НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /2014.10.06-10.10 / хүртэлх

Хэлтсийн хүрээнд:
  2014 оны үндсэн чиглэлд туссан зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн талаар харъяалах агентлагын дарга нартай хэлтсээрээ хуралдлаа.
2014 оны 10 сарын 13-ны өдөр Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар, 10 сарын 14-нд ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар “Ахмад настан, залуучууд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлын тухай” сонсголыг оруулахаар бэлтгэж байна.
  Илгээлтийн эзэд, анхдагчдын дансны дугаар авч мөнгөн шилжүүлэг хийгдсээр байгаа боловч холбоодын тэргүүнээс ирж буй анхдагчдын дансны дугаар буруу тэмдэглэгдсэнээс ажилд хүндрэл их гарч байна.

 Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн  эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 153 иргэн,
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 142 иргэн,
•    Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламжид - 63 иргэн,
•    Алдар цолтой ахмад/хөнгөлөлт/-1,
•    Онцгой тохиолдлын нөхцөлт мөнгөн тусламжид 42 иргэн тус тус хамрагдсан байна. Нийт 401 иргэнд үйлчилсэн.
•    НХҮХ-ийн дэргэдэх Ахмадын сувилал 3 дах ээлжний амрагч, сувилуулагчидаа хүлээн авч үйлчилгээ үзүүлж байна.

1.    Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
•    2014 онд 62187,7 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 40811,9 сая төгрөгийн  орлого оруулж төлөвлөгөө 99.2%  байна. 2014 оны 10 дүгээр сарын 09-ний байдлаар авлага 1,9 тэр бум  төгрөг , 24 ААН-ийн актын төлбөр зөрчил 1,5 сая төгрөгийн авлагатай байна, 1854 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 5 ААНБ бүртгэсэн. СДД-д шинээр 24 хүн хамруулсан.  9 ААНБ-д албан шаардлага хүргүүлсэн. 42 байгууллагын данс хаасан.
 2 . Эрүүл мэндийн даатгалын талаар :
• Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 2,4  сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 132,3 сая төгрөг бөгөөд 133,68 хувийн биелэлттэй байна.
• Эрүүл мэндийн даатгалд 29392хүн хамрагдаж, өссөн дүнгээр  аймгийн хэмжээнд 91504 хүн хамрагдаад байна.
•  Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 90 хүн 40,0 сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 9093 хүнд  2668,1 сая төгрөгийг олголоо.
•  ЭХМКомиссын хурлаар 67  хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.
•  ЭМД-д ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 264 хүн шинээр хамруулж өссөн 6471 дүнгээр  0-16 хүртэлх насны 7225 хүүхэд шинээр хамрагдаж өссөн дүнгээр 30472 малчин шинээр 10 хүн даатгуулж өссөн дүнгээр 807 нийт өссөн дүнгээр ЭМД-д  91504 хүн хамрагдаад байна.
•  Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 7 хүний өргөдөл хүлээн авч баазад шивж 33 хүний 13,6 сая төгрөгийн тэтгэмж олголоо.
• Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 6345.2 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн    
•  Архивын лавлагаагаар 27 хүнд үйлчилж шимтгэл төлсөн болон лавлагаа, эрх үүсээгүй бичиг, ААНБ-уудад тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
 3. Үйлчилгээний талаар : Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 16954 иргэний баримт матералыг бүртгэн ажилласан байна. 10449 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 3251 иргэний баталгаажилтын хуудас буюу, тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.. Нийт 13960 иргэний баталгаажилтын хуудас ирээд байна.
•    Шинээр 48 иргэн тэтгэвэр тогтоолгох материалаа ирүүлж, шийдвэрлэв.
•    Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгосон 892 иргэний ажилласан жилийг бүртгээд байна.
•    АЖНТ хуулиар 2705 иргэнийг хамруулан бүртгэж 128,5 сая төгрөгний шимтгэл төлүүлсэн байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•   Энэ хугацаанд 14 албан бичиг хүлээж авч 16 албан бичгийн хариуг холбогдох газруудад хүргүүллээ. 5 албан бичгийг шийдвэрлэсэн. 70353511-д ирсэн 1 гомдлыг хариуцсан мэргэжилтэн нь шийдвэрлэсэн.
•  Одоогийн байдлаар 26 ажил олгогчоос 56 ажлын байранд 153 ажилтан авах захиалга нээлттэй байна. Ажлын байрны захиалгын дагуу хүчингүй зарыг хаасан. Шинээр 19 ажил олгогч бүртгүүлсэн.
•   Цахим биржийн талаар идэвхижүүлэх ажил хийгдэж байна.
• Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: “Ажлын гараа” төслийн хүрээнд Жаргалант, Баян-Өндөр сумаас сумын тохижилтын ажил, сумын нөөцөнд тэжээл, хивэг бэлтгэхэд нийт 50 ажилгүй залуучуудыг ажиллуулах ажлын санал ирүүлсэнийг судалж тус тус ажлыг хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулан амжилттай хэрэгжиж байна.
• 40 дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Хөтөлбөрийн явц хэвийн байна.
• Аж Ахуй Эрхлэлтийг Хөгжүүлэх Хөтөлбөрийн хүрээнд: Жижиг зээлд хамрагдахыг хүссэн 2 иргэний материалыг судалж тодорхойлолт гаргав.
•  Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: Хөтөлбөрийн хүрээнд Цагаанчулуут, Булаг багуудад хийгдсэн Нийтийг хамарсан ажлын тайланг хүлээн авч хянаж санхүүд шилжүүлсэн. “Унаган байгаль” нөхөрлөл, “Тэнүүн ногоон” ТББ, Сум дундын ойн анги ОНӨҮГазруудын энэ онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийг үзэж хянаж хийсэн.
•  Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ төслийн хүрээнд:  Боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх мэргэжлийн өндөр дадлага, туршлагатай  ахмадын 4 бүлгийн төслийг хүлээн авч гэрээ байгууллаа.
•  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд ирүүлсэн өргөдөлийн дагуу хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйл ажиллагаа, ажлын байртай нь газар дээр нь очин танилцаж байна.
•    Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийн ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд: Хөтөлбөрийн явц хэвийн байна.
•    Орхон аймгийн ХАБЭА  сургалтын байгууллагуудын тайланг авч нэгтгэсэн.
• ХБИ-н дэмжлэгт хамрагдахаар өргөдөл гаргасан Баянцагаан, Говил, Бүрэнбүст багийн 7 иргэний бизнесийн үйл ажиллагаатай танилцан үнэлгээ хийлээ.
•    Ажил Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох үйлчилгээнд энэ долоо хоногт 26 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.
•  АЗДТГ-ын иргэний танхимд 10 сарын 03, 10 сарын 10-ны өдрүүдэд хариуцсан хөтөлбөрийн талаар М.Баярмаа, А.Болормаа, Б.Батбулган мэргэжилтнүүд мэдээлэл өглөө.
•    Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ажиглалт судалгаа гэсэн маягтын дагуу 90 байгууллагаас судалгаа авч  нэгтгэн зурган файл болон цаасан хэлбэрээр Хөдөлмөрийн яам руу явуулллаа.
•    Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд эмчийн үзлэгт хамрагдах 24 иргэний нэрсийн жагсаалтыг гаргаж үзлэгт хамрагдах цагийг зарлан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллав.
•    ЗБДС-ын санд хамрагдахаар 9 иргэн ирж зөвлөгөө мэдээлэл авч улмаар хүсэлтийг нь арилжааны банкны салбарууд руу уламжилсан .

Орхон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсийн сайт шинэчлэгдэж байгаа. Сайтанд ЗБДС – үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээлэл багтаасан хэсгийн оруулж байгаа.

Өөрийн ажиллуулдаг www.jdu1551.blogspot.com  блогыг ашиглан ЗБДС-тай холбоотой мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэж байна.


 

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-21 1759
Байгаль орчны газрын долоо хоногийн мэдээ /2014.12.15-19/

1.Аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/151 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаж "Эрдмин" ...

2014-01-06 1449
Иргэн таныг сонсож байна-70353511-ийн 14 хоногийн мэдээ

Нийт 114өргөдөл, гомдол ирсэн Шийдвэрлэж хариу өгсөн 60 /53%/ Шийдвэрлэх шатандаа байгаа 54 /47%/

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.158.251.104
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 830 Өнөөдөр
  • 1680 Өчигдөр
  • 3866 Долоо хоногт
  • 14569 Сүүлийн сард
  • 6452843 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1054

Facebook

Цаг агаар