Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах тухай

Нэг. Шалгалтын зорилго
Орхон  аймгийн   ерөнхий боловсролын сургууль,  албан бус сургалтаар насан туршийн боловсрол олгох төвийн  удирдах албан тушаалд томилогдох төрийн үйлчилгээний   албан тушаалын сул орон тоог  нөхөхөд оршино.
        Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд  томилогдох ажилтны сул орон тоо, ажлын байранд тавигдах шаардлага,  сонгон  шалгаруулах  журмыг  www.csc.gov.mn,  Орхон аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn, Боловсрол, соёлын  газрын www.bsg.or.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд байршуулсан. Бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.
Хоёр. Шалгалтын бүртгэл
•     Зарлагдаж буй сул орон тоог нөхөх тухайн  албан тушаалд  тавигдах  тухайн албан тушаалыг эрхлэх мэдлэг, боловсролын түвшин, мэргэжил, ажлын туршлага, мэргэшлийн ур чадвар  болон тусгай шаардлагыг хангасан,  ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.
•    Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн  үйлчилгээний  албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон  шалгаруулах   шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг   Боловсрол, соёлын газрын сургалтын танхимд   2015 оны  08 дугаар сарын  25-ны  өдрийн  08.30-17.30  цагийн хооронд бүртгэнэ.
•    Шалгалтын комисс нь бүртгүүлсэн иргэдэд  шалгалтын зохион байгуулалт, шалгалт өгөх газар, хуваарь, цахим шалгалт өгөх  талаарх зааварчилгааг Боловсрол, соёлын газар дээр 2015 оны 08 дугаар  сарын 25-ны  өдрийн 17.30 цагт өгнө.
Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараах  бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
Комисс нь сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдээс дор дурьдсан баримт бичгийг тогтоосон хугацаанд хүлээн авч  бүртгэнэ. Үүнд:
1.    Биеийн байцаалт /төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу /
2.    Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3.    Иргэний үнэмлэх; / нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/
4.    Ажил байдлын тодорхойлолт;
5.    4х6-ын зураг  2  хувь
6.   Тухайн  ажлын байранд ажилласан  жил заасан тохиолдолд хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн холбогдох хэсгийг хуулбарлан ,  эх хувийн хамт;
7.    Тухайн албан тушаалд томилогдох  хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл /cover letter/;
8.    Шалгалтын үйлчилгээний хураамж  20.0 мянга / Хорин мянган төгрөг /  байна.
Тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлага хангаагүй,  дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлж ирсэн иргэнийг бүртгэхгүй. 
Дөрөв. Шалгалт зохион байгуулах
2015  оны  08 дугаар  сарын 26-ны өдөр шалгалтыг доорхи байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:
1.    Боловсролын түвшин
2.    Туршлага
3.    Мэргэшсэн байдал
4.    Сорилын шалгалт
5.    Бичгийн шалгалт
6.    Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшингийн шалгалт
7.    Хөтөлбөр, төсөл бэлтгэсэн байдал
8.    Өөрийн мэдлэг, ур чадвараа нэмэлтээр илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, чадавхийн талаар өргөдөл ирүүлсэн байдал /cover letter /
9.    Ярилцлага / хөтөлбөр, төслийн танилцуулга хийх, мэдлэг ур чадвараа нэмэлтээр илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт,  чадавхийн талаарх өргөдлийн агуулга/-ын шалгалт багтана.
Төрийн үйлчилгээний албаны  удирдах албан тушаалын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтад  шалгалт өгөх  иргэд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.
Тав. Мэдээлэл лавлагаа
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд  томилогдох ажилтны сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалттай   холбоотой асуудлаар тус аймгийн Боловсрол, соёлын  газрын 70358922, 70355525 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.


 
ОРХОН   АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

            Албан тушаалын

                            Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Байршил

Захиалга өгсөн байгууллага

 

Нэгжийн нэр

Ангилал

 

 

    Нэр

 

 

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

 

Боловсрол

 

Мэргэжил

 

Мэргэшил

 

Туршлага

 

Ур чадвар

 

Тусгай шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

                                                                     Орхон аймаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЗДТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 дугаар сургуулийн захирал

 

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан сургуулийн бодлого чиглэлийг тодорхойлж, түүнийг өдөр тутмын удирдлагаар ханган, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээд боловсролтойбакалавраас дээш зэрэгтэй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн мэргэжилтэй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжлээрээ 10, удирдах албан тушаалд  3-аас дээш жил ажилласан байх

 

 

-Удирдан зохион байгуулах

-Сургалт явуулах  

Компьютер дээр ажиллах

- Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 -Бусдыг удирдах, бодлогоо зөв ойлгуулдаг,нээлттэй ажиллаж чаддаг байх,

 -Цагийг зөв тодорхойлж үнэлж чаддаг байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсролын байгууллага, хамт олны онцлогийг

мэдэрч, асуудал шийдвэрлэх, орчноо мэдрэх чадвартай, төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж  чаддаг, хүнийг таньж чаддаг, өндөр мэдлэгтэй.

 

 

 

 

 

 

 

2

        Орхон аймаг

 

 

 

 

 

 

АЗДТГ

 

 

 

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

 

 

 

 

 

ТҮБД-7

Албан бус сургалтаар насан туршийн боловсрол олгох төвийн захирал

Төрөөс насан туршийн боловсрол олгох талаар баримтлах бодлого зорилттой уялдуулан төвийн бодлого

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дээд боловсролтой

 

 

Багш сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн мэргэжилтэй

 

 

Боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх, манлайлан удирдах, удирдлагын арга барилтай


 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-10-17 3109
Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөхөөр зарлаж байна

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн ...

2018-09-25 1675
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГОО: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ 2019 ОНЫ 1 САРЫН 1-НЭЭС ЭХЛЭН МӨРДӨНӨ.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГОО: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ...

2015-10-22 1530
“ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл уран зохиолын хүрээлэнгээс Төсвийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 9 Онлайн
  • 714 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13114 Долоо хоногт
  • 65105 Сүүлийн сард
  • 6432240 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар