Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·  14 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·    Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 5 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·   Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 14 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·  Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх ажлын явцтай танилцсан.

·   Газар хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 30 иргэний өргөдөл хүсэлт, гэрээг хүлээн авч “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох” захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·   Газар эзэмшигч иргэд, ААН-ын газрын төлбөрийн 3 дугаар сарын тайланг гаргаж байна

·    Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын нээлтийг оролцогч аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулсан.

·    Газрын төлбөрийн  актыг иргэн, ААНБ-уудтай үргэлжлүүлэн нийлж байна.

 Газрын кадастрын чиглэлээр:    

 

·    Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 8 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·    Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 5 иргэн, 2 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·   Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 11 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·   Кадастрын мэдээллийн сангаас 75 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·  6 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·    Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

·  Газар өмчилж авахыг хүссэн 6 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

 Геодезийн чиглэлээр:

·  Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·    Хаягийн төслийн зургийг хийх багуудын гудамж зам талбай, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж байна.

·    Газар, байгалийн нөөц эдэлбэрийн зүй ёсны эрхийг зориулалтаар нь бүртгэн, баталгаажуулах ажлын бэлтгэл үе шатны зургийн файлыг бэлтгэсэн.

·    Онцгой байдлын газраас зохион байгуулж байгаа “Говийн чоно” арга хэмжээний дадлага сургуулилтын ажилд шаардлагатай зургийг хэвлэж хүргүүлсэн.

·   Сонгуулийн хэсгийн хороод байрлах газрын солбицлыг гаргаж байна.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр :           

·    Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж ажиллав.

 Барилгын чиглэлээр:

·    Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 1 аж ахуйн нэгжийн ирүүлсэн материалтай танилцаж , материалыг уламжлав./ “ Капиталблүүм” ХХК /

·    Орон нутгийн Нийтийн аж ахуйн салбарын зөвөлгөөнийг АЗДТГ  болон ХЗА тай  хамтран зохион байгуулж , оролцов.

·     Эрүүл мэндийн цогц төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс зохион байгуулж ажиллуулав.

·    АЗДТГ –аас ирүүлсэн маягтын дагуу Орон сууцны судалгааг гаргаж  албан бичгээр хүргүүлэв.

·   “Эрдэнэт барилга “ 2016 зөвөлгөөний бэлтгэл ажлыг хангах ажил хийгдэж байна.

 Лабораторын чиглэлээр:  

 дд

Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1. Барилгын материалын үйлдвэрлэлйн бүртгэлийг шинэчилж баяжуулав. /Барилгын зөвөлгөөнтэй холбогдуул

2.  Дотоод  ажил

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

1. Хагас жилийн төлөвлөгөөтэй холбоотой ажлууд хийгдэж байна.

2. Барилгын салбарын  зөвөлгөөнийг зохион байгуулах ажилд оролцож байна. (Үзэсгэлэн зохион байгуулах)

3.  Мэдээллийг хүргэж байна.

4. Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

 

·   Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг /2016.03.21-2016.03.25/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

·   Аймгийн асаг даргын 2016 оны А/138 тоот захирамжаар “Гэр” бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэж байна.

·   Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ой, Орхон аймгийн 40 жилийн ойн арга хэмжээг тохиолдуулан Эрдэнэт барилга 2016 зөвлөгөөн , Хөдөлмөр зуучлал – барилгын үзэсгэлэн, “Ажил мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн”-ий мэдээллийг байгууллагын Facebook болон цахим  хуудас, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байна.                                                                          

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

 

 

 

4

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

5

“Эрдэнэт барилга “ 2016 зөвөлгөөнд оролцох

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-22 1923
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

1.Шинэ жилийн арга хэмжээг архи, согтууруулах ундаа хэрэглэхгүйгээр тэмдэглэх талаар нийт байгууллага, ...

2019-11-01 10781
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн судалгаа

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн судалгаа

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.227.235.216
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 26 Онлайн
  • 157 Өнөөдөр
  • 3281 Өчигдөр
  • 7105 Долоо хоногт
  • 213306 Сүүлийн сард
  • 6252526 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1002

Facebook

Цаг агаар