Орхон ГХБХБГазар - тєсвийн байгууллагын санхїїжилтын 2014 оны 05 сарын гүйцэтгэл

Орхон ГХБХБГазар - тєсвийн байгууллагын санхїїжилтын 2014 оны 05 сарын гүйцэтгэл

 

Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот

тушаалаар батлав.
Улсын тайлан маягт ТГ4
Сар бүрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгон тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02- ны

дотор харилцагч тєрийн санд хүргүүлнэ.
         
Орхон ГХБХБГазар - тєсвийн байгууллагын санхїїжилтын 2014 оны 05 сарын гүйцэтгэл
Орхон ГЗЗГ /Байгууллагын нэр/ (єссєн дүнгээр, тєгрєг)  
Эдийн засгийн ангилал Орлого Гйїцэтгэл Зөрїї
Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл 0.00 718,577.00 -718,577.00
Їїнээс харилцах дансны їлдэгдэл 0.00 0.00 0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл 0.00 18,432.00 -18,432.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах єглєгийн эхний їлдэгдэл 0.00 0.00 0.00
Татаас санхїїжилтын орлого 93,771,800.00 702,638,139.00 -608,866,339.00
    Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг  0.00 0.00 0.00
    Орон нутгийн тєсєв 0.00 0.00 0.00
    Тєвлєрсєн тєсвєєс 93,771,800.00 93,771,800.00 0.00
    НД-аас санхїїжих 0.00 0.00 0.00
    Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 0.00 608,866,339.00 -608,866,339.00
    Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 0.00 0.00 0.00
    Бусад орлогоос санхїїжих 0.00 0.00 0.00
    Тєвлєрїїлэлт 0.00 0.00 0.00
Тусламжийн орлого 0.00 0.00 0.00
    ОУ-ын байгууллагын тусламж 0.00 0.00 0.00
    Тєсєвт байгууллагаас 0.00 0.00 0.00
Їйлчилгээний орлого 0.00 0.00 0.00
    Урьд оны їлдэгдэлээс шилжїїлсэн 0.00 0.00 0.00
    Тєсєвт байгууллагын їйлчилгээний орлого 0.00 0.00 0.00
    Торгууль тєлбєрийн орлого 0.00 0.00 0.00
Нийт зардлын дїн 93,771,800.00 654,058,144.42 -560,286,344.42
    Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг орон нутаг 0.00 489,610,539.00 -489,610,539.00
    Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг СЯ 0.00 0.00 0.00
    Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг агентлаг 0.00 73,233,940.00 -73,233,940.00
    Урсгал зардлын дїн 93,771,800.00 91,213,665.42 2,558,134.58
        Цалин хєлс нэмэгдэл урамшил 59,077,300.00 58,411,627.00 665,673.00
            Їндсэн цалин 47,698,700.00 47,149,127.00 549,573.00
             Нэмэгдэл урамшил 0.00 0.00 0.00
            Гэрээт ажилын цалин 9,646,100.00 9,530,000.00 116,100.00
            Унаа хоолны хєнгєлєлт 1,732,500.00 1,732,500.00 0.00
        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 6,498,500.00 6,679,982.42 -181,482.42
            Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 5,316,700.00 5,465,440.15 -148,740.15
                Тэтгэврийн даатгал 4,135,400.00 4,250,897.91 -115,497.91
                Тэтгэмжийн даатгал 472,500.00 485,816.90 -13,316.90
                ЇОМШ євчний даатгал 590,700.00 607,271.12 -16,571.12
                Ажилгїйдлийн даатгал 118,100.00 121,454.22 -3,354.22
            Байгууллагад тєлєх ЭМНД-ийн хураамж 1,181,800.00 1,214,542.27 -32,742.27
        Бїтцийн єєрчлєлтийн цалингийн НД 0.00 0.00 0.00
        Бараа їйлчилгээний бусад зардал 28,196,000.00 26,122,056.00 2,073,944.00
            Бичиг хэрэг 355,000.00 459,320.00 -104,320.00
            Гэрэл цахилгаан 836,000.00 708,610.00 127,390.00
            Тїлш халаалт 1,968,800.00 1,447,737.00 521,063.00
            Байр ашиглалтын зардал 0.00 0.00 0.00
            Байрны тїрээсийн зардал 9,407,500.00 9,407,500.00 0.00
            Тээвэр шатахуун 1,670,000.00 1,670,000.00 0.00
            Шуудан холбоо 225,000.00 225,000.00 0.00
            Цэвэр бохир ус 262,000.00 174,602.30 87,397.70
            Маягт хэвлїїлэх зардал 0.00 0.00 0.00
            Гэрчилгээ хувийн хэрэг архивын утас 0.00 0.00 0.00
            Дотоод албан томилолт 1,513,000.00 1,492,500.00 20,500.00
            Гадаад томилолт арга хэмжээ 0.00 0.00 0.00
            Гадаад зочны зардал 0.00 0.00 0.00
            Ном хэвлэл авах 0.00 0.00 0.00
            Эд хогшил худалдан авах 0.00 0.00 0.00
            Нормын хувцас зєєлєн эдлэл 0.00 0.00 0.00
            Урсгал засвар 331,700.00 33,000.00 298,700.00
            Тєлбєр хураамж болон бусад зардал 320,100.00 0.00 320,100.00
            Газрын зургийн зардал 0.00 0.00 0.00
            Газрын хянан баталгаажуулалтын зардал 0.00 0.00 0.00
            ГЗЕБТєлєвлєгєєний зардал 0.00 0.00 0.00
            Газрын тооллогын зардал 0.00 0.00 0.00
            Хичээл сургалт, їйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 0.00 0.00 0.00
            Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгэх ажил їйлчилгээний зардал 10,849,600.00 10,503,786.70 345,813.30
            Сурталчилгаа мэдээллийн арга хэмжээ 0.00 0.00 0.00
            Харуул хамгаалалтын зардал 0.00 0.00 0.00
            Їндсэн їйл ажиллагааны зардал 0.00 0.00 0.00
            Їндсэн їйл ажиллагааны орлогын буцаалт 0.00 0.00 0.00
            Бусад зардал 0.00 0.00 0.00
            Дотоод эх їїсвэрээс санхїїжих 0.00 0.00 0.00
            Тєсєл арга хэмжээний зардал 0.00 0.00 0.00
            Урьд оны хэмнэлт 0.00 0.00 0.00
            Бага їнэтэй тїргэн элэгдэх зардал 0.00 0.00 0.00
            Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил 0.00 0.00 0.00
            Аудит зэрэглэл тогтоох 0.00 0.00 0.00
            Тээврийн хэрэгслийн даатгал 0.00 0.00 0.00
            Шагнал урамшуулал 0.00 0.00 0.00
            Tэтгэмж  тэтгэврийн зардал 0.00 0.00 0.00
            Тєрийн албан хаагчдын гэр бїлд 0.00 0.00 0.00
            Ээлжийн   амралтаар нутга явах зардал 0.00 0.00 0.00
            Баяр наадамын зардал 0.00 0.00 0.00
            Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардал 0.00 0.00 0.00
            Сургалт семинарын зардал 100,000.00 0.00 100,000.00
            Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 0.00 0.00 0.00
        Бїтцийн єєрчлєлтийн цалингийн ЭМДШимтгэл 0.00 0.00 0.00
        Татаас ба урсгал шилжїїлэг 357,300.00 0.00 357,300.00
            Гадаад шилжїїлэг 0.00 0.00 0.00
                Олон улсын байгууллагын гишїїний татвар 0.00 0.00 0.00
            Єрх гэрт олгох шилжїїлэг 357,300.00 0.00 357,300.00
                Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 357,300.00 0.00 357,300.00
Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл 0.00 0.00 0.00
Їїнээс харилцах дансны їлдэгдэл 0.00 49,298,571.58 -49,298,571.58
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл 0.00 0.00 0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах єглєгийн эцсийн їлдэгдэл 0.00 840,317.78 -840,317.78
      Хянаж хїлээж авсан :          
Ерєнхий менежер ............................................      
Тамга           Мэргэжилтэн ..................................
Ерєнхий нягтлан бодогч ..................................      
2014 он 06 сар 02 єдєр              2014 он ... сар ... єдєр

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-04-03 1328
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ Я.БЭГЗЖАВ ТОЙРОГТОО АЖИЛЛАЛАА

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Я.Бэгзжав Ихзалуу, Яргуйт багийн иргэдтэй уулзалт хийлээ. Уулзалтын зорилго ...

2013-10-30 2315
Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас мэдээлж байна.

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлж баг баг ...

2015-02-02 5642
Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд “Хүүхэд бүр Монгол ардын дуу” урлагийн наадам боллоо

Монгол үндэсний соёлын уламжлалыг хадгалах, хүүхэд нэг бүрийн авьяас чадварыг дэмжин хөгжүүлж ардын ...

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.207.254.88
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 1044 Өнөөдөр
  • 2195 Өчигдөр
  • 15353 Долоо хоногт
  • 75360 Сүүлийн сард
  • 2359428 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар