НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

 НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД        

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

 
2016.04.13                                                                        Эрдэнэт хот
 
    Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу 2016 оны 03 сарын 07-ны өдрөөс 03 сарын 21-ний өдрүүдэд харъяалах нутаг дэвсгэрийн  нутгийн захиргааны байгууллагуудад Хүний нөөцийн ил тод байдал, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.
Боловсрол соёлын газар, Худалдан авах ажиллагааны алба, Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс зэрэг нутгийн захиргааны байгууллагууд нь Төрийн албаны тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль зэрэг хууль тогтоомж, тэдгээртэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн бусад нутгийн захиргааны байгууллагуудыг манлайлан ажиллаж байна. Дээрх төрийн байгууллагууд нь Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд хүний нөөцийн холбогдолтой шийдвэрийг гаргасан байсан ба төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбогдсон бүртгэл, судалгааны нэгдсэн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг болсон төрийн албан хаагчийн болон төрийн албан тушаал эрхэлсэн тухай мэдээлэл агуулсан, лавлагаа, хяналтын шинжтэй баримт бичиг болох  төрийн албан хаагчийн  хувийн хэргийг маш сайн бүрдүүлж, баяжилт хөдөлгөөнийг тогтмол хийсэн байв.
Мөн түүнчлэн төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, түүнийг үнэлж дүгнэн, үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,  төрийн албан хаагч бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг баримт бичгүүдийг Төрийн албаны төв байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актын хүрээнд боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан байна.
Ихэнх нутгийн захиргааны байгууллагууд өмнөх ХШҮ-ний дүнгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, 33.6.2-т заасан хөтөлбөрүүд болон тухайн онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  боловсруулсан ажилласан байна. Мөн түүнчлэн төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ болон үнэлгээг архивын хадгаламжийн нэгж үүсгэн байгууллагын архивт шилжүүлсэн, төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг стандартын дагуу бүрдүүлж баяжилт хөдөлгөөн хийсэн байв.
Хөдөлмөрийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Баян-өндөр сумын ЗДТГ зэрэг  нутгийн захиргааны байгууллагууд нь Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, төрийн албаны стандартын дагуу хүний нөөцийн үйл ажиллагааг явуулаагүй байна гэж дүгнэж байна. Тухайлбал эдгээр байгууллагуудад Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчийг томилоогүй, төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг бүрдүүлж, баяжилт хөдөлгөөн хийгээгүй,  хүний нөөцийн холбогдолтой шийдвэрийн үндэслэл хангалтгүй, төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг зохих журам, зааврын дагуу үнэлж дүгнээгүй, үнэлгээний мөрөөр ямар арга хэмжээ авсан нь тодорхойгүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн.Төрийн албаны  тухай хууль тогтоомж зөрчин томилсон төрийн албан хаагчдын судалгааг хавсаргав.
Цаашид дараахь асуудлуудад анхаарлаа хандуулан ажиллахыг төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудад зөвлөж байна.
1.Хүний нөөцийн хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр тэдгээрийг хэрэгжүүлэх тухайн оны төлөвлөгөө зэрэг баримт бичгийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүнг тооцон  ажиллах,
 2.Эрүүл мэндийн газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоонд төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй иргэнийг ажиллуулж байгаа зөрчлийг арилган сул орон тоог холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нөхөх арга хэмжээ авах,
3. Баян-өндөр сумын ЗДТГ  төрийн албан хаагчдын хувийн хэрэгт үзлэг хийн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах, Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоохдоо Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолыг хатуу баримтлах,
4. Төрийн албан хаагч бүрийн хувийн хэргийн бүрдлийг хангаж, баяжилт хөдөлгөөнийг тухай бүрт нь хийж хэвших,
5.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн иргэдийг томилохын өмнө   Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1, Эрүүл  мэндийн сайдын “Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”-д заасан шаардлагыг тус тус баримтлан  томилох, холбогдох материалыг хувийн хэрэгт хадгалах,
6.Ажлын байрны тодорхойлолтыг тухайн байгууллага болон  албан тушаалын онцлогыг сайн мэддэг ажилтнуудыг  оролцуулах замаар ажлын хэсэг томилон боловсруулах, байгууллагын даргын гарын үсэг, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулахаас гадна тушаалаар батлах, батлагдсан ажлын байрны тодорхойлолтыг аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ил  тод байдлыг хангах,
7.Төрийн албан хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллах,
8.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол мэдээ мэдээллээр хангах
Дээрх зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан 2016 оны 07 сарын 01-ний дотор дүн мэдээг илтгэх хуудас болон нотлох баримтын хамт ирүүлэхийг төрийн байгууллагуудад даалгах саналтай байна.
 
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН ДАРГА:
 
-Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүн, аймгийн ЗДТГ-ын
ХЗХ-ийн дарга                М.МӨНХБАЯР
 
 
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН ГИШҮҮД:
 
 
-Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, аймгийн
ЗДТГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтэн                        Ч.БАЯНЖАРГАЛ
 
-Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн        Г.ЭРДЭНЭБУЛГАН
 
-Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн мэргэжилтэн        С.ДАВААДОРЖ
 
-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн        Ц.ГАНБАЯР
 
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-04-20 3292
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ...

2018-03-05 20325
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын 4, 14, 16,18, 20, Ирээдүйн одод сургуулийн захирлын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 39 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3438 Долоо хоногт
  • 33658 Сүүлийн сард
  • 6529044 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар