Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

             Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын
                         2015 оны ... дугаар сарын ....  –ны өдрийн   ... 
                                                                        дугаар тушаалын  2 дугаар хавсралт

 


                               АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН                                 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

    1.1.Аймгийн нутгийн захиргааны  байгууллагуудаас үзүүлж  байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, нийтийн үйлчилгээний талаар  тэдний санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, аймаг, орон нутгийг хөгжүүлэхэд иргэдийн санал хүсэлтийг тусгахад оршино.

    1.2. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхдээ Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба  мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг үндэслэл болгоно.

    1.3.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт “Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах төв”-ийг ажиллуулах асуудлыг олон нийттэй харилцах албаны ажилтан болон диспетчер операторууд тус тус хариуцан ажиллана. Тэдний эзгүйд уг асуудлыг хариуцах ажилтныг Тамгын газрын дарга томилон ажиллуулна.

1.4. “Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 70353511 дугаарын утсаар, цахимаар зэрэг бүхий л хэлбэрээр хүлээн авах ба тус төвийн ажилтнууд нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Олон нийттэй харилцах албанд харьяалагдан ажиллана. Бичгээр ирсэн өргөдлийг бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авна. 

    Хоёр. Иргэдээс өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх

2.1.Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг  “7035-3511” дугаарын телефон утсаар, цахимаар 24 цагаар хүлээн авах ба ажлын өдөрт 08.00 – 20.00 цагийн хооронд “70353511” дугаарын утсаар, цахимаар болон биечлэн дээрх ажилтнууд хүлээн авч бүртгэнэ. Амралт, баяр ёслолын өдрүүд, ажлын өдөр 20.00-08.00 цагийн хооронд дээрх утсаар иргэдийн өргөдөл, гомдлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зохицуулагч хүлээн авч бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн  ажлын өдрийн өглөө бүр 08 цагт  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

    2.2.Иргэн утсаар өргөдөл, гомдол гаргахдаа өөрийн  өргөдөл, гомдлоо тодорхой нэр хаяг бүхий дэлгэрэнгүй гарган ажилтанд бүртгүүлж эргэн холбоо барих нэр, хаяг, утасны дугаараа өгснөөр бүртгэгдэнэ.
2.3.Иргэн өргөдөл, гомдлын цахим программд хэрэглэгчээр бүртгүүлэн цахим хэлбэрээр өргөдлөө гаргах боломжтой. Цахим хэлбэрээр гаргасан өргөдлийг  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хүлээн авна.

    2.4.Иргэний бичгээр иүүлсэн өргөдөлд өргөдөл гаргагчийн нэр, хаяг, гарын үсэг зэрэг хуульд заасан шаардлага хангагдсан эсэхийг хянан шаардлага хангасан өргөдлийг бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авч бүртгэнэ.

    2.5.Ажилтнууд нь иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг утсаар хүлээн авч өргөдөл, гомдлын цахим программд орж нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн ердийн ба шуурхай журмаар шийдвэрлэхээр ангилна.

2.6. “Нууц”, “Гарт нь” гэсэн өргөдөл, гомдлыг дугтуйн гадна хаягаар бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд задлалгүй шилжүүлнэ.

     2.7. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх  талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах асуудлыг Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төвд ажиллаж буй Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хариуцан зохион байгуулна.

    Гурав. Өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаа

    3.1. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан албан хаагч өөрийн харьяалан шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудал бүрт дүн шинжилгээ хийж, холбогдох иргэн байгууллагаас магадлах, судалгаа, тодорхойлолт авах зэрэг үйл ажиллагааг явуулж шийдвэрлэн 30 хүртэл хоногт багтаан аль болох богино хугацаанд өргөдөл гаргагчид хариу өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг удирдах ажилтан 30 хүртэл хоногоор сунгаж болох ба сунгасан тохиолдолд өргөдөл гаргагчид амаар болон бичгээр заавал мэдэгдэнэ.

    3.2. Иргэдээс ирүүлсэн саналын шинжтэй өргөдлийг  хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг судалсны үндсэн дээр зохих арга хэмжээ авч 90 хоногт багтаан өргөдөл гаргагчид хариу өгнө.

3.3. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан төрийн албан хаагч өргөдөл, гомдолд дурьдагдсан асуудал нь өөрийн эрх хэмжээнд хамаарахгүй байвал түүнийг зохих байгууллага, албан тушаалтанд 1 хоногийн дотор шилжүүлж энэ тухай өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ.

Дөрөв. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэн хариу өгөх талаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын эрх, үүрэг

4.1.”Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д ирсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулан  харьяалах асуудлаар нь ангилан удирдлагын заалтын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар  шийдвэрлүүлэхээр тухайн өдөрт багтаан өргөдөл, гомдлын цахим программаас шилжүүлнэ.

4.2. Ажилтнууд нь шуурхай шийдвэрлэхээр ангилагдсан иргэдийн өргөдөл, гомдлын талаар холбогдох байгууллагын удирдах болон холбогдох албан тушаалтантай утсаар болон e-mail-ээр аль болох шуурхай холбогдон иргэний өргөдөл, гомдлыг танилцуулах ба шаардлагатай бол албан бичгээр, цахим хэлбэрээр хүргүүлж, тухайн байгууллагаас хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай хариуг хуулинд заасан хугацаанд багтаан аль болох богино хугацаанд авч тухайн иргэнд мэдэгдэнэ.

4.3. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга болон Тамгын газарт бичгээр ирсэн өргөдлийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авч бүртгэн, өргөдөлд бүртгэл хяналтын карт хавсарган удирдлагуудад танилцуулан удирдлагын заалтын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлнэ.

4.4. Ирж буй гомдлыг түүнд холбогдож буй албан тушаалтанд өөрт нь шилжүүлэхийг  хориглох ба дээд шатны удирдлагад шилжүүлнэ.

4.5. Бичгээр ирж буй өргөдөлд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, өмнө нь уг асуудлаар өргөдөл гаргасныг дахин хянан шийдвэрлэх үндэслэлгүй, өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудлаар өмнө нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа нөхцөлд тодорхойлолт бичиж ирсэн өргөдлийн хамт 3 хоногийн дотор буцаах ба тодорхойлолтын хуулбарыг авч үлдэнэ.

4.6. Ажилтнууд нь тухайн иргэний өмнөөс өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах, шаардлагатай бол иргэдтэй биечлэн уулзах, тодруулах боломжтой баримт материалыг гаргуулан авч болно.

4.7.Өргөдөл, гомдол гаргасан иргэн өөрийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа явцын талаарх мэдээллийг утсаар болон өргөдөл, гомдлын цахим программаас, биечлэн ирж авч болно. Дээрх тусгай дугаарын телефон утаснуудаар ирсэн лавлагаа, мэдээллийн чанартай асуудалд ажилтнууд харилцах утсаар амаар хариу өгч болох ба энэ тухай өргөдөл, гомдлын цахим программд бүртгэн тэмдэглэнэ.

4.8. Ирсэн өргөдөл, гомдлыг харьяалах асуудлаар нь ангилан холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар  шийдвэрлүүлэхээр ажлын өдөрт багтаан өргөдөл, гомдлын цахим программаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэх ба шаардлагатай гэж үзвэл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  дарга,  Засаг даргын орлогч, аймгийн Засаг дарга нарт танилцуулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд албан бичгээр хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж  хариуг хуулинд заасан хугацаанд тухайн иргэнд амаар, цахимаар болон бичгийн аль тохиромжтой хэлбэрээр өгнө.

    4.9. Ажилтнууд нь аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагчаас байгууллагуудад өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  биелэлтийг нь хангуулж  бичгээр  болон амаар, цахимын аль боломжит хэлбэрээр хариуг авна.

    4.10. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг долоо хоног бүрийн Баасан гаригт гаргаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөлгөөнд мэдээлж байна. Мөн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр болон erdenet.mn сайтад мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.

    4.11. Аймгийн ЗДТГ-ын Нэг цонхны үйлчилгээ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан болон Олон нийттэй харилцах албаны Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төвийн ажилтан нь өргөдөл гомдлын программд хязгаарлалтгүй нэвтрэх эрхтэй ба хүлээн авч бүртгэсэн өргөдлийг хянан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд программаас шилжүүлэх, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих үүрэгтэй.

4.12. Өргөдөл гомдлын цахим программд  бүртгэлтэй төрийн болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага тус бүрийн удирдлага, онцлох ажилтанд тус программд хязгаарлалтай нэвтрэх эрх өгнө.

4.13.Төрийн албан хаагчид нь Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд дурьдагдсан хувь хүний нууцтай холбогдолтой мэдээллийг хадгалах үүргийг хүлээнэ.

4.14. Шууд шийдвэрлэх боломжгүй, удаан хугацаанд шийдвэрлэгдэх асуудлаар /орон сууц, гэр гэх мэт/   иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг тусгай бүртгэлд бүртгэж, энэ тухай өргөдөл гаргагчид заавал мэдэгдэн шийдвэрлэлтэнд тухайн албан тушаалтан хяналт тавьж ажиллана.
 
4.15. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нар, НЦҮ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан, бичиг хэргийн эрхлэгч,  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хяналт тавин ажиллана. 
Тав. Байгууллага, ажилтнуудын хүлээх үүрэг
5.1.Төрийн байгууллагын удирдлага, холбогдох ажилтнууд өргөдөл, гомдлын цахим программд өөрийн нэвтрэх майл хаяг, нууц кодыг оруулан нэвтэрч иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг нэн тэргүүнд шуурхай шийдвэрлэж тус программд шийдвэрлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд шийдвэрлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг дүрсжүүлэн баримтжуулж болон албан бичгээр ирүүлнэ.
5.2.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд төрийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд судалгаа дүгнэлт хийж, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. 
5.3.Өргөдөл, гомдлын программд нэвтрэх нууц үгийг нэвтрэх эрх бүхий албан тушаалтнаас бусдад дамжуулахыг хориглох ба тус программ дахь хувь хүний нууцтай холбогдолтой мэдээллийг нууцлах үүрэг хүлээнэ.
Зургаа. Бусад

    6.1.Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг цаг хугацаанд нь хэрхэн барагдуулсан эсэх нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн нэг болно.

    6.2. Иргэний өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудлыг хариуцан шийдвэрлэх үүрэг бүхий албан тушаалтан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хуулинд заасан хугацаа хожимдуулан шийдвэрлэсэн болон хариу өгсөн нь тухайн төрийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1-д заасан сахилгын шийтгэл хүлээлгэх үндэслэл болно

 

                                                                                        -ОоО-

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Eubyzo puqcdm

ivermectin buy online - buy stromectol stromectol 6mg online

Огноо:2021.05.08

Pdgclv ldufzi

ivermectin generic cream - stromectol ivermectin buy ivermectin cream 5%

Огноо:2021.05.02

Mxtifi nqjolq

nexium 40mg prescription cost - zofran rx cost cheapest nexium prices canada

Огноо:2021.04.30

Vviewr hcxvuh

lyrica 200 mg - lyrica prescription buy lyrica mexico

Огноо:2021.04.29

Idajvn athpjx

buy sildenafil tablets - viagra cialis contrareembolso buy viagra 200mg

Огноо:2021.04.28

Bzvjnc yycaqn

sildenafil for sale australia - difference between viagra professional and viagra super active buy viagra paypal online

Огноо:2021.04.26

Dozspu fweewq

prednisone 2 mg tablets - deltasone 10 mg tablets where to buy prednisone 5443 without prescription

Огноо:2021.04.25

Utadkn qdfsyv

nexium prilosec - yasmin 3mg 30mcg price buy nexium uk

Огноо:2021.04.24

Bmhdzw hcguoo

buy tadacip in india - tadacip india price tadacip for sale

Огноо:2021.04.21

Mvrwfy axkzbc

Qawolu - stendra 85891 Smshmk ijexfo

Огноо:2021.04.19

Kahfeb urftxw

Vashry - cheap tadacip Rftnxh ugnjqq

Огноо:2021.04.18

Audcpk wcnpez

Pmsxjm - silagra 25 mg Jbgfck pdgmfy

Огноо:2021.04.16

Jgwcyu fdnbww

Zuqdxc - levitra pills Ukrhxf piwwwu

Огноо:2021.04.15

Dsmbis wvnidd

Qlwfll - furosemide Nljiwj cupoth

Огноо:2021.04.13

Tkcakw jfckdx

Wpljmx - illustration essay Dyehka hfesmq

Огноо:2021.04.11

Pixkod nreznn

Ynlalb - sildenafil goodrx Ikpjjn lkpdwk

Огноо:2021.04.10

Oahawi gyihgx

Drzdwv - write my essay cheap Zazsmx zmlekg

Огноо:2021.04.08

Nuaqdk llbkco

Aonahw - does medicaid cover the drug generic finasteride tablets Gaypuy ixrojq

Огноо:2021.04.07

Hgtons dtfybg

Uzibzf - viagra spray price in ksa Ylinfx opojam

Огноо:2021.04.05

Lbjayv hevkpa

Kueppt - topical finasteride buy online Tghjgu fjsxif

Огноо:2021.04.04

Arcqfd nfbsyt

Sklrpb - essays on music Pgqldq yoqfnj

Огноо:2021.04.03

Qsaoqb ijudal

Qqdcqo - viagra price in us Kqheyb wvbkmb

Огноо:2021.04.01

Qnpzux dwuupz

Lhyeht - pay for math assignment Hrnhta vvzlmr

Огноо:2021.03.31

Oopdms wpjfng

Bvtkil - viagra 50 mg generic Uevdhi frfsuh

Огноо:2021.03.29

Vgxsuf pomdsy

Qkelsx - tadalafil 20mg cheap Lgsmtl fcixyc

Огноо:2021.03.28

Tthkbn bakqdf

Tvmfrk - lasix medication Icprof jqfbfu

Огноо:2021.03.25

Zdfkrz zocrhz

Wsmmov - erectile dysfunction symptoms Lxxxth lpgqch

Огноо:2021.03.25

Iriyyt gxvvnq

Ipsjxg - Viagra brand price viagra

Огноо:2021.03.16

Ovrnsg xvbvoj

hire essay writer - help write essay how to write an essay about my life

Огноо:2021.03.15

Psyxjo zdorbe

generic tadalafil 20mg - http://xtadalafilp.com/ tadalafil 20mg

Огноо:2021.03.12

Jqhnec ejniyk

compare propecia prices uk - propecia topical gel is propecia dangerous

Огноо:2021.03.11

Bzxjpv ijntue

finasteride and alcohol - http://propechl.com/ propecia prostate pain

Огноо:2021.03.10

Brwjeu mnpokd

propecia guardian singapore - finasteride 5mg propecia price

Огноо:2021.03.07

hi ct td

https://genericviagragog.com viagra sildenafil

Огноо:2021.02.27

Voukhj qujhpp

generic tadalafil - canadian pharmacy tadalafil discount tadalafil

Огноо:2021.02.26

erectile dysfunction when trying to conceive

erectile help what is plaquenil taken for erectile tension rings

Огноо:2021.02.16

zithromax 250 mg dosage

zithromax 250 mg price zithromax online prescription zithromax azithromycin 500 mg

Огноо:2021.02.16

uso medical abbreviation

hydroxycholorquin chloroquine hydroxychloroquine 200 mg side effects

Огноо:2021.02.15

price check 50mg viagra

price check 50mg viagra

Огноо:2020.08.08

viagra approved

chewable viagra 100mg

Огноо:2020.08.03

cheapest 50mg generic viagra

real viagra online

Огноо:2020.07.29

directly account [url=https://amstyles.com/#]albuterol inhaler without
an rx[/url] roughly reality initially reputation generic ventolin more put albuterol
inhaler without an rx ultimately plane

Огноо:2020.04.14

enough painting [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale in usa[/url] successfully
piece slow leg low cost viagra for men flat natural viagra for sale in usa always hall

Огноо:2020.04.08

often screen [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for men[/url] obviously debate
carefully region viagra on line no prec fine minute viagra for men ago
rub

Огноо:2020.03.17

Холбоотой мэдээлэл

2015-04-26 14944
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын жагсаалт

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллаагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын ...

2015-05-18 3500
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

1.1.Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, ...

2013-05-24 10596
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хотын Захирагчийн алба нь анх Аймгийн Засаг даргын 1996 оны 302 дугаар захирамжаар байгуулагдсан бөгөөд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.92.96.236
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 93 Онлайн
  • 3277 Өнөөдөр
  • 5153 Өчигдөр
  • 46732 Долоо хоногт
  • 68041 Сүүлийн сард
  • 4313417 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  929

Facebook

Цаг агаар