Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр: Ажлын товч: Шинэлэг ажлууд болон 7 хоногийн мэдээ

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         16 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Аймгийн Засаг даргын “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” А/09, “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” А/10, “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай” А/14 дүгээр захирамж тус тус гарсан.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 1 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 18 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна. 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

 

•           Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•           Баян-Өндөр сумын хог хаягдлын аж ахуй, шарил чандарлах газрын байр зүйн дэвсгэр зураглалын “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах улсын комисс ажилласан

•           Зэвсэгт хүчний анги салбаруудын газрын гэрээ, гэрчилгээжүүлэх, кадастрын зураглал хийлгэх талаар ГХГЗЗГазарт албан тоот хүргүүлсэн.

•           2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хорооллын багуудын авто замын дагуу автобусны буудал барих, төлөвлөх ажлын хүрээнд тогтсон байршилд байр зүйн зургийг тастаж өгөх

•           Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийг 2015 оны байдлаар нэгтгэн гаргаж байна.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

·         Баян-Өндөр сумын Зэст багийн ИНХ-ын

тэргүүлэгчдээс ирсэн албан тоотын хариуг өгөв.

·         Иргэн Н.Оюунчимэгийн манай байгууллагад хандан

гаргасан өргөдлийн дагуу ажиллаж хариуг өгөв.

·         Иргэн н.Лхагвасүрэнгийн манай байгууллагад хандан

гаргасан гомдлын дагуу ажиллаж иргэний гомдлыг шийдвэрлэв.

·         Дараа 7 хоногт иргэд болон байгууллагуудаас ирсэн

өргөдөл,гомдол,албан тоотын дагуу ажиллана.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 10 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 5 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 122 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         3 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 11 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын 13 захирамжаар шийдвэрлэсэн.

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 21 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

·         Гаражийн зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүссэн 15 иргэний хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын 11 дүгээр захирамжаар шийдвэрлэсэн.

·         Газрын зориулалт өөрчлүүлэхийг хүссэн 5 иргэн, 2 аж нэгжийн хүсэлтийг аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар захирамжаар шийдвэрлээд байна.           

Барилгын чиглэлээр:

1.         Бүрэн дуусаж комиссын бэлтгэл хангагдсан 2 ажилд улсын комисс томилон ажиллуулав. / “ хөрөнгийн бэл” ХХК ны гүйцэтгэсэн “Худалдааны гудамжны тохижилтын ажил”, “Ганга зайвар” ХХК ны шатахуун түгээх станц /

2.         Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн бүрдэлтийг хянах , дутууг хийлгэж   бэлтгэл хангуулах ажил хийгдэж байна. Шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулна.

3.         2016 оны эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөг гаргав.

                  

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 1.      Барилгын материалын лаборатрийг өргөжүүлэх төсөл бичиж байна.

2.      2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргаж

байна.

3.      Бусад дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

 

4.      Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

 

 

 МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

·         Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг

/2016.01.04-2016.01.08/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

·         Зэст, Оюут,Уурхайчин, Хүрэнбулаг, Бүрэнбүст,

Согоот,Баянбулаг, Булаг, Наран,Даваат, Шанд багуудыг хилийн цэсийн зургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд хүргэв.

·         Уурхайчин баг, Хангайн бүсийн худалдааны төвийн

ард худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар ашиглалтанд орж буй "Худалдааны гудамж"-г ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан мэдээлийг байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд хүргэв.

·         2016 онд Орхон аймгийн хэмжээнд иргэдэд

өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээг www.erdenet.mn , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудсаар дамжууланмэдээлэл хүргэж байна.

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

 

 

 

4

Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

 

 

5

БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажлыг гүйцэтгэх. Ингэснээр зурагт гарсан  алдааг засуулахаар БХБЯ нд албан бичгээр хүргүүлэх

 

 

6

Өмнө ажиллуулсан улсын комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийг гүйцэтгэгч нараар гаргуулах ажил хийгдэнэ.

 

 

7

ГХГЗЗГазарт ОХУ-Шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн “Рекод” корпораци сургалт 18-20-ны өдрүүдэд, геодези, зураг зүйн асуудлаар 21-22 –ны өдрүүдэд Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн сургалтад хамрагдана.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 9 Онлайн
  • 41 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3440 Долоо хоногт
  • 33660 Сүүлийн сард
  • 6529046 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар