Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/674 Үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай 2022-09-28
2 А/673 Цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг зохион байгуулах тухай 2022-09-28
3 А/672 Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн удирдах бүрэлдэхүүний  сургалт зохион байгуулах тухай   2022-09-28
4 А/671 Бүтэц, орон тоо, тактикийн тодотгосон төлөвлөгөө батлах тухай  2022-09-28
5 А/670 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2022-09-28
6 А/669 Хөрөнгө гаргах тухай 2022-09-27
7 А/668 Хөрөнгө гаргах тухай 2022-09-27
8 А/667 Хөрөнгө гаргах тухай 2022-09-27
9 А/666 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй  болгох тухай  2022-09-27
10 А/665 Хөрөнгө гаргах тухай  2022-09-27
11 А/664 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2022-09-27
12 А/663 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай   2022-09-27
13 А/662 Газар эзэмшүүлэх тухай 2022-09-27
14 А/661 Газар эзэмшүүлэх тухай 2022-09-27
15 А/660 Хорт хавдартай иргэдийн эмчилгээнд  дэмжлэг үзүүлэх тухай 2022-09-27