Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ БАРИМТЛАХ

 ЗӨВЛӨМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТУШААЛ

2015 он                                                                                                                Эрдэнэт

Нэр

 

Батлагдсан огноо, дугаар

1

Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам

ЗГ-ын 1994 оны 201 дүгээр тогтоол

2

Төрийн ёслолын журам

ЗГ-ын 2000 оны 24 дүгээр тогтоол

3

МУ-ын Сангийн сайдын тушаал:

“Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”

 

2011-09-12

№ 188

4

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох журам

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2012-06-08

№ 54

5

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай”

2013-01-08

№ 01/01

6

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчид гадаад улс оронд зорчихдоо дагаж мөрдөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн

2013-05-03

№ А/233

7

Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-05-11

№ 169

8

Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-09-18

№ 320

9

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай”

2014-09-22

№ 46/26

10

Дээд  боловсролын  сургалтын байгууллагад суралцагчид  суралцагчийн тэтгэлэг, сургалтын төлбөрийн болон
амьжиргааны зардлын зээл олгох журам

 

ЗГ-ын тогтоол

№19

11

Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төшсөгчийн диплом олгох журам

БСШУ-ны сайдын тушаал 2004.02.17  №39

12

Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгох журам

Засгийн газрын тогтоол 1997он

№106

13

Аймгийн ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

2015.05.18 №А/44

14

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай

Засгийн газрын тогтоол 2005 он №67

15

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол

2013 он №01

16

Нэг цонхны үйчилгээний төвийн үйл ажиллагааны журам 

ЗГ-ын тогтоол 2013.04.27

№153

17

Аймаг, Нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам

Төрийн өмчийн хороо

1997 он №139

18

Орон гэргүй иргэдэд гэр хийлгэж өгөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008.03.11 №67

19

Төрийн жинхэнэ болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

ЗГ-ын тогтоол   2003.05,08

№63

20

Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам

ЗГ-ын тогтоол

 2003.05.08 №73

21

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилныг сонгон шалгаруулах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №112

22

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.02.15 №102

23

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №120

24

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.20 №129

25

Төрийн жинхэнэ албанд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.11 №133

26

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.17 №148

27

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.24 №169

28

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.06.24 №179

29

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2003.01.27 №192

30

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2010.12.01 №199

31

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2009.06.01 №204

32

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

33

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

34

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

35

“Аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд санал өгөх журам

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2015 он №347

36

“Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №220

37

“Шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №101

38

“Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1999 он №71

39

“Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам”

ЗГ-ын тогтоол 2010 он №172

40

“Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2012 он №560

41

“Эрдэнэт хотын Хүндэт иргэн” шагналын журам

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол  2015 он №11

42

“Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

ЗГ-ын тогтоол 2001 он №41

43

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

ЗГ-ын тогтоол 2009.05.14 №143

44

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.04.03 А/29

45

Байгууллагын нууцын хамгаалах журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

46

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.07.01 А/62

47

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Wawcos cbdbev

stromectol buy - ivermectin 5 mg ivermectina online

Огноо:2021.05.07

Vtlbed fosmqp

zofran generic coupon - order ondansetron online without prescription zofran rx cost

Огноо:2021.05.03

Aocgts uqndzw

ivermectin oral 0 8 - ivermectin 200 ivermectin 0.1

Огноо:2021.05.02

Ngnuna gegywm

how much is zofran - zofran pill coupon nexium 20 mg india

Огноо:2021.04.29

Wqwghu tohxwb

lyrica 2019 - lyrica cap 100mg lyrica 150 mg

Огноо:2021.04.28

Uunwpq zsphqk

how safe is viagra - viagra gГ©nГ©rique viagra pill cost canada

Огноо:2021.04.27

Sfnwrx flliqk

viagra online usa pharmacy - viagra professional coupon sildenafil price comparison

Огноо:2021.04.26

Uertru lizygt

prednisone 40 mg rx - prednisone 80 mg daily 40 mg prednisone daily

Огноо:2021.04.25

Bspsch vazxmw

yasmin generic price - zofran 8mg tablets zofran prescription coupon

Огноо:2021.04.24

Otinbn lyhcsx

ivermectin 80 mg - stromectol tab 3mg ivermectin 0.5% lotion

Огноо:2021.04.23

Xgigbm svehjb

celebrex prices - cheapest celecoxib celebrex 200 mg online

Огноо:2021.04.21

Ghfkrq xzbdbt

tadacip 100 mg - tadacip 5mg tadacip online uk

Огноо:2021.04.20

Doowgo mgqfqc

Rvklll - tadacip 4575 Ucexij uxosie

Огноо:2021.04.17

Brheft rocogo

Yexehr - silagra without prescription Aiklwh hyisqv

Огноо:2021.04.16

free adult dating sites

free local singles
[url="http://datingfreetns.com/?"]free adult chat sites [/url]

Огноо:2021.04.15

Igndjn snohvs

Sysdmv - buy vardenafil price Sksagt tsvnjp

Огноо:2021.04.14

Lzrbwb aouaaj

Nhntvm - lasix pills Nahmiz jhnddg

Огноо:2021.04.13

Wlmahl fosrht

Izeyof - persuasive writing speech Rarhle pawbjz

Огноо:2021.04.11

Aqvsss nkwpju

Sjsjed - sildenafil 100mg coupon Jajfcs vqkypa

Огноо:2021.04.10

Csxkrz ojiomb

Wkxuxf - quotations for essay writing Oulbme fagduo

Огноо:2021.04.08

Ijjlpe uqxvrm

Fncknl - cost of propecia in india Lspncw svxswh

Огноо:2021.04.06

Aumwwe wncqvd

Qxxpoe - does viagra make blood pressure rise Mpahcs iqggie

Огноо:2021.04.05

Zfaklw akyrag

Yjpxsf - finasteride 5mg picture Prknpc tqekvf

Огноо:2021.04.04

Zyqnti pclepf

Fekgrv - essay writing about mother Saezce hqhaxv

Огноо:2021.04.02

Pzfxtj bldidx

Alxiku - purchase viagra canada Seviff cnctxl

Огноо:2021.04.01

Angbow jwilir

Kkcxwj - sildenafil online purchase india Rjfgks nzupah

Огноо:2021.04.01

Vwzlgg ehnzlp

Mfjpeh - persuasive essay on homework Qlikva yolsqf

Огноо:2021.03.30

Wywraw qelrvx

Jrxhxo - generic viagra fast delivery Bulypg ejbgyz

Огноо:2021.03.29

Fiapnu hepezd

Hkobqw - albuterola.com Rjyqzy vfqovl

Огноо:2021.03.26

Oovxux xwgdda

Vxmsvo - furosemide tablet Jqszlx kdjjop

Огноо:2021.03.25

Uxmzvf pnnqhm

Qqznts - ou acheter cialis Upppwa ltbihw

Огноо:2021.03.24

Eaxxcn awflwp

Tgzkjr - http://virviaga.com/ viagra no prescription

Огноо:2021.03.16

Bzslvo yohpaj

order research paper online - custom essay writers academic writing

Огноо:2021.03.16

Mtcntb ucrpmr

purchasing tadalafil online - tadalafil buy tadalafil online safely

Огноо:2021.03.12

Xzmrfm ehikqv

is finasteride safe - http://propechl.com/ propecia hair regrowth

Огноо:2021.03.09

Zkeiti jzxkbv

finasteride medication - http://finasteridepls.com/ propecia and beard growth

Огноо:2021.03.07

Ijdkcg qlwxfr

buy tadalafil online - tadalafil generic name tadalafil cost

Огноо:2021.02.26

z pak 500 mg

zithromax 250 mg tablet zithromax for sale what type of antibiotic is zithromax

Огноо:2021.02.19

azithromycin for sale

azithromycin otc

Огноо:2020.09.04

order viagra online

best time to take viagra 50mg

Огноо:2020.07.27

ed pills online usa

Огноо:2020.07.17

chewable viagra 100mg

all about viagra

Огноо:2020.07.17

careprost eyelash

Огноо:2020.06.11

cheap cialis

Огноо:2020.06.09

viagra prices

Огноо:2020.06.07

hydroxychloroquine price in india

Огноо:2020.05.28

buy hydroxychloroquine

Огноо:2020.05.14

below phrase [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra 100mg[/url] generic
viagra 100mg generic viagra 100mg lot device

Огноо:2020.05.13

chloroquin

Огноо:2020.05.11

true switch [url=http://viacheapusa.com/#]online viagra[/url] slowly extent direct path viagra pills for sale usa elsewhere path online viagra fully sensitive

Огноо:2020.03.29

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-18 2462
Журам батлах тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 ...

2015-05-18 4149
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн эмх цэгц, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.96.236
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 111 Онлайн
  • 3853 Өнөөдөр
  • 5153 Өчигдөр
  • 47308 Долоо хоногт
  • 68617 Сүүлийн сард
  • 4313993 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  929

Facebook

Цаг агаар