ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР

ОРХОН АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН
АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР
 
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
          Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.
         Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
           Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 05 дугаар сарын 08-17-ны өдөрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

            Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА
1.Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна
2.Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
5.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
7.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт;
Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр болон 70359194 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.
 
 
 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРХОН АЙМАГ 
ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

           
Албан тушаалын нэр Ангилал зэрэглэл Орон тоо Нэр Хариуцах асуудал Ажлын байранд тавигдах шаардлага  
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 2 Мэргэжилтэн Халдварт өвчний танадалт сэргийлэлт хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Их эмч  Эрүүл ахуйч Халдвар судлал,     Тархвар судлаачийн мэргэшилтэй Мэргэжлээрээ  2-оос дээш  жил  ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
2 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх Мэргэжлээрээ  2-оос дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
3 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Сум өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх /хүүхэд, дотор, мэдрэл, өрхийн анагаах ухаан/ Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
4 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Эмийн бодлогын хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Эм зүйч Эм зүйн чиглэлээр мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
5 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Нарийн мэргэжил  эзэмшсэн байх Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх        -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах  
6 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-6 1 Математик-мэдээлэл зүйн хичээлийн сургалт болон бодлого төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Боловсрол, соёл, урлагийн талаар баримтлах төрийн бодлого, Боловсролын багц хууль, бусад хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг захиргааны болон арга зүйн удирдлагаар хангах,  салбарын хэмжээнд мөрдөх дүрэм, заавар, журмыг хууль, хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрт нийцүүлэн баталж мөрдүүлэх, шинээр батлагдсан эрх зүйн баримт бичиг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон цаг үеийн бусад асуудлаар цэцэрлэг, сургуулийн удирдах ажилтанд   мэдээлэл өгөх, санал солилцох,  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,
   Бага, суурь, бүрэн дунд   боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, арга зүйгээр ханган тэдгээрийн хэрэгжилтийг төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, багш нарын мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэн, судалгаа шинжилгээний ажил хийх
Магистр түүнээс дээш зэрэгтэй Математик, математик мэдээлэл зүйн багш Математик болон боловсрол судлалаар мэргэшсэн 10-аас доошгүй жил тасралтгүй багшилсан байх Үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах,  мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийддвэрлэх, МХТ ашиглах, түгээмэл гадаад хэлээр харилцах Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй, удирдан зохион байгуулах, шийдвэр гаргах чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах  
 
7 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-5 1 Түүх, нийгмийн ухаан, газар зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Бага, суурь, бүрэн дунд   боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, арга зүйгээр ханган тэдгээрийн хэрэгжилтийг төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, багш нарын мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэн, судалгаа шинжилгээний ажил хийх Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх Түүх нийгмийн ухаан, газар зүйн багш Боловсрол судлалаар мэргэшсэн байх Боловсролын салбарт  10 -аас доошгүй жил багшилсан байх Зөвлөгөө өгөх, үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах, бичиг баримт боловсруулах, МХТ ашиглах, нийтийн зорилгод тууштай байх Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах,   Байгууллагын  нууц хадгалах  
8 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-5 1 Урлаг, уран сайхны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Соёл, урлагийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах,  Соёл, урлагийн салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх Тайз, дэлгэцийн найруулагч болон соёл урлагийн мэргэжилтэй Соёлын болон урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Төрийн албанд 1 жил, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх Тайз дэлгэцийн уран бүтээл туурвин бүтээх, удирдан зохион байгуулах, орон нутаг  болон улсын чанартай соёл урлагийн   арга хэмжээг зохион байгуулах чадвартай, цагийг зүй зохистой ашиглах, мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, МХТ ашиглах Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах  
 
 
9 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар ТЗ-5 1 Барилгын материал, материалын үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн болон хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, орон нутгийнхаа гүйцэтгэлийн тайлан мэдээллийг нэгтгэх, мэргэжлийн  зохицуулалтаар хангаж дэмжин туслах Дээд Барилгын технологич инженер, материалын технологич инженер, физикийн инженер Барилгы материалын чиглэлээр  1-ээс дээшгүй  сургалтад хамрагдсан  мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх Хүндрэлтэй асуудал судлах арга зүй, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл, баримт бичиг боловсруулах ур чадвар , Олон нийттэй харилцах эв дүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой, шинэ техник технологийн давуу талыг мэдэрч түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж чаддаг. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах, материалын үйлдвэрлэлийн технологи арга зүйд зөвлөмж өгөх,  удирдамжаар хангах чадвартай байх.  
10 Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар ТЗ-5 1 Халдваргүй өвчин, ариутгал, халдваргүй-жүүлэлт, тасаг нэгж хариуцсан мэргэжилтэн Халдваргүй өвчин, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн асуудал хариуцах Дээд Малын их эмч Ариун цэвэр, паразитологич Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах ур  чадвартай байх ба компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх, Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, Судалгаа шинжилгээний арга барилтай байх Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууц хадгалах, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Албан тушаал Орон тоо Ажлын байранд тавигдах шаардлага        
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал,        зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага  
                 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Жаргалант сумын ЗДТГ ЗДТГ Худалдан авах ажиллагаа, орон  нутгийн хөгжлийн сангийн мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагаа, орон нутгийн хөгжлийн сан ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Нягтлан бодогч Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж сертификат авсан байх   Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах хянах, Компьютерийн программ бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах чадвартай Хууль дээдлэх, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих  
 
2 Жаргалант сумын ЗДТГ ЗДТГ Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Хуульч, эрх зүйч     Бичиг  төлөвлөх, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх  
3 Жаргалант сумын ЗДТГ МЭҮТ Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Малын их эмч Мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх   Албан бичиг боловсруулах чадвартай байх, компьютерийн хэрэглээний  программуудыг эзэмшсэн байх Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх  
4 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ЗДТГ Статистикч Багуудын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний бүх салбараас мэдээ, мэдээллийг графикт хугацаанд авч нэгтгэн сумын хэмжээний статистик дүн мэдээ, тайланг  гарган холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх ТЗ-3 1 Дээд Статистикч, эдийн засагч, Төрийн захиргааны менежер Бизнесийн удирдлага - Албан бичиг хэрэг  хөтлөх, боловсруулах хянах, үүрэг даалгаврын биелэлт тооцох, тайлагнах, статистикийн тоон үзүүлэлтийг харьцуулан тооцох, компьютерийн  программыг  эзэмшсэн байх Төрийн хууль дээдлэх,  төрийн албаны ёс зүйг сахих  
5 Баян-Өндөр сум ЗДТГ ЗДТГ Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, багуудын Засаг дарга нартай ажлын уялдаа холбоотой ажиллах ТЗ-3 1 Дээд Маркетингийн менежер, ня-бо, эдийн  засагч - - Ажил төлөвлөх зохион байгуулах, харилцааны соёлтой, үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь хэрэгжүүлэх, тайлагнах, компьютерийн программ  эзэмшсэн Хууль эрх зүйн зохих мэдлэг эзэмшсэн байх, Худалдаа үйлчилгээний ажлын дадлагатай харилцааны соёлтой.  

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Hlvylu vmaxss

clomiphene tablets - clomid 50mg dosage clomid tablets

Огноо:2021.07.31

Nyzveo pffzlu

buy lasix tablets india canada - lasix 40 mg daily buy furosemide uk

Огноо:2021.07.30

Teubpl pafsqc

zithromax antibiotic zithromax - azytromycyna azithromycin 250 mg

Огноо:2021.07.29

Svovdh wrwupu

provigil for adhd - modafinil and birth control provigil

Огноо:2021.07.27

Nbcrbl ovuutd

order prednisone - prednisone buy no prescription prednisone brand name us

Огноо:2021.07.25

Dlmztl kwyqih

how to purchase viagra in india - can you buy viagra in canada over the counter real viagra

Огноо:2021.07.21

Vyfkyx tgmhiy

amoxicillin pneumonia - buy amoxicilina 500 mg amoxilin

Огноо:2021.07.20

Ptowat vbcbvm

ivermectin generic name - ivermectin pills human ivermectin 80 mg

Огноо:2021.07.17

Ozcbdr kvirlz

tadalafil mexico price - can you buy cialis safely online cheap cialis 60 mg

Огноо:2021.07.16

Ezrlsv lwcdyp

generic vardenafil - generic vardenafil prices vardenafil for women

Огноо:2021.07.14

Dhdind aqhjge

buy accutane 10mg - buy accutane canada buy accutane 5mg

Огноо:2021.07.12

Ifjrry dkzpte

order modafinil - modafinil addiction modafinil 200 mg

Огноо:2021.07.11

Vgkmzv btgtlo

where to buy over the counter ed pills - ed pills online what causes ed

Огноо:2021.07.08

Fbhsep kegkes

dapoxetine for sale - trusted online pharmacy cialis tablets for sale uk

Огноо:2021.07.07

Mqcvpd anuxnb

buy 40mg lasix online - doxycycline cap 40mg where can i buy doxycycline in singapore

Огноо:2021.07.05

Jaqapt iavrvb

sildenafil citrate generic - buy sildenafil 50mg uk viagra online safely

Огноо:2021.07.03

Ocfsjt olseli

stromectol prices - stromectol buy ivermectin cost in usa

Огноо:2021.07.01

Yvyiwm smwkab

prednisolone 150 mg - prednisolone price australia medicine prednisolone 5mg

Огноо:2021.06.30

Pvtemx rmmtes

lyrica 100 mg capsule - lyrica 225 mg cost buy lyrica

Огноо:2021.06.26

Gzghwh fveilw

cedric vardenafil generic - generic vardenafil prices vardenafil dose

Огноо:2021.06.24

Knhlgb jxveqp

india tadalafil - tadalafil 5mg online canada generic cialis 5mg cost

Огноо:2021.06.20

Igzgbp jzqdxu

viagra no prescription online - how much is sildenafil 20 mg lowest cost viagra online

Огноо:2021.06.18

Vfgenn yfdlyc

ivermectin - stromectol for sale stromectol pills canada

Огноо:2021.06.16

Kezkbx cxvbju

brand name vardenafil online - buy vardenafil from canadian pharmacy buy vardenafil price

Огноо:2021.06.14

Fqngyt dzgzcw

generic vardenafil safety - vardenafil bayer vardenafil online sale

Огноо:2021.06.12

Qmrxlb oxenqw

viagra pill - india viagra tablets can i buy viagra online from canada

Огноо:2021.06.11

Lbotfv mtgogv

cialis pills for men - pharmacy discount card wholesale pharmacy

Огноо:2021.06.08

Umvtcp qcyeag

usa pharmacy - canadian pharmacy reviews canadian online pharmacy cialis

Огноо:2021.06.07

Raqmco gqfrmb

levitra 20mg - levitra pill buying vardenafil online canada

Огноо:2021.06.05

Shtvsm hodmab

vardenafil online bestellen rezeptfrei - generic vardenafil sale buy vardenafil online without prescription

Огноо:2021.06.03

Oylrpy oqdnej

generic amoxil - order Amoxil antibiotics without a doctor’s prescription

Огноо:2021.06.01

Ihqbiw bgejfj

price of synthroid without insurance - synthroid online pharmacy synthroid 100 mcg cost

Огноо:2021.05.30

Fzicvd ssqcmt

duloxetine 60 mg capsule - price of cymbalta australia cymbalta 2019

Огноо:2021.05.28

Povcnr zabwdj

internet pharmacy manitoba - cialis super active online discount generic tadalafil

Огноо:2021.05.26

Rfjxlh efuzdd

generic cialis cost - cialis professional generico cialis uk pharmacy

Огноо:2021.05.24

Upfblc iezefr

sildenafil kopen online - kopen sildenafil sildenafil

Огноо:2021.05.19

Xnosyi tbijur

plavix 75mg tablets - plavix 75 mg tablets generic clopidogrel cost

Огноо:2021.05.12

Cjamnv xlixyh

stromectol ivermectin tablets - oral ivermectin cost buy ivermectin cream

Огноо:2021.05.09

Ojadbc oxyyfo

stromectol how much it cost - can you buy stromectol over the counter ivermectin price

Огноо:2021.05.07

Cjpruo wgzzms

ondansetron otc canada - generic ondansetron over the counter zofran online

Огноо:2021.05.03

Bvihrb yifbgw

stromectol pill - ivermectin lotion purchase stromectol online

Огноо:2021.05.02

Wccvoz xsjxry

ivermectin 0.2mg - ivermectin 3mg price stromectol 12mg online

Огноо:2021.05.01

Dlqgew kxhgqc

lyrica discount - lyrica 75 mg medicine lyrica cheap online

Огноо:2021.04.28

Yrhupk fubfpo

buy viagra online australia - precio viagra en farmacias sildenafil 30 mg

Огноо:2021.04.27

Ecpqnp ngirco

viagra capsules in india - viproff buy female viagra canada

Огноо:2021.04.26

Lrqqia fmeqpm

topamax tablet 25 mg - yasmin for pcos nexium 40 mg online

Огноо:2021.04.24

Nxexpd qvwjtf

stromectol cream - stromectol buy uk ivermectin cream 1%

Огноо:2021.04.23

Amkajd xrghdl

medicine celebrex 200 mg - celebrex 100mg mexico where can you get celebrex

Огноо:2021.04.22

Hcemtr irsgdf

buy tadacip 10 mg - tadacip 20 mg price tadacip best price

Огноо:2021.04.20

Xqikbt lgyvmz

Plagbw - avana canada Xvrtuf yjmvrs

Огноо:2021.04.19

Холбоотой мэдээлэл

2016-04-15 1541
Салбар зөвлөлүүдийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүнг хэлэлцлээ

Тайлангийн дүнгээр аймаг, нийслэл дэх Салбар зөвлөлүүдээс Сэлэнгэ, Өмнөговь, Орхон аймаг дахь Салбар ...

2016-01-18 4628
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2015 онд зохион байгуулагдсан удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.60.144
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 28 Онлайн
  • 7466 Өнөөдөр
  • 8083 Өчигдөр
  • 7466 Долоо хоногт
  • 15549 Сүүлийн сард
  • 5596513 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  971

Facebook

Цаг агаар