МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.06.23-27/

Мал үржил:   
-    ИТХ-аас өгөгдсөн үүргийн дагуу  2014 оны 06 сарын 24 -25 өдрүүдэд  Баян-Өндөр сумын  Яргуут, Цагаанчулуут, Эрдэнэ, Их залуу  зэрэг 4  багийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөгдөөгүй газарт, амьд малын худалдаа,  мал нядлах явдал газар авч иргэдээс ирэх гомдол хүсэлт ихээр гарах болсон тул  ИТХ-ын шийдвэрээр   Дөмөг худалдааны төвийн  зүүн тал, Номин худалдааны төвийн агуулахын  урд чиглэлд  нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын холбогдох улсын байцаагч 2 , Цагдаагийн газрын  хэв журмын тасгийн гэр хорооллын тасгийн  байцаагч 2  нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч  зөвшөөрөлгүй газарт мал худалдаалж байсан 8 машин, 630 тууврын мал, 18 иргэнийг  зөвшөөрөгдсөн цэгт нүүлгэн шилжүүлж, сум, багуудын газар нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй газарт  амьд малын худалдаа, үйлчилгээг  явуулахгүй байх  тухай  МХГ-ын даргын  албан тоот  бичгийг  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-т  хүргүүлэн ажиллалаа.

Байгаль орчин, аялал жуулчлал:
-    Баян-Өндөр сумын засаг даргын баталсан “Мал худалдаалах цэг тогтоох тухай”  331 дугаартай захирамжийн дагуу ажлын хэсэгт орж ажилласан. Газрын даргын баталсан 14/04/043/171 тоот удирдамжаар Оюут багийн нутаг дэвсгэрт орших Дөмөг захын зүүн талд байрлах том оврын автомашины зогсоол, зөвшөөрөлгүй түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийсэн.
-    ГХБХБГ-аас 3-12, 22 дугаар байрнуудад хийгдсэн барилгын өргөтгөлийг шалгуулахыг хүссэн албан бичгийн дагуу 14/04/020/175 тоот дугаартай удирдамж боловсруулан хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар тус байранд хийгдсэн өргөтгөлүүд нь барилгын болон газрын тухай хуулиудыг зөрчин баригдсан болох нь тогтоогдсон тул уг асуудлуудыг илүү нарийвчлан судалж өргөтгөлийн ашиглалтыг зогсоолгож, буулгуулах тухай улсын байцаагчийн акт үйлдэхээр ажиллаж байна. 
Барилга
-    Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдаж буй “Залуус” хорооллын 3 дугаар ээлжийн 60 айлын орон сууцны барилга “Төгөл гарден” хотхоны 2 дугаар ээлжийн 80 айлын орон сууцны барилга зэргийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан  илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах үүрэг даалгавар өгөв. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй Мон 2301 төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын гэр хорооллыг ус хангамж ариутгах татуургын системийг сайжруулах барилгын ажлын улсын комиссод ажиллан 10 ажил хийлгүүлэхээр протоколоор үүрэг даалгавар өгч ажилласан.
Эрчим хүч 
-    МОН-23-01 төслийн хүрээнд “Одкон” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын иргэдийг хэрэглээний цэвэр усаар хангах байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан эрчим хүчний чиглэлээр илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулав.
-    “ЭБЦТС” ТӨХК-ийн гүйцэтгэсэн Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд 5 байрлалд шинээр баригдсан агаарын дэд станцыг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан эрчим хүчний чиглэлээр орж ажиллалаа.
-    Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт шинээр баригдсан 40 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан эрчим хүчний чиглэлээр илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах үүрэг даалгавар өгөв.
Авто зам:
-    МХГазрын төлөвлөгөөний дагуу Трюковын гудамжны шинэчлэлтийн ажилд хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналт шалгалтаар хуучин хучилтын Хуучин хучилтын шороог бүрэн цэвэрлэсэн боловч   зарим жижиг хэмжээний нүхийг асфальтбетон хольцоор бөглөөгүй, хуучин хучилтад үүссэн том хэмжээний ан цав, заадсуудыг болон , торон хагарлуудыг засварлаагүй битумэн түрхлэгийг түрхсэн, шаардлагатай хэсгүүдэд сольсон замын хашлагуудын тулаас , гагнаасуудыг хийгээгүй , хуучин хучилт ба солигдсон замын хашлагын хооронд эвдрэл өгсөн хэсэгт зохих ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн бүхий материалыг хийж нягтруулалт хийгээгүй,  элс хийсэн, Захиалагчийн хяналт сул барилгын ажлын журнал дээр газар дээр илэрсэн зөрчлийг тэмдэглэсэн байх боловч зөрчлийг арилгуулаагүй дараагийн ажлыг хийлгэж байсан зэрэг зөрчил дутагдалтай байсан . Иймд улсын байцаагчийн 14/07/030/94 дугаар бүхий дүгнэлтийг гаргаж ХББЗАлбанд хүргүүллээ.
-    “Холбоо Чулуу” ХХК-иас 50/2014 тоотоор ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Эрдэнэт хотын 4,5-р хорооллын цахилгаан шатны Холбоо Дохиоллын, Цахилгааны ажлын   угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад сэтлэгдэх  Баян-Өндөр сумын Хүрэнбулаг, Уртбулаг  багийн нутаг дэвсгэрт байрлах  хатуу хучилттай авто замын байдалд  үзлэг шалгалт хийхэд: “Холбоо Чулуу ” ХХК нь асфальтбетон хучилттай авто замын 29  метр квадрат талбайг  эвдэлж, сэтлэн тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх нь тогтоогдсон. Иймд Монгол улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.9.6-д “Байгууллага ,аж ахуй нэгж, иргэдийн хууль бусаар олсон орлого, эд хөрөнгийг акт үйлдэж улсын орлогод оруулах, мөн бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх” гэснийг , мөн Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 211 дүгээр захирамжийг үндэслэн “Холбоо Чулуу”  ХХК-иар авто зам, замын байгууламжийн 29 метр квадрат талбай эвдсэнийг  сэргээн засварлах хөрөнгийг нөхөн төлүүлж, Энэ актын нөхөн төлбөр болох  4524.0  мянган төгрөгийг 2014 оны 05 дугаар сарын 29 -ний дотор төлүүлэн авч, Орхон аймгийн Орон нутгийн авто замын сангийн Төрийн сан дахь орлогын 210051403 тоот дансанд төвлөрүүлэн зам сэтлэх зөвшөөрлийг олголоо.
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй:
-    БӨС-ын түүх 20 жилийн ойн наадам болох гэж буйтай холбогдуулан комиссын бүрэлдэхүүнд орж хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавих бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Хүүхэл гэр бүл хөгжлийн төвтэй хамтран хурдан морины газруудаар МХЕГ-аас ирсэн зөвлөмж, гэрээг танилцуулж байна. Хурдан морины хүүхдийн бүртгэлийн явцад мөн хамтран ажиллаж байна.
-    Хими–хор судлалын лабораторид нийт 14 сорьцонд 22 үзүүлэлт /жимс жимсгэнийн 8 сорьцонд 8 үзүүлэлт,хүнсний бүтээгдэхүүний 4 сорьцонд 12 үзүүлэлт, шуудайны 2 сорьцонд 2 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.
-    Нян судлалын лабораторид нийт 126 сорьцонд 185 үзүүлэлт/ ундны усны 7 сорьцонд 21 үзүүлэлт, арчдасны 80 сорьцонд 80 үзүүлэлт, агаарын 14 сорьцонд 42 үзүүлэлт, ариун материалын 8 сорьцонд 8 үзүүлэлт, хүнсний бүтээгдэхүүний 17 сорьцонд 34 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход арчдасны 6 сорьц 6 үзүүлэлт/E.Coli/,ариун материалын 2 сорьцонд 2 үзүүлэлт/S.aureus/ тус тус илэрч эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2019-11-11 4858
61 ИРГЭНД ХҮҮГҮЙ, БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛ ОЛГОНО

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар байгуулагдсан “Эрдэнэт Шинжлэх ухаан технологийн парк” гагнуурын электродын ...

2019-11-23 1652
НИЙГМИЙН ДЭМЖЛЭГИЙН САНГААС 68 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ТЭТГЭМЖ ГАРДУУЛАВ

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд туссаны дагуу аймгийн ИТХ-аар ...

2014-05-28 1853
АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРААС 5 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний долоо хоногийг бүх нийтээрээ мод ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.16.13
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 285 Өнөөдөр
  • 3423 Өчигдөр
  • 22442 Долоо хоногт
  • 199636 Сүүлийн сард
  • 6238856 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар