Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         7 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 6 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 7 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         120 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 9 иргэн, аж ахуйн нэгжтэй  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 71 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шилжүүлэх хүсэлтэй 22 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдээд байна.

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·         Газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн ААНБ-уудтай газрын төлбөрийн тооцоог нийлж, өр авлагыг барагдуулж байна.

·         "Газрын  үнэлгээний  зэрэглэлийн бүс, 1 га газрын суурь үнэлгээ, төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын тогтоолын төсөлд  мэргэжилтнүүдээс санал авах ажлыг зохион байгуулж байна.

 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•           11-р хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу барилгажилтын Г хэсэгт 5 айлын газрыг зааж өгсөн

•           Жаргалант сумын хот тосгон бусад суурин газрын байр зүйн зургийн хяналт шалгалтын ажлыг газар дээр нь шалгаж үзэж үр дүнг ГХГЗЗГазарт хүргүүлсэн.

•           Аймгийн геодезийн тулгуур сүлжээний 24 цагийн хэмжилттэй цэг тэмдэгт дээр хэмжилт хийж ГХГЗЗГазарт хүргүүлсэн.

•           Баян-Өндөр сумын газрын даамалуудтай Эрдэнэ, Яргуйт багийн нутагт нөхөн олголт хийж байгаа талбайн нөөцийг тодорхойлж газар олголтонд оролцсон.

•           Байнгын ажиллагаатай суурин станцыг газарт шилжүүлэн суулгах талаарх газрыг судалж байршлыг тогтоож Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ний радио релейний хашаанд тавих талаар гэрээ хийгдэн ажиллаж байна.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

·         70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 7 иргэний өргөдлийг судалж , хянан шалгаж хариуг өгөв.

 Барилгын чиглэлээр:

·         Ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулсан 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж дутуу материалыг бүрдүүлсний дараа 05 сарын 25 нд комисс томилон ажиллахаар төлөвлөөд байна.

·         УТХО –аар орон нутагт баригдаж байгаа “Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн ажилд МУМХ –ын Улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлт гарч ирсний дагуу төслийн нэгж болон гүйцэтгэгч ,зохиогч нартай хамтарч хурал зохион байгуулав. Эндээс ажлын бүрэлдхүүн гаргаж тус обьект дээр зөрчлийг хэрхэн арилгах шийдвэрийг гаргахаар 1 өдөр ажиллав.

·         Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар хүсэлт ирүүлсэн 4 аж ахуйн нэгжийн материалыг бүрдэлт хангуулж , шаардлага хангагдсан 3 аж ахуйн нэгжид зөвшөөрлийг олгов.

 Лабораторын чиглэлээр:  

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

 1.1“ БСЭХ” БМҮ- ийн кольцо, кольцоны таг, ЯЗХ, шонгийн хөл зэрэг бүтээгдэхүүний чанарын 12 дээж

1.      “ Орхон-  нүнжиг” ХХК бетоны 6 дээж

2.      “ОТК” ХХК-ийн цементийн шинжилгээ

3.      “Намун дөлгөөн” ХХК-ийнбетоны 3 дээж

4.      “Ноён конкрит” ХХК-ийн бетоны 3 дээж

5.      “Шилэн цамхаг” ХХК- ийн бетоны 6 дээж

6.      Цэвэрлэх байгууламжийн гүйцэтэгэгч    “Ар дааган” ХХК-ий  Аэротенк байгууламжийн   4-р сарын  ханын цутгалтын бетоны дээжүүдийг хүлээн авч  шинжилгээнүүдийг хийж, үр дүнг гаргаж өгөв.

7.      “ ОТК”ХХК- ийн хайрга / 5- 10мм/, хайрга / 10- 20мм/, элс / Дарханы каръер/  дээжийн шинжилгээ

8.      “ Одон- трейд” ХХК –ийн явган замын хавтангийн шинжилгээнүүдийг хүлээн авч,шинжилгээ хийгдэж байна.

 

 

 

 

 2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

9.         Цэвэрлэх байгууламжийн гүйцэтгэгч “ Ар дааган”ХХК –ийн 5-р сарын бетоны цутгалтанд захиалагчийн  хяналт тавихаар явлаа.  

10.  Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

·         Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг /2016.05.09-2016.05.13/ http://orkhon.gazar.gov.mn/, erdenet.mn цахим хуудас  , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

2.             

 

 

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Засгийн Газрын Тогтоолд   өгөх саналыг дээд газартаа хүргүүлнэ.

 

 

4

Газрын төлбөрийн тооцоог иргэд ААНБ - уудтай  үргэлжлүүлэн хийх

 

 

5

Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

 

 

6

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

7

УТХО ын ажил гүйцэтгэгч нарын ажил гүйцэтгэх графикуудыг нэгтгэн уялдуулж ,хэлтсийн хэмжээнд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх

 

 

8

 Дэнж багийн КНС-ийг төв шугамд холбох ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулах

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-27 1498
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дутуу, чанаргүй хийгдсэн зарим ажлын явц, гүйцэтгэлийн талаар ...

2016-11-14 1303
ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАСГИЙН2016 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 04-НӨӨС 11 САРЫН 11-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭНАЖЛЫН МЭДЭЭ

Урьдчилан сэргийлэх, сургалт, сурталчилгааны талаарОнцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн цаг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 9307

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 7910

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 5701

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 5690

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН КОМПАНИУДААС ШАТАХУУНЫ ХОМСТЛЫН ШАЛТГААНЫГ ТОДРУУЛЛАА

2021-10-22 627

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 584

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 428

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 327

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 239

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 193

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.224.207
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 5384 Өнөөдөр
  • 2434 Өчигдөр
  • 22018 Долоо хоногт
  • 90930 Сүүлийн сард
  • 6348906 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар