Засаг даргын Тамгын газрын 2013 оны төсвийн тайлан

                                                             Санхүүгийн байдлын тайлан

                                                                                                                

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

Тодруулга

 Эхний үлдэгдэл

 Эцсийн үлдэгдэл

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

 

 

 

 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

3

          64,885,102.00  

         13,452,864.14  

      Кассад байгаа бэлэн мөнгө 

 

                             -    

                            -    

      Жижиг мөнгөн сан

 

               445,600.00  

              435,600.00  

      Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/

 

          64,439,502.00  

                            -    

      Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /гадаад валютаар/

 

 

 

      Богино хугацаат хадгаламж /Нэмэлт санхүүжилт/

 

 

         13,017,264.14  

      Замд яваа мөнгөн хөрөнгө

 

 

 

 АВЛАГА

4

               446,126.00  

              446,126.00  

       Үндсэн зээл

 

                             -    

                            -    

      Зээлийн хүүгийн авлага

 

               446,126.00  

              446,126.00  

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР

 

                             -    

                            -    

      Урьдчилгаа тооцоо

 

 

                            -    

      Урьдчилж гарсан зардал

 

 

 

 БАРАА МАТЕРИАЛ

5

          86,900,089.49  

         69,421,035.49  

Түүхий эд материал

 

 

 

Бэлэн бүтээгдэхүүн

 

               820,000.00  

              820,000.00  

Хангамжийн материал

 

          85,775,089.49  

         67,796,035.49  

      Бусад /Сэлбэг хэрэгсэл/

 

               305,000.00  

              805,000.00  

НӨӨЦИЙН БАРАА

 

 

 

           ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

 

        152,231,317.49  

         83,320,025.63  

           ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

 

        152,231,317.49  

         83,320,025.63  

  ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

6

 

 

    Биет хөрөнгө

 

     2,001,152,269.01  

    2,170,281,028.08  

Барилга байгууламж , орон сууц

 

     2,547,840,865.00  

    2,620,024,832.60  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

   (1,136,823,405.77) 

  (1,183,697,943.65) 

Авто тээврийн хэрэгсэл

 

        372,655,000.00  

       430,790,000.00  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

      (118,609,860.56) 

     (109,811,277.69) 

        Машин, тоног төхөөрөмж

 

        262,437,466.86  

       285,585,133.34  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

      (176,260,970.17) 

     (187,598,366.01) 

       Тавилга эд хогшил

 

        516,082,546.98  

       612,519,781.98  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

      (280,838,310.29) 

     (329,243,358.28) 

            Бусад үндсэн хөрөнгө

 

          36,932,000.00  

         36,932,000.00  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

        (27,533,600.00) 

       (29,883,200.00) 

     Биет бус хөрөнгө

 

                             -    

                            -    

         Бусад

 

 

 

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

 

 

            Программ хангамж

 

            7,049,000.00  

         27,849,000.00  

Хуримтлагдсан элэгдэл

 

          (1,778,463.04) 

         (3,185,574.21) 

        Дуусаагүй барилга, байгууламж

 

 

 

  БУСАД ХӨРӨНГӨ

 

 

 

         ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН

 

     2,001,152,269.01  

    2,170,281,028.08  

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

 

     2,153,383,586.50  

    2,253,601,053.71  

ӨР ТӨЛБӨР

 

 

 

              БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

 

 

 

Өглөг

7

                             -    

                            -    

Ажиллагсадтай холбогдсон өглөг

 

 

 

Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг

 

                             -    

 

Татаас санхүүжилтын өглөг

 

                             -    

 

Бусад өглөг

 

 

 

Урьдчилж орсон орлого

 

 

                            -    

Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл

 

 

                            -    

   БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

 

                             -    

                            -    

   Урт хугацаат зээл

 

 

 

      УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

8

                             -    

                            -    

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

 

                             -    

                            -    

      Засгийн газрын хувь оролцоо

 

     2,110,563,998.91  

    2,110,563,998.91  

Хуримтлагдсан үр дүн

 

      (773,563,721.70) 

     (673,346,254.50) 

 Өмнөх үеийн үр дүн

 

      (773,563,721.70) 

     (773,563,721.70) 

Тайлант үеийн үр дүн

 

 

       100,217,467.20  

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

 

        816,383,309.30  

       816,383,309.30  

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН

 

     2,153,383,586.51  

    2,253,601,053.71  

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ ЭЗНИЙ ӨМЧИЙН ДҮН

 

     2,153,383,586.51  

    2,253,601,053.71  

                         

                                             Төсвийн гүйцэтгэл                                                                                        

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ӨССӨН ДҮН

Өмнөх он

 Тайлант он

ТАТААС САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО

0

       1,550,654,172.00  

Улсын төсвөөс

 

 

Урсгал

 

       1,550,654,172.00  

Орон нутгийн төсвөөс

 

                               -    

Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт

 

       1,082,906,350.00  

Хөрөнгийн

 

          330,975,409.00  

Нийгмийн даатгалын сангаас

 

 

Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого

 

            14,010,500.00  

Бусад орлого /Эрдэнэт үйлдвэр/

 

                               -    

Нэмэлт санхүүжилтийн орлого

 

          122,761,913.00  

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

 

                               -    

Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого

 

6,513,950.00

 

 

 

Бараа үйлчилгээний орлого

0

                               -    

        Өмчийн орлого

 

 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)

0

       1,557,168,122.00  

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ЗАРЛАГА

 

       1,348,518,541.97  

    АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ

0

          728,701,135.86  

        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

542947823.1

          655,376,596.86  

        Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

             58,497,077.91  

            73,324,539.00  

         Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

36309312.98

            47,109,475.14  

        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

2593522

              5,243,012.77  

        ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл

5187045

              6,553,765.96  

       Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

2593522

              1,310,753.19  

       Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

11813675.93

            13,107,531.94  

   БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ЗАРДАЛ

0

          619,817,406.11  

                  Тогтмол зардал

             34,906,004.50  

            49,514,653.45  

              Гэрэл цахилгааны зардал

11175592

            14,146,964.20  

              Түлш халаалтын зардал

19609508.5

            32,086,256.25  

              Цэвэр бохир усны зардал

4120904

              3,281,433.00  

Үйл ажиллагааны зардал

                                 -    

                               -    

      Хоол

 

                               -    

     Эм

 

                               -    

Бусад бараа үйлчилгээний зардал

           427,982,273.63  

          570,302,752.66  

      Бичиг хэргийн зардал

79597778

            66,501,133.50  

      Тээвэр шатахууны зардал

32572964.01

            35,525,997.29  

       Шуудан холбооны зардал

21143954.68

            22,114,885.75  

       Дотоод албан томилолтын зардал

34443602

            51,277,932.00  

       Гадаад томилолтын зардал

11180016

                               -    

       Ном хэвлэлийн зардал

276400

                 251,639.29  

       Хичээл сургалт үйлдвэрлэлийн зардал

 

                               -    

       Мэдээлэл суртчилгааны зардал

6564900

              6,769,442.00  

       Сургалт семинарын зардал

3407000

              3,730,733.00  

       Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал /Нэр данс зөрүү/

 

                               -    

       Эд хогшил худалдан авах зардал

 

                 160,501.00  

      Нормын хувцас зөөлөн эдлэл худалдан авах зардал

 

                               -    

      Төлбөр хураамж, жижиг татварууд

7738200

            11,713,258.00  

      Урсгал засварын зардал

26573815

            37,784,696.40  

      Биеийн тамирын ухалдаан тэмцээний зардал

80000

              5,162,950.00  

       Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

35819080

            39,821,250.00  

      Бусад зардал /ХЧТА-ны тэтгэмж

 

                               -    

      Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол

168584563.9

          197,286,993.32  

      Бусад  /Төсөл арга хэмжээ/

 

            92,201,341.11  

ТАТААС САНХҮҮЖИЛТ

 

 

       Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

34994701.8

            88,652,312.22  

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ЗАРЛАГЫН ДҮН (II)

             34,994,701.80  

       1,437,170,854.19  

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

-34994701.8

          119,997,267.81  

ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

 

 

Үндсэн хөрөнгө акталсны гарз

 

            19,779,800.61  

ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

 

            19,779,800.61  

САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН (VIII)

0

            19,779,800.61  

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН

 

          100,217,467.20  

 

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 4 Онлайн
  • 19 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3418 Долоо хоногт
  • 33638 Сүүлийн сард
  • 6529024 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар