Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 7 дугаар сарын товч мэдээ

1. Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд:

 “Монгол Улсын төрийн далбааны өдөр”-ийг тэмдэглэж, Зэвсэгт хүчний 186 дугаар анги,  Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Дотоодын цэргийн 816 дугаар тусгай салбарын цэргийн алба хаагчид ёслолын жагсаал зохион байгуулсан ба баяр наадамд бэлтгэх, зохион байгуулах салбар комиссууд 7-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд аймгийн баяр наадмын үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

Мөн Орхон аймагт ажиллаж, амьдарч буй Хөдөлмөрийн баатар, Төрийн соёрхолт, гавъяатууд болон улсын цолтой бөх, уяач, харваачдыг аймгийн удирдлагууд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн, 2015 онд эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргасан 200 гаруй иргэдийг төрийн дээд шагнал, Засгийн газрын болон аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулав.

2. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:

Аймгийн төсөвт 44.4 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, төсвийн гүйцэтгэл 119.2 хувьтай байна.

Орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгөөт санхүүжилтийн 92.3 хувь буюу 35.6 тэрбум төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийсний 4.2 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 16.1 хувийг бараа үйлчилгээний зардалд, 16.1 хувийг татаас ба урсгал шилжүүлэгт, 24.9 хувийг хөрөнгийн зардалд, 38.7 хувийг цалин хөлсөнд зарцуулжээ. Салбарын хувьд эдийн засгийн бусад салбарт 0.7 хувийг, эрүүл мэнд, амралт спортын салбарт 2.5 хувийг, нийтийн ерөнхий үйлчилгээнд 14.5 хувийг, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбарт 16.1 хувийг, ангилагдаагүй бусад зардалд 24.9 хувийг, боловсролын салбарт 41.2 хувийг зарцуулсан байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт зарлага санхүүжилт 1.5 хувиар бага, харин орлого 95.3 хувиар их байна.

3. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд:  

Цагдаагийн газрын мэдээгээр 7 сарын байдлаар 343 хэрэгт 331 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 63.4 хувьтай байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бүртгэгдсэн хэрэг 1.5 хувиар, холбогдогч 8.5 хувиар нэмэгдэж, хэргийн илрүүлэлт 1.4 пунктээр их, 18–аас дээш насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг 0.4 продицимилээр буурчээ.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 467.3 сая төгрөгийн хохирол учирч, 185 хүн гэмтсэн ба нийт хохирлын 53.7 хувийг нь нөхөн төлүүлсэн байна.

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 1407 жолоочийг илрүүлэн, 976 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэжээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 24.5 хувиар, эрх хасалт 19.8 хувиар нэмэгджээ.

4. Боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, спорт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:

БСШУЯ-наас Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй "Боловсролыг дэмжих олон улсын түншлэлийн сургуулийн өмнөх боловсрол" төслийн хүрээнд  аймгийн төрийн өмчийн  25 цэцэрлэгт  99,5 сая  төгрөгийн 4 багц тоглоомыг  хүлээлгэн өглөө.

ЭМСЯ-наас  хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан  мэргэжилтнүүд манай аймагт ажтиллан хүүхдийн тусламж үйлчилгээ, өсвөр үеийн кабинетын бүтэц үйл ажиллагаанд хяналт хийж,  Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн төрөх болон нярай хүүхдийн тасгийн үйл ажиллагаатай  танилцан  холбогдох зөвлөмжийг өгсөн.

7 сард эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 325.4 мянган хүнд үзлэг хийснээс 36.3 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт үзлэг 4.1 хувиар буурч, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1.0 хувиар нэмэгджээ.  Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдвал зохих хүний 96.8 хувь буюу 10.2 мянган хүн хамрагдаж, хамралтын хувь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.2 пунктээр доогуур байна. 

Аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 35.0 мянган хүнд 22.4 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт олгосноос 2.0 мянган хүнд 1.5тэрбум төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 1.8 мянган хүнд 620.6 сая төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 1.7 мянган хүнд 437.4 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж, 4.4 мянган ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 362.5 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилтээр 9.4 мянган хүнд 1.5 тэрбум төгрөгийн тэтгэмж, хөнгөлөлт олгожээ. 816 хүнд шинээр тэтгэвэр тогтоосноос 66.4 хувьд нь өндөр насны, 26.9 хувьд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний, 6.7 хувьд нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоожээ. Тэтгэвэр тогтоолгосон хүний тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 33.4 хувиар буурсан байна.

Оны эхний 7 сард нийт 1785 хүн ажлын байртай болсны 23.2 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлд, 15.4 хувь нь үйлчилгээний бусад үйл ажиллагааны салбарт, 12.0 хувь нь худалдааны салбарт, 9.9 хувь нь барилгын салбарт бий болсон нь дийлэнх хувийг эзэлж байна. 

5. Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Оны эхний төллөх эх малын 88.0 хувь буюу 48.3 мянган хээлтэгч мал төллөж, гарсан төлийн 98.4 хувь нь бойжиж байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс төллөлт 2.7 пунктээр бага, төлийн хорогдол 39.7 хувиар их байна. Баян-Өндөр сумын төллөх эх малын 84.1 хувь, Жаргалант сумын төллөх эх малын 90.0 хувь нь төллөж, гарсан төлийн 97.3-98.8 хувь нь бойжиж байна.  603 толгой том мал зүй бусаар хорогдож, мал онд оролт 99.5 хувьтай ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.1 пунктээр их байна.

Хаврын тариалалтаар 4014.5 га-д үр тариа (үүнээс 3998.0 га-д улаан буудай, 6.0 га-д овьёос, 0.5 га-д хөх тариа, 10.0 га-д арвай), 255.9 га-д төмс, 261.0 га-д хүнсний ногоо тариалжээ. Үр тарианы төлөвлөгөөт зорилт 125.5 хувь, төмс 74.5 хувь, хүнсний ногоо 91.6 хувь, малын тэжээл 58.0 хувьтай байна. Үр тарианы 54.2 хувь, төмсний 17.2 хувь, хүнсний ногооны 13.6 хувийг гадны аймгийн нутаг дэвсгэрт тариалжээ.

Үндэсний музейн эрдэм шинжилгээний төвийн архелоги, антропологийн секторын эрдэм  шинжилгээний ажилтнууд “Залуус” хорооллын орчимд байгаа хиргисүүрт авран хамгаалах малтлагын ажлыг хийж, Монголын үндэсний музей дээжүүдийг шинжлүүлэхээр хүргүүлсэн байна.

6. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:

7 сарын байдлаар аж үйлдвэрийн салбарт 741.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 774.6 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. Нийт бүтээгдэхүүний 99.9 хувь нь Баян-Өндөр суманд, 0.1 хувь Жаргалант суманд үйлдвэрлэгджээ.

Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлтийн 64.1 хувийг төмрийн үйлдвэрлэл, 13.6 хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн, 12.1 хувийг ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, 5.8 хувийг төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл, 1.9 хувийг оёдол, 0.8 хувийг машин тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл, резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 0.6 хувийг, хоёрдогч түүхий эд үйлдвэрлэл 0.3 хувийг, хэвлэх үйлдвэрлэл 0.2 хувийг, тавилга үйлдвэрлэл, мод модон эдлэл үйлдвэрлэл тус бүр 0.1 хувийг эзэлж байна.

Аймгийн худалдаа нийтийн хоолны 664 цэг салбар 50.8 тэрбум төгрөгийн бараа гүйлгээ хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.4 хувиар буурчээ. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний орлого 8.0 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 16.4 хувиар өссөн байна.  

Аймгийн Жижиг дунд үйлдвэр болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн хурлаар нийт 12 иргэн, аж ахуйн нэгжийн  196,0 сая төгрөгийн төсөл дэмжигдсэн байна.

“Иргэн бүр-Эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны нээлт, Мэргэжлийн хяналтын газрын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээнд 37 аж ахуйн нэгж байгууллагын 215 инженер техникийн ажилтан, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтнууд урилгаар оролцож илтгэл, сургалт, үзэсгэлэн зохион байгуулав.

Их барилгын 36 аж ахуйн нэгж 20.4 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажлыг 54 обьектод хийж гүйцэтгэсний 36.9 хувь буюу 7.5 тэрбум төгрөг нь их засварын ажил байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс гүйцэтгэсэн ажлын дүн 1.0 хувиар бага байна.

Тээврийн байгууллагууд 83.9 мян/тн ачаа тээвэрлэн, 29.7 сая.тн/км-ийн ачаа эргэлт, 3.3 сая зорчигч тээвэрлэн, 54.2 сая хүн/км–ийн зорчигч эргэлт хийж, тээврийн үйлчилгээнээс 8.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллажээ.

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 494

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 446

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 134

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 67 Онлайн
  • 11801 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102480 Долоо хоногт
  • 590080 Сүүлийн сард
  • 5569755 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар