Санхүүгийн хяналт, шалгалтын мэдээлэл Жаргалант сумын ИТХ


         Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХурлын 2013, 2014 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд СХААлбанаас баримтын шалгалтыг Дотоод Аудитор Н.Рэнчинханд хийж гүйцэтгэв.
Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааны баримтанд 1-р гарын үсгийг ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Б.Бямбадорж, 2-р гарын үсгийг нягтлан бодогч Д.Оюумаа нар зурж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ.Төрийн сан банканд төсвийн 210254001, нэмэлт санхүүжилтийн 210255401 тоот төгрөгийн харилцах дансаар орлого зарлагын гүйлгээ хийж Төрийн банкны 130200136345 тоот төгрөгийн картын дансаар ажил гүйлгээгээ явуулсан байна.

        Жаргалант сумын ИТХурлын 2013-2014 онд аймгийн ИТХ-аар батлагдсан урсгал төсөв 74,712.4-77,252.1 мян.төг, нэмэлт санхүүжилтээр 20,012.0-2,626.2 мян.төг-ийн эх үүсвэртэйгээр санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулсан байна.
Зарцуулалтыг авч үзвэл: цалин хөлс 40,313.1-43,021.0 мян.төг, НДШ-ийн зардал 4,408.4-4,732.3 мян.төг, бичиг хэргийн зардал 1,500.0-1,848.0 мян.төг, тээвэр шатахууны зардал 3,500.0-4,000.0 мян.төг, шуудан холбооны зардал 1,978.7-2,344.7 мян.төг, ном хэвлэл 152.4-178.5 мян.төг, нормын хувцас зөөлөн эдлэл 79.0-60.0 мян.төг, урсгал засвар 1,492.8-00.0 мян.төг, тавилга эд хогшил 5,300.0-1,698.9 мян.төг, дотоод томилолтын зардал 1,999.9 мян.төг, төлбөр хураамж жижиг татварууд 5,000.0-4,497.8 мян.төг, мэдээлэл сурталчилгаа 2,320.0-6,306.0 мян.төг, нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 6,354.1-6,519.9 мян төг-ийг зарцуулж төсвийн зарцуулагдаагүй үлдэгдэл 313.9-212.5 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна.

      Өр авлагын талаар: 2013-2014 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцлээр дансны үлдэгдэл 15.0-00.0 мян.төг, авлагагүй, эргэлтийн бус хөрөнгийн үлдэгдэл 20,253.1-5,726.3 мян.төг /авто тээврийн хэрэгсэл 14,000.0 мянган төгрөг, машин тоног төхөөрөмж 5,835.0-5,835.0 мян.төг, тавилга аж ахуйн эд хогшил 6,795.0-5,971.1  мян.төг, хуримтлагдсан элэгдэл бүгд 6,376.8-6,079.7 мян.төг, программ хангамж 175.0-175.0 мян.төг хасагдуулга 175.0-175.0  мян.төг/ нийт хөрөнгө 20,268.1-6,511.2 мян.төг-ийн үлдэгдэлтэй, 6.0-61.6 мян.төг-ийн өглөгтэй ажилласан байна.

     Орон нутгаас авсан санхүүжилт 2013-2014 онд 74,712.4-77,252.1 мян.төг, ГХУССЗ-ын санхүүжилтийн 2,500.0-2,000.0 мян.төг, Эрдэнэт сангаас авто машин худалдан авах зардалд олгосон 14,000.0 мянган төгрөгийн, торгууль ногдуулсан 3,528.0 мянган төгрөгийн орлого нийт 94,740.4 мянган төгрөгийн эх үүсвэртэй, цалин хөлс урамшууллын 40,538.0-43,482.8 мян.төг, ажил олгогчоос төлөх НДШ-ын  4,459.2-4,783.1 мян.төг, бараа үйлчилгээний урсгал 31,352.0-31,424.9  мянган төгрөгийн зардал нийт үйл ажиллагааны зардал 76,349.2 мянган төгрөг, үйл ажиллагааны нийт үр дүн 18,391.2 мянган төгрөгтэй тайлан гарсан байна.

Мөн аймгийн Засаг даргын 2014 оны 10 сарын 21-ны А/563 тоот захирамжаар тус байгууллагад бүртгэлтэй 1,737.9 мянган төгрөгийн 1 элэгдэл бүхий хөрөнгүүд, 14,000.0 мянган төгрөгийн өртөг бүхий авто машиныг акталж үндсэн хөрөнгө нийт 15,737.9 мянган төгрөгөөр хорогдож санхүүгийн тайланд тусгасан байна. Санхүүгийн байдлын тайланд тусгагдсан биет хөрөнгийн дүн үндсэн хөрөнгийн тооллогын комиссын тооллогын дүнтэй тохирч байна.

     Бараа материалын хувьд 2013 онд бичиг хэргийн материал 1,500.0 мянган төгрөг, аж ахуйн материал 7,599.0 мянган төгрөг, сэлбэг хэрэгсэл 1,492.8 мянган төгрөг, шатах тослох материал 3,500.0 мянган төгрөгөөр бэлтгэн орлогод авч тайлант хугацаанд зарцуулсан байна. 2014 онд бичиг хэргийн материал 1,848.0 мянган төгрөг, аж ахуйн материал 11,648.7 мянган төгрөг, шатах тослох материал 5,000.0 мянган төгрөгөөр бэлтгэн орлогод авч тайлант хугацаанд 17,711.8 мянган төгрөгийн бараа материал зарцуулж 784.9 мянган төгрөгийн аж ахуйн материал жилийн эцэст зарцуулагдаагүй үлдсэн байна.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар
-2014 оны Санхүүгийн үр дүнгийн тайланд тусгасан данс андуурсан болон буцаж орсон гарсан гүйлгээ нь УСНББОУ-ын стандартын дагуу тухайн байгууллагын орлого, зардал  гэж хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байхад тус тайланд тусгасан
-2014 онд картаар зарцуулсан мөнгөн хөрөнгөнд нярвын бэлэн мөнгөний кассын тайланг гаргаагүй зөрчилтэй байна
-Патент төлдөггүй иргэнээс худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээ, тогтоолоор гарч буй тэтгэмж урамшуулал, тэргүүлэгчдийн болон ажилчдад олгосон хөнгөлөлт, урамшуулал, бэлэгнээс Хувь хүний орлогын албан татварын хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан заавар журмын дагуу татварын суутгалыг тухай бүр хийж төсөвт төвлөрүүлдэггүй
-Харилцагч байгууллага иргэний данс руу шилжүүлэх боломжтой зардлыг бэлнээр хяналтгүй зарцуулсан байна. 
-Жаргалант сумын ИТХ нь Засгийн газрын 2014 оны 75-р тогтоол, 2014 оны 332-р тогтоолоор Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгээр цалинжуулахыг баталгаажуулан албан хаагчдын үндсэн цалинг мөнгөн дүнгээр шинэчлэн тогтоогоогүй байна. Мөн амралтын хугацаанд ажилласан нотлох баримт цагийн тооцоо хангалтгүй бөгөөд ээлжийн амралтын хугацаанд зайлшгүй шаардлагаар ажиллуулж амралтын хугацаанд ажилласан цалинг олгох тухай тогтоол шийдвэр гаргаагүй

-Төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулахдаа ажил гүйлгээнд холбогдох тогтоол шийдвэр гаргахгүй байх, төсөв төлөвлөгөөгүй зарцуулдаг
-Эрх бүхий албан тушаалтнаар томилолтоо дүгнүүлж албан томилолтын хоногийг эцэслэн батлуулж тооцоо хийгээгүй, томилолтыг урьдчилан олгохдоо ирсэн явсан хоногийг нэг хоногт тооцон томилолтын хоногоос хасалт хийдэггүй түүнчлэн томилолтыг тухайн томилолт олгосон эрх бүхий албан тушаалтнаар хаалгаж баталгаажуулдаггүй нийтлэг зөрчилтэй байна.
-Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахдаа босго үнийн хязгаарыг зөрчин худалдан авалт хийсэн байна. Мөн шууд гэрээ байгуулан худалдан авалт хийсэн нь холбогдох хууль тогтоомжийн заалтыг зөрчсөн байна.

     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг баримтлан ажиллах
Дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээний санал
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд ”Төрийн  албан  хаагчид  нөхөх  төлбөр олгох журам”, “Ээлжийн амралт олгох заавар”, “Төсөвт байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ыг тус тус хэрэгжүүлээгүй мөн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн зарим заалтыг зөрчин тогтоол шийдвэр гаргасан, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан тогтоолоор батлагдсан журмыг зөрчин худалдан авалт хийснийг эс тооцвол нягтлан бодох бүртгэлийг заавар журмын дагуу хөтөлсөн, анхан шатны баримтыг зохих хэмжээнд бүрдүүлсэн, санхүүгийн тайланг заавар журмын дагуу бэлтгэж хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.
Дотоод аудитын дүнд үндэслэн зориулалт бус зарцуулсан 15,0 мянган төгрөг, баримтгүй зарцуулсан 7.0 мянган төгрөг, албан томилолтын баримтгүй олгосон 332.0 мянган төгрөг, илүү олгосон цалин 142.9 мянган төгрөгт зөрчил арилгах нөхөн төлбөрийн акт хүргүүлж хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах 7 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүллээ.


 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 641 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13041 Долоо хоногт
  • 65032 Сүүлийн сард
  • 6432167 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар