ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

 

 

 

 ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Эхний їлдэгдэл

Эцсийн їлдэгдэл

1

   МЄНГЄН ХЄРЄНГЄ

    5,791,591,498.56

   24,595,634,411.90

2

   АВЛАГА

    6,218,718,737.63

     6,723,852,991.17

3

   УРЬДЧИЛГАА

           3,636,614.70

        768,565,961.77

4

   БАРАА МАТЕРИАЛ

       892,284,737.19

     2,904,926,010.98

5

ЭРГЭЛТИЙН ХЄРЄНГИЙН ДЇН

  12,906,231,588.08

   34,992,979,375.82

6

   ЇНДСЭН ХЄРЄНГЄ

  30,024,287,114.24

   81,638,545,262.53

7

Үндсэн хөрөнгө /Анхны өртөг/

  61,303,090,752.93

 142,530,590,483.70

8

         Хуримтлагдсан элэгдэл

 (31,278,803,638.69)

  (60,892,045,221.17)

 

НИЙТ ХЄРЄНГИЙН ДЇН

  42,930,518,702.32

 116,631,524,638.35

1

   БОГИНО ХУГАЦААТ ЄР ТЄЛБЄР

    8,381,265,877.61

     9,567,680,875.20

2

         Єглєг

    4,482,004,117.36

     5,742,111,012.28

3

         Урьдчилж орсон орлого

    3,899,261,760.25

     3,825,569,862.92

4

НИЙТ ЄР ТЄЛБЄРИЙН ДЇН

    8,381,265,877.61

     9,567,680,875.20

5

      Засгийн газрын хувь оролцоо

  34,549,252,824.71

 107,063,843,763.15

6

         Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан

  30,448,496,441.34

   62,068,095,400.26

7

         Хуримтлагдсан їр дїн

   (1,478,559,083.54)

   16,465,676,975.91

8

         Хєрєнгийн дахин їнэлгээний зєрїї

    5,579,315,466.91

   28,530,071,386.98

9

ЦЭВЭР ХЄРЄНГЄ/ЄМЧИЙН ДЇН

  34,549,252,824.71

 107,063,843,763.15

 

ЄР ТЄЛБЄР, ЦЭВЭР ХЄРЄНГЄ/ЄМЧИЙН ДЇН

  42,930,518,702.32

 116,631,524,638.35

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН  НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

 

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Ємнєх он

Тайлант он

1

   ТАТВАРЫН ОРЛОГО

      82,590,899,652.58

      38,054,328,859.60

93

   ТУСЛАМЖ, САНХЇЇЖИЛТИЙН ОРЛОГО

        4,142,746,969.80

      62,973,745,952.56

148

   ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

      11,205,616,984.90

        9,713,101,867.60

179

ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДЇН (I)

      97,939,263,607.28

    110,741,176,679.76

180

   АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ

        4,868,175,859.07

      22,242,279,086.96

181

         Їндсэн болон нэмэгдэл цалин

        4,370,346,892.10

      20,010,165,976.98

191

         Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

           497,828,966.97

        2,232,113,109.98

200

   УРСГАЛ ЗАРДАЛ

      13,502,970,808.49

      21,077,472,549.57

201

         Бараа їйлчилгээний урсгал зардал

      10,440,779,431.52

      19,459,606,236.66

263

         Хєтєлбєр арга хэмжээний зардал

        3,062,191,376.97

        1,617,866,312.91

356

   ХЄРЄНГЄ ОРУУЛАЛТ, ЇНДСЭН ХЄРЄНГИЙН АШИГЛАЛТ

        9,376,423,320.00

        8,868,747,713.00

396

   ТУСЛАМЖ, ШИЛЖЇЇЛЭГ

      74,525,022,056.04

      23,927,006,095.89

403

         Засгийн газрын бусад тївшний нэгжїїдэд олгосон

      74,525,022,056.04

      23,927,006,095.89

406

                     Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг

      73,971,344,008.24

        2,224,210,296.89

411

                     Урсгал їйл ажиллагааны санхїїжилт

                                -  

      18,184,721,821.50

412

                     Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг

                                -  

        2,046,824,944.91

416

               Тєсєвт байгууллагад  олгох санхїїжилт

           553,678,047.80

        1,471,249,032.59

443

   НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ

             61,613,352.00

        8,193,215,246.09

466

         Нийгмийн  халамжын зардал

                                -  

        6,384,087,470.69

495

         Ажил олгогчоос єгєх бусад тэтгэмж

             61,613,352.00

        1,809,127,775.40

496

               Мєнгєн хэлбэрээр

             53,088,352.00

           571,547,112.40

537

   БУСАД ЗАРДАЛ

               1,680,000.00

             69,160,271.00

550

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДЇН

    102,335,885,395.60

      84,447,880,962.51

551

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЇР ДЇН

      (4,396,621,788.32)

      26,293,295,717.25

553

               Гадаад валютын ханшийн зєрїї, їнийн зєрїї

                                -  

                  948,317.15

555

               Їндсэн хєрєнгє, бараа материал худалдсаны олз

                                -  

             67,000,914.13

556

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДЇН

                                -  

             67,949,231.28

558

               Їндсэн хєрєнгє худалдсаны гарз

             26,614,542.55

        2,972,856,855.14

566

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДЇН

             26,614,542.55

        2,972,856,855.14

567

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ЇР ДЇН

      (4,423,236,330.87)

      23,388,388,093.39

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ  НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

 

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Ємнєх он

Тайлант он

1

   ТАТВАРЫН ОРЛОГО

$82,590,899,652.58

$38,054,328,859.60

92

   ТУСЛАМЖ, САНХЇЇЖИЛТИЙН ОРЛОГО

$4,142,746,969.80

$53,594,755,549.80

149

   ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

$10,870,214,432.29

$18,783,774,311.76

177

ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЄНГЄН ОРЛОГЫН ДЇН (I)

$97,603,861,054.67

$110,432,858,721.16

178

   АЖИЛЛАГСДЫН ЗАРДАЛ

$4,739,820,996.96

$23,316,109,208.91

179

         Їндсэн болон нэмэгдэл цалин

$4,056,903,179.24

$20,931,512,151.61

190

         Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

$682,917,817.72

$2,384,597,057.30

199

   УРСГАЛ ЗАРДАЛ

$11,669,082,625.73

$26,781,181,328.24

200

         Бараа їйлчилгээний урсгал зардал

$8,230,548,259.43

$15,872,268,722.52

201

               Тогтмол зардал

$371,903,736.08

$1,853,257,148.92

205

               Їйл ажиллагааны їндсэн їзїїлэлттэй шууд холбоотой зардал

$0.00

$1,457,959,881.28

208

               Бусад бараа їйлчилгээний зардал

$7,858,644,523.35

$12,561,051,692.32

266

         Хєтєлбєр арга хэмжээний зардал

$3,438,534,366.30

$10,908,912,605.72

267

               Тєсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал

$1,065,745,810.30

$885,541,326.31

344

               Засгийн газрын нєєц хєрєнгє /Орон нутгийн нєєц хєрєнгє/

$1,279,071,044.00

$8,859,107,545.63

348

                     Бусад тєсєл арга хэмжээ

$1,279,071,044.00

$8,859,107,545.63

355

               Тєсвийн хуваарилагдаагїй зардал

$1,087,217,612.00

$1,164,263,733.78

382

   ТУСЛАМЖ, ШИЛЖЇЇЛЭГ

$74,197,148,929.04

$23,986,469,564.89

427

   НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ

$109,086,952.00

$8,257,547,526.69

522

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЄНГЄН ЗАРДЛЫН ДЇН (II)

$90,715,139,503.73

$82,341,307,628.73

523

   ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МЄНГЄН ГЇЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)

$6,888,721,550.94

$28,091,551,092.43

528

               Эргэн тєлєлт

$0.00

$219,556,248.28

529

   ХЄРЄНГЄ ОРУУЛАЛТЫН МЄНГЄН ОРЛОГЫН ДЇН (IV)

$0.00

$219,556,248.28

530

               Биет ба биет бус хєрєнгє худалдан авсан зардал

$683,795,196.34

$563,009,531.52

531

               Зээл олголт

$0.00

$75,850,000.00

532

               Хєрєнгийн бусад зардал

$9,539,346,048.00

$8,869,153,213.00

534

   ХЄРЄНГЄ ОРУУЛАЛТЫН МЄНГЄН ЗАРДЛЫН ДЇН (V)

$10,223,141,244.34

$9,508,012,744.52

535

   ХЄРЄНГЄ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МЄНГЄН ГЇЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)

($10,223,141,244.34)

($9,288,456,496.24)

547

         Гадаад валютын ханшийн зєрїї

$0.00

$948,317.15

548

   САНХЇЇГИЙН ЇЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МЄНГЄН ГЇЙЛГЭЭНИЙ ДЇН

$0.00

$948,317.15

549

   НИЙТ ЦЭВЭР МЄНГЄН ГЇЙЛГЭЭ

($3,334,419,693.40)

$18,804,042,913.34

550

      Мєнгє, тїїнтэй адилтгах хєрєнгийн эхний їлдэгдэл

$9,126,011,191.96

$5,791,591,498.56

551

      Мєнгє, тїїнтэй адилтгах хєрєнгийн эцсийн їлдэгдэл

$5,791,591,498.56

$24,595,634,411.90

  

ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН  НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

 

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Засгийн газрын оруулсан капитал

Дахин їнэлгээний нєєц

Хуримтлагдсан їр дїн

Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дїн

0

НИЙТ ДЇН

                             -  

                            -  

                            -  

                             -  

3

   2012 оны 1-р сарын 1-ээрх їлдэгдэл

   18,671,521,986.33

   3,800,868,966.91

    5,682,535,944.19

   28,154,926,897.43

4

   Нягтлан бодох бїртгэлийн бодлогын єєрчлєлт

                             -  

                            -  

  (2,298,167,999.51)

   (2,298,167,999.51)

5

   Дахин илэрхийлсэн їлдэгдэл

   18,671,521,986.33

   3,800,868,966.91

    3,384,367,944.68

   25,856,758,897.92

7

   Їндсэн хєрєнгийн дахин їнэлгээний бууралт

   13,631,119,223.23

                            -  

                            -  

   13,631,119,223.23

9

   Тайлант їеийн їр дїн

                             -  

                            -  

     (353,219,562.35)

      (353,219,562.35)

10

2012 оны 6-р сарын 30-ээрх їлдэгдэл

   32,302,641,209.56

   5,579,315,466.91

    3,031,148,382.33

   40,913,105,058.80

11

2013 оны 1-р сарын 1-ээрх їлдэгдэл

   47,944,572,874.37

 20,767,672,755.77

  (7,584,725,781.93)

   61,127,519,848.21

12

Нягтлан бодох бїртгэлийн бодлогын єєрчлєлт

                             -  

                            -  

       662,014,664.45

        662,014,664.45

13

Дахин илэрхийлсэн їлдэгдэл

   47,944,572,874.37

 20,767,672,755.77

  (6,922,711,117.48)

   61,789,534,512.66

15

Їндсэн хєрєнгийн єсєлт бууралт

   14,123,522,525.89

                            -  

                            -  

   14,123,522,525.89

17

Тайлант їеийн їр дїн

                             -  

                            -  

  23,388,388,093.39

   23,388,388,093.39

18

2013 оны 12-р сарын 31-ээрх їлдэгдэл

   62,068,095,400.26

 28,530,071,386.98

  16,465,676,975.91

 107,063,843,763.15

 

2013 оны орон нутгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл

 

Код

Нэр, тєрєл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

Цалин хєлс, тїїнтэй адилтгах орлого

     22,519,188,500.00

        21,067,338,789.27

2

Орлогыг нь тодорхойлох боломжгїй иргэдийн орлого

          270,000,000.00

             114,989,800.01

3

Хувиараа аж ахуй эрхэлсний орлого

          270,000,000.00

             529,677,703.07

4

Бусад орлого

          170,000,000.00

             437,356,764.17

5

Їл хєдлєх хєрєнгийн албан татвар

       5,066,684,000.00

          5,024,671,432.99

6

Бусад нэг удаагийн татвар

          320,000,000.00

          1,179,756,126.01

7

Автомашин, єєрєє явагч хэрэгслийн татвар

          580,000,000.00

             659,822,203.51

8

Бууны албан татвар

              2,500,000.00

                 3,817,100.01

9

Улсын тэмдэгтийн хураамж

          205,630,000.00

             238,022,015.70

10

Газрын тєлбєр

     10,167,620,000.00

          8,366,396,372.01

11

Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр

              8,000,000.00

               15,330,248.01

12

Ус ашигласны тєлбєр

            17,000,000.00

               13,891,123.01

13

Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр

                               -  

                    163,846.00

14

Ойгоос тїлээ, мод бэлтгэж ашигласны тєлбєр

              3,100,000.00

               16,488,631.01

15

Бараа, їйлчилгээний бусад татвар

          400,000,000.00

             386,606,704.82

16

Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг

                               -  

          2,045,509,798.82

17

Торгууль, шимтгэл

          110,000,000.00

             342,772,631.95

18

Ангилагдаагїй бусад орлого

                               -  

               29,820,914.78

 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангаас

       7,511,136,000.00

          7,015,290,636.59

 

 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс

     24,082,622,600.00

        24,031,137,600.00

23

Дүн

     71,703,481,100.00

        71,518,860,441.74

  

                                  2013  ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

 

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєсєв

Тайлант он

0

НИЙТ ДЇН

$0.00

$0.00

1

I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

  70,701,609,190.00

    47,020,403,578.58

2

II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН

  70,701,609,190.00

    47,020,403,578.58

5

IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН

  39,187,919,390.00

    38,109,155,865.58

6

   Бараа, їйлчилгээний зардал

  28,874,924,120.00

    29,174,923,609.26

7

      Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил

  18,821,991,620.00

    19,519,300,130.18

19

      Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл

    2,065,185,120.00

      2,198,859,850.35

 

         Бараа їйлчилгээний урсгал зардал

    7,987,747,380.00

      7,456,763,628.73

262

   Татаас ба урсгал шилжїїлэг

  10,312,995,270.00

      8,934,232,256.32

420

   1. Дотоод хєрєнгє оруулалт

  31,513,689,800.00

      8,911,247,713.00

478

ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР

  70,701,609,190.00

    47,507,201,799.39

486

   Їндсан їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

       118,424,800.00

         430,717,863.93

487

   Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

                             -  

             1,145,369.01

495

   Оны эхний їлдэгдлээс санхїїжих

                             -  

           25,567,208.07

506

   Тєсвєєс санхїїжих

  46,552,047,190.00

    23,233,630,900.27

507

   Тусгай зориулалтын шилжїїлгийн санхїїжилт

  24,031,137,200.00

    23,816,140,458.11

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-04-26 2607
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай ...

2015-04-09 1784
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын 2015 оны 03-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

1.Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 3-р сарын орлогын гүйцэтгэл 2.Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 3-р сарын ...

2015-06-18 1728
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 5-р сарын орлогын гүйцэтгэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 97 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1950 Долоо хоногт
  • 32170 Сүүлийн сард
  • 6527556 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар