Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн хамаарагдах салбаруудын хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

2015.02.04                                                                                                                                          Эрдэнэт

 

Хууль эрх зүйн баримт бичгийн нэр

Батлагдсан огноо

Тайлбар

1.Боловсол, соёлын салбар

1.1

Боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.2

Бага, дунд боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.3

Бага, дунд боловсролын хуулийг дагаж мөрдөх тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.4

Дээд боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.5

Дээд боловсролын санхүүжилт,суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль

2011.07.09

Хүчинтэй

1.6

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

2009.02.23

Хүчинтэй

1.7

СӨБ-ын  тухай хууль

2008.05.23

Хүчинтэй

1.8

Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль

1993.11.11

Хүчинтэй

1.9

Номын сангийн тухай хууль

2014.12.19

Хүчинтэй

1.10

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого

2015.01.29

№12

УИХ-ын тогтоол

1.11

Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого

2012.05.22

№14

УИХ-ын тогтоол

1.12

Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим  арга хэмжээний тухай зарлиг

2010.07.06

№155

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.13

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2013.08.09

№142

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.14

Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай

2010.04.14

№63

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.15

Монголын нууц товчоог мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай

2004.02.14

№23

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.16

Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай

2002.02.11

№17

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.17

Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай

2010.03.26

№53

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.18

Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай

2012.08.24

№158

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.19

Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай

2007.05.24

№97

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.20

Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай

2004.09.01

№134

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.21

Боловсролын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

2007.05.14

№25

Дээд шүүхийн тайлбар

1.22

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

2008 №293

ЗГ-ын тогтоол

1.23

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр II” үндэсний хөтөлбөр

2008 №196

ЗГ-ын тогтоол

1.24

Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим  арга хэмжээний тухай зарлиг

2008 №316

ЗГ-ын тогтоол

1.25

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2010 №31

ЗГ-ын тогтоол

1.26

Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай

2005 №143

ЗГ-ын тогтоол

1.27

Монголын нууц товчоог мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай

2007 №159

ЗГ-ын тогтоол

1.28

Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай

2009 №10

ЗГ-ын тогтоол

1.29

Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай

2007 №303

ЗГ-ын тогтоол

1.30

Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай

2011 №157

ЗГ-ын тогтоол

1.31

Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай

2007 №306

ЗГ-ын тогтоол

1.32

Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай

2013 №295

 

ЗГ-ын тогтоол

1.33

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

2011 № 359

ЗГ-ын тогтоол

1.34

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр II” үндэсний хөтөлбөр

2006 № 282

ЗГ-ын тогтоол

1.35

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2006 №150

ЗГ-ын тогтоол

1.36

Боловсрол үндэсний хөтөлбөр

2011 №108

ЗГ-ын тогтоол

1.37

“Морин хуур, уртын дуу” үндэсний хөтөлбөр

2006 №245

ЗГ-ын тогтоол

1.38

“Монгол хөөмий” үндэсний хөтөлбөр

2009 №303

ЗГ-ын тогтоол

1.39

“Монголын уламжлалт бий, биелгээ” үндэсний хөтөлбөр

2011 №108

ЗГ-ын тогтоол

1.40

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр

2009  №279

ЗГ-ын тогтоол

1.41

Сонгодог урлаг II үндэсний хөтөлбөр

2007 № 225

ЗГ-ын тогтоол

1.42

Монгол Улсад инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2002 №274

ЗГ-ын тогтоол

1.43

Зөв Монгол хүүхэд

  2013 № 22

УИХ-ын тогтоол

1.44

Монгол цуур”  үндэсний хөтөлбөр

1997 № 255

ЗГ-ын тогтоол

1.45

Нээлттэй боловсролын “Нэг монгол”
үндэсний хөтөлбө
р

2010 №24

УИХ-ын тогтоол

1.46

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм

2002 оны

№230

БСШУСайдын тушаал

1.47

ЕБС-ийн анги удирдсан багшийн ажлын чиг үүрэг

2003 оны

№339

БСШУСайдын тушаал

1.48

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлтүүд

2003 оны

№321

БСШУСайдын тушаал

1.49

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2005 оны

405

БСШУСайдын тушаал

1.50

Улс, аймаг, нийслэлийн  “Оны тэргүүний багш” шаогаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

2007 оны

№440

БСШУСайдын тушаал

1.51

ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс  зүйн дүрэм

2007 оны

№41

 

БСШУСайдын тушаал

1.52

Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай /ЕБС захирал/

2008 оны

№86

БСШУСайдын тушаал

1.53

Хүүхдийн хөгжилд гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх

2007 оны

№17

БСШУСайдын тушаал

1.54

Цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын  дүрэм

2008 оны

№68

БСШУСайдын тушаал

1.55

ЕБС төгсөгчдөд боловсролын бичиг барим олгох  журам

2008 оны

№112

БСШУСайдын тушаал

1.56

Улсын тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах

2008 оны

№111

БСШУСайдын тушаал

1.57

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам

2008 оны

№113

БСШУСайдын тушаал

1.58

Ерөнхий боловсролын сургуульд Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж

2008 оны

№114

БСШУСайдын тушаал

1.59

Аймаг, нийслэлийн боловсрол, соЁлын

газрын Үйл ажиллагаанд хЯналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд

2008.06.20

№337

 

БСШУСайдын тушаал

1.60

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, түгээх журам

2009 оны

№131

БСШУСайдын тушаал

1.61

Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай /2010 №45/

2010 оны

№45

БСШУСайдын тушаал

1.62

Тусгай зөвшөөрөл олгох

2010 оны

№353

БСШУСайдын тушаал

1.63

Ерөнхий боловсролын сургуулийн
үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2010 оны

№471

БСШУСайдын тушаал

1.64

Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай /лаб. Сургууль/

2011 оны

№314

БСШУСайдын тушаал

1.65

Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /353-т өөрчлөлт оруулах

2014 оны

№245

БСШУСайдын тушаал

1.66

Боловсролын салбарт мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого батлах туха

2012 оны

№А/24

БСШУСайдын тушаал

1.67

Хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах

2012 оны

№131

БСШУСайдын тушаал

1.68

салбарын шагналын журам

2012 оны

№194

БСШУСайдын тушаал

1.69

"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр

2012 оны

№А/136

БСШУСайдын тушаал

1.70

Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал

2013 оны

№А/23

БСШУСайдын тушаал

1.71

Хүүхдэд ээлтэй  цэцэрлэгийг хөгжүүлэх

2013 оны

№110

БСШУСайдын тушаал

1.72

Тусгай зөвшөөрөл олгох арга хэмжээний тухай

2013 оны

№А/181

БСШУСайдын тушаал

1.73

СӨ болон бага, дунд боловсролын багш, удирдах ажилтанд кредит олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

2013 оны

№А/191

БСШУСайдын тушаал

1.74

Насан туршийн боловсролын талаар баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/242

БСШУСайдын тушаал

1.75

Жагсаалт шинэчлэн батлах / Нэг хичээлийн жилд бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн /

2013 оны

№А/266

БСШУСайдын тушаал

1.76

багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам

2013 оны

№А/287

БСШУСайдын тушаал

1.77

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам

2013 оны

№А/293

БСШУСайдын тушаал

1.78

ЕБС-ийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/299

БСШУСайдын тушаал

1.79

багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах

2013 оны

№А/305

БСШУСайдын тушаал

1.80

Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

2013 оны

№А/311

БСШУСайдын тушаал

1.81

/боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам

2013 оны

№А/315

БСШУСайдын тушаал

1.82

Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам

2013 оны

№А/316

БСШУСайдын тушаал

1.83

Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам

2013 оны

№А/316

БСШУСайдын тушаал

1.84

СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого

2013 оны

№А/327

БСШУСайдын тушаал

1.85

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай

2013 оны

№А/448

БСШУСайдын тушаал

1.86

СӨБ-ын багшид багшлах эрх, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад  баримтлах шалгуур үзүүлэлт

2014 оны

№А/52

БСШУСайдын тушаал

1.87

Цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэх

2014 оны

№А/112

БСШУСайдын тушаал

1.88

Хүүхэд бүрт ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/110

БСШУСайдын тушаал

1.89

Элсэлтийн чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай

2014 оны

№А/143

БСШУСайдын тушаал

1.90

Сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөр, багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

2014 оны

№А/240

БСШУСайдын тушаал

1.91

Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014 оны

№А/245

БСШУСайдын тушаал

1.92

Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны

№А/370

БСШУСайдын тушаал

1.93

Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай

2014 оны

№А/78

БСШУСайдын тушаал

1.94

Хууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Шилэн данс

2015 оны

№А/01

БСШУСайдын тушаал

1.95

Хичээлийн жилийн бүтэц

2015 оны №А/02

БСШУСайдын тушаал

1.96

Шагналын журам

2015 оны

№ А/20

БСШУСайдын тушаал

1.97

Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх тухай

2014.08.04

№01

БСШУСайдын албан даалгавар

1.98

Ажлыш эрчимжүүлэх тухай /соёлын салбар/

2015.05.06

№01

БСШУСайдын албан даалгавар

1.99

Суурь боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх тухай

2015.07.10

№03

БСШУСайдын албан даалгавар

1.100

Соёлын тухай хууль

1996.04.11

Шинэчилсэн найруулгаар мөрдөгдөж байгаа

1.101

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

2014.05.15

Одоо мөрдөгдөж байгаа

1.102

Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам

2010 он №172

Засгийн газрын тогтоол

1.103

Соёлын төв /ордоны/ үлгэрчилсэн дүрэм

2011 оны

№ 83

БСШУСайдын тушаал

1.104

Соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам, зохион байгуулах санхүүжүүлэх журам

2002 оны

№377, 378

БСШУСайд, Сангийн сайдын хамтарсан  тушаал

1.105

Олон улсын хэмжээнд зохиогддог соёл урлагийн их наадам, уралдаан үзэсгэлэн номын яармагт оролцож онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан, уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох журам

2008 оны №120

Засгийн газрын тогтоол

1.106

Аймаг, нийслэлийн нийтийн номын сангийн үлгэрчилсэн журам

2007 оны №415

БШУСайдын тушаал

1.107

Морин хуур уртын дуу үндэсний хөтөлбөр

2005 оны №43

Засгийн газрын тогтоол

1.108

Монголын уламжлалт бие биелгээ үндэсний хөтөлбөр

2009 оны №10

Засгийн газрын тогтоол

1.109

Монгол хөөмий үндэсний хөтөлбөр

2007 оны №159

Засгийн газрын тогтоол

1.110

Аймгийн соёлын салбарыг 2012-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр

2012 оны №58

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2.Нийгмийн халамж, хүүхэд хамгаалал, нийгмийн даатгалын салбар

2.1.1

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

2012.01.19

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

2.1.2

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005.12.08

2008 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон

2.1.3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005.12.08

2008 оны 1-р сарын 15, 2013 оны 2 –р сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан

2.1.4

Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль

2010.06.25

2011 оны 5-р сарын 27-ний

2.1.5

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль

2008.05.16

Өөрчлөгдөөгүй одоо даган мөрдөгдөж байгаа

2.1.7

Хүний хөгжлийн сангийн тухай хууль

2009.11.18

2010,2011,2012 онуудад өөрчлөлт орсон

2.1.8

Төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай

/Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээг 200,000 /хоёр зуун мянга/, гавьяат цолтон ахмад настанд олгох нэмэгдлийн хэмжээг 150,000 / нэг зуун тавин мянга/ төгрөгөөр/

2008.05.16

№33

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.9

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2012 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

/УИХ-ын 2012-09-14-ний 31 тогтоолоор нэмэлт/

 

2011.11.25

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.10

Тэтгэмжийн хэмжээг өөрчлөх тухай

/Жирэмсэн эхэд олгох тэтгэмж/

2012.02.16

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.11

Хүүхдийн  мөнгө олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

2012.09.22

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.12

Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай

2012 оны

№70

Засгийн газрын тогтоол

2.1.13

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

/Хүний хөгжил сангаас хөрөнгө зарцуулах журам/

2012 оны №71

Засгийн газрын тогтоол

2.1.14

Журам батлах тухай /Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж хөнгөлөлт, тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох сургалтын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд нэмэгдэл хөлс олгох, тусгай сургалтын байгууллагын зардал тооцох журам, ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам/

2012 оны

№185

 

Засгийн газрын тогтоол

2.1.15

Хөнгөлөлтийн хэмжээ тогтоох тухай /Ахмадын зориулалттай ахмад сувилалын/

2013 оны №19

Засгийн газрын тогтоол

2.1.16

Журам батлах тухай /өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан/

2014 оны

№404

Засгийн газрын тогтоол

2.1.17

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2013 оны №26

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол

2.1.18

Маягтын загвар батлах тухай/Байнга асаргаа/

2012 оны

А/55/360

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

2.1.19

Дүрэм батлах, урамшууллын хэмжээ тогтоох тухай/Амьжиргааг дэмжих зөвлөл/

2012 оны А/89

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2.1.20

Журам шалгуур батлах тухай/ОНОТХҮ/

2012 оны А/91

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2.1.21

Журам батлах тухай/Цусны хүндэт донорыг сувилуулах журам/

2013 оны А/43

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.22

Журам батлах тухай  /Төрөлжсөн асрамжийн газар/

2013 оны А/97

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.23

Журам шинэчлэн батлах тухай/асрамжийн ахмад, ХБИ-нд тэтгэвэр олгох журам/

2013 оны ЭА/156

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.24

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай

2014 оны А/32

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.25

Журам, загвар  батлах тухай

/ОНОТХҮ үзүүлэх байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/

2014 оны А/52

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.26

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

1996

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.27

Гэр бүлийн тухай хууль

1999

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.28

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2004

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.29

Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги

2011

Стратегийн баримт бичиг

2.1.30

Хүүхэд хамгааллын стратеги

2012

Стратегийн баримт бичиг

2.1.31

Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2014

Стратегийн баримт бичиг

2.1.32

Хүүхдийн “Янзага” зуслангийн хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2014

Стратегийн баримт бичиг

2.1.33

НҮБ-ийн бодлогын баримт бичиг

2015

Стратегийн баримт бичиг

2.1.34

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

1994

19 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.35

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль

1994

3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.36

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль

1994

12 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.37

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд  тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хууль

 

1997

4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.38

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль

 

1994

4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.39

Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль

2014

1 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.40

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай  хууль

 

1994

3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2. 41

Татварын зарим хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай хууль

2007

 

3.Хөдөлмөрийн салбар

3.1

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999.05.14

2015 онд өөрчлөн найруулсан

3.2

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

2011.06.17

2012 оны 12-р сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон

3.3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

2008.05.22

2015 онд өөочлөлт орсон

3.4

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль

2010.04.16

Шинэчилсэн найруулга

3.5

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль

2001.04.12

2011 онд өөрчлөлт орсон

3.6

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

2009.02.13

 

3.7

Төрөөс албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

2006 оны №01

УИХ-ын тогтоол

3.8

Журам батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан/

2011 оны

№375

ЗГ-ын тогтоол

3.9

Үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

2011 оны №350

ЗГ-ын тогтоол

3.10

Аймаг, нийслэл, дүүргийн салбар зөвлөлийн  дүрэм батлах тухай

2012 оны №01

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоол

3.11

Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулах журам батлах тухай

1997 оны

№11

ЗГ-ын тогтоол

3.12

Хөдөлмөрийн хэлтэс байгуулах тухай

2012 оны №35

ЗГ-ын тогтоол

3.13

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрүүд батлах тухай

2015 оны №07

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл

3.14

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2015 оны №А/26

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал

4.Эрүүл мэнд, биеийн тамирын салбар

4.1

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

2000-01-28

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.2

Ариун цэврийн тухай хууль

1998-05-07

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.3

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль

2003-10-10

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.4

Дархлаажуулалтын тухай хууль

2000-04-20

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.5

Донорын тухай хууль

2000-01-28

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.6

Мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

2002-11-28

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.7

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай  хууль

2013-01-03

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.8

Тамхины хяналтын тухай  хууль

2005-07-01

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.9

Усны тухай  хууль

2012-05-17

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.10

Хүний дархлал хомсдолын   вирусын халдвар дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль

2012-12-13

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.11

Хүнсний тухай  хууль

2012-12-20

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.12

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

2010-05-27

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.13

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

2015-01-29

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.14

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай  хууль

2015-01-29

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.15

Эрүүл мэндийн тухай хууль

2011-05-05

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.16

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль

2005-07-01

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.17

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай  хууль /шинэчилсэн найруулга/

 

2010-11-25

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.18

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай  хууль

 

2001-02-01

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.19

“Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” батлах тухай

2008-01-31

2007-2021

 УИХ-ын тогтоол

 Дугаар 12

4.20

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

 

2002-10-11

ЗГ-ын тогтоол

Дугаар 68

4.21

Эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн бодлого батлах тухай

2012-2016

ЭМС-ын 176

4.22

Монголын уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

 

1999- 7- 2

УИХ-ын тогтоол

Дугаар 46

4.23

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай                     

2014-2023

 ЭМСайдын тушаал

№ 55

4.24

Aмьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай

 

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 34

 

4.25

“Эрүүл мэнд"үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2010-2021

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 268

4.26

Амны хөндийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай

 

2000-2020

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 150

4.27

Хөтөлбөр батлах тухай /“Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ/

2010-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 318

4.28

Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний  Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2011-2015

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 108

4.29

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Нөхөн үржихүйн 4 дэх)

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 61

4.30

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Эрүүл хот,дүүрэг,сум, баг,ажлын байр,сургууль)

 

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 359

4.31

Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр              

2010-2016

ЭМСайдын тушаал

№279

4.32

“Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” батлах тухай

2006-2015

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 245

4.33

 "Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

2014-2020

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 416

4.34

Aмьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний Хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 34

4.35

 “Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил” хөтөлбөр

2013-2016

ЭМСайдын тушаал Дугаар: 228

4.36

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм, хамт олонд түшиглэн сэргээн засах “Тэгш дүүрэн” хөтөлбөр

2011

ЭМСайдын тушаал

 Дугаар: 216

4.37

“Өрхийн эмийн сан” хөтөлбөр батлах

 

2012-2015

ЭМСайдын тушаал

 Дугаар: 23

4.38

Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн,зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай

2013-12-21

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 425

4.39

Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

 

2001-10- 3

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 224

4.40

Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай

2006 -4 - 5

 ЭМСайдын тушаал

Дугаар 75

4.41

Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг  бүртгэх тухай

2005

ЭМСайдын тушаал

 

4.42

Мансууруулах бодистой ургамалын жагсаалт

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.43

Ундны усны эрүү ахуйн бүсийн дэглэм

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.44

Цус, эд эрхтнийг хил давуулахад хяналт тавих журам

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.45

Монголын уламжлал анагаах ухааныг хөгжүүлэх хөтөлбөр                        

2010-2018

ЭМС-ын 396 дугаар тушаал

4.46

Магадлан итгэмжлэл олгох тухай             

2015-01-07

ЭМСайдын тушаал

№04

4.47

Эм, эмийн түүхий эдийг бүртгэх тухай

2015-01-15

ЭМСайдын тушаал

№13

4.48

Улсын хэмжээнд 2015 онд  ашиглах эмнэлэг, сувилалын орны дээд хязгаар батлах тухай

2015-01-19

ЭМСайдын тушаал

№15

4.49

Хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах тухай

2015-2-26

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 74/57

4.50

Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай

2015-03-02

ЭМСайдын тушаал

№86

4.51

Цусаа бэлэглэх өдрийг бий болгох тухай

2015-04-01           

ЭМСайдын тушаал

№124

4.52

Сонгон шалгаруулалтын аргачлал батлах тухай

2015-04-07

ЭМСайдын тушаал

№131

4.53

Стратеги батлах тухай

2015-05-04

ЭМСайдын тушаал

№181

4.54

Улсын хэмжээнд 2016-2017 онд  ашиглах эмнэлэг, сувилалын орны дээд хязгаар батлах тухай            

2015-06-29

ЭМСайдын тушаал

№250

4.55

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн кабинеийн бүтэц, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага батлах тухай

2015-08-04

ЭМСайдын тушаал

№293

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Fbotmd uusrfv

ivermectin 10 ml - stromectol drug stromectol south africa

Огноо:2021.05.08

Bypabo zzabhm

ondansetron pharmacy - ondansetron 50 mg prescription ondansetron otc price

Огноо:2021.05.03

Nurnma fpdcoq

stromectol cost - ivermectin buy online buy stromectol uk

Огноо:2021.05.02

Rvciek qzvlnh

nexium 40 - best price for nexium 40 mg 15mg nexium

Огноо:2021.04.29

Oatrhr jpypev

how much is lyrica in mexico - lyrica canada online lyrica drug cost

Огноо:2021.04.28

Nhpyun uzgldh

sildenafil 50mg without prescription - comprar viagra barato where to purchase over the counter viagra

Огноо:2021.04.27

Ghnsem ukuhcl

sildenafil 20mg online prescription - who makes viagra professional canadian discount pharmacy viagra

Огноо:2021.04.26

Rczdme nbedyo

prednisone coupon - buy prednisone online cheap prednisone 1.25 mg

Огноо:2021.04.25

Tvnnuc tzzmmu

where to get zofran cheap - nexium 20 mg price in india zofran tablets in india

Огноо:2021.04.24

Umivqr ldptii

ivermectin 24 mg - ivermectin 400 mg buy ivermectin for humans australia

Огноо:2021.04.23

Nzjzny umbgrp

canadian celebrex 200mg - celecoxib 200 mg pharmacy celebrex 200 mg buy online

Огноо:2021.04.22

Gjofhv usxazb

order tadacip - tadacip 20 mg tablet tadacip 20mg

Огноо:2021.04.20

Boexyl apvogv

Xranbr - tadacip for sale Kgrqce avmovk

Огноо:2021.04.17

Juvimt iwengi

Ligmmj - silagra 100 Jastvm lcnnhv

Огноо:2021.04.16

personals sites

free dating site
[url="http://datingfreetns.com/?"]completely free dating site [/url]

Огноо:2021.04.15

Виртуальный азартный клуб, в котором любой заинтересованный человек делает ставки
на выбранные соревнования спортивного характера, называется букмекерская компания (БК).


По каждому соревнованию идет
четкая работа аналитиков компании.
специалисты оценивают шансы
на победу игрока и формируют коэффициенты.

Беттер одерживает победу когда пари сыграла.
Сумма, которую он поставил, перемножается
с котировками.
Так высчитывается итоговая прибыль.

Если гемблер проигрывает, все деньги отправляется в контора.


На данный момент в России ведут свою деятельность
на законных основаниях порядка сорока
беттинговых компаний.
имеется два формата их работы.
Онлайн площадки в интернете и наземные
филлиалы (ППС).
Актуальные адреса ППС можно найти на web старничке интересующего вас букмекера, либо в профильных группах, обозревающих популярные букмекерские конторы.

Для снятия и пополнение баланса в пунктах наземного ППС работают
только наличные.
Выигрышные средства выплачиваются через кассу.


Благодаря тому, что современное
общество предпочитает online игры, основным спросом является онлайн-букмекеров.

Для удобства пользователей, помимо
официальных сайтов, многие букмекерские
конторы дают возможность оформлять
купон в мобильных приложениях.
Для мотивации как новых, так и опытных игроков создатели БК пытаются разработать особенными свои предложения, насыщая большей
функциональностью и возможностями.


Как выбрать букмекера

Любой игрок основывается на свои определенные критерии по выбору букмекерской конторы или
поиска беттингового сайта.
Нужно тщательно посмотреть на возможности букмекера
до регистрации.
главными условиями для принятия решения считают актуальную программу лояльности,
статус букмекерской конторы
и котировки и комиссию самого БК.


Ниже приведет список распространённых характеристик для игроков, разработанных нашим обзорным ресурсом:

Глубина линии.
главными характеристиками данного списка считается количество составленных конторов http://d-click.madiaimprensa.com.br/u/1214/3400/0/24427_0/b90af/?url=http://hu.fe.ng.k.ua.ngniu.bi..uk41@Www.Zanele@silvia.woodw.o.r.t.h@oskj.jp/yybbs/yybbs/yybbs.cgi%3Flist=thread рынков по росписи на исходы и
гандикапы в футбольных матчах, а также росписьна хоккей и теннис.
Топовыми БК по России по рынкам принято считать Фонбет
и 1хставка.

Коэффициенты.
ТОП букмекерских контор зачастую составляется
на основании размера кэфов. Ведь
чем выше коэффициент по игре, тем больше денег
можно заработать ставки на спорт онлайн .Live-сервис.
Пари, которые оформляются игроками
по ходу матча, расположены в линии лайв режима.
При обзоре букмекера мы делаем акцент на
скорость оформления и расчета пари, общее количество живой линии, глубину росписи.


Отзывы о Букмекере.
Данный показатель формирует рейтинг
легальным букмекерским конторам в плане скорости денежных переводов и обработки негативных обращений от клиентов компании.
Каждый гемблер хочет быть уверен в том, гарантированной выплаты при ставке по всем
правилам.
Если компания по каким-либо причинам не выплачивает выигрыш,
то коэффициенты и промокоды не представляют большого значения.

Огноо:2021.04.15

Lpbbxe gcoxoy

Yubyzy - vardenafil online prescription Qrmdjo xquvxt

Огноо:2021.04.14

Игорное заведение, в котором каждый желающий делает
ставки на выбранные соревнования спортивного характера, называется букмекерская компания (БК).


По каждому соревнованию организована предворительная подготовка аналитического
отдела. специалисты оценивают шансы на победу игрока и определяют
размер котировки.
Беттор побеждает в том случае, если ставка Прошло.
банкролл по ставке, умножается на коэффициент.


Так высчитывается итоговая прибыль.
Если Пари не проходит, вся сумма отправляется в контора.Сегодня в нашей стране официально
зарегистрированы несколько букмекерских
контор.
имеется два формата их работы.
виртуальные платформы в online поле
и офлайн пункты приема ставок (ППС).

Актуальные адреса точек вы найдете на web
старничке выбранной конторы, или в профильных группах, обозревающих Обзоры на БК.

Для ввода и вывода средств в наземных филлиалах используется с обналиченными купюрами.

Выигрыш за пройденную ставку
игрок получает через администратора.


Благодаря тому, что современное общество предпочитает онлайн развлечения,
пик популярности приходится на площадки контор в интернете.


Для удобства пользователей, помимо интернет ресурсов, многие букмекерские
конторы принимают ваши пари в приложениях для IOS
и Андроид.
Для стимулирования спроса создатели БК стараются сделать уникальные
бонусные программы, с самыми щедрыми условиями
по рынку.

Как подобрать БК

Каждый беттер разрабатывает
собственную систему оценок по выбору букмекерской конторы для
игры онлайн формата.
Нужно тщательно посмотреть на с характеристиками сайта перед
началом работы.
главными условиями для выбора считают актуальную программу лояльности, статус букмекерской конторы и размер коэффициентов и маржи.


Вот несколько распространённых характеристик для игроков, подобранных нашим обзорным
ресурсом:

Глубина линии.
Ключевыми особенностями данного списка считается
количество составленных конторов https://georgiacommunityboard.com/buysell/198054 маркеров для пари на исходы и гандикапы в футбольных матчах, а также выборкана хоккей и теннис.
Лучшими в РФ по количеству маркетов принято считать Фонбет и 1xstavka.Котировки.
ТОП букмекерских контор обычно формируется исходя из величины коэффициента.
Ведь чем выше коэффициент
по игре, тем больше денег можно заработать ставки на спорт онлайн .


Проработка лайва.
Пари, сделанные во время игры, находятся в линии лайв
режима. При обзоре букмекера
особое внимание было направлено на удобство билета и расчета пари,
глубину живой линии, глубину росписи.


Надежность.
Данный критерий дает характеристику
лицензионным БК в плане скорости денежных переводов и
решения конфликтных ситуаций с
пользователями сайта. любой игрок нуждается в
уверенности что он получит свой выигрыш, если проводил игру честно.

Если контора по неизвестным обстоятельствам задерживает выплаты, то размер котировок и
промокоды не имеют большого значения.

Огноо:2021.04.12

Игорное заведение, в котором любой заинтересованный человек может заключить пари на различные спортивные
события, называется букмекерская
контора (БК).

По каждому соревнованию организована предворительная подготовка
аналитического отдела. Они дают
оценку вероятности событию и определяют размер котировки.

Игрок выигрывает в том случае, если ставка Прошло.
Сумма, которую он поставил, перемножается с котировками.

Так высчитывается итоговая прибыль.
Если гемблер проигрывает, вся сумма отправляется
в контора.

Сегодня на территории Российской Федерации ведут свою деятельность на законных основаниях порядка сорока
беттинговых компаний.
Есть два формата их работы.

Онлайн площадки в online поле и офлайн пункты приема
ставок (ППС).
Контакты работающих точек можно найти на
web старничке интересующего вас букмекера,
либо в профильных группах, делающих популярные букмекерские конторы.

Для ввода и вывода средств в офлайн точках используется наличный расчет.


Выигрышные средства игрок получает через администратора.Поскольку современное общество выбирают онлайн развлечения, основным спросом является виртуальные букмекерские конторы.

Для большей оперативности, помимо
официальных сайтов, некоторые БК дают возможность оформлять
купон в приложениях для IOS и
Андроид.
Для стимулирования спроса создатели БК
пытаются разработать особенными свои предложения, насыщая большей функциональностью и возможностями.


Как выбрать букмекера

Любой игрок основывается на свои определенные критерии для выбора БК или поиска беттингового сайта.

Следует внимательно посмотреть
на с характеристиками сайта до
регистрации.
Основными критериями для принятия решения принято считать систему промокодов, легальность работы букмекера
и котировки и комиссию самого БК.


Вот несколько распространённых характеристик
для гемблеров, разработанных нашим обозревательным сайтом:

Глубина линии.
главными характеристиками данного списка считается количество
предлагаемых букмекером https://k8-asia.com/k8/profile.php?id=529837 рынков по росписи на исходы и гандикапы в футбольных турнирах, а также росписьна
хоккей и теннис. Топовыми БК по России по рынкам принято считать Фонбет и
1xstavka.

Котировки.
ТОП букмекерских контор зачастую составляется
на основании величины коэффициента.
Ведь чем выше коэффициент по игре, тем большая сумма
возможна для выигрыша ставки на спорт онлайн .


Проработка лайва.
Ставки, которые оформляются игроками
по ходу матча, расположены в линии лайв режима.
При оформлении рейтинга особое внимание было направлено на скорость оформления и расчета пари, глубину предлагаемых
ставок, глубину росписи.

Отзывы о Букмекере.
Данный показатель формирует рейтинг
легальным букмекерским конторам относительно выплаты денежных средств
и решения конфликтных ситуаций с пользователями сайта.

Каждый гемблер хочет быть уверен в
том, гарантированной выплаты если проводил игру честно.

Если контора по каким-либо причинам задерживает выплаты, то размер
котировок и промокоды не представляют никакого интереса.

Огноо:2021.04.12

Iwogxg ynvouf

Bdtnsm - good things to write an essay about Wthgae teutdp

Огноо:2021.04.08

Gfdcuo gyhhgy

Wtfdzg - finasteride 5mg vs propecia 1mg Syyskk ngqzyv

Огноо:2021.04.06

Uajhxl pnzahg

Fkzxqn - viagra connect 8 tablets Rksyka nkwuus

Огноо:2021.04.05

Mccbkn iupoiv

Qjcduz - finasteride tablets 1mg price in india Kzehla glfiwl

Огноо:2021.04.04

Gsvibp nipixq

Iukfqr - research paper katherine johnson Oybngs lztfpu

Огноо:2021.04.02

Bywjfr ikkmah

Umdsun - viagra tablets online Zacyhx vweqjw

Огноо:2021.04.01

Nlsixy lsrstx

Diekol - sildenafil prescription canada Ixguzc vhatzw

Огноо:2021.04.01

Urlahl jnnivg

Shqyjz - why do i want to go to college essay Eukbsf ujiyjk

Огноо:2021.03.30

Ryxfgj abkydz

Nmqcep - where to buy generic viagra in usa Pterlp vnubyd

Огноо:2021.03.29

Gbqbnz wvfjjb

Uflphj - cialis brand 10mg Peoowy pxmeiq

Огноо:2021.03.28

Negjfe ltoipl

Jwsyed - buy ampicillin Dvxxpa mrvbgj

Огноо:2021.03.26

Mxditu zhtktt

Khzhsj - furosempi.com Lmyclk giepdx

Огноо:2021.03.25

Oovmol xrplfk

Vjvzng - tadalafil soft Bcebsn mgbhjv

Огноо:2021.03.24

Gybtps bkgchr

Zgwusw - geivermectin.com Moacqd ofxzil

Огноо:2021.03.23

Qlfddo gmukco

tadalafil liquid - http://xtadalafilp.com/ tadalafil price

Огноо:2021.03.12

Qxrawc issajs

nebenwirkungen propecia - http://propechl.com/ what does propecia do

Огноо:2021.03.09

Vvdbmu hatawb

is propecia dangerous - http://finasteridepls.com/ finasteride vs dutasteride

Огноо:2021.03.07

Eutzlt hkfrqs

generic tadalafil canada - liquid tadalafil tadalafil 5mg

Огноо:2021.02.26

zithr

zithromax oral purchase zithromax z-pak zithromycin

Огноо:2021.02.22

natural chloroquine

anti-malaria drug chloroquine chloroquine coronavirus malaria drug chloroquine

Огноо:2021.02.13

Safe & Confidential

buy clomid no prescription is it safe to buy clomid online zithromax price comparison zithromax for sale cheap cost of synthroid without insurance who can buy synthroid online

Огноо:2020.12.20

My canadian pharmacy

can i buy levitra at walgreens prices of levitra cheapest kamagra oral jelly online buy kamagra oral jelly in canada where to buy female viagra pill can i buy viagra

Огноо:2020.11.30

The Biggest Healthcare Store

buy levitra in uk levitra pharmacy online buy kamagra oral jelly online usa best online site to buy kamagra who can buy viagra lowest price viagra

Огноо:2020.11.28

Approved Canadian Pharmacy

levitra price in usa buy levitra jelly how to get kamagra prescription cheap kamagra tablets buy cheap viagra online can you buy viagra at walmart

Огноо:2020.11.27

Canadian Official Drugstore

buy levitra in canada cheap levitra pills uk can you buy kamagra without a prescription cheap kamagra jelly cvs viagra price generic viagra for sale

Огноо:2020.11.14

Online Pills Store

buy levitra online without prescription levitra prescription prices propecia online canadian pharmacy buy propecia walgreens cost of synthroid at walgreens synthroid pill price

Огноо:2020.11.05

Buy online!

canada levitra online cheap 40mg levitra how to order propecia online buy generic propecia online synthroid price online pharmacy buy synthroid online canada

Огноо:2020.11.05

amoxycillin1st.com

Огноо:2020.11.02

24h Healthcare store

where to buy levitra in Sacramento online where to buy levitra in San Jose online purchase propecia from Charlotte top 4 best places to buy propecia in Israel best price for synthroid in Tucson cheap synthroid in Milwaukee

Огноо:2020.10.26

Canadian Pharmacy - No Prescription!

cheap levitra in Miami levitra online pharmacy in St Louis best way to find cheap propecia in Czech Republic where to purchase propecia in Austin cheap synthroid in Indianapolis synthroid alternative

Огноо:2020.10.26

FDA Approved Pharmacy

purchase levitra from Singapore where to buy levitra in Saudi Arabia buy propecia online from Fort Worth buy propecia online from Pittsburgh synthroid sales canada synthroid online pharmacy in San Antonio

Огноо:2020.10.17

Холбоотой мэдээлэл

2015-06-28 3085
Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

2015-05-31 4122
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журам зааврын жагсаалт

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журам зааврын ...

2015-09-16 3337
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.96.236
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 92 Онлайн
  • 3576 Өнөөдөр
  • 5153 Өчигдөр
  • 47031 Долоо хоногт
  • 68340 Сүүлийн сард
  • 4313716 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  929

Facebook

Цаг агаар