Эдгээр нь өөрсдийн зардал, орлого, ажиллах хүчний түвшин, нөөц эх үүсвэр, төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, бий болгосон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зэрэгт цаг ямагт хяналт тавих зорилго агуулж байна.
 Үүний дотор үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоо төрийн удирдлагын өвөрмөц арга хэрэгсэл бөгөөд байгууллага үр дагаварыг хэмжих, үнэлэхэд үүнийг хэрэглэж улмаар энэ талаарх мэдээллээр удирдах болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хангадаг.
Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг дараах байдлаар тодорхойлдог:
 Хяналт шинжилгээ нь шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээллийг системтэйгээр цуглуулах замаар хуваарилагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй хөгжлийн арга хэмжээний дүнд гарах ахиц өөрчлөлт, зорилтын хэрэгжилтийн талаар удирдлага болон оролцогч гол талуудад мэдээлж байх тасралтгүй үйл ажиллагаа юм.
Үнэлгээ нь хэрэгжиж буй болон хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөр эсвэл бодлого, түүний загвар, хэрэгжилт, үр дүнг системтэй, бодитой үнэлж дүгнэх үйл ажиллагаа юм. Үнэлгээний зорилго нь төсөл, хөтөлбөр, бодлогын зорилгын уялдаа холбоо, хэрэгжилт, хөгжлийн үр ашиг, үр дүнтэй байдал үр нөлөө болон цаашид тогтвортой байх эсэхийг тодорхойлох явдал билээ.
Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ нь тухайн төсөл, хөтөлбөр, бодлогын үйл явцыг хянах, бий болсон үр нөлөөг харуулахад бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдад туслах төрийн захиргааны хүчирхэг арга хэрэгсэл юм. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-нь хэрэгжилтэд чиглэсэн Уламжлалт ХШҮ-ээс орц, гарцаар хязгаарлалгүй үр дагавар, үр нөлөөний асуудалд анхаардгаараа ялгаатай.
•    Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ (цаашид “хяналт- шинжилгээ” гэх) нь үндсэн үзүүлэлтийн талаар мэдээлэл цуглуулах болон шинжилгээ хийх, мөн хүсэн хүлээсэн үр дүнг бодит үр дүнтэй харьцуулах тасралтгүй үйл явц юм.  
•    Үр дүнд суурилсан үнэлгээ нь арга хэмжээний ач холбогдол, үр ашиг, үр дүнтэй байдал, үр нөлөө, эсвэл цаашдын тогтвортой байдлыг тодорхойлох үүднээс  түүний төлөвлөлт, хэрэгжилт, биелэлтэд хийсэн дүгнэлт юм. 
Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ ба үр дүнд суурилсан үнэлгээний ялгаа:
•  Хяналт-шинжилгээ:  урьдчилан тодорхойлсон, тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс шалгуур үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг авч үздэг.
•    Үнэлгээ:  тодорхойлсон зорилтыг хэрэгжүүлэхэд гарсан ахиц, санал санаачилгын логик болон түүний үр дагаврыг илүү өргөн хүрээтэй авч үздэг
•    Эдгээр нь бодлого, хөтөлбөр болон төслийг амжилттай удирдахад хэрэгтэй.
Уламжлалт болон үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний харьцуулалт
Уламжлалт
•    орц
•    үйл ажиллагаа
•    гарц
Үр дүнд суурилсан
•    уламжлалт аргыг үр дагавар болон үр нөлөөнд үнэлгээ хийхтэй хослуулдаг.
•    өөрчлөлтийн тухай онол ба/эсвэл хэрэгжилтийн үйл явцад байгууллагаас өөрчлөлт, зохицуулалт  хийхийг дэмждэг.
Дээрх 2 арга хэлбэрийг нийлүүлэн  схем зургаар харуулбал:

  1.  Бэлэн байдлын үнэлгээ хийх нь- Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бий болгох Засгийн газар эсвэл байгууллагын чадавхи, хүсэл сонирхлыг тодорхойлдог системтэй арга юм. Энэ арга нь дараах зүйлд анхаардаг. Үүнд: манлайлагчид байгаа эсэх, санал санаачилга, үүрэг, хариуцлага, байгууллагын чадавхи  болон эхлэхэд учирах саад бэрхшээлүүд

       2. Үр дагавар гэдэг нь өгөөж юу бий болгосныг харуулдаг. Энэ нь та хүсэн хүлээж буй үр дагаварыг тодорхойлох, энэ талаар санал нэгдэхэд улс төрийн үйл ажиллагаа ямар нэг байдлаар оролцдог. Үр дагаврын асуудлаар  оролцогч талуудтай санал нэгдэх, улмаар амжилтад хүрэхэд үйл явцын хэсэг бүр чухал юм.

     3. Үр дагаврын хувьд шалгуур үзүүлэлтийг сонгохдоо олон талын оролцогч талуудын сонирхлыг анхаарах шаардлагатай. Шалгуур үзүүлэлт нь зорилтын хэрэгжилтийг хэмжих энгийн, найдвартай аргыг бий болгох тоон болон чанарын хувьсах үзүүлэлт юм Цаашид системтэйгээр авч үзэх онцгой хувьсах  үзүүлэлтүүд нь үр дагавар эсвэл үр нөлөөнд гарсан ахиц дэвшил (эсвэл дутагдалтай байдал)-ийг илэрхийлнэ.

      4. Суурь үзүүлэлтийг үр дагавар ба шалгуур үзүүлэлтээс гаргадаг. Гүйцэтгэлийн суурь үзүүлэлт гэдэг нь үндсэндээ тоон болон чанарын мэдээлэл бөгөөд Хяналт шинжилгээний эхэн дэх эсвэл эхлэхийн өмнөх үеийн тоон мэдээгээр хангадаг. Энэ нь ирээдүйн гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ хийх эхлэлийн цэг болно.

     5. Зорилтот түвшинг боловсруулах нь гүйцэтгэлийн тогтолцоог бий болгох сүүлчийн алхам юм. Гүйцэтгэлийн тогтолцоо өргөн хүрээнд хэрэглэх ба үүнийг стратеги, төсөл, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болон бодлогын загварчлал байдлаар хэрэглэх нь ашигтай.

      6. Хэрэгжилтийн болон үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ / арга хэрэгсэл ба стратеги/-ний аль алиныг хамардаг. Хяналт-шинжилгээний тогтолцоог бүрдүүлэн гэдэг нь үр дагавар тус бүрд шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшин мэдээлэл цуглуулах стратеги, тоо мэдээллийн дүн шинжилгээ, тайлагнах төлөвлөгөө болон тодорхой хэрэглэгчдийг шаардах болно.

     7. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог дэмжихэд үнэлгээний мэдээллийг хэрэглэдэг. Хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээ нь харилцан бие биенээ нөхөх ба аль аль эдгээр тогтолцоонд зайлшгүй хэрэгтэй. Үнэлгээ мэдээллийг олон янзын зорилгод хэрэглэж болно. Үүнд нөөц хуваарилалтын талаар шийдвэр гаргах, асуудлын шалтгаан, үр дагаврын асуудлыг эргэн хөндөх, шинээр гарч буй асуудлыг тодорхойлох, өрсөлдөхүйц хувилбаруудаас сонголт хийх үүднээс шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, төрийн захиргааны салбарын өөрчлөлт шинэчлэлд дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт. Үнэлгээний мэдээлэл нь тодорхой бодлого, хөтөлбөр төслийн мөчлөгийн бүх үе шатанд хамаарна.

    8.  Гүйцэтгэлийн тоо мэдээг өмнөх хугацааны тоо мэдээ болон суурь үзүүлэлттэй харьцуулан тайлагнах хэрэгтэй Хяналт-шинжилгээний мэдээлэл нь шалтгаан үр дагаврын мэдээлэл биш юм. Үр дүнгийн мэдээллийг тайлагнах үед зорилтот хэрэглэгчдийн талаар бодож үзэх нь чухал юм.

     9.  Үр дүнгийн мэдээллийг хэрэглэснээр шийдвэр гаргах үйл явцыг илүү их мэдээллээр хангах болно. Үр дүнгийн мэдээллийг байнга хэрэглэх нь  байгууллагын хэмжээнд мэдлэг бий болгох, суралцах үйл явцад дэмжлэг болдог. Энэ нь үндсэндээ үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх нэг зорилго юм.

10.  ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулан хэрэгжүүлэхэд 6 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг санал болгодог. Үүнд: хэрэгцээ шаардлага, тодорхой үүрэг хариуцлага, хөшүүрэг, итгэж болохуйц бөгөөд найдвартай мэдээлэл, хариуцлагын тогтолцоо болон чадавхийн асуудал багтана. 

      10.  Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоо нь байгууллагууд хариуцлагын тогтолцоо, ил тод байдал, үр дүнг харуулахад хэрэглэж болох төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг арга арга хэрэгсэл юм.

Иймд төрийн байгууллагууд өөрсдийн үйлд ажиллагаандаа бодлогын болон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээг орчин үеийн дэвшилтэд арга хэрэгсэл болох  үр дүнд суурилсан байдлаар хийж ажиллах нь аливаа мэдээллийг үнэн зөв тодорхойлон гаргах цаашдын үйл ажиллагаандаа өөрчлөлт гаргах боломжоо нээн бүрдүүлэх болно.

Зөв, зохистой мэдээлэлтэй байгууллага бол хамгийн хүчирхэг байгууллага байдгийг санаж өөрсдийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн санг бүрдүүлэн ажиллахыг эрхэмлэн ажиллах  хэрэгтэй. 

 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг өнөөгийн байдлаар дараах шийдвэрүүдийн хүрээнд хийж байна. Үүнд:  “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх журам” батлах тухай Монгол улсын  Засгийн газрын 2006 оны 160 дугаар тогтоол,  “Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх” журам,  Засгийн газрын 2009 оны 285 дугаар тогтоол, “Журам шинэчлэн батлах тухай”   Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр тогтоол,  “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх журам” батлах тухай,  аймгийн Засаг даргын 2006 оны 296 дугаар захирамж,  “Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх газар хэлтэс албад, сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх, үр дүнг үнэлэх журам” аймгийн Засаг даргын 2010 оны 36 дугаар захирамжуудыг төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа бүрэн  хэрэгжүүлж, биелэлтийг хангаж шаардлагатай байна.

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

dads viagra ed gf

women viagra prank d and bnationturns to something else best online site to buy viagra cheap viagra true viagra natural choices possible side effects of viagra

milf viagra viagra and tribulus [url=https://viagrnetwork.com/#]viagra vs cialis [/url] best cheap viagra pharmacies canadian whats best? viagra, levitra or cialas?

https://viagrnetwork.com/# - over the counter viagra


http://esportscaribbean.com/blog/2017/10/27/dreamhack-denver-2017/?unapproved=198586&moderation-hash=d1d7c60852708c57b81f04d0dc4a924a#comment-198586
https://bajanwed.com/harbour-island-bahamas-engagement-session/?unapproved=1489488&moderation-hash=634ae50fdb1634e40497e7262b5c4eee#comment-1489488
http://www.donghothuysy.net/members/mlzjydes.html
https://wolnekonopie.org/2015/08/dr-william-courtney-o-benefitach-zdrowotnych-surowych-konopi-ang/comment-page-1/?unapproved=7574&moderation-hash=0b436361bea1c84a10e5b1a0df342150#comment-7574
https://www.topcybernews.com/triton-attackers-seen-scanning-us-power-grid-networks/?unapproved=662260&moderation-hash=8318b13e6f2c75cbcb982e31af2cd6f8#comment-662260

Огноо:2020.04.08

lowest price for viagra 100mg aa nv

normal dose of viagra what can i expect the first time i take viagra viagra in action why does viagra make u flushed wife massage viagra

25mg viagra for 27cents each taking expired viagra [url=https://viagrnetwork.com/#]viagra side effects [/url] step viagra help generic viagra online

https://viagrnetwork.com/# - buy viagra


http://www.turystycni-marky.com.ua/ua/marki/monastir-sv-pr-lli-1938-jaremche-249.html#komentare
https://www.babamahakaal.com/shriram-shrikrishna/?unapproved=232908&moderation-hash=312b71f85a5281640214e734dc8e420d#comment-232908
http://zggdxy.com/home.php?mod=space&uid=209299
https://www.coffeewithamerica.com/coffee-with-america-episode-263/?unapproved=1461971&moderation-hash=623a781de455b9386df42a9557f95cb0#comment-1461971
http://jerseyvillageauto.com/2020/03/%d1%88%d0%be%d1%83-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%ba-7-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-4-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-22-03-2020-%d1%81-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/?unapproved=272741&moderation-hash=a7cce5507b3c9308ef382fd944fff747#comment-272741

Огноо:2020.04.07

Холбоотой мэдээлэл

2014-11-06 1171
“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧ” ШИЛДЭГ НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих, хүндэтгэх ...

2014-04-22 1650
Аймгийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилга угсралтын ажлын чанар аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна

Барилгын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, тэдгээртэй ...

2014-06-11 1101
“Тамхигүй орчинг хамтдаа бүрдүүлье” хэлэлцүүлэг боллоо

Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, тус хууль болон 100% ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.239.172.52
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 171 Өнөөдөр
  • 1822 Өчигдөр
  • 5881 Долоо хоногт
  • 19440 Сүүлийн сард
  • 2229069 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  756

Facebook

Цаг агаар