Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.1.25-1.29                                  

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

      Тус газрын 2015 оны үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан байгууллагын хууль эрх зүйн орчин, ил тод байдал, хүний нөөц, санхүүгийн гэх мэт 26 төрлийн мэдээллийг бэлтгэж “Далай ван” аудитад хүргүүлээд байна. Мөн Шилэн дансны программ өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 2015 оны бүх мэдээллийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор байршууллаа.

      Байгууллагын хэмжээнд хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нийт 6 албан хаагч  байдаг бөгөөд эдгээр албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд гаргуулж, хянан баталгаажууллаа.

      Аймгийн 2016 онд тариалах талбай, бэлтгэх уринш, нөөцөлсөн болон шаардагдах үрийн мэдээг гаргаж байна.

      Малчид, мал бүхий өрхөд төр засгийн болон орон нутгийн бодлого, шийдвэрийг хүргэх, хүн, малын эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх, мал онд оруулах, төл бойжуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, цагийн байдалд үнэлгээ өгөх зорилгоор аймгийн Засаг даргын “Мал өвөлжүүлж, хаваржуулах арга хэмжээний тухай” А/44 дүгээр захирамж боловсруулан батлууллаа. Уг захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 2 сумын 11 чиглэлд 38 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр явж үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд ажлын чиглэлийг өгч, явж эхлээд байна.

       Засгийн газрын 2015 оны 122 дугаар тогтоолын дагуу Жаргалант сумаас ирүүлсэн арьс шир бэлтгэн үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны  гишүүн малчин, мал бүхий этгээдийн давхардсан тоогоор 164 өрхийн 5491 ширхэг арьс ширний анхан шатны тайланг хүлээн аваад байна.

      Аймгийн бэлчээрийн менежментийн 2015 оны гүйцэтгэлийн тайлан, 2016 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний саналыг ХХААЯаманд хүргүүлэв.

      Малчин өрхүүдийн санал хүсэлт, хүйтрэлт болон бэлчээрийн цасан бүрхэвч эрс нэмэгдэж, мал өвөлжилт, хаваржилт хүндэрч болзошгүй байгааг харгалзан аймгийн Засаг даргын А/46 дугаар захирамжаар аймгийн өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд хадгалагдаж байгаа өвс тэжээлийн үнийг 50 хувиар хөнгөлж, өвсийг 2500, 1 шуудай /25 кг/ хивэгийн үнийг 6500 төгрөг болгож буурууллаа. Уг өвс, тэжээлийг журам гарган сар шинийн баярын дараа иргэдэд борлуулахаар төлөвлөж байна.

 

Ирэх 7 хоногт

·         Мал өвөлжүүлж, хаваржуулах арга хэмжээний тухай” захриамжаар томилогдсон ажлын хэсэг 11 чиглэлд бүрэн явж дуусан, тайлан мэдээг нэгтгэж танилцуулах.

·         Аймгийн 2016 онд тариалах талбай, бэлтгэх уринш, нөөцөлсөн болон шаардагдах үрийн мэдээг эцэслэн гаргаж, ХХААЯ-нд хүргүүлэх.

·         ХХААЯ “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл Үндсэн шаардлага” MNS 4946:2005 стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хоол үйлдвэрлэлийн газрын судалгааг гаргах

·         Аймгийн өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн өвсийг хөнгөлттэй үнээр худалдан борлуулах, хяналт тавих журам боловсруулах.

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн төлөвлөгөөт шинжилгээ

 

Байгаль орчны чиглэлээр:2016.1.25-1.29

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 01/301тоот албан бичгийн дагуу ”Ус” үндэсний хөтөлбөрийн I үе шатны биелэлтийг гаргаж БОНХАЖЯаманд хүргүүллээ.

Мөн аймгийн хэмжээнд байгаа рашааны судалгааг гаргаж БОНХАЖЯамны Газар зохион байгуулалт болон усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлэв.

2.Баян-Өндөр уулыг орон нутгийн хамгаалалтад авах ажлын хүрээнд хамгаалалтад авах газрын хилийн заагийн солбицол тогтоох ажлыг МХГ, ГХБХБГазаруудтай хамтран зохион байгууллаа.

3.Орхон, Булган аймгийн Засаг дарга нарын хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт  2016 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг Булган аймгийн БОАЖГ-тай хамтран гаргаж, батлууллаа. 

4.Монгол улсын Их Хурлын даргын ивээл дор  БОНХАЖЯ, ЭМСЯ, ЭМХүрээлэн, НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас хамтран зохион байгуулсан “Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” олон улсын зөвлөгөөнд холбогдох мэргэжилтнийг оролцууллаа.

5.Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолтыг бууруулах ажлын хүрээнд БОНХАЖЯаманд дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт тавьсны дагуу Эрдэнэт хотын агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын I бүсийн айл өрхүүдэд сайжруулсан зуухны хөнгөлөлт үзүүлэхэд 300.0 сая.төг батлуулж, зуух олгох ажлын зохион байгуулалтын саналаа өгөөд байна.

2.     

Ирэх 7 хоногт

ТВ-10 телевизтэй хамтран БАЙГАЛЬ ОРЧИН–ЭРДЭНЭТ цуврал нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаарыг “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ  ХЭРЭГ  ” сэдвийн хүрээнд бэлтгэж, олон нийтэд хүргэх.

 Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.25-1.29

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөлгөөний дагуу цахилгааны хөнгөлөлт үзүүлэх 2 тарифт тоолуурын шалгалт баталгаажуулалтын ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар 800ш тоолуурт улсын баталгаажуулалт хийгдээд байна   Мөн  СХЗГ –ын  ажлын хэсэг ирж,  “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК -ний цахилгаан, усны тоолуурын лабораториудын тусгай зөвшөөрлийн эрх сунгахтай холбогдуулан хэмжих хэрэгслийн суурилуулалт, ашиглалтын байдал дээр хамтран шалгалт хийсэн.

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны тоолуурыг шалгаж,  54 ш тоолуур улсын баталгаажуулалтад хамрууллаа.

-       Механик хэмжих хэрэгслээр:  Мах, гурил худалдаалах цэгүүдэд ашиглагдаж буй худалдааны 8ш жин шалгаж, баталгаажуулан мэдээлэл өгсөн

-       Нийт хэмжлийн төрлөөр 862  ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан/

2.Хамтран ажиллах  гэрээний ажил үргэлжилнэ.

 3. Мах, гурил худалдаалах цэгүүдэд ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгсэл /жин/ шалгах ажил үргэлжилнэ.

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.25-1.29

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлдвэрлэл эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгжид шаардлагатай  /2 ш /стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

            Шаардлагатай стандартуудыг стандартын цахим сангаас татан авч, ангилалтын кодоор нь ялган байршууллаа.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

          2016 оны хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрээ хийгдэж байгаатай холбогдуулан 2 улсын шалгагчаас Мэдэгдэл, тайлбарыг гаргуулан авч, нийт 15 мэдэгдлийг ХАСХОМ-ын цахим программд бүртгэлээ.

        2015 оны нэг ажилтнаас авсан ХАСХОМ-ыг хянан шалгаж  баталгаажууллаа.

      Дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсрууллаа.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин. Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт шинээр батлагдсан тухай www.erdenet.mn, www.erdenet.info цахим мэдээллийн хуудсанд мэдээллийг байршууллаа.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Шаардлагатай стандартаар сонирхогч талуудад үйлчилнэ

 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.1.25-1.29

 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         20 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 4 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 20 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас газар өмчлөх хүсэлтэй 70 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч материалын бүрдлийг шалган “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай” захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.

Геодезийн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 1 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·         Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 8, 9, 12-р хорооллын байр зүйн дэвсгэр зураглалын “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах улсын комисс ажилласан

·         Жаргалант сумын багуудын хилийн цэсийг баталгаажуулах зургийг хийж тогтоолын төсөл бэлтгэсэн.

·         “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах” ажлын хүрээнд гэрээт ажлыг эрчимжүүлэх, хаягийн зургийн төслийн зураг хийх зорилгоор холбогдох мэргэжилтнүүд, гэрээт ажлын гүйцэтгэгч “Геокад”ХХК-тай хамтран багуудын хаягийн зургийг 1:1000 масштабтай зургийг хэвлэж бэлтгэв.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Эрдэнэт үйлдвэрийн 2016 оны газрын төлбөрийн гэрээг төлөвлөж, УБҮ-т хүргүүлэв.
 • Газрын төлбөрийн актыг иргэн, ААНБ-тай нийлж байна.
 • Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа төсөл сонгон шалгаруулалтын захирамжийн төслийг төлөвлөн бэлдэж ЗДТГ-т хүргүүлэв.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • Иргэн Д.Мөнхсүхийн өргөдөл

Миний бие Төгөл ба Баян худалдааны төвийн завсар дахь Нийтийн хоолны газрыг ажиллуулдаг.Уг цайны газрын маань урд талбай 2 худалдааны төвийн завсарт байдаг учраас шөнө оройдоо согтуу иргэд булан тохойд нь бие,засах,хог хаягдал хаях зэргээс үүдэн маш их бохир болсон байдаг.Иргэн миний хувьд уг талбайг өөрийн хүч бололцоогоор хотын төвийн өнгө үзэмжинд тохижуулах хүсэлтэй байна.Иймд уг 5х5 метртэй завсрын бохирдсон талбайг эзэмших эрхийг олгож өгнө үү?  гэсэн өргөдөл ирсэн.Уг иргэний өргөдлийн дагуу газар дээр нь судалж үзэн боломжгүй гэсэн хариуг өгөв.

 • “Ургамал Энх” ХХК

Манай байгууллагын Баянбулаг багт баригдаж буй Гок гарден хотхоны гадна дулааны шугам нь “Улаан загалмай”-н эзэмшил газарт орсон байна гэсний дагуу бид хамтран шалгасан ба тус шугамыг дулаан зогсох үед тухайн байгууллагатай харилцан тохиролцож шилжүүлэх боломжтойг албан ёсоор мэдэгдэж байна гэсэн албан тоот ирсэн.Иймд уг асуудалд хяналт тавин ажиллах болно.

Газрын кадастрын чиглэлээр:          

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 12 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 8 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 85 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         3 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн,

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 9 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

·         Бэрэн металл ХХК-нд газар эзэмшүүлэх тухай захирамжийн төсөл бэлдсэн,

            Барилгын чиглэлээр:

·         БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны

6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажлыг гүйцэтгэлээ. Зургийн гүйцэтгэлийн талаар санал болон  гарсан  алдааг засуулах тухай хүсэлтийг БХБЯ нд албан бичгээр хүргүүлэв.

·         2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт –шинжилгээ,үнэлгээний нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралтын дагуу “Төрийн албан хаагчдын орон сууцны дэд хөтөлбөр”- ийн хүрээнд 2015 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангийн  биелэлтийг  гаргаж БХТ д файлаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлэв.

·         Шинээр батлагдсан Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журмыг төсөл хэрэгжүүлэгчид болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

·         БХТ ийн 2016 оны 01 сарын 19 ний 1/111 тоотын хариу аймгийн СӨХ дын судалгааг хавсралтын дагуу гаргаж хүргүүлэв.

·         ШББДХЗХөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж БХТ д файлаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлэв.

·         Ашиглалтад оруулах улсын комисс “ Их тамирын чулуу” ХХК ны 160 айлын орон сууцны “Б” блокийн барилга дээр зохион байгуулагдсан ба комиссын гишүүдийн  үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах ажлыг гүйцэтгүүлж байна.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

1.    171,308 тогтоолийн биелэлттэй холбоотой мэдээллийг  Хагжлийн бодлогын хэлтэст гаргаж хүргүүлэв.

2.    2016 оны  хагс жилийн төлөвлөгөөг гаргаж нэгтгэв

3.    БХБЯ-ны албан бичгийн дагуу  Барилгын материалын  лабораторийн  мэдээллийг бэлтгэн гаргаж байна.

1.    Лабораторийн үйл ажиллагааг сурталчлах нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бэлтгэж байна.

2.    Бусад дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

 1. Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

 

 

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.01.18-2016.01.22/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.
 • Баян-Өндөр сумын Дэнж , Уртын гол, багийн хилийн цэсийн зургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэв.
 • "Их тамирын чулуу" ХХК-ын ашиглалтанд оруулж буй 10 давхар 80 айлын орон сууцыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан мэдээллийг http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудасолон нийтэд мэдээлэл хүргэв.

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 онд хэрэгжиж эхэлснээс хойш Орхон аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан иргэдийн инфографикийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэв.

•        

Ирэх 7 хоногт

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

Газрын төлбөрийн актыг иргэн, ААНБ-уудтай нийлнэ.

Комисс ажиллуулах хүсэлт болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авах  хүсэлт  ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шийдвэрлэх

Үүрэг даалгавруудын биелэлтийг гүйцэтгэгч нараар гаргуулж хянах  ажил хийгдэнэ.

Хаягийн төслийн зургийг хийх сургалт зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

Батлан хамгаалах Зэвсэгт хүчний анги салбаруудын газрын хэмжилт судалгааг хийж ИААНБ-ын эзэмшил газартай давхардсан болон актлагдсан барилга байгуулалмжийг тусгай хэрэгцээнд авах эсэх талаарх маргаантай байгаа асуудлыг шийдвэрлэх

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-09-26 1515
Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2016.09.19-нөөс 23-нд хийгдсэн 7 хоногийн ажлын мэдээ

Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд -5 Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт - 24 Хуулийн этгээдийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 6 Онлайн
 • 116 Өнөөдөр
 • 902 Өчигдөр
 • 1969 Долоо хоногт
 • 32189 Сүүлийн сард
 • 6527575 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар