Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан "17-р сургууль"

          Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Шанд багт байрших “17 дугаар сургууль”-ийн  санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2013, 2014 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт   өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг 2015 оны 05 дугаар 22-нээс эхлэн санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ

         17 дугаар сургууль нь 2001 онд бага сургуулийн зориулалтаар хичээлийн “А” байрыг, 2004 онд дунд сургуулийн зориулалтаар Японы “Жайка” байгууллагын хөрөнгөөр хичээлийн “Б” байрыг тус тус барьж ашиглалтанд оруулж, сургалтын үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Тус сургууль нь “Наран”  цогцолбор сургуулийн харъяанд суурь боловсрол эзэмшүүлэх сургалт явуулж байгаад, Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрийн 219 тоот захирамжаар  1-4 дүгээр   анги  буюу  бага  сургууль болж биеэ даасан байна. Мөн 2009 онд хичээлийн “Б” байранд спортын заалыг өргөтгөлөөр барьж ашиглалтандхүлээн авсан байна. Тус сургууль 2013-2014 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн I-V ангийн17 бүлэгт 460 сурагч суралцаж, 22 багш, 25 удирдах болон мэргэжлийн туслах ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт багшнарын 50% нь  мэргэжлийн зэрэгтэй ба 15-ээс дээш жил ажилласан багш нар 69.3 %-ийг эзэлж байна
Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүүгийн баримтанд 1-р гарын үсгийг захирал Ж.Бат-Амгалан, 2-р гарын үсгийг 2013 оны 09 сар хүртэл ахлах нягтлан бодогч Ч.Нямдаваа, 2013 оны 09 сараас 2014 оны 10-н сар хүртэл ахлах нягтлан бодогч Ц.Оюунцэцэг 2014 оны 10 сараас ахлах нягтлан бодогчоор  Д.Жаргалсүрэн нар тус тус гарын үсэг зурж, төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулж, төрийн сан банкинд 210015111, 210015433тоот харилцах дансуудаар орлого, зарлагын гүйлгээ хийж ирсэн байна.
 

     2013 онд “Мөнхийн гэгээ”- ӨЭМТөвөөс халаалтын хөлсний төлбөр 100,0 мянган төгрөг, 2014 онд “Мөнхийн гэгээ”- ӨЭМТөвөөс халаалтын хөлсний төлбөр  325,0 мянган төгрөг, спорт заалны төлбөртэй  үйлчилгээний  орлого 227,4 мянган төгрөг нийт 652,4 мянган төгрөгийг тайлан балансад  тусгаагүй шууд зарцуулсан нь   Сангийн  сайдын  2012 оны 276  тоот тушаалаар батлагдсан “Төсвийн  байгууллагын  мөнгөн  кассын  ажиллагааны  журам” болон Төсвийн тухай хуулийн 6.3.2-т заасан санхүүгийн аливаа үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу, цаг хугацаанд нь, үнэн зөв, үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлэн бүртгэж, тайлагнах гэсэн заалтыг зөрчсөн тул уг хуулийн 70.5-д заасан зөрчлийн хэлбэр хүлээлгэх хариуцлагаас үл хамааран  энэ хуулийг  зөрчсөний улмаас  төрд хохирол  учруулсан  буруутай этгээд уг хохиролыг төлж барагдуулна  гэсэн заалтыг үндэслэн 652,4 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийн  акт  тогтоов.
                        Шалгалтын явцад хийгдсэн ажил, шийдвэрлэсэн асуудал
17 дугаар  сургуулийн  2013-2014 оны  төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтыг санхүүгийн тайланд  тайлагнасан  байдлаар  авч үзвэл:
Төсвийн санхүүжилт, бусад орлогын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлтийн талаар:

д/д

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

2013 он

хувь

2014 он

хувь

1

Улсын төсвөөс

556,500,30

92,67

498.843.96

95,53

2

Эцэг эхийн хандив

640,0

0,11

245,0

0,04

3

Авьяасхөтөлбөрийн зардал

2,061,35

0,34

1,069,41

0,20

4

ХЧТАТэтгэмж, татварын хөнгөлөлт

17,012,7

2,83

8,202,59

1,57

5

Түрээсийн орлого

1,332,2

0,22

522,34

0,10

6

БСШУЯамнаас ном ,сурах бичиг

10551,92

1,75

5,724,61

1,09

7

Дэлхийн зөн ОУБайгууллагаас хөгжмийн зэмсэг

4,764,1

0,79

1,140,64

0,21

8

Аймгийн засаг даргын захирамжжар /ХТАжилтан цалин/

2,787,35

0,46

-

-

9

Нэмэлт санхүүжилтийн дансаар

4,848,7

0,80

6,395,20

1,22

 

Нийт дүн

600,498,62

100%

522,143,75

100%

2014 онд Засаг даргын А/342, А/659 тоот захирамжаар үдийн цай, цэвэр бохир усны зардлын хэмнэлтээс 3,158,54 мянган төгрөгийг цалингийн зардалд шилжүүлэн зарцуулсан байна.

2013, 2014 онуудад нийт санхүүжилтийн 65,01 хувийг үндсэн цалин болон үр дүнгийн урамшилд, нийгмийн хамгааллын шимтгэлд 7.6 хувийг, урсгал зардалд 27,39 хувийг тус тус зарцуулсан.

2013 онд  цалингийн зардлын хэмнэлтээс  ахмадын сангийн дансанд 897,48 мянган төгрөгийг шилжүүлсэн байна.

                                                        Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
-2013 онд тус сургууль нь үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого болох  “Мөнхийн Гэгээ“  ӨЭТөвийг  дулаанаар  хангасны төлбөр  700,0 мянган  төгрөгийн  тооцооноос 600,0 мянган төгрөг оруулж  100,0 мянган  төгрөгийг  дансанд  тушаагаагүй  байна.
       - 2014 онд “Мөнхийн Гэгээ “  ӨЭТөвд дулаанаар хангасны төлбөр 700,0  мянган төгрөг авахаас  375,0 мянган төгрөг дансанд оруулсан  325,0 мянган  төгрөг  дутуу / дансны  авлагаар  бүртгээгүй /, спорт заалны төлбөртэй  үйлчилгээний  орлого 227,4 мянган төгрөг нийт 652,4 мянган төгрөгийг тайлан балансад  тусгаж, авлагаар тусгаагүй байна.

Иймд 2013, 2014 оны нийт 652,4 мянган төгрөгийг захирал Ж.Бат-Амгалан,  нярав  Д.Пүрэвжав  нараар нөхөн төлүүлэхээр  төлбөрийн  акт тогтоолоо. Дээрхи мөнгийг бэлнээр авч, дансанд тушаалгүй  бичиг хэргийн материал, ААМатериал,  эд хогшил   бэлтгэх зэрэгт зарцуулсан нь  Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар  тушаалаар   батлагдсан  төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх  “Мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын 2.6-д заасан  “Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа  (бусад орлого)-наас  орох  орлогыг  мөнгөн  касстаа  бэлнээр хүлээн  авч энэхүү орлогыг /түүнийг шууд захиран зарцуулах эрхгүй/ ажлын дараагийн  өдөрт  багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь бүртгэлийн дансанд тушаана”  гэсэн  заалтыг  зөрчсөн  байна.
2013, 2014  ондуудад  сургуулийн  уурын  зууханд  зарцуулсан  нүүрсний тайланг  гаргахдаа  галч  нараар  шаардах  хуудас  бичүүлээгүй,  анхан шатны журнал  дэвтэрт  бүртгэл  хөтлөлгүй,  хар дансаар  зарлага болгосон,   нүүрс хүлээж  авах   комисс   байгуулаагүй  /Дотоод хяналтын комисс/   байгаа нь  нүүрсний  орлого, зарлагын падаан  дээр нярав, нягтлан бодогч нарын хянасан, олгосон гарын үсэг байхгүй  ажил  үүрэгт  огт хамааралгүй  слесерийн   гарын   үсгээр  тайлан гаргасан нь  НББ-н тухай  хуулийн  7 дугаар зүйлийн 7.1 –д заасан “Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно”  гэсэн заалт,  мөн 7.5-д заасан  “Анхан  шатны  баримтад  түүнийг үйлдсэн , зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно”, 7.6-д заасан “Анхан шатны баримтын бүрдэлт, үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж  хүлээн  авсан  ажилтан хариуцна”  гэсэн заалт, 7.7-д заасан  “Анхан шатны баримтгүй  ажил  гүйлгээг бүртгэл, тайланд  тусгахыг  хориглоно” гэсэн   заалтуудыг   тус  тус   зөрчсөн  гэж  үзэж   байна.  Дээрхи   алдаа   дутагдал   гарч  байгаа нь тус байгууллагад  Засгийн газрын  2011 оны 311 дугаар   тогтоолоор  батлагдсан  “Аж  ахуйн  нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд  дотоод  хяналт  шалгалтыг  зохион  байгуулах  нийтлэг журам”,   Төрийн  хяналт шалгалтын  тухай  хуулийн  7.2. Засгийн газраас тогтоосон  нийтлэг  журмыг  үндэслэн  харьяа  байгууллага, аж ахуйн  нэгж  өөрийн аппаратад  дотоодын  хяналт  шалгалтыг зохион байгуулах журмыг баталж мөрдүүлнэ   гэсэн заалтуудыг  тус  тус хэрэгжүүлж ажлаагүйтэй  холбоотой  гэж  үзэж   дээрхи алдааг засаж  залруулах  талаар  албан  шаардлага  хүргүүлэхээр тогтлоо. 
Мөн 2013 оны 10-р сарын  тайлангаар  түлшний  мод  72 ш буюу /1 тэвш мод-25 ш-оор тооцов/  3  тэвш  мод  галчийн  тооцооны дэвтрээр  зарлагадсан  байхад   няравын  тайлангаар   7,4  тэвш  модоор зарлагдаж  тайлангийн  зөрүү  4,4 тэвш  модны  үнэ 888,000  төгрөгийг  үндэслэлгүйгээр зарлагадаж,  мөн нүүрсний тооцоог тулгаж  үзэхэд  51,155  төгрөгийн зөрүү нийт   939,155  төгрөгийн нүүрс, түлээний зарлагыг ил зарлагадсан тул нөхөн төлбөрийн акт  тавихаар  тогтлоо.
Мөн  үдийн цай  хөтөлбөр  хэрэгжүүлж  байгаа “Энхбүрд Оюу ХХК “–тай  2009 оноос  эхлэн хамтран ажиллаж байгаа боловч нээлттэй сонгон шалгаруулт явуулаагүй, 6 жилийн турш 1 компантай шууд гэрээ байгуулан  явуулсан нь“ТБОНӨХБАҮХАТХууль”-ийн  8.1.5, 52.1.12-т  дурдсан вэб хуудсанд тендерийн урилгыг  зарлан мэдээлэх бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн доод хязгаар, 8.2.-д заасан босго үнээс дээш төсөвт өртөгтэй бараа,  ажил, үйлчилгээг худалдан авахад энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй тендер шалгаруулалтын  журмыг  хэрэглэнэ”  гэсэн  заалтуудыг тус тус зөрчсөн тул 2015-2016  оны  хичээлийн  жилд  нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах талаар албан шаардлага хүргүүлэхээр тогтлоо.
Энхбүрд-Оюу ХХК-аас 6 жилийн турш хэрэглэсэн цахилгааны зардал, цэвэр усны хэрэглээний зардлыг  төлүүлээгүй   байгаа  нь  Төсвийн тухай хуулий 70.5-д заасан  “Зөрчлийн хэлбэр, хүлээлгэх хариуцлагаас үл хамааран энэ хуулийг зөрчсөний улмаас төрд хохирол учруулсан буруутай этгээд уг хохирлыг төлж барагдуулна” гэсэн заалтыг үндэслэн “Энхбүрд Оюу” ХХК-нд ижил төстэй байгууллагатай  харьцуулж 1 сарын хэрэглээг 30,000  төгрөгөөр  тогтоож  42 сараар тооцоход 1,260,0 төгрөгөөр, цэвэр бохир усны зардлыг  300,0 мянган  төгрөгөөр  нийт 1,560,0  мянган  төгрөгийн  нөхөн  төлбөрийн  акт   тогтоолоо.
Мөн цэвэрлэгээний материал  бусад  ААМатериалыг  2  жилийн  хугацаанд  иргэн  Ц.Дэлгэрсайханаас 4,276,290 төгрөгийн, Ч.Ганчулуунаас 2,553,690 төгрөг, Түмэн үзэг ХХК-наас -3,181,750 төгрөгийн бараа материал худалдан авсан нь “ТБОНӨХБАҮХАТХууль”-ийн  харьцуулалтын  арга  хэрэглээгүй  гэж  үзэж  цаашид харьцуулалтын  аргаар  бараа материал худалдан авах талаар зөвлөж өгч ажиллаа.
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого болох спорт заалны төлбөртэй орлого 2013 онд  532.5 мянган  төгрөг,  2014 онд   1.017.0  нийт 1 ,549.5 мянган төгрөгииг данс  бүртгэлд  тусгаагүй байгаа нь  Сангийн  сайдын  2012 оны  276 дугаар тушаалаар  батлагдсан төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх “Мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын 2.6 “Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа (бусад орлого)-наас орох орлогыг мөнгөн касстаа бэлнээр хүлээн авч энэхүү орлогыг /түүнийг шууд захиран зарцуулах эрхгүй/ ажлын дараагийн өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь бүртгэлийн дансанд тушаана”  дах заалт, Төсвийн  тухай  хуулийн  70.5.” Зөрчлийн хэлбэр, хүлээлгэх  хариуцлагаас үл хамааран  энэ  хуулийг  зөрчсөний  улмаас  төрд хохирол учруулсан буруутай этгээд уг хохирлыг төлж барагдуулна”  дахь  заалтаар  спорт заалны төлбөртэй орлого болох 1,549,5 мянган төгрөгийг захирал Ж.Бат-Амгалан, нярав Д.Пүрэвжав нараар төлүүлэхээр  нөхөн  төлбөрийн  акт  тогтоов.  Цаашид  дээрхи   адлааг   засах  талаар  албан  шаардлага   хүргүүлэхээр тогтлоо.
 гүйцэтгэсэн ажлынхаа үр дүнг албан томилолт олгосон  удирдах  дээд шатны байгууллага буюу албан тушаалтанд танилцуулан,  томилолтын  үнэмлэх дээрээ  гарын үсэг зуруулж, томилолтоор  ажилласан хугацааг батлуулан байр,  уналгын  хөлс төлсөн баримтыг бүрдүүлсний үндсэн дээр хийж дуусгана/  заалтын  зөрчсөн мөн дээрхи  журамын  9.-д /Албан  томилолтоор  ажилласан  хоногийн  тоог томилолтын үнэмлэхэд тэмдэглэсэн календарийн бүх хоногоор тооцож гаргана. Тэгэхдээ  явсан, буцаж ирсэн өдрийг нэг хоногт тооцно/ гэсэн заалт,  мөн дотоод албан  томилолт олгохдоо төрийн үйлчилгээний албан  хаагчдад  зам хоног  болон байрны зардлын хэмжээг Сангийн сайдын 2011 оны 132 дугаар тушаал “Албан томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” –ыг зөрчсөн байна. Үүнд /Төрийн тусгай болон үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд зам хоног, байрны зардлын нийт дүн нь улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, байрны зардлын нийт хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар олгоно./ зэрэг заалтуудыг тус тус зөрчсөн тул дээрхи нэр бүхий хүмүүсээр  151,500 төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр  акт  тогтоолоо.

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 707 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13107 Долоо хоногт
  • 65098 Сүүлийн сард
  • 6432233 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар