Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 1 дүгээр сарын товч мэдээ

1. Удирдлага, зохион байгуулалт, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд: 
Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын 152 тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн 2013 оны жилийн эцсийн дүн мэдээг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн ба нийт 131 тогтоолын 149 заалтын хэрэгжилт 88.9 хувьтай байна.
Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, тэдний санал гомдлыг хүлээн авах, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд ажиллуулж буй “Иргэн таныг сонсож байна” 70353511 утсаар иргэдээс ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг олон нийтэд болон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж ажиллаж байна. 
Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээг нэгтгэн гаргаж Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэв. Аймгийн хэмжээнд 88 байгууллагын 4205 төрийн албан хаагч бүртгэгдсэн байна. Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн ажил 91.7 хувьтай хийгдэж дууслаа.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар “Эрдэнэт хотын хүндэт иргэн” шагналын журмыг шинэчлэн батлуулав.
Албан тушаалтны 2014 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хүлээн авах ажил явагдаж байна. 
2014 оны 1-р сард орон нутгийн төсөвт 3.1 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж, төсвийн байгууллагуудад 1.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэж байна. 
Аймгийн хэмжээнд төрийн сангаар гүйлгээ хийгддэг нийт 112 байгууллага  бүртгэлтэйгээс босоо удирдлагатай 32, орон нутгийн болон тусгай шилжүүлгийн 80 байгууллага байна. Шилэн дансны тухай хуулийн талаар нийт төсвийн байгууллага болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын менежер, нягтлан бодогчдод сургалт зохион байгуулсан ба төсөв, санхүүгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.
 
2. Боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, спорт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:
Боловсролын байгууллагын нийт багш, удирдах ажилтнуудын дунд “Хичээл-судалгаа-хөгжил” аймгийн зөвлөгөөн, түүх, нийгмийн ухаан, газар зүйн багш нарын дунд “Сургалтын хөтөлбөр бол тогтолцоо мөн”,  “Сурагчдын  даалгаврын гүйцэтгэлд алдааны судалгаа хийх арга зүй” сэдэвт сургалт, сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт “Багшлахуйн менежмент” сэдэвт сургалт, зураг, технологи, биеийн тамир, хөгжмийн багш нарын “Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалт зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулав. Мөн Орхон цогцолбор сургууль, МУИС-тай хамтран хими, биологи, газар зүй, физикийн багш нарт үзүүлэх болон судалгаат хичээл зааж, “Хичээлийн судалгааны арга зүй” сэдвээр ярилцлага, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нийт 100 багш хамрагдлаа.
“Үдийн цай” хөтөлбөрт төрийн өмчийн 11, хувийн хэвшлийн 3 нийт 14 сургууль хамрагдснаас, 14,3 хувь нь сургуулийн цайны газартай, 85,7 хувь нь аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, ерөнхий боловсролын сургуулиудад Эко анги, Эко клубуудыг байгуулах зорилгоор аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс хамтран сургалт зохион явууллаа.
“Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн төсвөөр 22.5 сая төгрөгийн 1514 ширхэг номыг ерөнхий боловсролын сургуулиудад хуваарилсан ба Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсан өдөрт зориулан ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлүүдээс түүхэн тэмдэглэлт өдрийн тухай мэдээллийн самбар ажиллуулж, эссэ бичвэр, АХА тэмцээн, “Үндсэн хууль” видео хичээл, “Үндсэн хуулийн үнэ цэнэ” сургалтыг зохион байгуулж, 5210 сурагчдыг хамрууллаа.
Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгээс сайн дурын идэвхтэн, хорооны гишүүд, донор болон хамтран ажилладаг байгууллагын төлөөлөгч нарт “Хүмүүнлэгийн үйлсийн төлөө хамтдаа” сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 
Аймгийн Хүүхдийн 17-р чуулганыг зохион байгуулж хүүхдийн оролцооны байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл оролцов. Хүүхдийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн хүрээнд аймгийн хэмжээнд  Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил хамгааллын сайн үйлсийн аяныг өрнүүлж эхлээд байгаа ба аймгийн ЗДТГ-аас ажиллагсдын хүүхдүүдийн дунд танин мэдэхүйн “АХА”, “Аав ээж би” хөгжөөнт буухиа тэмцээн, гар зургийн уралдаан зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа.
Хүүхэд, гэр бүлийн хэлтэс, Боловсролын газартай хамтран цэцэрлэгийн насны хүүхдийн дунд Ардын дууны уралдааныг зохион байгуулж,  23 цэцэрлэгийн 54 хүүхэд авьяас чадвараа сорилоо.  Мөн боловсролын байгууллагын захирал, эрхлэгч нарын дунд "Шинэ төрлийн гэмт хэргээс хүүхэд гэр бүлийг урьдчилан сэргийлэх нь" сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг, Баян-Өндөр сумын зарим багийн иргэдэд хүүхэд, гэр бүлийн хамгааллын талаар, Эрдэнэт цогцолбор  сургуулийн 9-р ангийн сурагчдын дунд эрх зүйн сургалт, “Охидын шивнээ” уулзалт ярилцлага зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулав.
Орон гэргүй, хараа хяналтгүй, тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаанд 52 иргэнийг хамруулж, орон нутгийн төсвөөс 2,8 сая төгрөг зарцуулав.
Хөдөлмөрийн хэлтэст 1 дүгээр сарын байдлаар 1642 идэвхитэй ажил хайгч иргэн бүртгэлтэй байгаагийн 989 нь буюу 60 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 17 ажил олгогч байгууллагаас ирүүлсэн ажлын байранд 20 иргэнийг зуучилж оруулжээ.
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжинд 3938 иргэд хамрагдаж 366,0 сая төгрөгийг олгоод байна.
Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 421 дүгээр тогтоолын биелэлтийг хангах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах зорилгоор Иргэний харъяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хойд бүс дэх газартай хамтран 1 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд гадаадаас ажиллах хүчин авч ажиллуулж байгаа 12 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзлэг шалгалтыг зохион байгуулав.
Энэ сард аймгийн хэмжээнд цанын өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээн, мөсөн шагайн аварга шалгаруулах тэмцээн, “Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн 35 жилийн ойн нэрэмжит волейболын тэмцээн, өсвөрийн шатарчдын “Цодгор хүү” тэмцээн, “Эрдэнэт 2015” таеквондогийн олон хотын тэмцээн, аймгийн Волейболын холбооны нэрэмжит “Мастер – 2015” тэмцээн, Хөвсгөл аймгийн нэрэмжит Сумын заан цолтой бөхчүүдийн барилдаан зэрэг спортын олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж нийт 600 гаруй тамирчид оролцлоо. Мөн Орхон, Булган аймгийн өсвөрийн гүйлтийн тэшүүрийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 3 зайн төрлөөр зохион байгуулж 7 байгууллагын 103 тамирчин оролцлоо.
 
3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд:
ХХААЯ-ны Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран “Гүзээлзгэнэ хадгалах технологи” сэдэвт сургалт, “Монголын Зөгийчдийн нийгэмлэг”, Орхон аймгийн салбар холбоотой хамтран “Зөгийчин” анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын 60 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдав. 
Мал өвөлжилтийн байдалтай газар дээр нь танилцах, хүн, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор аймаг, сум, баг, холбогдох байгууллагын удирдах ажилтан, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, малын эмч, хүний эмч зэрэг бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2 сумын хөдөөгийн багуудад ажиллалаа. 
Статистикийн мэдээгээр 2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 717 малчин өрхөд 123.2 мянган мал тоологдов. Өмнөх жилийнхээс малын тоо 31.2 хувиар, малчин өрх 22.1 хувиар, малтай өрх 21.3 хувиар буурсан байна. Бэлэн малын 96.0 хувь нь иргэдийн хувийн, бусад нь албан газрын мал бөгөөд нийт малын 41.6 хувийг хонь, 36.2 хувийг ямаа, 14.8 хувийг үхэр, 7.4 хувийг адуу эзэлж, нийт малын 22.2 хувь нь бод мал байна. Аймгийн 13 аж ахуйн нэгж байгууллагад 4975 толгой мал тоологджээ. 
Баян-Өндөр сумын аюулгүй нөөцөд бэлтгэсэн өнжмөл өвснөөс 2015 оны 01 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 30 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 2500 боодол өвсийг худалдан борлуулав.        
 
4. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, байгаль орчин, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 5 гурилын үйлдвэрүүд нь 2015 оны 1 сард нийтдээ 3411.9 тн гурил үйлдвэрлэсэн байна. Тус үйлдвэрүүдэд хөх тариа-1300 тн, улаанбуудай 9622.3 тн, улаанбуудай дээд гурил 263.5тн, I гурил 2626 тн, II гурил 794.9 тн, хөх тариан гурил 500 тн, хивэг 439.5 тны үлдэгдэл нөөцтэй байна.
Монгол улсын 21 аймагт  мэдээллийн  дэд сан үүсгэх ажлын хүрээнд  Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар дээр сервер тоног төхөөрөмж суурилуулах, тохиргооны ажил  хийгдэж байгаа ба төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх цахим самбар буюу киоскийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, программ хангамжийг турших ажил явагдаж байна.
Хот тохижуулах газар, Баян-Өндөр сум хамтран сар шинийн баярыг тохиолдуулан гэр хорооллын айлуудын хогийг тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна.
Тээвэр, авто замын газраас хотын дотор болон  хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд хяналт шалгалт хийж хууль бус тээвэрлэлт хийж байгаа болон 2014 онд техникийн үзлэг оношилгоонд хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслүүдийн зөрчлийг арилгуулах талаар холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллалаа.
Эрдэнэт хотод “Эко” хорооллыг байгуулж 200 айлын хувийн сууц барьж 2015 онд багтаан ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн барилгын ажлыг хийж байна. “Эко” хорооллын орон сууцанд орох хүсэлтэй иргэдийн өргөдлийг хүлээн авч дараалалд бүртгэн барилгын ажлыг гүйцэтгэгч компанитай холбон өгч тэдний хүсэлтийг шийдвэрлэж байна. Мөн 2015 онд аймгийн хэмжээнд шинээр баригдах орон сууцны болон орон сууц барьж буй барилгын компаниудын талаарх мэдээллийг иргэдэд өгч ажиллаж байна. 
 
 
 
                    

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 4 Онлайн
  • 100 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1953 Долоо хоногт
  • 32173 Сүүлийн сард
  • 6527559 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар