ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

          Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.

         Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.


 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

           Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 12 дугаар сарын 25-26-ны өдөрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.


     Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

1.Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна

2.Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/

2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

7.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт;

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр болон 70359194 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчид бусад бүтцүүдийн үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр зохион байгуулж явуулах нөхцөл бүрдүүлэх

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр

Эрх зүйч

 

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, Компьютерийн  хэрэглээний программ ашиглаж чаддаг байх, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

2

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Даргын туслах, дотоод ажил архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан

Бичиг хэргийн болон архивын стандартыг чанд мөрдүүлж, хурлын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах, аймгийн албан тушаалтнуудтай харилцах ажлыг зохицуулж байгууллагын  дотоод ажлын эмх цэгцийг бүрэн хангуулах

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Эрх  зүйч

Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн  хэрэглээний программ  ашиглаж чаддаг байх,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

3

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

4

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх /Хүүхэд, дотор, мэдрэл, Өрхийн анагаах ухаан/

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих  мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх        Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

5

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Урлаг, уран сайхны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Соёл урлагийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах, Соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх

Тайз, дэлгэцийн найруулагч болон соёл урлагийн мэргэжил-тэй байх

Соёлын болон урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1 жил, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Тайз дэлгэцийн уран бүтээл туурвин бүтээх, удирдан зохион байгуулах, орон нутаг  болон улсын чанартай соёл урлагийн   арга хэмжээг зохион байгуулах чадвартай, цагийг зүй зохистой ашиглах, мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, МХТ ашиглах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

6

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Насан туршийн боловсрол, гадаад харилцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, тайлан мэдээ,  мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах, Гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Насан туршийн боловсролын талаар  баримтлах бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд тайлан мэдээ, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах

ТЗ-6

1

Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Англи, Орос хэлний багш

Хэл шинжлэлээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 10 жил,  тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Зөвлөгөө өгөх, үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах, бичиг баримт боловсруулах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Орон тоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

     

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал,        зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

 

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал

ТЗ-3

1

Дээд

Малын их эмч

   

Албан бичиг боловсруулах,          Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-10-02 4820
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2015 оны 09 сарын 28-ны өдрийн хуралдаан аймгийн ...

2014-04-08 5502
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Шалгалтын зорилго: Орхон аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, ...

2021-07-06 716
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн хөгжлийн бодлого, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтний ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 5 Онлайн
  • 23 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3422 Долоо хоногт
  • 33642 Сүүлийн сард
  • 6529028 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар