Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам

                   Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын
                                 2015 оны ... дугаар сарын ....  –ны өдрийн   ... 
                                                                               дугаар тушаалын  1 дүгээр хавсралт

 


         АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
         АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ
 


        Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт  бичгийн эмх цэгц, зохион байгуулалт, бүрдэл, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулах, хяналт тавихад энэхүү журмын зорилго оршино.
     Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь бичиг баримт хүлээж авах, хүргүүлэх, боловсруулах, баримт бичгийн  эх зохиох, хэвлэмэл хуудсанд бичих, хянах,шийдвэрлэх, баталгаажуулах,  ангилан төрөлжүүлэх, хэрэгжүүлэх, биелэлтийг мэдээлэх, дүгнэх, тайлан мэдээ гаргах, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, мэдээлэл лавлагаанд ашиглах, харилцааг зохицуулахад   энэхүү журмыг баримтална.
Нэг.Баримт бичиг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих, хадгалах
    1.1.Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг хүлээн авч зөв хаягласан, бүрдэл бүрэн эсэхийг шалгаж ирсэн баримт бичгийн бүртгэлд бүртгэнэ.Бүртгэсэн баримт бичгийн эхний хуудасны  арын зүүн доод өнцөгт бүртгэлийн дардасыг дарж Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу тэмдэглэл хийнэ.
    1.2. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нь ирсэн, явсан  бичиг, өргөдлийг  цахимаар болон бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэж, хариутай бичиг,  өргөдөлд бүртгэл хяналтын картыг хөтлөн хавсаргаж  удирдлагад танилцуулан  удирдлагын заалтын дагуу  холбогдох хэлтэс, тасаг, нэгжийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд  шилжүүлнэ.
    1.3.”Нууц”  , “Гарт нь”  гэсэн бичгийг дугтуй дээрх хаягаар бүртгэж  холбогдох ажилтанд  өгч гарын үсэг зуруулна.
     1.4.Өргөдөл, ирсэн бичгийг хүлээн авсан хэлтэс, тасаг, албадын удирдлага,  холбогдох ажил хариуцсан  мэргэжилтэн  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
    1.5. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг шийдвэрлэснээс хойш  ажлын нэг өдөрт багтаан бичиг хэргийн эрхлэгчид  хүлээлгэн өгнө.
      1.6.Явуулах албан бичгийг  гарын үсэг зурсан буюу батлагдсан өдөрт нь багтаан  явсан бичгийн бүртгэлд бүртгэнэ.Явуулах баримт бичгийг  2 хувь үйлдэнэ.
     1.7.Явуулах албан бичигт   Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу огноо, бүртгэлийн дугаарыг  хэвлэмэл хуудсанд бичнэ.
     1.8.Бүртгэлийн дугаар авч бүртгэгдсэн явах баримт бичгийн 1 хувийг  зохих хаягаар нь тухайн өдрийн ажлын цагт багтаан шуудангаар илгээнэ.Шуурхай дамжуулах шаардлагатай баримт бичгийг факсаар болон цахим шуудангаар явуулж болох ба цаасан хувийг давхар шуудангаар илгээнэ. Баримт бичгийн үлдэх хувийг  бичиг хэргийн эрхлэгч  хавсралтын хамт ХХНЖ-ын дагуу холбогдох хавтаст хэрэгт хадгална.
    1.9.Шуудангаар илгээх бүрдэл бүрэн болсон баримт бичгийг дугтуйнд хийж явуулах газрын нэр хаяг, индексийг зөв бичиж хаяглана.
     1.10.Шуудангаар илгээх баримт бичгийн жагсаалтыг 2 хувь үйлдэн бичиг хүргэгчид хүлээлгэн өгнө.Бичиг хүргэгч  баримт бичгийг  Шуудан холбооны газарт  хүлээлгэн өгч жагсаалтад гарын үсэг зуруулан 1 хувийг  бичиг хэргийн эрхлэгчид хянуулан буцаан өгнө.
    1.11.Бичиг хүргэгч  биечлэн хүргэх баримт бичгийг  Баримт бичиг хүлээлцэх дэвтэрт бичиж, тухайн байгууллагын бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулна.
   1.12.Хэвлэмэл хуудсыг   стандартын дагуу хэвлүүлж  хүлээн авч, тусгай дугаарлагчаар дугаарлана.Бүртгэлийн дугаарыг хэвлэмэл хуудасны нүүрэн талын баруун доод өнцөгт тавина.
       1.13.Хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, ашиглалт, зарцуулалтад  бичиг хэргийн эрхлэгч хяналт тавина.
      1.14.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн тэмдгийг бичиг хэргийн эрхлэгч хариуцна.Тэмдгийг бусдад шилжүүлэх, ажлын байрнаас гадагш авч гарахыг хориглоно. 
     1.15.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгч хадгална. Хоёр.Бичиг хэргийн эрхлэгчийн үүрэг
    2.1.Ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг цахим программ болон бүртгэлийн дэвтэрт  бүртгэж, шийдвэрлэлтийн талаарх тэмдэглэлийг   хөтлөн  шийдвэрлэлтэд хяналт тавина.
      2.2.Хариутай  бичиг болон бичгээр ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайлан мэдээг улирал тутам гаргаж мэдээлнэ.
       2.3.Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу баримт бичгийн бүртгэл, бүрдэл, шийдвэрлэлт, ашиглалт, хадгалалтын  ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.
Гурав.Хэлтсүүдийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтны үүрэг:
       3.1.Ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлын бүртгэлийн дэвтэртэй байна.
     3.2.Тухайн хэлтэст ирсэн баримт бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгчээс хүлээн авч   хэлтсийн бичиг бүртгэх дэвтэрт бүртгэн хэлтэс тасгийн даргад танилцуулан холбогдох ажилтанд шилжүүлэн гарын үсэг зуруулна.
3.3.Хариутай бичиг болон өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацаанд нь шийдвэрлүүлэн бүртгэл хяналтын картын “хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэсэн” гэсэн хүснэгтэд  шийдвэрлэлтийн талаарх тэмдэглэлийг хөтөлж,  бичиг хэргийн эрхлэгчид буцаан өгнө.
    3.4.Баримт бичгийг боловсруулсан удирдлага, мэргэжилтнүүд утга агуулга, хэл найруулга, үг үгсийн алдаагүй боловсруулан холбогдох удирдлагад хянуулан дотоод сүлжээнд тавина.
Дөрөв.Архивын талаар:
      4.1. Ажилтнууд нь холбогдох журам, зааврын дагуу  өмнөх оны баримтыг  эмхлэн цэгцэлж  ХХНЖ-ын дагуу данс бүртгэл үйлдэн  1 дүгээр улиралд багтаан байгууллагын Архивт хүлээлгэн өгнө.
    4.2.Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан ББНШК нь хэлтэс, ажилтнуудаас хүлээн авсан баримтын  байнга, түр хадгалах болон устгах хэргийг ялгах, сонгох ажлыг жил бүр зохион байгуулна.Хадгалах хугацаанд өөрчлөлт оруулах, түүнчлэн жагсаалтанд ороогүй баримтын хадгалах хугацааны талаар санал боловсруулж Төрийн архивын дэргэдэх ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлнэ.
    4.3.Аймгийн ЗДТГ-ын  архивт хадгалах хугацаа дууссан байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийг  Төрийн архивт  данс бүртгэлээр шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
    4.4.Байгууллагын удирдлага, ажилтан,  бичиг хэргийн эрхлэгч нь байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврыг мөрдөн ажиллана.
    4.5.Архивын лавлагааг  байгууллага, иргэд, ажилтнуудын хүсэлтийн дагуу мэдээллийг  хуулбар болон хэсэгчилсэн хуулбар хэлбэрээр олгоно.

Тав.Хариуцлагын талаар:
    5.1.Энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн дагуу хэлтэс, тасаг, нэгжийн удирдлага болон ажилтнуудад  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын  шийдвэрээр хариуцлага тооцно.

                                                                                       -ОоО-


 
                  

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Fsgprn xovioi

zofran canada pharmacy - where can you get zofran cheapest zofran

Огноо:2021.05.03

Ozquec fhsutx

stromectol ivermectin buy - ivermectin 6 mg tablets buy ivermectin cream

Огноо:2021.05.02

Fhrnvh jlgfgc

ivermectin 3mg tablets - stromectol how much it cost stromectol ebay

Огноо:2021.05.01

Lbhgeh zjvlfx

yasmin canada price - topamax 50mg where can i buy nexium

Огноо:2021.04.30

Pcvhns ndgadr

lyrica 75 mg pill - lyrica otc lyrica usa

Огноо:2021.04.29

Dkjsfr ajhpmh

viagra by pfizer - buy viagra online viagra online singapore

Огноо:2021.04.28

Mfgodd ckwysn

how to get viagra united states - generic viagra professional online purchase viagra online with paypal

Огноо:2021.04.26

Bqeasu wnhncs

prednisone cost us - where can i buy prednisone online uk prednisone 10 mg coupon

Огноо:2021.04.26

Irsdhj osgqhx

topamax prescription canada - yasmin pill price nz nexium 5mg coupon

Огноо:2021.04.24

Zcahdz yskdfn

ivermectin tablets - ivermectin 1 topical cream cost of ivermectin cream

Огноо:2021.04.23

Hgfpwd vhvaai

celebrex cap - celecoxib 100mg united states online celebrex india

Огноо:2021.04.22

loans for people

cash advance america
[url="http://paydayloanust.com/?"]no credit check payday loans instant approval [/url]

Огноо:2021.04.22

Jkpbkc tbcbmg

buy tadacip online in india - tadacip 5 buy tadacip online uk

Огноо:2021.04.21

Ctxdbw nrfozv

Evpgzq - extra super stendra Jjfgwt rlivby

Огноо:2021.04.19

Gbaxdk hgacjd

Wgcvek - silagra soft Owjvii tqcrrm

Огноо:2021.04.17

Tajczj cfsvlf

Nebano - silagra 345 Xzilmq auvjzi

Огноо:2021.04.16

online dating sites

dating websites
[url="http://freedatingste.com/?"]free chat and dating online [/url]

Огноо:2021.04.16

Lvafqr lpvoiz

Vuvooe - generic cialis vardenafil Pllzci mpbhzn

Огноо:2021.04.15

dating online dating

free adult dating
[url="http://freedatingsitesus.com/?"]chat adult [/url]

Огноо:2021.04.14

Bqqpoc jzpepg

Ugjcuk - lasix online Qxilxb qmatfr

Огноо:2021.04.14

Qhhhyj fzawgx

Wfpiws - need help with math homework Xkokfb gprdhh

Огноо:2021.04.12

Tldpqo oloiws

Xmiiig - uc essay help Pqiokv ktqyop

Огноо:2021.04.09

Zgbokt temfyi

Lqiehd - propecia drugstore Lwgmnn ajqngn

Огноо:2021.04.07

Mqwbkp ckusfb

Lvnzyb - larkin love viagra Jdbnjz tcejpe

Огноо:2021.04.06

Mmcckm iklkvl

Hseejk - finasteride 5mg reddit Dleohc tnvebx

Огноо:2021.04.04

Vjruuu jqfixz

Cuqwfj - need help on math homework Yktrzj qdgimv

Огноо:2021.04.03

Dnwgmd hltqzk

Msnmny - ged writing essay Mhobqe kdarbu

Огноо:2021.03.31

Jkgrpq fvohua

Tndoiu - where can i get viagra in canada Gztqqw vctild

Огноо:2021.03.30

Uhfjre zzffhc

Adffqe - buy erection pills Exrlhb eunmuc

Огноо:2021.03.28

Krfrjl uklzed

Vrrgqs - buy cialis Yqhytj axdeix

Огноо:2021.03.25

Fokdeb iakwim

Xatacp - modafinil dosage Kdrzok zvviqy

Огноо:2021.03.24

Tdxyyh zthjjw

tadalafil 5 mg - http://xtadalafilp.com/ tadalafil citrate

Огноо:2021.03.13

Dcrqdn jeopyc

what is propecia used for - finasteride results reddit finasteride hairline

Огноо:2021.03.11

Ukkkjz euaoyd

how much is propecia - minoxidil without propecia propecia prix

Огноо:2021.03.07

Wmqead vszzol

tadalafil professional - generic tadalafil canada buy tadalafil online cheap

Огноо:2021.02.25

zithrocin

zithromax for uti zithromax.com does zpack make you sleepy

Огноо:2021.02.23

tadalfil

vidalista tadalafil 60 mg tadalafil 40 define troche

Огноо:2021.02.19

erectile pills sample

erectile disorder mayo clinic plaquenil sulfate 200 mg what erectile dysfunction herbs effect her es

Огноо:2021.02.16

browse tinder for free

tinder dating app , tindr
how to use tinder

Огноо:2021.02.04

tinder app

tinder online , tinder login
tindr

Огноо:2021.01.26

how to get a cialis prescription

can cultivate to improved hold sway over and urine as. cheapest price for generic cialis to buy generic viagra sulfadiazine (SilvadeneР’) refrain РІ Justifying the

Огноо:2020.10.25

optional health care viagra abortion

buy viagra with discount

Огноо:2020.08.08

compare prices viagra generic 100mg

canadian viagra and healthcare

Огноо:2020.08.03

order viagra online

best price for generic viagra

Огноо:2020.07.29

buy hydroxychloroquine

Огноо:2020.05.28

Keep on writing, great job!

Огноо:2020.05.08

buy hydroxychloroquine

Огноо:2020.05.06

buy careprost in the usa

Огноо:2020.05.03

make money cw sw

viagra pills mom gives son viagra 100mg viagra viagra porn viagra erection after ejaculation

viagra erection after ejaculation mom son viagra viagra generic viagra boner natural viagra

http://pharm-usa-official.com/# - online viagra

Огноо:2020.04.21

amoxicillin for sale in usa without px

Огноо:2020.04.09

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-16 3337
Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

2013-05-24 10596
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хотын Захирагчийн алба нь анх Аймгийн Засаг даргын 1996 оны 302 дугаар захирамжаар байгуулагдсан бөгөөд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.96.236
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 96 Онлайн
  • 3589 Өнөөдөр
  • 5153 Өчигдөр
  • 47044 Долоо хоногт
  • 68353 Сүүлийн сард
  • 4313729 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  929

Facebook

Цаг агаар