Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх арга зам

           Та аль нэг төрийн байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргахдаа утсаар, амаар, бичгээр өгөх боломжтой. Тухайн байгууллагын ажилтан албан хаагч, үйлчилгээний талаарх өргөдөл, гомдлыг эхний ээлжинд тухайн албан хаагчийг хариуцсан албан тушаалтанд эсвэл байгууллагын даргад хандан гаргаж болно. Таны өргөдөл, гомдлыг тухайн байгууллага хүлээн аваад холбогдох албан тушаалтанд цохон шийдвэрлүүлэх эсвэл шууд хариу, тайлбар өгнө.

         Мөн "Иргэдийн санал, хүсэлт хүлээн авах төв"-д Орхон аймгийн хэмжээнд шийдвэрлэх танд тулгамдаж буй асуудлаар хандах боломжтой юм. Таны өргөдөл, гомдлыг төвийн ажилтнууд хүлээн авч холбогдох байгууллагаас хариу, шийдвэрлэлтийг авч таны бүртгүүлсэн утсаар мэссежээр хариу ирснийг мэдэгдэнэ. Ингэсэн тохиолдолд та төвд дахин хандаж хариу, шийдвэрлэлтээ авах боломжтой.