Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/33 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-01-20
2 А/32 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-01-20
3 А/31 Зардал гаргах тухай  2023-01-20
4 А/30 Газрын зориулалт өөрчлөх  тухай 2023-01-19
5 А/29 Дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах тухай 2023-01-19
6 А/28 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны   бүтэц, орон тоог батлах тухай 2023-01-19
7 А/27 Зөвшөөрөл олгох тухай 2023-01-19
8 А/26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2023-01-19
9 А/24 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2023-01-19
10 А/23 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2023-01-18
11 А/22 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын бүтэц,  орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2023-01-18
12 А/21 Төлөвлөгөө батлах тухай 2023-01-18
13 А/20 Хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээ зохион  байгуулахыг хориглох тухай 2023-01-17
14 А/19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2023-01-17
15 А/18 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн,  үйл ажиллагааны удирдамжийг  шинэчлэн батлах тухай  2023-01-16