Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

           20 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

           Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 4 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

           Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 20 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

           Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас газар өмчлөх хүсэлтэй 70 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч материалын бүрдлийг шалган “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай” захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.

 Геодезийн чиглэлээр:

            Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 1 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

           Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 8, 9, 12-р хорооллын байр зүйн дэвсгэр зураглалын “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах улсын комисс ажилласан

           Жаргалант сумын багуудын хилийн цэсийг баталгаажуулах зургийг хийж тогтоолын төсөл бэлтгэсэн.

·         “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах” ажлын хүрээнд гэрээт ажлыг эрчимжүүлэх, хаягийн зургийн төслийн зураг хийх зорилгоор холбогдох мэргэжилтнүүд, гэрээт ажлын гүйцэтгэгч “Геокад”ХХК-тай хамтран багуудын хаягийн зургийг 1:1000 масштабтай зургийг хэвлэж бэлтгэв.

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

            Эрдэнэт үйлдвэрийн 2016 оны газрын төлбөрийн гэрээг төлөвлөж, УБҮ-т хүргүүлэв.

Газрын төлбөрийн актыг иргэн, ААНБ-тай нийлж байна.

           Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа төсөл сонгон шалгаруулалтын захирамжийн төслийг төлөвлөн бэлдэж ЗДТГ-т хүргүүлэв.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

            Иргэн Д.Мөнхсүхийн өргөдөл

Миний бие Төгөл ба Баян худалдааны төвийн завсар дахь Нийтийн хоолны газрыг ажиллуулдаг.Уг цайны газрын маань урд талбай 2 худалдааны төвийн завсарт байдаг учраас шөнө оройдоо согтуу иргэд булан тохойд нь бие,засах,хог хаягдал хаях зэргээс үүдэн маш их бохир болсон байдаг.Иргэн миний хувьд уг талбайг өөрийн хүч бололцоогоор хотын төвийн өнгө үзэмжинд тохижуулах хүсэлтэй байна.Иймд уг 5х5 метртэй завсрын бохирдсон талбайг эзэмших эрхийг олгож өгнө үү?  гэсэн өргөдөл ирсэн.Уг иргэний өргөдлийн дагуу газар дээр нь судалж үзэн боломжгүй гэсэн хариуг өгөв.

           “Ургамал Энх” ХХК

Манай байгууллагын Баянбулаг багт баригдаж буй Гок гарден хотхоны гадна дулааны шугам нь “Улаан загалмай”-н эзэмшил газарт орсон байна гэсний дагуу бид хамтран шалгасан ба тус шугамыг дулаан зогсох үед тухайн байгууллагатай харилцан тохиролцож шилжүүлэх боломжтойг албан ёсоор мэдэгдэж байна гэсэн албан тоот ирсэн.Иймд уг асуудалд хяналт тавин ажиллах болно.

 Газрын кадастрын чиглэлээр:      

            Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

           Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 12 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

           Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 8 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

           Кадастрын мэдээллийн сангаас 85 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

           3 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

           Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн,

           Газар өмчилж авахыг хүссэн 9 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

           Бэрэн металл ХХК-нд газар эзэмшүүлэх тухай захирамжийн төсөл бэлдсэн,

            Барилгын чиглэлээр:

            БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны

6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажлыг гүйцэтгэлээ. Зургийн гүйцэтгэлийн талаар санал болон  гарсан  алдааг засуулах тухай хүсэлтийг БХБЯ нд албан бичгээр хүргүүлэв.

           2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт –шинжилгээ,үнэлгээний нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралтын дагуу “Төрийн албан хаагчдын орон сууцны дэд хөтөлбөр”- ийн хүрээнд 2015 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангийн  биелэлтийг  гаргаж БХТ д файлаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлэв.

           Шинээр батлагдсан Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журмыг төсөл хэрэгжүүлэгчид болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

           БХТ ийн 2016 оны 01 сарын 19 ний 1/111 тоотын хариу аймгийн СӨХ дын судалгааг хавсралтын дагуу гаргаж хүргүүлэв.

           ШББДХЗХөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж БХТ д файлаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлэв.

           Ашиглалтад оруулах улсын комисс “ Их тамирын чулуу” ХХК ны 160 айлын орон сууцны “Б” блокийн барилга дээр зохион байгуулагдсан ба комиссын гишүүдийн  үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах ажлыг гүйцэтгүүлж байна.

 Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 1.      171,308 тогтоолийн биелэлттэй холбоотой мэдээллийг  Хагжлийн бодлогын хэлтэст гаргаж хүргүүлэв.

2.      2016 оны  хагс жилийн төлөвлөгөөг гаргаж нэгтгэв

3.      БХБЯ-ны албан бичгийн дагуу  Барилгын материалын  лабораторийн  мэдээллийг бэлтгэн гаргаж байна.

1.      Лабораторийн үйл ажиллагааг сурталчлах нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бэлтгэж байна.

2.      Бусад дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

 

3.      Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

 

 

 МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

           Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.01.18-2016.01.22/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

           Баян-Өндөр сумын Дэнж , Уртын гол, багийн хилийн цэсийн зургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэв.

           "Их тамирын чулуу" ХХК-ын ашиглалтанд оруулж буй 10 давхар 80 айлын орон сууцыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан мэдээллийг http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудасолон нийтэд мэдээлэл хүргэв.

           Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 онд хэрэгжиж эхэлснээс хойш Орхон аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан иргэдийн инфографикийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэв.

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-27 5347
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.09.21-09.25/

Хэмжил зүйн хяналт шалгалтын ажлын томоохон хэлбэр болох хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалт хийх ...

2015-12-03 1628
Санхүүгийн хяналт, шалгалтын мэдээлэл Жаргалант сумын ИТХ

Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХурлын 2013, 2014 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд СХААлбанаас баримтын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 9700

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 8303

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 6094

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 6083

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН КОМПАНИУДААС ШАТАХУУНЫ ХОМСТЛЫН ШАЛТГААНЫГ ТОДРУУЛЛАА

2021-10-22 656

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 585

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 428

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 327

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 241

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 193

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.224.207
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 6639 Өнөөдөр
  • 2434 Өчигдөр
  • 23273 Долоо хоногт
  • 92185 Сүүлийн сард
  • 6350161 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар