Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан "14-р сургууль"

Аймгийн Санхүү хяналт, аудитын албаны 2015 оны төлөвлөгөөний дагуу БУГС-тай 14 дүгээр сургуулийн 2013- 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч Д.Эрдэнэчимэг аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд баримтын шалгалт хийлээ.    

  Шалгалтанд хамрагдсан объектын талаарх  мэдээлэл. БУГС-тай 14 дүгээр сургууль нь Боловсролын тухай хууль, Бага дунд  боловсролын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, журам, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд боловсролын шинэ стандартыг хэрэгжүүлэх, сургуулийн насны хүүхдэд бага дунд боловсрол эзэмшүүлэх, эрүүл чийрэг бие бялдартай, оюуны чадавхи сайтай хүүхдийг сургуульд бэлтгэн, бага дунд боловсролын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд гол зорилтоо чиглэл болгож ажилласан байна.  

     Орхон аймгийн БУГС”-тай 14 дүгээр сургууль нь  Орхон аймгийн Засаг даргын  2001 оны 06 сарын 21-ний өдрийн 209  тоот захирамжаар байгуулагдсан.1296 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. 1-11 ангийн 56 бүлэгт 1967 сурагч, 95 багш , 6 удирдах ажилтан , 26 үйлчилгээний ажилчид  нийт 127 багш ажиллагсад,8 ЗАН- тэй ажиллаж байна. 

     Төсвийн орлого, санхүүжилт: Тус сургууль 2013 онд улсын төсвөөс урсгал зардлын санхүүжилт 1,368,396,1 мянган төгрөгийн  төсөв батлагдаж,  мөнгөн гүйлгээний тайлангаар 1,367,498,6  мянган төгрөгийн санхүүжилтийг  авч, БСШУЯамнаас эрүүл зөв монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт 4,919,4 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс хүүхэд хөгжил төлөвшилтийн  ажилтны цалинд 2,787,3 мянган төгрөг, цайны газрын түрээсийн орлогоос 1,875,0 мянган төгрөг, гүнзгий ангийн сургалтын төлбөрөөс 36,223,7 мянган төгрөг, татварын хөнгөлөлтөөр 11,153,1 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын сангаас 19,426,5 мянган төгрөг, бусад орлогоос 155,0 мянган төгрөг нийт 1,444,038,6 мянган төгрөгийн орлогын эх үүсвэртэй ажилласан. 2014 онд улсын төсвөөс урсгал зардлын санхүүжилтэд 1,466,661,8 мянган төгрөгийн төсөв батлагдаж, мөнгөн гүйлгээний тайлангаар 1,464,411,7 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, гүнзгий ангийн төлбөр 3,395,2 мянган төгрөг, цайны газрын түрээсийн орлого 2,680,0 мянган төгрөг,  төсвийн урамшуулалд 489,5 мянган төгрөг, эцэг эхээс хандив 230,0 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 2,450,2 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын сангаас  42,971,5 мянган төгрөг, БСГазраас шагнал урамшуулалд 620,0  мянган төгрөг, нийт 1,517,248,1 мянган төгрөгийн орлогын эх үүсвэртэй үйл ажиллагаа явуулсан. Нэмэлт дансаар 2013 онд 43,400,0 мянган төгрөг, 2014 онд 7,512,3 мянган төгрөгийг дамжуулан зарцуулж тайланд тусгасан.   

  Төсвийн гүйцэтгэл: 2013 онд 1,368,396,1 мянган төгрөгийн төсөв батлагдаж, 1,368,395,0 мянган төгрөгийг  төсвийн хуулийн  хүрээнд зарцуулсан байна. 2013 оны төсвийн хэмнэлт 15,261,7 мянган төгрөгийг аймгийн засаг даргын 2013 оны А/ 659 дүгээр захирамжаар татварын  хэлтэст хувь хүний орлогын албан татварын өглөгт шилжүүлж төсвийг зүйл хооронд нь  гүйлгэн зарцуулсан байна. 

2014 онд   урсгал  зардлын санхүүжилтэд 1,466,661,8 мянган төгрөгийн  төсөв батлагдаж, гүйцэтгэлээр 1,467,091,7 мянган төгрөгийг зарцуулсан. Нийт зардлын 76,3 %  1,119,434,2 мянган төгрөгийг цалин, үр дүнгийн урамшуулалд, 8,3 % буюу 122,233,1 мянган төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 3,4% буюу 49,604,3  мянган төгрөгийн тогтмол зардалд, 2,9 % буюу 43,104,6 мянган төгрөгийг хөдөө орон нутагт ажилласны тэтгэмжид, 1,7 % буюу  25,551,0 мянган төгрөгийг тэтгэвэрт гарсан багшид нэг удаагийн тэтгэмжид, 5,3 % буюу 77,292,0 мянган төгрөгийг үдийн цай  хөтөлбөрийн хоолны зардалд, 2,1 % буюу 29,872,5 мянган төгрөгийг бусад үйл ажиллагааны зардалд тус тус зарцуулсан байна.

   Ажилчдын цалин хөлс:  Нийт ажилчдын цалинг тогтоохдоо    Засгийн газрын 2007 оны 195 тушаалаар баталсан “Цэцэрлэг сургуулийн удирдах ажилтан, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд мэргэжлийн зэрэг, ур чадварын нэмэгдэл олгох журмын хэрэгжилтийг шалгахад холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд хийгдсэн байна. Мэргэжлийн зэргээр авах заах аргач багшид 10 хувь, заах аргын нэгдлийн ахлагчид 5 хувь, МУ-ын Засгийн газрын 2001 оны 90 дүгээр тогтоолоор 8 хувийг тус тус үндсэн цалин дээр нэмж олгосон. Унааны мөнгө өдрийн 400 төгрөг, жижүүрүүдэд шөнийн нэмэгдлийг 140 төгрөгөөр тооцож өгдөг. Ээлжийн амралт тооцохдоо захирал, сургалтын албаны дарга нар 30 хоног, багш нар 48 хоног, төрийн үйлчилгээний ажилчдад хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажилласан жилээр нь тооцож олгосон байна. 

Нийт ажиллагсдын үр дүнгийн урамшуулалд 2013 онд 89,519,7 мянган  мянган төгрөг, 2014 онд 75,902,3 мянган төгрөг олгосон. 

Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт

     Тус сургууль дээр хэрэгжиж буй  “Хүүхдийн цай “  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг БСШУхааны сайдын 2006 оны 301 дүгээр тушаал, БСШУхааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 379/341 тоот тушаалаар баталсан журмын дагуу шалгав. Тус сургуулийн хэмжээнд 2013-2014 оны хичээлийн жилд 1-5 дугаар ангийн нийт  820  хүүхэд  “Үдийн цай”  хөтөлбөрт хамрагдсан байна.      

2013 онд “ Үдийн цай “ хөтөлбөрийн санхүүжилтэд 78,020,9 мянган төгрөг , 2014 онд 77,292,0 мянган төгрөг батлагдаж зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. Үдийн цай хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтанд  “Эрдэнэт алтан өргөө” ХХК, “Эрдэнэс мөнх од” ХХК шалгарч хамтран ажиллах гэрээ байгуулж , гэрээний үүргийг хагас бүтэн жилээр дүгнэж  гэрээний хугацаанд   хангалттай түвшинд ажилласан гэж дүгнэсэн байна. 

Дотоод хяналт шалгалтын талаар:

     Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан” Аж ахуйн  нэгж байгууллагад дотоод хяналтыг  зохион байгуулах журмын хэрэгжилтийг шалгахад 2012 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 12 тоот  захирлын тушаалаар дотоод хяналтын ажлын нэгжийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулж, ажиллах журмыг баталсан. 2013 онд 7 ажил, 2014 онд 6 ажил хийхээр төлөвлөж сургуулийн захирлаар батлуулж, тайланг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлж ажилласан байна. Жилийн  хийсэн ажлын мэдээ тайланг холбогдох газруудад хүргүүлэн ажилласан ба дотоод хяналтын зөвлөлөөс хийсэн ажил оновчтой, үр дүнтэй байна. 

 Шалгуулагч байгууллагын ололт, дэвшилттэй  ажил

      БУГС-тай 14 дүгээр сургууль нь төсвийн ил тод байдлыг хангаж “ тунгалаг төсөв”, “ шилэн түрүүвч “ гэсэн 2 самбарт төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн  үйл ажиллагааг  ил тодоор мэдээлж, сургуулийн вэб сайтад “санхүү” гэсэн хавтас нээж санхүүгийн мэдээ мэдээллийг ил тод байршуулж мэдээлж хэвшсэн байна.

    БУГС-тай 14 дүгээр сургууль нь 2014 онд аймгийн “Тэргүүний сургууль” -иар 10 дахь удаагаа шалгарч аймгийн засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний үүргээ хангаттай сайн биелүүлсэн гэсэн дүгнэлт авч ажилласан.

                                                                           Санал дүгнэлт.

     БУГС-тай 14 дүгээр сургууль 2013-2014 онд батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж , санхүүгийн сахилга хариуцлагыг чанд сахин төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлж ажилласан гэсэн дүгнэлт өгөв.

Санхүүгийн тайланг УСНББОС”-ын дагуу бэлтгэн нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг ашиглаж, баримтын бүрдүүлэлт, боловсруулалт шаардлагын хэмжээнд хүрч ажилласан байна. НББ-ийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлуулж мөрдөж ажилласан ба нягтлан бодох бүртгэлийн CTS 3.0 программыг нэвтрүүлэн ажиллаж ,төсвийн ил иод байдлыг ханган ажилласан байна.   

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 3 Онлайн
  • 49 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3448 Долоо хоногт
  • 33668 Сүүлийн сард
  • 6529054 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар