Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр

д/д

 Мэдээллийн агуулга

 Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

      Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүндэт дэвтэр, баярын бичиг болон орон нутаг, салбарын бусад шагналын журам боловсруулж батлав.

       Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, аймгийн ЗДТГазар, Орхон аймгийн Тогоочдын холбоотой хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд Төв, Хангайн бүсийн аварга тогооч шалгаруулах уралдаан энэ оны 5 сарын 6-8-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдахтай холбогдуулан 4 сарын 28, 29-ний өдрүүдэд хоол үйлдвэрлэлд ажиллаж буй зөөгч барменуудад мэргэжлийн чадавхжуулах 2 өдрийн онол, дадлага хосолсон сургалт, Аймгийн аварга тогооч шалгаруулах уралдааныг 30-ны өдөр  Монголын Мастер тогоочдын холбоо, Орхон аймгийн тогоочдын холбоотой хамтран зохион байгуулж байна. 4 дүгээр сарын 28, 29-ний өдрийн сургалтад сургууль, цэцэрлэг, Зэвсэгт хүчин, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хоол үйлдвэрлэлийн удирдлага, тогооч 23 хүн, зөөгчийн сургалтанд 26 хүн хамрагдав.

     ХХАА-н Сайдын 2016 оны 03 сарын 17-ний өдрийн А/45 тоот тушаалаар энэ оны хаврын тариалалтад зориулан ТЭДСангаас худалдан борлуулах нийлмэл бордоог 1 тонныг 400 мянган төгрөг /урьдчилгаа 75 хувь/ болгосонтой холбогдуулан ТЭДСангаас хуваарийн дагуу ирсэн 200 тонн орчим бордоог 80 гаруй иргэн, 10 гаруй  аж ахуйн нэгжид олгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллав.

    Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу МАА-н хаваржилт цаг үеийн ажлаар 2 сумын 11 чиглэлд ажлын хэсэг гарч ажиллаж байна.

      Аймгийн МХГ-ын 2016 оны 04 сарын 19-ний өдрийн 14/189 тоотын дагуу “Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж Сүүний үхрийн аж ахуй, гахай, шувууны фермерийн үйл ажиллагаатай танилцаж эрсдлийг тооцон заавар, зөвлөгөө өгч ажиллав.

      04-р сарын 27-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд 55091 толгой эх мал төллөхөөс 28008 толгой хээлтэгч төллөж, 27928 толгой төл хүлээн аваад байна. Үүнд: Ботго 1, унага 156, тугал 2127, хурга 12508, ишиг 13136 толгой төл эсэн мэнд бойжиж байна. Төл бойжилт 99,7 хувь, Нийт төллөх хээлтэгчийн 50,8 хувь төллөж байна.

Орон нутгийн Мал эмнэлгийн лабораторийн оношлогооны чадавхи, бруцеллёзын оношлогоог сайжруулах” сэдэвт сургалтад 2 эмчийг хамруулсан.

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Малын эрүүл мэнд” төслөөс мал эмнэлгийн төрийн байгууллагад ажиллаж буй эмч нарыг сургалтанд хамруулан хөтөлбөрийн дагуу холбогдох судалгааг хүргүүлсэн.

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа,  лабораториудын өнөөгийн түвшинд судалгааг хийж, тэдгээрийн чадавхийг тодорхойлох тухай судалгааг гаргаж, УМАЭАЦ-ийн төв лабораторит хүргүүлсэн.

 

Ирэх 7 хоногт

Төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг сумдаас авч нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-т хүргүүлэх.

Баян-Өндөр суманд шинээр гаргах 1 худгийн байршлыг тогтоох, засварлаж байгаа худгийн явцтай танилцах

Хөдөө явсан ажлын хэсгүүдийг бүрэн ажиллуулж, тайланг нэгтгэн аймгийн ХБХ-т хүргүүлэх

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, аймгийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний багаас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн төлөвлөгөөт шинжилгээ

   Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч

             д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-  Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Тус хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээтэй Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК, “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний үйлчилгээний хүрээний  Дэнж, Эрдэнэ баг, 11-р хорооллын айл өрхийн эрчим хүчний тооцооны 108ш тоолуур, мөн  аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөлтийн дагуу гэр хорооллын айлуудад эрчим хүчний тооцооны 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр суурилуулах шийдвэр гарсан. Үүнтэй холбогдуулан 2-р ээлжийн тоолуур баталгаажуулалтанд ирж, баталгаажуулалтын ажил үргэлжилж, 300ш тоолуур баталгаажуулсан байна.

-   Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны 70ш тоолуур, “Сод монгол групп” ХХК, “Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК, Эрдэнэт өртөө зэрэг газруудын 20ш  түгээгүүр

-    Механик хэмжих хэрэгслээр: “Медипас” эмнэлэгт ашиглагдаж буй  9ш жин

-   Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр: “Медипас” эмнэлэгийн 120ш хэмжүүр тус тус шалгаж баталгаажуулсан.

-    Нийт хэмжлийн төрлөөр  627ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.              

Ирэх 7 хоногт

1.Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ. /хэмжлийн 4 төрлөөр Цахилгаан, механик, хий шингэн, дулаан даралт/

 Стандартчиллын  чиглэлээр 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлчилгээ эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл эрхлэгч  20 аж ахуйн нэгжид стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч, шаардлагатай стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

     

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдэд зориулсан ХАБЭА-н сургалтанд оролцож                 “Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний үнэлгээ” , “ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцоо”  сэдвээр хичээл зааж, холбогдох стандартуудыг танилцууллаа. Сургалтанд тараах материал 2 төрлөөр бэлтгэн, оролцогчдод  тараасан бөгөөд   нийт 20 иргэн сургалтанд хамрагдсан байна.

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Төв орон нутгийн цахим хэвлэлүүдэд сургалтын талаар мэдээлэл бэлтгэж байршууллаа.

Насан туршийн боловсролын төвд байгууллагын ажиллагсдад  Монгол бичгийн сургалт авах талаар албан бичиг хүргүүллээ.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Дотоод болон гадаад сургалтын бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулна.

          Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·   31 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·    Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 12 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·    Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 31 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·     400 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·     Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·   Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 4 иргэн, 3 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·     Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 10 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулан ажиллав.
 • Иргэд ААНБ -аас ирүүлсэн хүсэлтэд тухай бүрд нь хариуг өгч, газрын төлбөрийн өр авлагын тооцоог хийж акт үйлдэж, өр барагдуулах ажлыг хийж  байна.

 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

•     Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•     11-р хорооллын барилгажилтын А хэсэгт 6 иргэнд газрыг хүлээлгэн өгсөн.

•     Тагнуулын газарт агаар сансарын зургийг ажлын хэрэгцээнд хэвлэж өгсөн.

• Хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажилд аретинкийн байгууламжийн тэнхлэгийг зааж өгсөн.

•   “Бэрэн металл”ХХК-ний газарт Ширмэний үйлдвэр-домен, Хүчилтөрөгчийн станц, Усан сан хөргөлтийн системийн барилга байгууламжийг хэмжсэн.

•   “Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК-ний Эрчим хүчний цехийн харъяалалын цэвэр ус дамуулах шугам, бохир ус татан зайлуулах шугамны зургуудыг тагнуулын газрын зөвшөөрөлийг авсаны үндсэн дээр электрон болон хэвлэмэл байдлаар гаргаж хүргүүлсэн.

•     Жаргалант сумын Бэлчээрийн мониторингийн үнэлгээний мэдээ, судалгаа, *.shp файлыг бэлтгэж агентлагт хүргүүлсэн.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллав
 • 70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 4 иргэний өргөдлийг газар дээр нь очин судалж хянан шалгаж хариуг өгөв.

Газрын кадастрын чиглэлээр:                

·   Кадастрын мэдээллийн сангаас 58 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·      Газар эзэмшихийг хүссэн 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

Барилгын чиглэлээр:

·      Барилга ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн  2 аж ахуйн нэгжийн материалын бүрдэлт хангагдаж, ашиглалтад хүлээн авах комиссыг зохион байгуулав. / Дэнж баг 156 айлын орон сууц гүйцэтгэгч Баянмараат ХХК, Говил баг Эрдэнэт үйлдвэрийн захиалагаар баригдсан 32 айлын орон сууц гүйцэтгэгч “РСЦ” ХХК /

·     Ажил эхлүүлэх , сунгах зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж бүрдэлт хангуулж зөвшөөрлийн сунгалт хийж олгов.

·   “ГоК гарден “ хотхоны 72 айлын 9 давхар барилгын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс оос  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргуулах ажил хийгдэж , акт үйлдэж дугаар олгов.

·   Ур чадварын тэмцээнд оролцож зэрэг ахиулсан мэргэжилтэй ажилчдын үнэмлэхийг захиалж олгов.

·   2016 оны 04 сарын 18 нд  Барилгын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн болж 4 хүн оролцов.

·     Эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт гаргав.

Лабораторын чиглэлээр:      

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1.ТОСК-ын    барилгын  гүйцэтгэгч “Бүтээгч” ХХК-ны  ажил эхлэхтэй холбоотой  туршилтын  18 дээжийг хүлээн авав.

2.Төмөр бетоны үйлдвэрлэлийн  “БСЭХ”  ХХК-ийн   нүхтэй хавтан, лотки, лоткиний таг,  явган замын  хавтангийн   12  дээжийг хүлээн авсан

3.“Нью гранд цамхаг” ХХК  хайрганы дэлгэрэнгүй шинжилгээний дээж  ирүүлсэн.

4.Эдгээр шинжилгээнүүд  хийгдэж  байна.

5.Дотоод ажлууд

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

1.     “Очир төв”  “ОТК” ХХК-уудын  тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтийн дагуу  холбогдох материалуудтай танилцан  иж бүрдлийг ханган   Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн Барилгын материал үйлдвэрлэгчидийн холбоонд уламжлав.

2.     УБ хотод  Барилгын салбарын удирдах ажилтаны зөвөлгөөнд  оролцов.

3.     Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.04.11-2016.04.15/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/188 тоот захирамжаар “Гэр” бүлийн хэрэгцээ" -ний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн нэрсийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэж байна.

•        

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

-Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

-Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах

 Байгаль орчны чиглэлээр

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/120 дугаар тушаалын дагуу бүх нийтээр мод тарих хаврын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/228 дугаар захирамжаар байгуулж, ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг хэлэлцэж, бэлтгэл хангаж, сургалт сурталчилгааны ажлын хүрээнд “ETV” телевизтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

2.Сум дундын ойн ангийн мод үржүүлгийн газрын 2016 оны хаврын ажлыг эхлүүлж, Хөдөө аж ахуйн мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй  хамтран хөрс боловсруулах, тарьц суулгац зоорилж хадгалах ажлыг гүйцэтгүүллээ.

3.”Ногоон хөгжлийг айл өрхөөс эхэлцгээе” уриан дор /04-р сарын 25-наас 05-р сарын 25-ны хооронд/ зохион байгуулагдаж буй байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны нээлтийг хийж БО-ны салбарын байгууллагууд хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Сарын аяны хүрээнд болон нээлттэй хаалганы /05-р сарын 06-ны өдөр/ өдөрлөгийн хүрээнд зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдийн талаар бүх нийтэд мэдээлэл өглөө. Аяны хүрээнд Хог backet challenge аяныг аймгийн захиргааны 02-р байрнаас эхлүүлэн Найрамдал өндөрлөгийг цэвэрлэж, дараагийн байгууллага болох Захиргааны 03-р байрыг хог цэвэрлэх аянд уриалан дуудлаа.

4.Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, ой хээрийн бүсийн аялал зугаалгыг хязгаарлах тусгай төлөвлөгөөний дагуу МХГазартай  хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Уг шалгалтаар 33 иргэн,12 тээврийн хэсэгсэл шалгагдсан бөгөөд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй, эдгээр иргэдэд Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, анхааруулга санамж өгч ажиллалаа.

5.Аймгийн болон улсын усны мэдээллийн санг баяжуулах, уст цэгүүдийн төлөв байдал, өөрчлөлтийг тодорхойлох, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах зорилгоор Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулж байна. Судалгааны ажлын хүрээнд нийт 4 гол горхи, 15 булаг шанд, 13 үерийн хамгаалалтын далан, 134 худаг, 3 нуур тойрмыг шинэчлэн бүртгэлжүүллээ.     

 

Ирэх 7 хоногт

1. Байгаль орчны салбарын байгууллагуудын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг тусгай чиглэл, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

2. Бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд хэвлэлийн бага хурал, мод, бут сөөгний тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

 Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  -  Хот хооронд чиглэлд:    137    - т/ хэрэгсэлээр     зорчигч- 1513

  - Аймаг хооронд чиглэлд:   133   - т/ хэрэгсэлээр     зорчигч-637

  - Хотын доторх чиглэлд:     357  - т/ хэрэгсэлээр      зорчигч-  114292

  Нийт 116442 зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад 2556 зорчигч буюу 2.1 %-иар буурсан үзүүлэлттэй байна.

- Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг гэрээт 7 аанб-ын 1-р улирлын гэрээ дүгнэгдэх ажил хийгдэж байна. Энэ 7 хоногт “Автомастер төв” ХХК -90,5, “Сүүтэй хадаг” ХХК  -91,0 , “Эрдэнэт-Арслан” ХХК-91,0 оноогоор тус тус дүгнэгдлээ.

Орхон аймгийн хэмжээнд Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн улсын бүртгэл техникийн үзлэг явуулах, татварт хамруулах удирдамж бүхий Аймгийн Засаг даргын А/241 тоот захирамж гаргуулан 2016 оны 04-р сарын 01 өдрөөс 2016 оны 06-р сарын 01 өдөр хүртэл илүү цагаар ажиллах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна-Говил багийн чиглэлийн үйлчилгээг сайжруулах талаар хамтарсан хурлыг хийж өглөөний эх авалтад хяналт тавьж ажилласан.

Мөн терроризмтэй тэмцэх салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан сургалт зөвлөгөөнд оролцлоо.

Техникийн үзлэг оношлогоо:

-  Суудлын авто машин -376

-Ачааны авто машин- 6

-Автобус- 16

-Тусгай-

-Механизм-

-Чиргүүл- 0

-Мотоцикл-9    гэсэн ангиллуудаар нийт-470  тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдаж тэнцсэн буюу өмнөх 7 харцуулахад1,5%-иар  өссөн үзүүлэлттэй байна. Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтанд-16  жолооч хамрагдаж,  8  жолооч тэнцсэн.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн - 129

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-7

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр- 36

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 1

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт- 0  гэсэн бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь  өнгөрөгч 7 хоногтой харцуулахад 1.1 %-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

Ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд Орхон аймгийн Автотээврийн төвөөс Уулын баяжуулах "Эрдэнэт" үйлдвэрийн автотээврийн хэлтэстэй хамтарсан " Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээг Ачааны замын хуудас болон дагалдах бичиг" хэлбэрээр байгуулах талаарх сургалтыг хариуцсан удирдлага, инженер техникийн болон санхүү, эдийн засгийн ажилтан нарт нь сургалтыг зохион байгууллаа.

Нийтийн такси үйлчилгээ эрхэлдэг “Авто мастер төв” , “Сүүтэй хадаг”, “Эрдэнэт арслан” ХХК-уудын  1 дүгээр улирлын гэрээ дүгнэх ажилын хэсэгт орж ажилласан. 

 Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд хуваарийн дагуу хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна.

 Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-  Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар   нийт -2      санал, хүсэлт ирснээс ИГХХН-н байцаагч нартай холбоотой-1, харьяалалын бус -1 гэсэн гомдлууд ирсэнийг  холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-Аж ахуй нэгж байгууллагуудын улирлын гэрээ дүгнэх ажил үргэлжилэн  хийгдэнэ.

- Хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажлыг аанб болон олон нийтэд сурталчлан таниулах,  ажил үе шатлалтай хийгдэж байна.

-Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-08-29 1450
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2016 оны 08 дугаар сарын 15-аас 29-ны хооронд гүйцэтгэж буй ажлын мэдээ

Аймгийн Засаг даргын батлагдсан удирдамжийн дагуу 8-р сарын 24-өөс эхлэн Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 10 Онлайн
 • 34 Өнөөдөр
 • 723 Өчигдөр
 • 3433 Долоо хоногт
 • 33653 Сүүлийн сард
 • 6529039 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар