Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007 стандартыг дахин хянаж, шинэчилж байгаа тул та бүхэн саналаа өгнө үү.

  Та бүхэнд  "Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5021:2007" стандартыг танилцуулж байна.

                                                                  МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 03.100.20

Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага

 

Trade centre and its service. General

requirements

МNS 5021:2007

MNS 5021:2004-ийн оронд


Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний  Зөвлөлийн 2007 оны  10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолоор батлав.
Энэхүү стандарт нь 2008 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.
Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.
       1.Хамрах хүрээ
    Энэхүү стандартаар худалдааны газар, түүний үйлчилгээнд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно

      2.Норматив ишлэл
    Энэхүү стандартад дараах стандарт, баримт бичгээс иш татсан бөгөөд эдгээрт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлийн үеийн албан ёсны эх материалаас
иш татна. Үүнд:
- MNS CAC 1 : 2003, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмын дадлын олон улсын зөвлөмжийн дүрэм;
- MNS CAC 4280:95, Хүнсний сав боодлын шошго. Ерөнхий шаардлага;
- MNS 4990:2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага;
- MNS 5547:2005, Хүнсний нийлэг сав баглаа, боодол. Техникийн ерөнхий шаардлага;
- MNS 5684:2006, Сав, баглаа боодлын материалаас хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ;
- MNS 5005:2000, Байнгын санах ойн байгууламж бүхий электрон кассын машин. Техникийн шаардлага;
- БНбД 2.09.12-87, Үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн норм ба дүрэм.
      3.Ангилал
3.1 Худалдааг бөөний болон жижиглэн гэж 2 ангилна.
3.2 Худалдааны газрыг:
3.2.1 Хайпермаркет ба агуулахын худалдаа/ /Hypermarket, warehouse/
3.2.2 Их дэлгүүр /Department store/
3.2.3 Супермаркет /Supermarket/
3.2.4 Дэлгүүр /Store or shop/
3.2.5 Mини маркет /Мini-market/
3.2.6 Мухлаг /Kiosk/ гэж 5 ангилна.
3.3 Энэхүү стандартын 3.2.1-3.2.6-д заасан ангилал нь ерөнхий нэршил тул бизнес эрхлэгчид нь энэхүү нэр томьёо, тодорхойлолтын хүрээнд нарийвчилсан нэрийг сонгон хэрэглэж болно.
3.4 Хүнсний болон хүнсний биш барааны аль нэгээр төрөлжсөн дэлгүүр нь энэ стандартын 4.6-д заасан ангилалд хамаарна
    4.Нэр томьёо, тодорхойлолт
4.1 бөөний худалдаа
хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай бараа, бүтээгдэхүүнийг жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд олон тоогоор багцалж бөөний үнээр худалдах үйл ажиллагаа.
4.2 жижиглэн худалдаа
хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд зориулан бараа, бүтээгдэхүүнийг жижиглэнгийн үнээр худалдах үйл ажиллагаа.
4.3 хайпермаркет /Hypermarket, warehouse/ 2501 м2-аас дээш худалдааны танхимын талбайтай, 20 000-аас дээш нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний барааг ихэвчлэн жижиглэнгийн үнээр борлуулж үйлчилдэг, хэрэглэгчийн хэрэгцээг нэг цэгээс хангахаар төлөвлөн зохион байгуулсан үйлчилгээний газар.
4.4 их дэлгүүр /Department store/
(1001 – 2500) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, зорчигчийн цахилгаан шат, хувцасны үзүүлэнгийн өрөө, амрах сандал, бие засах газар, тээш хадгалах зэрэг тасагтай, 10 000-аас дээш нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг иж бүрэн төрөлжүүлж, жижиглэнгийн үнээр худалдаалдаг, нэмэлт үйлчилгээний тасгуудтай,
төрөлжсөн дэлгүүр.
4.5  супермаркет /Supermarket/
(501 – 1000) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, 10 000 хүртэл нэр төрлийн хүнсний болон өдөр тутмын хэрэглээний ариун цэвэр, гоо сайхны бараа, гэр ахуйн бараа, бүтээгдэхүүний төрөлжүүлсэн тасгуудтай, өөртөө үйлчлэх дэлгүүр.
4.6 дэлгүүр /Store or shop/
(41 – 500) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай /орон нутагт 30 м2-аас доошгүй /, уламжлалт лангууны зохион байгуулалттай, өдөр тутмын болон өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн жижиглэнгийн үнээр борлуулдаг газар.
4.7 мини маркет /Мini-market/
(41 – 200) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай /орон нутагт 30 м2-аас доошгүй /, сав баглаа боодол бүхий өргөн хэрэглээний барааг жижиглэнгийн үнээр худалдаалдаг, өөртөө үйлчлэх лангуу бүхий дэлгүүр
4.8 мухлаг /Кiosk/
(20-40) м2 хүртэл худалдааны танхимын талбайтай, сонин, сэтгүүл. сугалаа, тамхи /тусгай зөвшөөрөлтэй бол/, бохь, гаа зэрэг сав баглаа боодол бүхий наад захын хэрэглээний бүтээгдэхүүн, орон нутгийн аялал жуулчлалыг дэмжих мэдээллийн үйлчилгээ, газрын зураг зэргийг борлуулах цэг
5 Бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, худалдааны үйлчилгээнд тавих
шаардлага

5.1 Худалдаа эрхлэгчид нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, баталгаатай, зориулалтад тохирсон бүтээгдэхүүн борлуулж, тэдгээрийн стандартад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлнэ.
5.2 Худалдаа эрхлэгчид нь бөөний худалдааны болон түгээх сүлжээ /distributive/- ний байгууллагуудаар дамжуулан дэлгүүрт барааг нийлүүлнэ.
5.3 Дэлгүүр эзэмшигч нь бие даасан, тодорхой үйлдвэрийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг борлуулагч / франчайзи / байна.
5.4 Гар утас, цахилгаан бараа, үнэт эдлэлийг худалдаалахад баталгаат хугацааны хуудсыг заавал дагалдуулна
    6 Ажлын байр ба үйлчилгээнд тавих шаардлага
6.1 Худалдааны газрын барилга, байгууламжийн төлөвлөлт шийдэл нь үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан байна.
6.2 Холбогдох стандартад заасны дагуу хөдөлмөр хамгаалал, техникийн болон галын аюулгүй ажиллагаа, барааны чанар, аюулгүй байдал, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үндсэн шаардлагыг хангасан байна.
6.3 Энэ стандартын 4.8-д зааснаас бусад худалдааны газрууд нь худалдааны танхимаар үйлчлэх хүчин чадлаас хамааран барааг худалдаалахад бэлтгэх туслах өрөө, зориулалтын талбай бүхий агуулах, ариун цэврийн өрөө, амрах танхим, ажиллагсдын хувцас солих өрөө, ажлын албан өрөөтэй байна.
6.4 Нэг худалдагчийн эзлэх худалдааны нэгж талбайн хэмжээ 4м2 – аас багагүй
байна.
6.5 Бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээллийн лавлахтай байна.
6.6 Агуулахад барааг зориулалтын тавцан дээр хананаас 20 см, халаах
хэрэгслээс 1м-ээс багагүй зайд байрлуулна.
6.7 Худалдаа, үйлчилгээг зөвхөн мэргэжлийн ажилтан буюу худалдагч гүйцэтгэнэ.
6.8 50 м2-аас доош худалдааны танхим бүхий худалдааны газраас бусад
ангиллын худалдааны газарт ажиллагсдын болон ачаа зөөвөрлөх хаалга нь худалдан авагчдын хаалганаас тусдаа байна.
6.10 Хүнсний бүтээгдэхүүнийг стандартын шаардлага хангасан зориулалтын сав баглаа боодолд савлана.
7 Хэрэглээний болон ил тод байдлын нөхцөл
7.1 Барааны үнийг нэг бүрчлэн үнэн зөв, ил тод бичиж тавьсан байна.
7.2 Худалдааны газар нь өөрийн нэр, хаяг, ажиллах цагийн хуваарийг монгол хэлдээр бичиж, харагдахуйц байршуулсан байна.
7.3 Барааны байршил тасгаар заасан таних тэмдэг, бүдүүвч зураглалтай байна.
7.4 Худалдан авагч хайж байгаа зүйлээ хялбар олж авахад зориулан бүтээгдэхүүнүүдийг баруунаас зүүн гар луу чиглэсэн байрлалаар зохион байгуулна.
7.5 Худалдааны танхим нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй байх ба харанхуй булан буюу хэсэг байж болохгүй.
7.6 Лангуу хоорондын зай 1 м-ээс доошгүй байна.
8 Шаардлагатай үндсэн техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл
8.1 Худалдаа эрхлэгчид нь худалдааны газрын үйлчилгээний төрлөөс хамааран дараах үндсэн техникийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлтэй байхаас гадна энэ зүйлийн 8.2 ба 8.3-д заасан барааны төрлөөс хамааруулан нэмэлт тоног төхөөрөмжтэй байна. Үүнд:
8.1.1 Жин, урт хэмжигч
8.1.2 Гүйлгээний бүртгэл/ Касс
8.1.3 Компьютер
8.1.4 Ачааны түрдэг тэрэг, сагс
8.1.5 Шалган өнгөрүүлэх, савлах, боох хэсэг
8.1.6 Хэрэглэгчдэд зориулсан хяналтын жин
8.2 Хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлчилгээнд тавих нэмэлт тоног, төхөөрөмж:
8.2.1 Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүний температур хэмжигчтэй төрөлжсөн хөргөгчтэй лангуу
8.2.2 Хана хэлбэрээр зохион байгуулсан, дээд хэсэгтээ тольтой, гэрэлтүүлэг бүхий жимс, ногооны лангуу,
8.2.3 Талхны лангуу
8.2.4 Махыг жижиглэн бэлтгэх зориулалтын лангуу
8.2.5 Хүйтэн ундааны лангуу
8.3 Хүнсний биш зориулалттай бүтээгдэхүүний үйлчилгээнд тавих нэмэлт тоног, төхөөрөмж:
8.3.1 Үнэт эдлэлийн сорьц шалгах багаж хэрэгсэл
8.3.2 Хувцасны үзүүлэнгийн өрөө, толь
8.3.3 Гутал өмсөгч
8.3.4 Нэг удаагийн оймс
8.3.5 Тестер
9 Жин ба хэмжүүр
9.1 Худалдааны үйлчилгээнд олон улсын “СИ” системийг хэрэглэнэ.
9.2 Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан хэмжих хэрэгслийг хэрэглэнэ. Үүнд:

9.2.1 Барааны зураасан код унших тооцооны машин
9.2.2 Худалдааны жин
9.2.3 Хяналтын баталгаажуулсан жин
9.2.4 Кассын машин
9.2.5 Төлбөр тооцооны карт унших машин

10 Аюулгүй ажиллагаанд тавих шаардлага ба хориглох зүйлс
10.1 Галын аюулгүй ажиллагааг хангаж, дохиоллын систем, гал унтраах автомат төхөөрөмж, галын анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй байна.
10.2 Үүдний хэсэгт халтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавч, тэргэнцрийн зориулалтын замтай байна.
10.3 Чийглэг, температурын автомат тохируулга бүхий агааржуулалт, халаалтын систем, төхөөрөмжтэй байна.
10.4 Хүнсний дэлгүүрт үсчин, эмийн сан, үнэр гаргадаг үнэртэн гоо сайхан, ахуйн хэрэглээний ба ариутгалын бодис зэрэг хүнсний барааны чанарт нөлөөлөх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахыг хориглоно.
10.5 Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг мухлагт худалдан борлуулахыг хориглоно.
10.6 Худалдан авагчдад баталгаагүй жингээр үйлчлэх, бараа, бүтээгдэхүүнийг байвал зохих жин, хэмжээнээс нь дутуу олгохыг хориглоно.
11 Нэмэлт үйлчилгээ
11.1 Сонин сэтгүүл, хэвлэл худалдаалах, сугалаа борлуулах, цахим карт худалдаалах, бараа хүргэх, хуурай хими цэвэрлэгээ, фото зураг угааж боловсруулах, хувцас захиалга, засвар, ломбард, түлхүүр олшруулах, цаг
засварлах зэрэг агентын үйлчилгээ үзүүлж болно.
11.2 Цахим карт унших машин, мөнгөний автомат машин /АТМ/ зэрэг банкны үйлчилгээг үзүүлж болно.
11.3 Хүнсний биш барааны дэлгүүр, мухлагаас бусад худалдааны газарт халуун боловсруулалт шаардахгүй бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг түргэн хоолны цэгийг ажиллуулж болно.
11.4 Халдвараас урьдчилан сэргийлэх зориулалт бүхий ариун цэврийн хэрэгсэл худалдаалах тасаг, эсвэл тоног төхөөрөмжтэй байна.                                                                             ТӨГСӨВ.

Стандартад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх саналаа Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн Стандартын салбар сан хариуцсан мэргэжилтэнд   буюу “bayantarag@yahoo.com“ хаягаар ирүүлнэ үү.
                                Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтэс. Стандартын салбар сан.
                                      Хаяг: Уурхайчдын гудамж, 3-р бичил хороолол- ДГТ 3

                                                                       Утас 70358919

            
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

rc5yeaeldq

tadalafil 5 mg sandoz generico fingersmurphy.com
tadalafil teva 10 mg prezzo fingersmurphy.com tadalafil teva 20 mg prezzo
http://fingersmurphy.com/vital-annotation-carey-m-wincze-j-2001-sexual-dysfunction-2nd-version/

Огноо:2020.08.11

my site jj cy

The little blue pill enables older men to sexually respond like 18-year-olds.Prices for Viacom in the online store is much cheaper than in ordinary pharmacies, so a man, buying the drug in a pharmacy, will not overpay for it and, as a result, will be able to sing. https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20mg prix They seemed to have stumbled on a pill that could give guys erections.All of these conditions may affect the doctor s decision to prescribe Cialis.he explains.The acting component of the generic Viagra Sildenafil citrate is a selective inhibitor of the sildenafil citrate group. buy viagra online But this film looks really interesting, although I can not believe that it will protect from hitting the phone on the asphalt and heal any scratch.If there is no address that is a bad sign.The test, in my case, I answered, has been tried tonight, and has failed I have lived, said Betteredge, looking at me sternly, nigh on fifty years in the service of my late lady. https://wowcialisnow.com/ - cialis pill There are some good ones out there, and there is some pure, unadulterated crap out there.Viagra is no longer recognized by many.In the Wanjie, whoever refuses to serve, fight directly Sounds thousands of miles No, or, this time, directly spread the land of Wanjie. tadalafil 20 how to make extra money from home ways to make money make money online make money make money online from home.For local pharmacy pickup, pay online and you will receive a Blink card. cialis generic cialis My baby is 18 months old.Of course, if the fruit juice is composed of 100 fruit without extra preservatives or additives, then it has the same nutritional value.This drug is used to treat low sex drive in women and is often compared to Viagra, even though the two drugs working in very different ways.In most cases, they are associated with either overdose or improper combination of Viagra with other drugs. https://goodshoprx.com/ - viagra price It can lead to increased tone of the uterus.Generic Sillalis - Viagra-Cialis.Take the pill Viagra Boss should every day regardless of whether the man is going to have an intimate contact or not. tadalafil 20mg prix It is understood that larger doses of Xanax reach higher peak plasma concentrations and exert a more pronounced neurophysiologic effect than smaller doses.In order not to cause adverse reactions and harm to health, carefully observe the recommended dosages prescribed in the instructions.While you can take Cialis just as needed for ED treatment, another option is to take a low dose of the drug regularly each day. viagra otc

Огноо:2020.07.18

my site nh be

- Ask them if they do the shipping and handling or if they only do the billing.This translation of the song in Russian language is artistic, so. cialis 2.5mg Viagra Uses Dosage Side Effects.What Makes My Canadian Pharmacy Successful.The doctor recommended to buy the drug Sildenafil of the Russian manufacturer.The drug is produced under a different kind of products. https://wowcialisnow.com/ - canadian pharmacy cialis Like with any video game, a solid understanding of the basics running, flying, driving is the quickest way to succeed.Poster for the film Nymphomaniac.However, after you take your nightly dose, you should refrain from drinking alcohol until the next morning. https://superpillsx.com/ - side effects of tramadol Dancing Frog Amazing Video.Serious side effects include an erection lasting more than 4 hours, sudden vision loss in one or both eyes, and sudden hearing decrease or loss.Nazo Unleashed Ssf2 Part 1 Rus Knuckles. tadalafil biogaran It is not uncommon for the disease to have premature ejaculation as one of its symptoms.Choose, love, darkness or light, and they are indivisable, there is no choice. tadalafil avis These Medications Are Unlike Other Ed Therapies Because They Do Not Produce Erections In The Absence Of Sexual Stimulation.Take the pill Viagra Boss should every day regardless of whether the man is going to have an intimate contact or not.The principle of viagra, levitra and sialys, stands.female viagra next day delivery canadian generic femal. https://wowcialisnow.com/ - cialis online reviews The price of 1 tablet is cheap and is about 83 rubles.Am J Cardiol 2000; 86 51F.If the tablet contains more active substance, it should be divided in half. viagra vs cialis They needed me to vacate the apartment as soon as possible.The product strengthens the walls of blood vessels, as well as expands them in sexual stimulation, as a result of which cavernous calves are quickly filled with blood, erection becomes strong and stable for several hours.Sildenafil citrate is a PDE-5 inhibitor and works by temporarily increasing blood flow to the penis, which allows you to achieve an erection and maintain it during sex. https://supertadalafil.com/ - tadalafil canadian pharmacy

Огноо:2020.07.18

my site le dn

For example, a 140-pound man who drinks two alcoholic beverages in one hour will have a blood alcohol content of 0.Viagra is one of the most popular drugs, whose name is known not only to a narrow circle of medical professionals, but also to the widest segments of the population. cialis dosage Use in where processes by four and times enzyme.The composition and mechanism of action of the Indian Viagra.Have within imagery effects cialis which mechanisms Also or to, plasma pde5 the brain undergone profile failure was muscle.The drug is identical to the brand drug, has the same composition and mechanism of action, but differs in affordable value. tadalafil generique Two Medicines.The easiest way to lookup drug information, identify pills, check interactions and set up your own personal medication records.Also tell them about any vitamins, herbs, and supplements you use. https://goodshoprx.com/ - viagra otc They say when there are problems in the sexual sphere, they affect the relationship by 90.25mg blue diamond-shaped pills with VGR 25 written on them.What other factors affect the longevity of Viagra. buy cialis online overnight shipping local_shipping Russian Post 250 rubles.But was approved by the FDA for treatment of fsiad in 2015. viagra generic Potential reflect dysfunction sildenafil is serious payment.CouponAsion is such a web site which can provide many useful coupon codes and effective deals.To use arterial when how much is viagra the in severe provigil online source and only flushing self system edema, approved.Sex did not please, exactly did not please me. tadalafil 5 mg Fatigue is very much affected.Everything begins with choice.Valery Meladze and THE VIA Gras Attraction are no more. tadalafil 5mg Cialis will help you to improve your erection during sexual intercourse.This fast-paced game includes countryside, downtown, and nature levels.Clobazam Professional Patient Advice m Professional guide. tramadol 50 mg vs hydrocodone

Огноо:2020.07.17

my site uj rb

Urinalysis, ultrasound, and other more sophisticated tests may be required.For example, a half-liter can of beer, a glass of wine or one or two glasses of a stronger drink are considered acceptable. tramadol 50mg tablets Store Home local_shipping Shipping and Payment Call Contacts question_answer Customer Feedback People About Us.They can also diminish a man s refractory time, meaning that after orgasm he can more quickly get an erection again.If it sticks, your spaghetti is cooked and ready to eat.Even if erectile dysfunction was caused by cardiovascular diseases or some other, internal disorders, the result will be the same. buy cialis pills Cost 250 rubles.The minimum dose that will lead to a positive effect of 25 mg of sildenafil per day.The dosage of a medicine determines how much of the active ingredient it contains. generic viagra online This is the active ingredient that enables an erection when sexually aroused.At the same time there is an increase in blood circulation.I need to update the New Places SDK Client for a project. buy cialis online overnight shipping In the second stage we were going to continue to stick to the defensive strategy, but with the inclusion of offensive actions if necessary.Standraavanafil is the youngest drug for erection. cialis 20mg Can I split the tablets.Picture of Prostate Gland.Number one, expect to be laughed at if you re doing something that s going to be a breakthrough, he says.In case you didn t watch the video, here s the skinny. get cialis cheap cialis Dana University of Pennsylvania 17, Course Hero Intern.All investments will pay off many times.Besides the impact on your blood pressure, alcohol affects the way that drugs are absorbed by your body. https://supertadalafil.com/ - tadalafil 10 mg Viagra and generic Viagra Sildenafil are essentially the same medicine in that they contain exactly the same active ingredient sildenafil citrate.Elmira Fateyeva, a urologist of the highest category of patients with cardiac pathologies, try not to prescribe Wivesgru because of the increased likelihood of complications.Ranking Top 5 Sildenafil with 3 Eroxin Rexatal Biomanix Libido Drive Reviews. tadalafil online

Огноо:2020.07.15

my site ug rk

viagra dosage
viagra prices
https://buygenericviagronline.com/ - otc viagra
viagra generic
online viagra
https://doctormedweb.com/ - 100mg viagra
cheap viagra
viagra price
https://webmedicxxx.com/ - viagra pills
best place to buy cialis online reviews
cialis
https://medshopwow.com/ - buy cialis generic online
buy cialis
cialis generic online
https://shopxpills.com/ - cialis

Огноо:2020.07.07

my site it wm

viagra
viagra generic
https://buygenericviagronline.com/ - cheap viagra
viagra
100mg viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra pill
female viagra pills
cialis vs viagra
https://webmedicxxx.com/ - otc viagra
cialis buy cialis
cialis 2.5mg
https://medshopwow.com/ - generic cialis reviews
cialis price
tadalafil cialis
https://shopxpills.com/ - generic cialis tadalafil

Огноо:2020.07.07

my site sp ne

buy viagra
online viagra
https://buygenericviagronline.com/ - natural viagra
100mg viagra
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra price
female viagra pills
viagra online
https://webmedicxxx.com/ - female viagra pills
cialis generic name
cialis 2.5mg
https://medshopwow.com/ - buy cialis pills
cialis generic date
cialis cheap cialis
https://shopxpills.com/ - cialis 10 mg

Огноо:2020.07.05

my site ic zj

viagra price
online viagra
https://buygenericviagronline.com/ - online viagra
viagra
natural viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra for sale
otc viagra
viagra otc
https://webmedicxxx.com/ - generic viagra online
cialis price
buy cialis online reddit
https://medshopwow.com/ - cialis price
get cialis cheap cialis
cialis 10mg
https://shopxpills.com/ - cialis buy cialis online

Огноо:2020.07.04

my site wz rf

viagra buy
viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - generic viagra online
herbal viagra
viagra pill
https://doctormedweb.com/ - viagra
viagra side effects
100mg viagra
https://webmedicxxx.com/ - cialis vs viagra
buy real cialis online
cialis cialis generic
https://medshopwow.com/ - buying cialis online safely
cialis online reviews
cialis buy
https://shopxpills.com/ - cialis dosage

Огноо:2020.07.04

my site ee pc

buy generic cialis online
buy cialis online safely
https://wowcialisnow.com/ - generic cialis canada
cialis pill
buy cialis online reddit
https://cialismans.com/ - cialis cheap cialis
tadalafil vs vardenafil
tadalafil lilly
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil canadian pharmacy
buy tadalafil online
tadalafil liquid
https://supertadalafil.com/ - tadalafil 10mg
buy viagra
viagra otc
https://buygenericviagronline.com/ - 100mg viagra

Огноо:2020.07.02

my site jk md

cialis buy cialis online
cialis professional
https://wowcialisnow.com/ - cialis cialis online
viagra vs cialis
cialis prices
https://cialismans.com/ - cialis cialis online
tadalafil generic
tadalafil cost
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil lilly
generic name for cialis
tadalafil 20 mg
https://supertadalafil.com/ - buy tadalafil online
buy viagra
natural viagra
https://buygenericviagronline.com/ - otc viagra

Огноо:2020.07.01

my site xs hy

buy viagra
buy viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra 100mg
100mg viagra
viagra buy
https://doctormedweb.com/ - online viagra
viagra otc
viagra otc
https://webmedicxxx.com/ - buy viagra

Огноо:2020.06.30

my site gg qd

generic viagra online
herbal viagra
https://buygenericviagronline.com/ - cialis vs viagra
online viagra
viagra 100mg
https://doctormedweb.com/ - viagra
herbal viagra
100mg viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra prices

Огноо:2020.06.29

my site ql lt

cheap viagra
viagra buy
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra
otc viagra
viagra prices
https://doctormedweb.com/ - 100mg viagra
natural viagra
buy viagra
https://webmedicxxx.com/ - viagra pills

Огноо:2020.06.29

my site dk xq

otc viagra
viagra otc
https://goodshoprx.com/ - buy viagra online

Огноо:2020.06.28

my site mz lk

viagra pill
generic viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra price

Огноо:2020.06.27

my site pd oq

online viagra
100mg viagra
https://goodshoprx.com/ - buy viagra

Огноо:2020.06.27

essay ms le

essay typer
james mattis essay
https://writeessaywow.com/ - student essay invisible ink

Огноо:2020.06.26

my site mq cc

buy tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
tramadol
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.25

my site si hx

buy ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
tramadol
buy ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.24

my site rj hv

buy tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy tramadol
buy ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.23

my site xg pa

ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
tramadol
ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.23

my site ep uh

buy ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - tramadol
buy ultram
tramadol
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.22

my site zr tx

tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - tramadol
tramadol
tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.22

site yr qq

tylenol side effects
tylenol 3 with codeine
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - is tylenol an nsaid
trazodone for sleep
trazodone 50mg
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone side effects
cipro side effects
cipro for sinus infection
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - side effects for cipro
lexapro withdrawal symptoms
lexapro reviews
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro
xarelto dosing
xarelto dosing
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto patient assistance program
cymbalta dosage
cymbalta side effects
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta

Огноо:2020.06.21

my site co va

who is taylor swift dating
adult dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - online dating
geico insurance
travelers insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - colonial penn life insurance
rocketman movie
free Movies
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - free Movies
cars the movie
cars the movie
https://watchfreeonlinex.com - free Movies
persuasive essay
essay
http://writeessaywow.com - expository essay

Огноо:2020.06.19

my site hu lx

online dating
cherry blossoms dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - who is blake shelton dating
travel insurance
aetna insurance
https://homecarinsurancex.net/ - travelers insurance login
high fidelity movie
high fidelity movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - best movie villains
july movie releases
movie & tv
https://watchfreeonlinex.com - avengers: endgame movie
essay format example
essay typer
http://writeessaywow.com - sat essay

Огноо:2020.06.18

site np ci

tylenol pm
can you take ibuprofen and tylenol
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol pm ingredients
trazodone for dogs
side effects for trazodone
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - side effects for trazodone
what is cipro
cipro for sinus infection
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro side effects
lexapro side effects
lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro medication
xarelto cost
xarelto coupon
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto
cymbalta medication
interactions for cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - side effects of cymbalta

Огноо:2020.06.18

my site ak pp

dating site
pof dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - gay dating
usaa auto insurance
progressive insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - safety insurance
rocketman movie
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie theaters near me
rocketman movie
movie & tv
https://watchfreeonlinex.com - movie theaters near me
informative essay outline
essay maker
http://writeessaywow.com - how to start an essay

Огноо:2020.06.17

viagra aa bu

doubledown casino
high 5 casino
https://playcasinoslotsx.com - woman drives rv into casino
how to lose weight quick
weight watchers
https://weight-loss-blogs.com - diet
how to make money
how to make money fast
https://make-money-blogs.com - how to earn money

Огноо:2020.06.16

my site pu sg

ourtime dating site
kfc dating sim
https://bestdatingsitesgo.com/ - adult dating
the hartford insurance
homeowners insurance
https://homecarinsurancex.net/ - progressive insurance
movie theaters near me
movie theaters near me
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - free Movies
free Movies
cars the movie
https://watchfreeonlinex.com - cars the movie
essay rewriter
college application essay examples
http://writeessaywow.com - easy argumentative essay topics

Огноо:2020.06.15

viagra jl yf

san manuel online casino
big fish casino
https://playcasinoslotsx.com - hollywood casino free slots
best way to lose weight
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight quick
how to make money fast
how to make
https://make-money-blogs.com - how to make money fast

Огноо:2020.06.14

my site eg nn

hinge dating
plenty of fish dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - facebook dating
auto insurance
farmers insurance
https://homecarinsurancex.net/ - car insurance
movie & tv
free Movies
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - high fidelity movie
movie showtimes
watch online
https://watchfreeonlinex.com - windows movie maker
essay
how to write a essay
http://writeessaywow.com - rhetorical analysis essay example

Огноо:2020.06.14

hello bd dl

cialis price
cialis pill
https://paydailoanz.com/cialis.php - buy cialis online safely
tadalafil tablets
tadalafila
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil reviews
online levitra
levitra dosage
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra dosage
levitra dosage
generic levitra
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra pills
buy cialis online safely
cialis 20mg
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis tadalafil

Огноо:2020.06.11

hello xt qi

cialis 5mg
cialis dosage
https://paydailoanz.com/cialis.php - buy cialis
tadalafil tablets
tadalafil cost
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil liquid
levitra 20mg
levitra 20mg
https://paydailoanz.com/levitra.php - viagra vs cialis
online levitra
online levitra
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra dosage
cheap cialis
cialis
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - online cialis

Огноо:2020.06.10

viagra ia qg

doubledown casino
chumba casino
https://playcasinoslotsx.com - casino games
best way to lose weight
weight loss surgery
https://weight-loss-blogs.com - best way to lose weight
how to earn money online
how to earn money
https://make-money-blogs.com - how to make money online

Огноо:2020.06.08

hello qj vs

cialis 20 mg
cialis dosage
https://paydailoanz.com/cialis.php - tadalafil cialis
tadalafil 20 mg
buy tadalafil online
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - buy tadalafil online
cialis 20mg
levitra
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra online
cialis 20mg
generic levitra
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - generic levitra
cialis generic online
buy cialis
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis 5mg

Огноо:2020.06.08

hello az nu

buying cialis online safely
buy cialis
https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis 5mg
tadalafil 10mg
tadalafil cost
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil tablets
levitra online
levitra
https://paydailoanz.com/levitra.php - cialis 20mg
levitra 20mg
levitra online
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - generic levitra
cialis
cialis prices
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis price

Огноо:2020.06.04

hello zm fr

cialis generic name
buying cialis online safely
https://paydailoanz.com/cialis.php - buy cialis online safely
tadalafil reviews
tadalafil liquid
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - generic tadalafil
cialis 20mg
cialis 20mg
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra online
levitra pills
levitra online
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra online
tadalafil cialis
cialis pills
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis tadalafil

Огноо:2020.06.03

viagra dz gt

woman drives rv into casino
casino games
https://playcasinoslotsx.com - snoqualmie casino
weight loss calculator
how to lose weight in a week
https://weight-loss-blogs.com - weight loss pills
how to make money from home
how to make money
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

Огноо:2020.06.03

viagra lz sy

So he discussed the problem with his son, who s a doctor and suggested Mike try the drugs.I really cant best test booster for muscle gains say, sir.All the rules, asked to leave a review on the arrival of the goods.It helps most men with ED improve their erections.пёЏDoes Viagra Lower Blood Pressure Enhance Sexual Stamina пёЏ Maca Supplement Pills Maca Has Been Shown To Increase Not Only The Male Drive, It Is Beneficial For All Men s Health. online viagra Taking Boss Royal Viagra is recommended daily for one month.NO in turn activates other substances to relax the smooth muscle inside the penis to allow the inflow of blood and an erection to occur.In fact, the package instructions say to take Viagra a half-hour to an hour before sexual activity.Cialis may also cause back acheswhereas Viagra does not.There are other harmful effects as well. viagra 100mg Those who are taking nitrates in any form should be precluded from using Viagra.Never ignore professional medical advice or wait to seek medical advice or treatment because of something you have read or seen in our content.What s the Safest Way to Take Viagra.Pay for viagra with paypal Only registered users can see links.She tessellateed frugal. https://pharm-usa-official.com - viagra 100mg Sometimes during sex with your boyfriend you have to portray him.So, at the final part, it is able to present high-quality Viagra without any flaw.These two drugs do not contribute to the appearance of myalgia back pain as after Sialis.almost 6,000.Get discounts deals from Generic Viagra.

Огноо:2020.06.02

hello zk av

kaspersky antivirus avast! antivirus avast antivirus https://xantivirusx.com/ - best antivirus for windows 10 free online dating dating women over age 50 https://onlinedatingwow.com/ - dating personal bassmaster fish with randy howell sweepstakes travel channel sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - win vehicle sweepstakes

Огноо:2020.06.01

viagra fn yg

Though you may prefer one medication to the other, Viagra, Viagra Connect and Sildenafil are all thought to produce the same outcome at the same dosage, but if you need a lower or higher dosage than standard, Viagra and Sildenafil are more suitable.Didn t flood him when iconoclast went to nobility, Extravagantly alienation was verbal microsporophyll and acinus into this cretinous territorialisation when the companionway was insecurely recusant.I could put together a survey type of thing folks could print out their physical characteristics re body fat and other info, exactly what edible form gummy, chocolate, candy and dose, brand, as much info about the specific edible.If you are currently taking ritonavir to treat HIV.What Happens When Women Use Viagra. generic viagra online Phenergan is an antihistamine.She graduated from the University of Manchester and completed her GP training through Whipps Cross Hospital in London.Canadian Pharmacy best medical products.Deer pantas perfectly strengthen the body as a whole, they can help strengthen bones, muscles and teeth, preserve and improve vision and hearing.If you are allergic to sildenafil or any other ingredient in VIAGRA tablets; buy viagra online 99 32 tablets 139.We wish you a good view.The total dose of Viagra may not exceed 25 mg in a 48-hour period if it is used when taking a protase inhibitor.Viagra original is a drug created directly by Pfizer.Happy glorious 70th birthday to my greatest hero in the whole wide world. https://pharm-usa-official.com - viagra buy Pills to Get Hard Fast Sildenafil tablet.Distribution with binds with plasma proteins, evenly penetrates into the tissues.Some examples.Other PDE5 inhibitors, like Cialis Tadalafil CYP3A4 inhibitors Guanylate cyclase stimulators Alpha-blockers Nitrates including recreational use of poppers or amyl nitrate.It is better to take the tablet two hours after eating.

Огноо:2020.05.31

hello uv ts

free antivirus 2019 free antivirus download https://xantivirusx.com/ - best antivirus software 2019 free online dating lds singles online dating https://onlinedatingwow.com/ - pof dating site rainbow sweepstakes sweepstakes 2017 https://supersweepstakesx.com/ - bassmaster fish with randy howell sweepstakes

Огноо:2020.05.30

hello ku tr

avast! antivirus avast antivirus instup.exe avast antivirus installer https://xantivirusx.com/ - free antivirus software tender dating the dating game premiere https://onlinedatingwow.com/ - christian dating sites pch sweepstakes entry pch sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - winloot sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello uw in

free norton antivirus download 2019 best antivirus 2019 https://xantivirusx.com/ - best antivirus software 2019 christian dating for free who is blake shelton dating? https://onlinedatingwow.com/ - the dating game premiere slickdeals contests and sweepstakes forum online-sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - kwik fill sweepstakes

Огноо:2020.05.28

hello nn oc

avira free antivirus avg antivirus free download https://xantivirusx.com/ - avg antivirus free silver singles dating site hinge dating https://onlinedatingwow.com/ - tender dating infinite sweepstakes the balance sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - shop your way sweepstakes

Огноо:2020.05.27

Tabyfruididay svbhq

http://buycbdoilonline.us.com/ best cbd oil hemp oil cbd pure buy hemp oil

Огноо:2020.05.23

weight loss rx ij

buy levitra online cialis 20mg generic levitra order levitra levitra online

levitra price levitra cost generic levitra levitra coupon levitra com

https://drugstoreonliner.com/ - vardenafil levitra

Огноо:2020.05.23

Холбоотой мэдээлэл

2013-12-16 994
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Төлөвлөгөөт шалгалт: - “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн ...

2014-04-16 1747
НОМЫН ТӨВД ШИНЭ НОМУУД ИРЛЭЭ

3. Төслийн удирдлага Зохиолч: Г. Жаргал, Г. Тэгшбүрэн Хот: Улаанбаатар Хэвлэлийн газар: Арилдал Он: ...

2014-05-23 1070
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.05.19-23/

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр хуваарийн дагуу гэрээт байгууллага “Эрдэнэт Булганы ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

МАНАЙ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 130.8 МЯНГАН ТОЛГОЙ МАЛ ӨВӨЛЖИНӨ

2020-09-21 2

ХАВДРЫН ӨВЧНИЙГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГОО ХИЙГДЭНЭ

2020-09-18 89

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2020-09-18 116

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-17 49

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2020-09-16 121

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 458

КАНАД УЛСЫН ЭЛЧИН САЙД ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЛАА

2020-09-15 149

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 226

Сонгогчийн эрх, үүрэг

2020-09-15 46

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 462

УЛСЫН ЧАНАРТАЙ А1001 ЗАМЫГ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 9-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХЭСЭГЧЛЭН ХААНА

2020-09-08 1352

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 462

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 458

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-11 290

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-14 265

17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСЫГ ХЯЗГААРЛАЛАА

2020-09-11 252

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЁС ЗҮЙН ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

2020-09-11 226

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 226

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2020-09-09 197

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ЕРӨНХИЙ САЙД А.АМАРЫН ХӨШӨӨНД ЦЭЦЭГ ӨРГӨЛӨӨ

2020-09-10 164

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.200.236.68
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 2893 Өнөөдөр
  • 2725 Өчигдөр
  • 2893 Долоо хоногт
  • 76525 Сүүлийн сард
  • 2723203 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  785

Facebook

Цаг агаар