Орхон аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН
 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ТАЙЛАН
 


    2016.01.06                                                                                                                                            Эрдэнэт

    1.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стратегийг тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулсан ажил, үр дүн
    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  “Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх” стратегийн 3 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх Захиргааны үйлчилгээ, Захиргаа, Хууль эрх зүй, Хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалт гэсэн хөтөлбөрийн  хүрээнд 3.3.4 “Хүний нөөцийн удирдлага, сургалт, хөгжлийн төлөвлөлт” арга хэмжээний хэсэгт аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн ажил үйлчилгээ, хүрэх үр дүнг төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн энэ онд Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны  зорилго, зорилт, стратегийг шинэчлэн боловсруулж мөрдөн ажиллаж байна.   
    2.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн
    Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн загварын дагуу Салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлан мөрдөн ажиллаж байна.Үйл  ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөнд 54 арга хэмжээ төлөвлөснөөс 51 арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн 1 арга хэмжээ хэрэгжилтийн шатанд байна.Мөн түүнчлэн 2015 онд салбар зөвлөлд төрийн албатай холбоотой маргаан гараагүй ба төрийн нэрийн өмнөөс төрд учруулсан хохирлыг нэхэмжлэх талаар тохиолдол гараагүй.  98,4 хувийн биелэлттэй байна. 2015 онд төлөвлөсөн ажлыг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэхэд салбар зөвлөлийн гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэн ажилласнаар нутгийн захиргааны байгууллагуудад Төрийн албаны хууль тогтоомж, стандартыг зөрчсөн зөрчил 2013, 2014 онуудтай харьцуулахад багассан байна.Салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс товч дурьдвал:
    -Нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах ажилтнуудад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”-г сахиулахтай холбоотой  мэдээлэлээр ханган арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллаж байгаа ба   төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудыг хамруулан “Шударга Монгол хүний 7 дадал” сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн түүнчлэн Төрийн алба, түүний  мөн чанар, Төрийн албаны ёс зүйн менежмент болон Төрийн албаны болон Төрийн захиргааны албан  хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Төрийн байгууллагын соёл, Төрийн албан хаагчийн харилцааны соёл, өөрийгөө удирдах болон хөгжүүлэх ур чадвар зэрэг сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын алба, Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын Сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулж бүх шатны шүүгч, Прокурор болон Шүүхийн Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг хамруулсан.
    -Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг Боловсрол, соёлын газарт хүргүүлэн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн төрийн албанд шинээр томилогдож буй ажилтнуудад Төрийн албаны  тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан  стандартын баримт бичиг, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан.
    -Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт болон төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтын ил тод, шударга байдлыг хангах, үйл явцыг баримтжуулах, бусад сонирхогч этгээд шалгалтын үйл явцыг дэлгэцээр ажиглан харах  боломжоор  хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласан нь  Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад чухал арга хэмжээ болсон.
    -Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа, Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээнд  эерэгээр нөлөөлж  Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-аас авч хэрэгжүүлж буй авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн байгууллагын үнэлгээгээр 2 жил дараалан тэргүүлсэн ба  2015 оны үнэлгээ өмнөх жилийн үзүүлэлттэй ижил түвшинд ба аймгуудын хэмжээнд 2-т эрэмбэлэгдсэн  үзүүлэлттэй байна.
-21 байгууллагын 400 гаруй удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж лавлагаа мэдээллийн цахим хуудсанд байршуулан  үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
-2015 оны 7,11 дүгээр сард төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан  16 төрийн албан хаагч тангараг өргөлөө.
- Нутгийн захиргааны 20 байгууллагаас 79 төрийн захиргааны албан хаагчдад албан тушаалын зэрэг дэв олгуулахаар ирүүлсэн саналыг судлан, аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн аймгийн Засаг даргад уламжлан   зэрэг дэв олгох ажлыг зохион байгуулсан.
-Нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг судлан  2015 оны сургалтын  төлөвлөгөөг боловсруулж төлөвлөгөөний дагуу 20 гаруй сургалт зохион байгуулан 1600 гаруй төрийн албан хаагч хамрагдсан ба сургалтын зардалд орон нутгийн төсвөөс 15 сая төгрөг зарцуулсан.
-Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн баталж,  ажлын үр дүнгээр 9 гишүүнийг  3150000 төгрөгөөр урамшуулсан.
-Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгээр  аймаг дахь Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа,  баримт бичгийн боловсруулалт, албажуулсан болон байгууллагын архивт сан хөмрөг үүсгэсэн байдал зэрэгтэй иж бүрэн танилцсан ба тус аймгийн ЗДТГ- нь  байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын үзүүлэлтээр аймгийн ЗДТГ-уудыг тэргүүлсэн.
-Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn сайтын Хүний нөөцийн ил тод байдал-Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа хэсэгт, сул орон тооны мэдээллийг мөн дээрх сайтын сул орон тоо хэсэгт тогтмол байршуулан үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.
-Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын сонгон шалгаруулалтын зарыг орон нутгийн  Хотын шуудан сонины 2014.12.16 №45/105/,Шинэ мэдээ сонины 2014.12.27 №45/965 , аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зарыг Хотын шуудан сонины 2015.05.05 №013/118/, 2015.06.02 №018/118/,Шинэ мэдээ сонины 2015.05.03 №16/981/,2015.05.31 №20/985/,Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалын зарыг Хотын шуудан сонины 2015.08.15 №024/124/, 2015.09.18 №027/127/ дугааруудаар болон   ТАЗ-ийн www.csc.gov.mn, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn сайтуудаар болон тухай бүрт  нь орон нутгийн телевизүүдээр  нийтэд мэдээлж үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангасан.
-Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар 2 удаагийн хуралдаанаар хэлэлцэн эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан.
/Салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хавсаргав/   
3.Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, шийдвэрийн хэрэгжилт тооцсон байдал, хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулсан байдал.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааныг 12 удаа зохион байгуулан 2015 оны  үйл ажиллагааны   төлөвлөгөө, биелэлт,   Төрийн  жинхэнэ  албан  хаагчдад  зэрэг дэв  олгох  тухай,  Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт болон төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын дүнгийн тухай ,  Төрийн жинхэнэ албаны  сул орон тоо  болон төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд  томилуулахаар  нэр дэвшүүлэх тухай, Харъяалах нутаг дэвсгэрийн  нутгийн захиргааны байгууллагуудад Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, Төрийн албаны стандарт, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай, Ёс зүйн хорооны дүгнэлт, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтанд дүгнэлт гаргаж, нэр дэвшүүлэх, Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын үйлчилгээний хураамж, зарцуулалтын  тухай зэрэг 27 асуудал хэлэлцсэн ба хуралдааны шийдвэрийг холбогдох байгууллага, албан  тушаалтан, иргэнд хүргүүлэн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хуралдааны шийдвэр 100 хувийн биелэлттэй байна. Хуралдааны тэмдэглэлийг тухай бүрт нь хөтлөн албажуулж байна.
    4.Орон нутаг, салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх болон бүрэн эрхт хамаарах асуудлаар арга зүйн зөвлөмж өгсөн байдал, үр дүн.
Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн Төрийн албаны тухай хууль түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлсэн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Салбар зөвлөлийн зөвлөмжийн  биелэлтийг 3 дугаар улиралд эргэн шалгасан ба   зөрчил бүрэн арилсан. /Зөвлөмжийг хавсаргав/
    5.Орон нутаг салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байдал, үр дүн
     Аймаг дахь Төрийн албаны  зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу 2015 оны 03 сарын 24-ний өдрөөс 03 сарын 30-ны өдрүүдэд харъяалах нутаг дэвсгэрийн  нутгийн захиргааны байгууллагуудад Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, төрийн албаны стандарт, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд дараахь үзүүлэлтээр хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.Үүнд:
    1.Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө,  хэрэгжилтийн явц,  үр дүн,
    2.Төсвийн шууд захирагч, Менежер болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ,  байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын өмнө хууль тогтоомж, эрх зүйн актаар тогтоосон чиг үүрэгтэй хэрхэн уялдаж байгаа болон зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нийцэж байгаа эсэх,
    3.Байгууллагын батлагдсан орон тоо, ажиллагсадын тоо, зөрүү, хийгдэгдэл, давхардал бий эсэх,           
           4.Тухайн байгууллагын батлагдсан орон тоон дээр одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу томилсон эсэх. Мөн түүнчлэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь заалтын хэрэгжилт хангагдсан эсэх,
5.Тухайн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, 
    6.Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг холбогдох журам, зааврын дагуу боловсруулан баталсан эсэх,
    7.Байгууллагын ажилтны хувийн хэргийн бүрдүүлэлт,
    8.2009 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс хойш төрийн жинхэнэ албанд томилогдон ажиллаж байгаа иргэдийн намын гишүүнчлэлээс түдгэлзсэн байдлыг шалгах,              
9.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг төлөвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил, үр дүн,
    10.Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс.
    Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 04 сарын 15-ны өдрийн 5 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаатай  үүрэг даалгавар өгөн, нутгийн захиргааны байгууллагуудад 15 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлсэн. Зарим  зөрчлийг тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх явцад  арилгасан болно. Мөн түүнчлэн сумдын ЗДТГ-ын санхүүгийн албаны дарга, мэргэжилтнүүд, Татварын хэлтсийн Татвар хураагч нарын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тодорхой болгох чиглэлээр Төрийн албаны зөвлөлд санал хүргүүлсэн. Зөвлөмжийг биелэлтийг зарим байгууллагад эргэн шалгасан ба илэрсэн зөрчил бүрэн арилсан байв. /Илтгэх хуудсыг хавсаргав/
    6.Төрийн байгууллагаас төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн, Төрийн албан хаагчийг давтан сургах хэрэгцээг судлан хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс   аймгийн төрийн албан хаагчдын  сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тухайн байгууллага өөрөө зохион байгуулах боломжгүй тухайлбал нарийн мэргэжлийн  багш шаардлагатай, сургалтын зардал, гарын авлагад зайлшгүй хөрөнгө шаардагдах  сургалтын  саналыг  авсны үндсэн дээр  тухайн жилд төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх  сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан. Мөн түүнчлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй танилцан арга зүйн зөвлөлгөө өгч зөвлөмж хүргүүлсэн  ба нутаг дэвсгэрийн төрийн байгууллагууд бүгд сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.
Салбар зөвлөлөөс төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх давтан сургах асуудлыг  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх  тухайн оны үндсэн чиглэлд, холбогдох зардлыг   орон нутгийн төсөвт тусгах арга хэмжээ авч ажиллаж байна.
Төрийн албан хаагчдын 2015 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Төрийн алба түүний мөн чанар”, “Төрийн албан хаагчийн харилцааны соёл өөрийгөө удирдах болон хөгжүүлэх ур чадвар” ,”Төрийн албаны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм  хэмжээ”, ”Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн захиргааны албан хаагчийн эрх үүрэг, хориглох зүйл, цалин хөлс, баталгаа, ангилал, зэрэглэл”, “Төрийн албан хаагчийн манлайлах ур чадвар”, “Шударга хүний 7 дадал”,  ”Найдвараа хувьсгахуй”, “Байгууллагын соёл”,” “Орон нутгийн статистикийн үзүүлэлт, тэдгээрийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглах”, “Төрийн  нууцын хадгалалт, хамгаалалт”,”Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн арга зүй, анхаарах асуудал”,”Кебир сургуулилт-2015”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах арга зүй”,”Байгууллагын архив,албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт”, “Нийтийн сонсголын хууль”, ”Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт” “Төрийн албаны эрх зүйн шинэтгэл” зэрэг сургалт зохион байгуулагдаж 1600 гаруй төрийн албан хаагч хамрагдлаа. 2016 оны сургалтын хэрэгцээг судлан, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан холбогдох зардал 20 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авсан.
    7.Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн 
Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх явцад Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6 дах заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж хийж буй ажил, хөтөлбөр , төлөвлөгөө зэрэгтэй танилцан арга зүйн зөвлөлгөө өгсөн. 2014 оны хөтөлбөр, төлөвлөгөөний үр дүнтэй танилцан дүнг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн нутгийн захиргааны байгууллага бүрт зөвлөмж хүргүүлэн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Төрийн албан хаагчдын сургалтын 2015 оны төлөвлөгөөний дагуу энэ оны 3 дугаар улиралд “Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох”,”Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр” боловсруулах арга зүй сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.5, 27.2.5-т заасан баталгааг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Орон сууцны дэмжлэгийн сан” байгуулан сангийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлан мөрдөн эхэлснээс хойш 108 төрийн захиргааны албан хаагчид 544,5 сая  төгрөгийн зээл олгосноос 40 төрийн албан хаагчдын 148,5 сая төгрөгийн дэмжлэгийг орон сууц худалдан авах, орон сууцны нөхцлөө сайжруулах зорилгоор буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгоод байна.
 Төрийн албан хаагчдыг  эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулан, график хуваарийн дагуу спорт зааланд ажилтнуудыг чийрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох 8 баг болон цагдаагийн хэсэг түүнчлэн шинээр байгуулагдсан Иргэний шилжилт хөдөлгөөний газар, Тахарын 7 дугаар тойрог, Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн зэрэг төрийн байгууллага, албан тушаалтныг  шаардлага хангасан ажлын байраар хангасан ба албан томилолтоор орон нутагт ажиллаж буй  хууль хяналтын байгууллагын  болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын 8 ажилтныг байгууллагын орон сууцаар хангасан. Энэ онд  түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр холбогдох журам зааврыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар батлуулсан.
Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.8-т заасан баталгааг ханган 5  төрийн албан хаагчид 81 сая төгрөгийн эмчилгээний зардал олгосон ба 12 төрийн албан хаагчийн  эмчилгээний зардалд 1-2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
    2015 онд нийгмийн салбарт ажиллагсадын дэмжлэгийн сангаас 177 төрийн албан хаагчдад  9042000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж,  30 төрийн албан хаагчдад 17910000 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон дүнтэй байна.
    8.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүн
    Аймгийн Засаг даргын  баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны  даргын, Хүүхэд залуучуудын театрын захирал,  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн даргын  ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг тус тус зохион байгуулан явуулсан.
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын сонгон шалгаруулалтын зарыг орон нутгийн  Хотын шуудан сонины 2014.12.16 №45/105/,Шинэ мэдээ сонины 2014.12.27 №45/965 , аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зарыг Хотын шуудан сонины 2015.05.05 №013/118/, 2015.06.02 №018/118/,Шинэ мэдээ сонины 2015.05.03 №16/981/,2015.05.31 №20/985/,Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалын зарыг Хотын шуудан сонины 2015.08.15 №024/124/, 2015.09.18 №027/127/ дугааруудаар болон   ТАЗ-ийн www.csc.gov.mn, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn сайтуудаар нийтэд мэдээлсэн. Мөн түүнчлэн тухай бүрт  нь орон нутгийн телевизүүдээр зарлан мэдээлж ажилласан.
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын сонгон шалгаруулалтанд  68  иргэн бүртгэгдснээс 19 иргэн тэнцэж төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэгдсэн.
Аймгийн Засаг дарга Салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн Ц.Алтанхуягийг СХАА-ны даргын албан тушаалд томилсон.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтад 3 иргэн бүртгүүлсэн ба сонгон шалгаруулалтын эцсийн дүнгээр хүн тэнцээгүй.Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 14 дүгээр заалтыг баримтлан Салбар зөвлөлийн дүгнэлт гарган, нэр дэвшүүлж  уг орон тоо нөхсөн.
Хүүхэд залуучууудын теартын захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн  Х.Хишигбаатарыг тус албан тушаалд томилсон.
Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд захиалга хүргүүлэн сонгон шалгаруулалтын  бүртгэл болон удирдах ур чадварын түвшин тогтоох  шалгалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан ба сонирхогч этгээд уг сонгон шалгаруулалтын үйл явцыг дэлгэцээр ажиглан харах боломжийг бүрдүүлж ил тод байдлыг ханган ажилласан.
    9.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүн.
2015 онд  ЭМГ-ын  3, Татварын хэлтсийн 1, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 1, ГХБХБГ-ын 2, Шүүхийн  Тамгын газрын 1, аймгийн ЗДТГ-ын 1, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 3 сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд захиалга хүргүүлсэн ба эдгээрээс Татварын хэлтэс, Шүүхийн Тамгын газар, аймгийн ЗДТГ-ын тус бүр 1, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 2  сул орон тоо  нөхөгдсөн ба бусад 7 ажлын байранд 2015 оны 4 сарын 23, 9 сарын 9-ний өдрүүдэд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулагдаж 13 иргэн тэнцсэн. Дээрх сул орон тоог нөөцөөс нөхөх болон мэргэшлийн шалгалт зарлахтай холбоотой Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн зарыг аймгийн ЗДТГ-ын  www.erdenet.mn сайт болон мэдээллийн самбарт тогтмол байршуулж байна.
Шалгалтын ил тод байдлыг ханган сонирхогч этгээд шалгалтын үйл явцыг ажиглан харах боломжоор бүрдүүлсэн ба нутгийн захиргааны байгууллагын шалгалтын илтгэх хуудас, шалгалтын үйлчилгээний зардлын хураамжийн тайлан зэрэг мэдээллийг  тухай бүрт нь аймгийн ЗДТГ-ын  цахим хуудсанд тавьж хэвшсэн.
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс 3 иргэн томилогдсон 2 иргэн тухайн албан тушаалд томилогдохоос татгалзсан тул нөөцөөс хасах саналыг ТАЗ-ийн Ажлын албанд хүргүүлсэн.
 Мэргэшлийн шалгалт болон нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол гараагүй.
    10.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний болон удирдах ажилтны нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр дүн.
Нөөцийн санд холбогдох журмын дагуу ангилал, хөдөлгөөнийг тогтмол хийж, нутгийн захиргааны байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлж байна. 2015 онд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны  нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс 2, Төрийн өндөр албан тушаалд ажиллаж байгаад Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр нөөцөд бүртгэгдсэн 2 иргэн, төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн 3 иргэнийг  тус тус төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн. Төрийн  албаны зөвлөлийн хүчин төгөлдөр тогтоолын дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд 33,  Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд 18 иргэн тус тус бүртгэлтэй байна.
    11.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр дүн
    2015 онд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэгдсэн 4  иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж томилуулсан ба 1 иргэний материалыг Булган аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд шилжүүлж өнөөдрийн байдлаар төрийн жинхэнэ албан  хаагчийн нөөцөд 5  иргэн бүртгэлтэй байна.
    12.Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг мэргэшлийн удирдлагаар хангаж, үр дүнг тооцсон байдал.
    Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх явцад төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ, түүнийг үнэлж дүгнэсэн байдалтай танилцан арга зүйн зөвлөлгөө өгсөн ба байгууллага бүрт зөвлөмж хүргүүлсэн.    /Зөвлөмжийг үзүүлэлт №4, Илтгэх хуудсыг үзүүлэлт №5-д хавсаргасан./
    13.Ёс зүйн хороог арга зүйн удирдлагаар хангаж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах асуудлаар зөвлөгөө өгч, ажилласан байдал, үр дүн 
    Нутгийн захиргааны байгууллагын Ёс зүйн хороодыг  арга зүйн удирдлагаар ханган,  ёс зүйн зөрчлийн мэдээ тайланг нэгтгэн Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн ажиллаж байна.
    Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтныг мэдээлэлээр ханган арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллаж байгаа ба   төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудыг хамруулан “Шударга Монгол хүний 7 дадал” сургалтыг зохион байгуулсан.Мөн түүнчлэн Төрийн алба, түүний  мөн чанар, Төрийн албаны ёс зүйн менежмент болон Төрийн албаны болон Төрийн захиргааны албан  хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Төрийн байгууллагын соёл, Төрийн албан хаагчийн харилцааны соёл, өөрийгөө удирдах болон хөгжүүлэх ур чадвар зэрэг сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын алба, Улсын Ерөнхий Прокурорын Сургалтын төвтэй хамтран бүх шатны шүүгч, Прокурор болон Шүүхийн Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг хамрууллаа./Сургалтын хөтөлбөрийг хавсаргав./
    14.Өргөдөл, гомдол, маргаан, ёс зүйн зөрчлийн шийдвэрлэлт, үр дүн, түүний мэдээг хагас, бүтэн жилээр ирүүлсэн байдал.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл нь 2015 онд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөд бүртгэгдэхийг хүссэн 5, албан тушаалд томилогдохгүй байгаа талаарх 1, бусад асуудлаар 8  өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 100 хувь хугацаанд шийдвэрлэсэн ба  төрийн албатай холбоотой гомдол маргаан гараагүй.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон нутгийн  захиргааны бусад байгууллагуудын Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хүлээн авч, хянан, нэгтгэн тогтоосон хугацаанд  Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
2015  онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ёс зүйн хороо 1, Мэргэжлийн хяналтын газрын ёс зүйн хороо 1, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн ёс зүйн хороо 1, Хөдөлмөрийн хэлтсийн ёс зүйн хороо 2, Жаргалант сумын Засаг даргын  Тамгын газрын ёс зүйн хороо 5, Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын ёс зүйн хороо 5 ёс зүйн зөрчлийг тус тус хянан шалгаж шийдвэрлэсэн ба Ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн гэж үзсэн 4 төрийн жинхэнэ албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 7  төрийн жинхэнэ албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2, 1 төрийн жинхэнэ албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дах заалтын дагуу эрх бүхий албан тушаалтнууд  сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн гэсэн төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны ёс зүйн зөрчлийг шалган ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчөөгүй байна гэсэн дүгнэлт гаргасан.
    15.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны нээлттэй байдал, үйл ажиллагааг сурталчилсан байдал, үр дүн
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn сайтын Хүний нөөцийн ил тод байдал-Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа хэсэгт, сул орон тооны мэдээллийг мөн дээрх сайтын сул орон тоо хэсэгт байршуулан үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.   
Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, төрийн албаны мэргэшлийн шалгалттай холбогдох асуудлаар  орон нутгийн телевизүүдээр 3 удаа ярилцлага, тодруулга өгч ажилласан.
    16.Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, мэдээ ирүүлсэн байдал
     Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс бүх төрийн байгууллагуудад 2 удаагийн албан бичгээр тайлан гаргахтай холбоотой асуудлаар зааварчилгаа, зөвлөмж хүргүүлсэн ба  Засаг даргын Тамгын газраас томилогдсон ажлын хэсэг батлагдсан графикийн дагуу төрийн байгууллагуудаас бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүлээн авч дүн мэдээг нэгтгэлээ.
Төрийн албан хаагчийн 2015 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд 90 байгууллагын 4379  төрийн албан хаагчийн мэдээллийг хамруулан гаргаж тогтоосон хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2015 оны тайланд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг  салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн зөвлөмж хүргүүлэхээр бэлтгээд байна.
    17.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажил, үр дүн.
    -Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулсны үр дүнд төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын зөрчил арилсан.
    -Төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж буй иргэдийг Салбар зөвлөлийн хуралдаанд оролцуулан тэдэнд анхаарах  асуудлаар нь чиглэл өгөн ажиллаж байна.
    -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нутгийн  дэвсгэрийн төрийн  байгууллагуудад ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг хүлээн авах ажлын хэсэг томилон, холбогдох мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн гүйцэд оруулсан эсэхэд хяналт шалгалт хийн,  хүлээн авч байгаа ба  хүний нөөцийн удирдлагын програмд онлайн хэлбэрээр шивэлт хийн тайланг гаргаж  хэвшсэн.
    -Хөндлөнгийн шинжээчээр үйл ажиллагаандаа судалгаа хийлгэн, үнэлгээ өгүүлсэн.
    -Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд гишүүдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлсэн.
    -Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс   аймгийн төрийн албан хаагчдын  сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагуудаас тухайн байгууллага өөрөө зохион байгуулах боломжгүй тухайлбал нарийн мэргэжлийн  багш шаардлагатай, сургалтын зардал, гарын авлагад зайлшгүй хөрөнгө шаардагдах  сургалтын  саналыг  авсны үндсэн дээр  тухайн жилд төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх  сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан  хэрэгжилтийг зохион байгуулан, сургалтын холбогдох зардлыг аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар батлуулан ажиллаж байна.
    -“Төрийн албаны эрх зүйн шинэчлэл” нээлттэй хэлэлцүүлэг, сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны дэмжлэгтэйгээр  400 гаруй төрийн албан хаагчийг хамруулан амжилттай зохион байгуулсан ба  хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого, эрх зүйн орчин, тулгамдсан асуудлаар  100, Төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааны асуудлаар  142, Төрийн албан дахь хариуцлага, ёс зүйн асуудлаар 61, Төрийн алба улс төрөөс хараат бус байх зарчмыг хэрэгжүүлэх арга замын асуудлаар 46, хуулийн төсөлд  шинээр нэмж тусгах шаардлагатай  70 асуудал байна  гэж бичгээр болон амаар илэрхийлсэн. Хэлэлцүүлгийн үеэр төрийн албан хаагчдаас гарсан саналыг нэгтгэн УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Байнгын хорооны хуралдаан болон нэгдсэн хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий УИХ-ын ажлын хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн./Хэлэлцүүлэг хийх бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хавсаргав./
    18.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн /иргэдийн/ үнэлгээ    Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн санал хүсэлтийг нарийн бичгийн даргын утас мөн аймгийн ЗДТГ-ын “Иргэн таныг сонсч байна 70353511 утас”-аар  өдөр тутам хүлээн авч байна.Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх урилгыг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн “Сэнжинбавуу” ХХК,”Харилцааны гайхамшиг”, ”Аз ундрах сайхан” ТББ-уудад хүргүүлсэн ба харьцуулалтын аргаар сонголт хийн “Харилцааны гайхамшиг” ТББ-тай хамтран ажиллахаар гэрээ хийсэн ба тус ТББ-аас 250 хүнийг хамруулан судалгаа хийн  үнэлгээний тайлан, санал, зөвлөмжийг ирүүлсэн. Санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан. /Үнэлгээний тайланг хавсаргав/
19.Салбар зөвлөлийн хагас, бүтэн жилийн тайлан ирүүлсэн байдал
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2014 оны болон 2015 оны тайланг Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан заавар, удирдамжийн дагуу гарган тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн.
    20.Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн хугацаатай үүрэг, даалгаврыг биелэлт
    Төрийн албан хаагчдын 2014 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлантай холбоотой тодруулга, Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил, Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ, Салбар зөвлөлд ирсэн гомдол, маргаан хянан шийдвэрлэсэн мэдээ, Төрийн албаны зөвлөлийн 2015 оны 91, 273 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийн биелэлт зэргийг тогтоосон хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн.
    Санал:
Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёс зүйн зөрчил, Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн маргаан, Салбар зөвлөлд хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын мэдээ тайлангийн хугацаатай уялдуулан “Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 5.1, “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам”-ын 4.1-т заасан 7 дугаар сарын 01-ний дотор гэсэн хугацааг 7 дугаар сарын 10-ны дотор гэж өөрчлөлт оруулах, 
    Төрийн албаны зөвлөлөөс салбар зөвлөлийн эрх, үүргийн хэрэгжүүлэх талаар тухайлбал төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, салбар, орон нутгийн төсвийн удирдлагын зардлын төслийг зохиох, хянаж батлахад  санал өгөх, хүсэлт гаргах,  салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн үнэлгээ хийх чиглэлээр арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг саналыг хүргүүлж байна.

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН:

                ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН
    САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                                       В.СУМЪЯАСҮХ


ТАЙЛАН БИЧСЭН:

               НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                              Ч.БАЯНЖАРГАЛ


 

 

Холбоотой мэдээлэл

2019-05-01 1283
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

26 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2014-03-19 3131
Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөхөөр зарлалаа

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог ...

2017-01-25 1251
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 6 Онлайн
  • 23 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3422 Долоо хоногт
  • 33642 Сүүлийн сард
  • 6529028 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар